Váci Hirlap, 1930 (44. évfolyam, 1-96. szám)

1930-11-19 / 87. szám

VÁCI HÍRLAP 3 Óda Szent Imréhez Sírta : DÁLOKI JÁNOS giran. VII. o. tan Ragyogj reánk magasztos égi Üélek, Zengj nekünk szűzi, tiszta .éneket, Léted suhanjon át a mindenségen, Szárnyaljon át magyar gyászök felett. Óh boldog ifjú érintetlen lényed Nem ismer könnyet, gyötrő bánatöt . . . Kisértés, őrlő szenvedés előtted Mind, mind ismeretlen, örök halott. Izzón lázongott benned a szittyavér, • Szaggatta nyűgöző bilincseit, Aranykelyhet nyújtott feléd a bűn, De győzött erős oszlopod, a Hit! Az ártatlanság kőszikláján álltái, Körötted vérláng, lázongó habok . . . :S bekiáltád a kisértetes éjbe : »Az ártatlanság élni, győzni fog!« Hited, mint bronzszobor, rendületlen állt Felrivalgó szellemharcok között, SKüzdöttél s győző iiljomos lelkedbe Béke ezüst angyala költözött. Fehér lelkednek hajnalcsarnokában Glorias (fényben állt a szent kereszt, S tövében ragyogó örök erények Győzelmet ültek bűnsárkány felett! Majd felszállté! a csiliagtüzek köze Mirtusz erdők márványcsarnokába, Hol örök fénnyel ragyog fejed körül A szűzi seregnek glóriája. Azóta szárnyaló csillagvilágok Szent harsonája zengi himnuszod S te a határtalan boldog világban, Szférák örök zenéjét hallgatod ! Ha letekintesz égi palotádból,- Fetrengve látod István nemzetét S onnan, hol szivvirágok illatoztak, Hazánk fájó sebe sikolt feléd . . S te megfúva a békeharsonákat, Bekiáltva a világ zajába : »Uj reményhajnal pirkad még reátok, Sok hősi vér nem omlott hiába !« Hajnal pirkad . .. Feltámad a honfi, A kin eltűnik, mint egy fájó regény . . . Ijedten rebben szét a bűnnek árja, S élni fog a feltámadásremény ! . . . Ha csendül a feltámadás harangja, Lelkűnkben forr a hála szent tüze ! . . . Óh engedd megérni e szent perceket, Ragyogj előttünk Szent Imre szellemei Valeróné — Nell Margit és B o^óky ezredes a Líceumban A Váci Líceum .harmadik előadó­estéje lesz csütörtököm Ebből az alka­lomból Valeróné—Nell Margit fog éne­kelni K. Pikéthy Tibor Székesegyházi karnagy zongorakisérete mellett. Az előadó Bozóky Gyula ezredes lesz, ki a Szentföldről fog yetitett képekkel előadást tartani. Belépődíj ötven fillér. Hogyan készül az újság ? A legközelebbi tanulmányi kirándulás a Pestvidéki Nyomdában Az iskolánkivüli népművelési bizott­ság legközelebbi tanulmányi kirándu­lása a Pestvidéki Nyomdába vezet, ahol Hogyan készül az újság? cimen Dercsényi Dezső lesz a tanulmányi vezető. A találkozás a Pestvidéki Nyomda előtt, vasárnap, november 23.- án, <L e. 10 órakor, A tanulmányi kirándulások iránt való érdeklődés növekedik. Amíg a elsőn mindössze tizen vettek részt, a másodikon, a transzformátor állomás meglekintésén már kb. 80-an vettek részt, úgy hogy ez utóbbi alkalommal az érdeklődőket két csoportban vezet­ték körül az állomáson és látták el ewűcszerü magyarázatokkal. As elemi iskolák uj tanfelügyelője első kőrútján A megyéspüspök most rendezte a nagykiterjedésű váci egyházmegye tan­ügyét. A polgári és egyéb középfokú iskolák tanfelügyelője maradt ezután- ra is Kolossváry Mihály prelátuskano- nok, az összes elemi iskolák főtanfel­ügyelőjévé pedig kinevezte Horváth Elemért, a váci papnevelő intézet, kor­mányzóját s teológiai tanárát, ki igy 800 elemi osztály fölött gyakorolja felügyeleti hatáskörét. Horváth Elemér főtanfelügyelő megbízást kapott a püs­pöki biztosok munkája mellett az egy­házmegye területén lévő főgimnáziu­mok vallásoktatásának felügyeletére is. Uj főtanfelügyelőnk ilyen minőségben tett. látogatást, az elmúlt héten Ceg­léden. Látogatást tett a Kossuth reálgimnáziumban, meghallgatta a ta­nulók feleleteit s dr. Halász Kálmán hittanár .előadásait és a tapasztalt ki­váló eredmény felett a legteljesebb megelégedését, nyilvánította. Megtekin­tette az elemi osztályok nagyrészét, is. Itt az iskolaszék részéről a tanítók és az iskolanővérek nevében Szilágyi Imre iskolaszéki elnök köszöntötte az il­lusztris vendéget s kérte az iskolák iránt jóakaratát és támogatását. A főtanfelügyelő válaszában kiemelte, hogy amikor először az egyházmegye legnagyobb, legnépesebb elemi iskolá­ján kezdd látogatását, annak kulturális ügyeit magáévá teszi és tőle telhetőleg támogatni fogja. Osztálylátogatásai nyomán örömmel állapította meg, hogy a tantestület minden tagja hivatásá­nak magaslatán áll s hiszi, hogy ezen hatalmas kultúrintézményé értékes ered­ményekkel fogja gazdagítani a ma­gyar tanügyet. Az uj főtanfelügyelő Ceglédről Szolnokra utazott az ottani főgimnázium és Konstantin elemi is­kola meglátogatására, Cegléd megadóztatja a déligyümölcsöt Cegléd képviselőtestülete el­határozta, hogy a magyar gyü­mölcs megvédésére olyan intéz­kedéseket tesz, amelyeket az ál­lam nem tehet meg. A szabály­rendeletet is elkészítették már. így hát Cegléd életbelépteti a déligyümölcs fogyasztási adóját. Jelentékeny összeget vár ebből Cegléd, amelyet azután a ma­gyar gyümölcs propagálására fordít Elhatározta a képviselő- testület még, hogy hasonló eljá­rásra kéri fel a többi magyar városokat is. Kicserélik a 20 pengősöket A Magyar Nemzeti Bank a forga­lomban levő 20 pengős bankjegyeket 1930 november 20-án bevonja a for­galomból. A bevonás időtartama 1931 május 31-ig terjed. Eddig fizetéskép­pen minden bank elfogadja. Ezentúl azonban 1934 május 31-ig már csak becserélni lehet s ezt is csak a Ma­gyar Nemzeti Banknál és annak vidéki fiókjainál. Leírás után Ítélve, az uj 20 pengős bankó tetszetős lesz, csakhogy azt hisszük, miszerint kevesek előtt lesz ismerős, lévén manapság már a 20 pengős is ritka vendég tárcáink­ban. Egy udvarias kérésünk vans Felkérjük azokat a vidéki előfize­tőinket, a kik az előfizetési díjjá, l onég hátralékban vannak, hogy azt ki­egyenlíteni szíveskedjenek. Immár az év vége felé közeledünk, a lap fenn­tartása tetemes kiadásokat követel, miért is vidéki előfizetőinket arra kell kérnünk, hogy az előfizetési dijak pon­tos beküldésével munkánkban legyenek segítségünkre.. i fű Váci Fonógyár 15 évig nem fizet adót Állami kedvezményt kapott egy váci gyár A kereskedelmi miniszter 15 év idő tartamra biztosította az 1907. III. törvénycikkben foglalt adó és illetékmentességből álló állami kedvezményeket a Váci Fonógyár részvénytársaság ré­szére. A gyár vigogne és kártolt fonalak gyártására rendezkedett be a kedvezések ellenében, ez­zel kapcsolatosan pedig jelenté­keny tőke befektetésére vállalt kötelezettségei. Megkérdeztük a Fonógyár ve­zetőjét. Je.ki Ferenc üzletvezetőt a kedvezményekre vonatkozó­lag, a ki a következő felvilágo­sításokat adta : Gyárunk tizenöt évre adó- mentességei kapott. Ezért vál­laltuk, hogy 1931 végéig egy j millió pengőt fektetünk vállala- ! tunkba, a mi már eddig is meg- | történt. Kötelezett a miniszter, | hogy ugyanerre az időre a mun- j kások kilencven, a tisztviselők ! és művezetők nyolcvan százalé- ; ka magyar és a munkáslétszám j legalább 150 főnyi legyen. Ez­zel szemben a helyzet ma az, hogy a munkások és a tisztvi­selők száz százalékban magya­rok, a művezetők száz százalék­ban idegen honosak, de igy is a hat százalékot az idegen al­kalmazottak, kiket az uj ipar­ágban nem nélkülözhetünk, mert magyar művezető nincs, nem haladják meg. A gyár je­lenleg 130 munkást foglalkoztat és jövő évre a mminiszter által előirt munkáslétszámot elérjük. Csütörtökig kiméletidő van November 20-ig a régi díjszabás alapján adhatók fel a levelek A postai tarifaemeléssel kapcsolatos intézkedései során a kereskedelmi mi­niszter november 20-ig türelmi időt bizto­sított azok részére, akik leveleiket és egyéb küldeményeiket a régi postai díjszabás alapján bélyegzik fel. A miniszter uta­sította a postahivatalokat, hogy a le­vélgyűjtemények útján feladott és a régi díjszabás szerint teljesen bérmentesített levélpostai küldeményeket ne portózzák meg. További intézkedése a miniszternek, hogy mindaddig, mig a postahivatalo­kat új értéknyomású levelezőlapokkal el nem látja, a készletükben levő 4 és 8 filléres levelezőlapokra darabonként 4 filléres bélyeget ragasszanak fel elő­re. így a postai levelezőlapok árusí­tásában az új lapok elkészültéig sem lessz fennakadás. A nyomorenyhités már működik Nagymaroson Már 'bét hét óta működik Nagymaroson ia társadalom nyomorenyhitő akciója. Egyelő­re úgy, hogy ma már 75 sze­gény gyermeknek adnak min­den reggel 7 és 8 óra között az állami elemi iskolában három deci tejet és egy zsemlét. A tej szétosztását első sorban az áll. tanítónők, főleg Heyer Róza ta­nítónő vállalták magukra. II VflC-nah felmondtak Parcelláznak a bútorgyár mellett Az őszi forduló végét járja a fotballban, lehet, mikorra vége is lesz, egyik szép múltú csapa­tunk is befejezi karrierjét. A Váci Atlétikai Clubról van szó, melynek feloszlatásáról már többször híresztelések voltak. Most azonban már egész ko­moly, hogy eltűnik a porond­ról és Vác neve egy régi csa­pat nevében hosszú ideig nem lesz megörökítve. Már régen szó volt arról, hogy a VÁC valamelyik egye­sületbe beolvad. Nincs az egye­sületben összetartó, lelkesítő erő oldott kéveként hullt szét és ez a mérkőzéseken már nagyon látszik. Nincs elég anyagi ereje sem s bár a többi egyesületek is küzködnek, de mégis akad egy-két mecénásuk. A VAC-nak az sem volt. x\ mellett, hogy jó fotballmííszóval éljünk: foly­ton szipkázzák jobb játékosait: még az amatőr játékos is (ha van még ilyen) oda megy, ahol több előnyt kedvezményt lát. Arról is. beszéltek, hogy a YAC-pálya új tulajdonosai, a báró Orosdy just, a területet értékesíteni akarják. Több ház­helyre osztották fel az egykor népszerű fotballpályát, ezért a VAC-nak felmondtak, ügy tud­juk ,liogy a bajnoki szezon be­fejeztével, november 15-én a VÁC színeit leveszik a bútor­gyár melletti sporttelepről, az egyesület onnan végleg kivonul, hogy az üzleti vállalkozás ve­gye kezébe a telket s azt már ta­lán a tél beállta előtt házhelyek­nek parcellázza. Kevesebb lesz tehát egy fot- ballpályával, melyről egykor annyi lelkes éljen és biztatás hangzott s amely akkor egy szép egyesület virágzását is je­lentette. A pályával meg van pe­csételve a VÁC sorsa is: a VÁC elmegy a pályáról, de elmegy az útból. Nem versenyez, egy ideig hallgat, majd kimondja fel­oszlását. Ki sejtette volna az egy­kor virágzó, hatalmas és nép­szerű egyesület ily korai elmú­lását?! Mikulás-est a Karolinában A Karolina-leánviskola növendékei a ■nyomorgó öregek és gyermekek kará­csonyi megajándékozására és felruhá­zására december 3-án és 4-én, d. u. i/25 órai kezdettel, az intézet díszter­mében műsoros estét rendeznek. Szín­re kerül : »Mikulás-napja az égben«. Felvonások közt a kisebb növendékek bohóságai fogják mulattatni a vendé­geket. Előadás után a tombolatárgyak kiosztása. Jegyek egy pengőért már most kaphatók a Karolina-iskola por­táján. Minden jegy nyer. A Karolina- intézet és a Szeretet Egyesület vezető­sége a Váci Hírlap utján is meghívja a szülőket és érdeklődőket és a könyö- rületesség nevében kéri, hogy az idei nagy ínségre való tekintettel minél szélesebb körben buzdítsák az ismerő­söket megjelenésre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom