Váci Hirlap, 1933 (47. évfolyam, 1-97. szám)

1933-04-12 / 29. szám

Ára 12 fillér 47-ik évfolyam 29. szám Vác, 1933 április 12 VÁCI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap, megjelenik hetenként Kétszer: szerdán és vasárnap ELŐFIZETÉSI ARA: Helyben egy negyedévre.................................3 P — f Vidéken egy negyedévre.................................3 P 5o f Egyes szám ára .................................................12 fillér ttom FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS: DERCSÉKVI UEZSŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Vác. Széchenyi-utcu és Gsányi-út sarkán. Telefon 17. Kéziratok nem adatnak vissza. — Hirdetések, Nyilt-tér, díjszabás szerint. — Hirdetések dija előre fizetendő. TatarozSassa házát, mert költségeit levonhatja adójából Fel kell hívnunk a háztulaj­donosok figyelmét arra a nagy­arányú kedvezésre, melyet a kormány adóban biztosit ré­szükre, ha házukat az idén rend­behozatják. Erre vonatkozókig a hivatalos lap közölte a keres­kedelmi miniszter két rendele­tét a házak tatarozásával kap­csolatban adandó adókedvezmé­nyek és a tatározási hitel tár­gyában. A haimillió pengős tatározási hitelösszeg igénybevételénél az uj rendelkezések három irány­ban kedvezőbbek az eddigiek­nél. A múltban a Nemzeti Bank kamaílábát 5 százalékkal meg­haladó kamatot kellett fizetni, most ellenben a kamatláb 2.5 százalékkal haladja meg a Nem­zeti Bank kamatlábát, tehát ez- időszerint évi 7 százalékot tesz ki. A múltban egy év alatt kel­lett az ilyen hitelt visszafizetni, mig most a visszafizetési batár­idő két év. A múltban közsé­gekben egjmbalában nem, váro­sokban pedig csak tízezernél na­gyobb lakosszám esetén volt a tatározási hitel igénybevehető, mig az uj rendelet szerint ezek a korlátozások teljesen megszűn­tek és bármely községben vagy városban igénybevehető ez a hi­tel a bérházak tatarozása céljá­ból. Eddig a tatározási költsé­geknek csak 50 százaléka volt levonható az adóból, most el­lenben e költségek 66 százalékát lehet az adóból levonni, olykép­pen, hogy öi éven át egyenként 12 százalék, a hatodik évben pe­dig 6 százalék kerül levonásra. A magyar szén használatára al­kalmas központi fűtőberendezés felszerelése vagy átalakítása ed­dig csak akkor jogosított a költ­ségeknek a házadóból való 50 százalékos levonására, ha az egész épületet látták el ilyen fű­tőberendezéssel, most ellenben egy vagy több lakásnak etage- fűléssel való ellátása esetében is fennáll a kedvezmény. Egész épületnek tatarozása esetében a költségek csak akkor voltak az adóból levonhatók, ha a házadóalapnak legalább 30 százalékát tették ki, most ellen­ben bérházaknál már akkor is, ha a házadóalapnak csak 15 szá­zalékára rúgnak. Egészen uj kedvezmény az, hogy nemcsak az egész bérház tatarozása ese­tében vonhatók le a költségek, hanem egy vagy több lakás ta­tarozása esetén is, feltéve, hogy a költségek legalább 2.5 pengőt tesznek ki légköbméterenként, a hol azután további igen fontos engedmény az, hogy a köb tar­talom kiszámításánál a szoba magasságát mindenkor csak há­rom méternek kell venni. Nagy Géza esperes — Rétság díszpolgára Vasárnap, nagymise után né­pes küldöttség jelent megBákos- szenlmiháiyon, melyet Uzsák Jó­zsef fője gyző és Malusek Ferenc biró vezetett Rétságról. A kül- köitség vitte Nagy Géza esperes- plébánosnak a rétsági díszpol­gári oklevelet, valamint egy 300 pengőről szóló alapitó oklevelet, mely szerint az alapításban sze­replő összeg kamatait minden esztendő november 2-án, Nagy Géza utolsó rétsági miséje nap­ján a szegények közölt osztják szét. Igen meleghangú beszéd­ben üdvözölték az esperes-plé­bánost, aki áldomásra hívta meg kedves vendégeit. UJ hittudoményi doktor Thomas Géza alsóvárosi káp­lánt a budapesti m. kir. Páz­mány Péter tudományegyete­men a hittudományok doktorá­vá avatták. Püspökünk tavaszi hér me útja Hanauer Ä. István dr. püspök tavaszi kánoni látogatásainak és bérmálásának időpontját csak később tűzi ki. Most Vácon, Rá- kospaloíán, Lajosmizsén, az Ör­kényi terület plébániáin, a ceg­lédi és az abonyi kerületben bérmál, mig ősszel a szolnoki, a galgavölgyi felső és a nógrádi esperesi kerület plébániái kerül­nek sorra. Névmagyarosítás A belügyminiszter megenged­te, hogy Spisák Gyula máv. moz­donyvezető vezetéknevét Somlai­ra magyarosítsa. Előadás a Szentföldről Pilismaróli Bozóky Gyula, ny. vezérkari ezredes virágvasárnap Sződligeíen, vetitettképes előa­dást tartott a »Szentföldiről. A nagynevű előadót, mint a ma­gyar katolikus közélet egyik ki­válóságát, dr. Jantsits Tibor m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi­niszteri titkár, az oitani róm. kát. egyházközség világi elnöke üdvözölte, mig az előadásért a többszáz főnyi hallgatóság ne­vében dr. Eipcl Mihály, váci hit­tudományi főiskolai tanár mon­dott köszönetét a szentföldi esz­me lelkes harcosának. Milyen zenét adjon a rádió? Mélyen tisztelt Szerkesztő Űr! Szíveskedjék megengedni, hogy a komoly és nehéz zene harcához a rádióban én is hozzá­szólhassak. Nézetem szerint a magyar rádiónak nem az a fel­adata, hogy az alacsony zenei műveltségű hallgatókhoz le ereszkedjék, haDem ellenkező­leg, hogy hallgatóinak zenei műveltségét emelje és kifelé a külfölddel szemben, világviszony­latban is elsőrendű zenei kultú­ránkat reprezentálja. A hallga­tók szórakoztatva tanítására csak a könnyű zene alkalmas és ha ez iránt már fogékonnyá lettek, csak akkor lehet a hall­gatókat lassan, fokozatosan a nehéz klasszikus zene megérté­sére és élvezésére rászoktatni. Másrészt a mai nehéz, gondter­hes élet küzdelmeiben mindenki kifárad, és még a magasabb zenei műveltségű emberek jó része is a könnyű klasszikus zene után vágyódik. Ezért helytelen a túlsók opera közvetítése. Az operák teljes megértéséhez és élvezéséhez feltétlenül szüksé­ges, hogy ne csak halljuk, ha­nem lássuk is a színpadon tör­ténő cseleményt, pláne a Wág- ner-operáknál, amelyeknél a zenei rész túlnyomó részben | tisztán a cselekmény aláfestését szolgálja g igy ezen operáknál a hallási képzetek a látási kép­zetektől semmiesetre sem vo­natkoztathatók el. Az operákból untig elég volna félannyi, mint eddig, és semmiesetre nem volna szabad közvetíteni olyan operá­kat, mint pl. Rajna kincse, Tris- tán és Izolde, Istenek alkonya, Háry János, A tenor, stb. Csak a dallamos zenéjű operák alkal­masak a rádióközvetitésre, ilye­nek pl. Traviata, Trubadour, Ri- golettó, Figaró házassága, Faust, stb. Általában Wágner és Bach műveiből keveset, mert ezek megértése és élvezése magas zenei műveltséget és alapos elő­tanulmányokat kíván. Bartók, Stravinszky, Kodály és Zandonai műveiből pedig semmit sem, mert ezeket csak igen kevesen tudják élvezni még a magas zenei műveltségű hallgatók kö­zül is. Állandóan kellene ját­szani a következő klasszikus szerzők műveit: Mozart, Haydn, Schubert, Schumann, Sarasáte, Beethoven, Mendelsohn, Paga­nini, Hubay, Zsolt, Csajkovszky, Ernst, Delibes, Maszkovszky, stb. S a könnyű zene kiváló képviselőinek műveit, ilyenek: Lehár, Kálmán, Dostál, Lincke, Ábrahám, Heymann, Strauss, Moréna, Eisemann, stb. Cigányzenéből untig elég I annyi, amennyi eddig volt s a cigányok ne játszanak operát, sem küíföldi hangosfilmrészlete­ket, mert ezeknek preciz elő­adása tudásukat túlhaladja; ha­nem ehelyett játszanak magyar nótákat, hallgatókat,csárdásokat. Nincs visszatetszőbb, mint ami­kor a cigányok operarészleteket játszanak rosszul; ezeknek ját­szását bízzák csak nyugodtan a cigányok az operabáz zene­karára, amely egyedül hivatott az operák interpretálására. A jazz zenekarokat úgy kel­lene összeállítani, hogy fele­részben fúvósokból és vonósok­ból álljanak és az ütőhangszerek: dob és cintányér kezelését dina­mikai értelemben mérséklőén szabályozni kellene, mert sok­szor a jazz zenekarokban a cin­tányért és a dobot olyan erősen verik, hogy a zenei hatásokat azzal teljesen lerontják. Finom, szép muzsikát nem várhatunk olyan tánc-zenekartól, amely csupa fúvós hangszerekből: szakszofonokból és pisztonok­ból áll, hanem csak olyantól, amelynek legalább a felét vonós hangszerek alkotják. És a rádió igazgatóságának ingerenciát kel­lene gyakorolni a jazz-zene karok műsorainak összeállítá­sára is olyan értelemben, hogy csak szép, klasszikus értékű táncdarabok és hangosfilrarész- letek kerüljenek előadásra, ne | pedig értéktelen néger és ame­rikai eredetű tingli-tanglik, ame­lyek civilizált európai értelem­ben nem is nevezhetők tánc­zenének. Még néhány szót akarok mon­dani a cigányzene és a jazz har­cáról. Itt késhegyremenő kon­kurenciáról beszélhetünk: Két­ségtelen, hogy a mindjobban tért- hóditó jazz a magyar cigány­zenészeket megfosztja még attól a kisdarab kenyértől is, amelyet a gazdasági krízis meghagyott. Tehát a szociális szempont a cigányok oldalán van. De a jazz zeneirodalma a tánczenépek egy olyan elementáris erővel előre­törő fejlődését jelenti, amelynek útjába állni nem lehet többé. Kétségtelen, hogy egy magas­képzettségű muzsikusokból ösz- szeállitott, nyolc tagból álló jazz- zenekar képes kitűnő tánczené­vel betölteni kétszerakkora ter­met,mint a váci Kúria nagyterme. Egy ilyen jazz-zenekar össze­állítása a következő: 1 zongora, 3 hegedű, 2 szakszofon, 1 piszton, 1 Schlagwerk. A jazz-zenekar táncra erőteljesebb, biztosabb ritmust képes adni, mint a leg­kitűnőbb cigányzene s igytáncra a jazz feltétlenül alkalmasabb. A cigányok részére nem marad más, mint a magyar hallgatók és csárdások, ezekben ők ki­tűnőek. A fiatal cigánynemzedék okosan teszi, ha kottából alapos

Next

/
Oldalképek
Tartalom