Váci Hirlap, 1933 (47. évfolyam, 1-97. szám)

1933-12-17 / 95. szám

VÁCI HÍRLAP 5 Legszebb ajándék a Svájci óra- és ékszerház (RUZICSKA VILMOS, VÁC) nemes ékszere. Értéke örök ! Orvosi hir Dr. Schéda Alajos, a gróf Ap- ponyi klinika orvosa, rendelését Gasparik-uíca 13 sz. alatt meg­kezdte. Rendel: d. u. 3— 5 ig. Adományok a tűzoltóknak Horganyhengermű 125, Honv. Kerék­páros zsászlóalj, Váci Fonógyár részvény- társaság 50—50, Kerékpáros zászlóalj tiszti­kara 25, Kerékpáros zászlóalj altisztikara 10.50, Ref. egyház, Hítzigrath Lajos 10 —10, Irgalmas-rendház, Irgalmas-gyógyszertár, Kvasny Ede, Göllner Mihály, Főgimnázium, Csasztulik Jenő, Sáfár Béla, Ág. hitv. ev. ■egyház, Búzás Sándor, Nagy István, dr Tra- gor Ignác, Tragor Károly 5—5, dr Poják János, Vojtkó Andor 4-4, Sommer Gyula, Neuvirt Simon 3—3, Kapás Ferencné, Kohn Aladár, Zilzer Adóit, Helmich Ferenc, dr Huber József, Szalay Gyula, Fonay Mi­hály, özv. dr Csányi Lászlóné 2—2, Lang és Tsa , Molnár Zoltán, Bognár István, Gerstenberger Oszkár, Síaesva Gyula, Raffa György, Koch Kálmán, Pajor Jozsefnéj Dora Mihály, Kruppa Pál, Novotny Ferenc, Hlavacsek János, Borovi Jenő, Laszka An­tal, Molitor Jánosné, Szcnyi László, Band Vilmos, Baráth Jánosné, Peidlipek Erzsébet, Nyíri István, Pápa Lipot, Dach Adolf, Ja­kab János, Schiller Ferenc, Neufeld Imréné, Szenessy Árpád, Zeller Árpád, Domin La­jos, özv Pseaák Pálné, Varró Géza, Bódi János, Pápa Herman, Maravkó Gyula, dr Stern Lajos, id. Miskei Pál, özv Mizser Pálné. D, Együd Lajos Nyári B -lint, Zse beházi Lajos, V. Kurdi János, Kurdi Károly, Huterer Ferenc, Kovács Tibor, vitéz Keresz­tes Béla, Básti János, Nagy László, Belli Ádám, Szentgyörgyi Mihály, vitéz Nyerges Gyula, Szomolányi József, Bán Márton, Király Lajos, Santora Mihály, Vas József 1 — 1 P. Hasznos karácsonyi ajándékok legolcsóbban Strasser Mihálynál Evangélikus-épület * * * Nagy választék harisnyákban, kesztyűkben kötöttárukban és Nor-Coc alsóneműekben Fillórolíórf vádolhat I IIICI CnCfll hozzátartozóinak az karácsonyra Apolló illatszertárban Vác, Széchenyi-ii. 17 Alkalmas ajándékok nagy választékban — Olcsó árak I Szí­vesen állunk rendelke­zésére vétel-kényszer nélkül. 334 védett birtok lesz Vác környékén Váciaknak nem kel! gazdavédelem A gazdavédelmi törvényt csü­törtökön szavazta meg a Felső­ház. A törvény intézkedése sze­rint azokat a birtokokat, me­lyek kataszteri jövedelmüknek harmincszorosán vannak túlter­helve, védett birtokká fogják nyilvánítani a tulajdonos kéré­sére. A védett birtokká való nyilvánítás határideje pénteken, 15-ién járt le. Felvilágosításért fordultunk dr. Magos Bélához, a járásbíróság elnökéhez, ide futnak be a véd tté nyilvánítási kérő kérvények, hányán kíván­nak élni a törvény kedvezmé­nyével ? — Pénteken délig 334 darab kérvény érkezett hozzánk. Eb­ben a szép számban meglepően csekély számmal vannak képvi­selve a váci gazdák, mert alig 6 8 kérvényt találunk tőlük. T ú 1 n y om ó részben G algam ácsa, Püspökhatvan, Váchartyán,Vác­imtól, Yáckisujfalu, Zsidó, Ve­resegyháza gazdái kérik birto­kaiknak védetté nyilvánítását. Érdemes még megemliLeni, hogy a kérvények kis százaléka olyan, melyeken nagyobb birtokos (100 holdon felüli) kéri védetté nyil­vánítását. Ilyen kérvény eddig csak hét darab érkezett. —r A kérvények elbírálására referensül Pártos Ferenc járás- birősági alelnököt jelöltem ki. Meg kell állapítanom, hogy a kérvények legnagyobb része jo­gos kívánságot tartalmaz és igy kérésüknek helyt is adunk'. Örömmel jegyzem meg azt is, hogy a ma befutott kérvények kivételével egyetlen egy darab restanciánk sincs, igy az elin­tézés a legnagyobb gyorsasággal . történt; A borbélyüzletek zárórája karácsonyit or A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hog}^ az ország egész területén a borbély- és fodrász, valamint a női fodrász- és manikűr-üzletek december 24-én reggel 7-től este 7-ig, de­cember 31-én pedig reggel 7-től este 8-ig legyenek nyitva tartha­tók. Egyúttal elrendelte a mi­niszter, hogy ezek az üzletek de­cember 25-én és január 1-én egész napon át zárva maradja­nak. Részünkről csak örömmel üdvözöljük a miniszter döntését, mert igy hozzásegíti az iparos társadalom egy igen derék, reg­geltől estig a közönség szolgá­latára álló osztályát, bogy a két napon egész nap ünnepelhessen. Bár megvalósulna minél előbb az az állapot, amikor minden vasárnap városunkban is zárva lennének a borbélyüzletek. Végre megépítik a verőcei országutat! Régi jogos kívánság megy a télen teljesedésbe azzal, hogy Nógrádvármegye végre megópit- teti a Dunaparton a Vác—Nóg- rádverőce közti országutat. A nagy sarak idején, különö­sen ősszel és tavasszal járhatat­lan volt a Dunaparl Verőce és Vác között és a forgalom csak a szerpentinen és Katalinén át volt lebonyolítható, ami óriási késéseket okozott. Pestmegye és Nógrádvárme- gye már régen közös határoza­tot hozott, hogy mindegyik vár­megye a maga útrészét első osz­tályú útnak építteti ki. A mi vár­megyénk azonnal meg is felelt feladatának és a balassagyar­mati országúiból a vasúti áthi­dalásnál kiágazó!ag a várme­gyei határig a verőcei tégla­gyárig meg építette az utat, csak Nógrád vármegye késlekedett több mint egy évtizede az útépí­téssel. Ennek az volt az oka, hogy nem volt pénze a megyé­nek, de különben is a gazdák nem tudnak megegyezni az út­vonal vezetésében. Mindegyik ugyanis magafelé akarta vezet­tetni és igy Nógrádvcrőcén for­málisan két párt alakult ki eb­ben a kérdésben: aki a Duna­parton és azoké, akik a vasúti pályatest mellett akarják meg­építtetni a Váera vezető ország­utat. Végül is győzött a józan be­látás, hogy útnak kell lenni és miután most legalkalmasabb lesz inségmunkával megépíteni, igy a vármegye tél folyamán kiépít­teti a vác—verőcei utat. EJ héten volt a közigazgatási bejárás, melyre az érdekelt községek Nagymaros, Szob is elküldték képviselőjüket és nag}^ örömmel hallották, hogy tavaszra a hiány­zó országút részlet elkészül és a dunai ideiglenes országhatár községei és Vác között egy órá­val rövidebh lesz az út. A tervezett új út közigazgatási bejárásán részéveitek: Á keres­kedelmi minisztérium részéről Karácsony Endre műszaki taná­csos, Nógrád és Hont várme­gyék részéről v. Vadas Rezső dr. szobi főszolgairó, a váci püspök­ség részéről Barsi Nándor erdő- tanácsos, Szob községet Szend- rey Károly főjegyző, Nagyma­rost Hősei Károly, Márianoszt- rát Juhás Mihály és Szokotyát Raffa János községi főjegyzők képviselték. Hétfőn is fesz előadás az Urániában A hétfői, december 18-i Vá­ci Uránia közművelődési elő­adás műsora: 1. Kogntovitz Ká­roly szegedi egyetemi ny. r. ta­nár: Szeged. Vetített képekkel, filmmel. 2. Hangos híradó. Nem lehet elég nyomaté­kosan utalni arra, hogy a valódi Aspirin-lableiták helyett ne fogadjunk el pólszereket, vagy más egyebet. A hamisítóit tabletták rend­szerint minden egészségügyi ellenőrzés nélkül készülnek. Ezeknél igen gyakran káros utóhatások is észlelhetők, például a szívre, mig az eredeti tabletták ártal­matlanok. Ügyeljen tehát vásárlásnál az eredeti „Bayer"-csomagolásra a zöld szalaggal. Megjelent a karácsonyi képes árjegyzék és alkal­mi vételi! fényké­pezőgépek listája. HAFA Hatschek é$ Farkas Budapest, optikai és rádiószaküzlet IV., Károly-krt 28, VI., Andrássy-út 31, VII., Rákóczi-út 80 Betörés közbe» megszó­lalt a leikiismerete A betörések történetében ez a váci eset valószínűleg sokáig egyedül álló lesz. Buebinger mé­száros feljelentést telt ismeretlen tettes ellen, aki a Kúria kápta­lan-utcai szárnyán lévő mészá­ros üzletébe betört. A nyomo­zás megállapította, hogy a Lettes a Kúria udvarából az ablakon ál hatolt be a mészárszékbe, va­lamin! azt is, hogy Buebinger egyik alkalmazottja követte et a betörést. Előállították és csak­ugyan azonnal beismerte, liogyő a tettes. Az üzletben -sok bús volt, a púidban pénz, de sem a búshoz, sem a pénzhez nem nyúlt. Amint mondja, a betörés színhelyén megszólalt a lelkiis­merete és azt súgta neki, hogy a gazdádat csak nem fogod meg­lopni? Erre anélkül, hogy vala­mihez hozzányúlt volna, kibújt az ablakon. Betörésre a nyomo­rúság \iile rá, mert nem tudta nézni, hogy gyermekei éheznek, fáznak. Jótékony egyesületeink most karácsony ünnepére segít­sék meg ezt a szerencsétlen em­bert és családját. Az állami sorsjáték jótéksnycélt szolgái s aki a megtartani nem kívánt birtokukban lévő sorsjegyet vissza nem küldik, a jótékony célt károsítják meg. A sorsje- g3rek visszaküldése díjtalan. Egy­ben közöljük, hogy a pénzügy­minisztérium 126.600/1933. sz. rendeletével az államsorsjáték illetékét leszállította. 5 pengős nyeremény után egyáltalában nincs, magasabb nyeremények után az eddigieknél kisebb ille­ték fizetendő. Karácsony hetében sajt, vaj és halkonzerv-külön­legesség, valamint éiőhai legolcsóbban besze­rezhető Lebovics- nál, Széchenyi-u. 19, az evangélikus temp­lommal szemben. Építtetők 8} vállalkozók ff figyelmébe S KÜLDJÉK PESTRE rajzaikat fénymásolni. „OSALIT“ - fénymáso­latokat készít Önnek Özv. Móricz Sándorné Horthy Kliklós*út 3. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom