Váci Hirlap, 1930 (44. évfolyam, 1-96. szám)

1930-04-13 / 28. szám

Mai számunk 6 oldal. Ara 12 fillér. 44-lk évfolyam. 28. szám Vác, 1930 április 13. VÁCI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap, s®j«*{gje§enik heten kint kétszer Gerdán és vasárnap Előfizetési ár s Melyben egy negyedévi-e . . 2 P 80 fill. Vidéken egy negyeaevre . . 3 P 50 fill. Egyes szám ára ........................... — P 12 fill. Felelős sxerctesslő, kiadó és laptulajdonof BERCSÉNYI DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: S*échényi-utca és Csányi-út sarok. Tel. 17 Hirdetések és nyilttér milliméter soronkinl díjszabás szerint A váci Stefánia 1929=ben A Sie] ánia Szövetség célja az anya és csecsemővédeleni szolgálatában : küzdés az éleiért, a halál ellen. A Stefánia Szövetség, mint a ma­gyar anya és csecsemővédeleni tekin­télyes reprezentánsa, ' a társadalom minden rétegének támogatására rá­szorul. A szegényre azért, mert ő ér­te van, gazdagra azért, mert úgy ró- halja le tartozását fajával szemben. Megértés, szeretet, biztatás kell ne­künk, mert ebből fakad a védőnői ki­válás ambíció tápláló forrása. A hatóságok szeretetteljes támoga­tása, a társadalom anyagi biztatása a létkérdése. A közöny, a nemtörő­dömség — az átka. Kijutott az elmúlt esztendőben is mindkét részről egve- sületünknek. De a munka azért de­rekasan folyt. Vácon, a Stefániában ma már rosszul táplált, beteg csecsemő alig fátható. De beszéljenek a számok : Örömmel jelenthetem, bogy a vé- dointézet a vállalat kötelezettségek­ből és munkákból dicsérettel vette ki részéi az elmúlt esztendőben. Az eredmény mutatja legjobban min­denki előtt a Stefánia létjogosultsá­gát. A Stefánia Vácon a legáldáso­sabb jóléti intézményeket magában- foglaló egyesület. Az anyavédelem, a csecsemő és gyermekvédelem, a szociális és vé­dőnői munka, a tanítás, nevelés és propaganda, azok a munkakörök, melyekben hangyaszorgalommal dol­goznak kiváló munkásai, a két orvos, három védőnő és két jelölt. A védőintézetben folyik a tanács­adás és az orvosi rendelés, ilt van a védőnői iroda és a tejkonyha. A vé­dencek rendelkezésére állnak a ván­dor-mérleg, szülészeti vándor-ládák és csecsemő vándor-kelengyék. A védőintézetből indulnak ki a szociális ténykedések és a segélyezés. Itt folyik a tanítás és nevelés mun­kája. Itt tartják a váci szülésznők ré­szére az ismeretterjesztő és tovább­képző előadásokat. Innen száll útjá­ra a propaganda, ide iparkodnak vonzani mindenkit a szeretet mele­gével és ill osztjuk el az irgalom ajándékait. Ili küzdünk a sok babo­nás, rossz szokás, a sok kuruzsló és tudatlanság ellen, mely sok élni hi­vatott gyenge csecsemőnek okozza már l orai halálát. Vác, területén működésünk a múlt esztendőben a következőkép oszlik meg : 1. Az anyavédelem szolgálatában szülész orvosunk, //cinder Viktordr. hetenkinl két nap tart rendelő és ta­nácsadó órát. A védőintézet állal gondozásba vétetell 142 terhes anya, az összes terheseknek 32o/0-a. koly- talólagosan megjelentek a rendelésen 170 cselben. Anyái szülésre a helyi és egyéb szülőinlézelekbe 33 esetben ben vélellünk fel. Sok anyánál végez- I imk vérvizsgál a lot is és 9 cselben) találtunk pozitív Wassermann-reak- ciót. akiket az orvos ingyen kezelés­ben részesített. A védőnők terhes anyát 181 esetben látogattak és gyer­mekágyast 185 esetben. Összes védő­női látogatás az év folyamán 5435. 11. Gyermekvédelem munkáját a következő adatok ismertetik : A cse­csemő és gyermekvédelem szolgála­tában Perényi István dr. vezető fő­orvos áll, ki hetenként 4 napos más­fél órás rendelésen végzett tanács­adást és betegrendelést. Gondozásba vettünk 533 csecsemőt és 32 kisde­det. Ebből Vác területén született 447. Rendelésen megjelent csecsemő 174(> esetben, kisded 484 esetben. Kórházba utaltunk 32 csecsemőt és 13 kisdedet. Tejkonyhánkat, mely egész éven át (ünnepnapokon is) működésben állt, 109 csecsemő vette igénybe. Az év folyamán a tejkonyha vásárolt 1920 liter tejet, kiadott 323 adag tápszert, melyhez 1415 kg. anyagot használ­tunk fel. Ingyen kiosztásra került szegény anyáknak a város által ado­mányozod 1800 liter tej. Ezenkívül nyers tápszer alakjában kiadtuk a következőket: Harmatkása 10 kg., Tápióka 2i/2 kg., Zabpche.lv 9 kg., Zamakó 52 kg., Hordenzvm 43 kg., Ovoinaltin 15 kg.. Csukamájolaj 12 kg., Caphoscin 1 kg. Ezeket a táp­szereket 829 esetben szolgáltattuk ki. A tejkonyha a legszebb eredmény­űvel dolgozod. A beutalt súlyos emésztőszervi betegek közül csak két haláleset volt. Az egyiket egy hét hó­napos koraszülött, a másik tüdőgyul­ladásban halt el. (Szerdai számunkban befejezzük.) Bán Márton a rádióban Bán Márton gimnáziumunk helyet­tes igazgatója április 22-én, husvét keddjén délután öt órakor felolva­sást tart a rádióban az orosz uralom alól felszabadult uj országokról. Strommer Viktorin tartja a lelkigyakorlatokat a Vaciában. A Korporáció Vacia prioratusa ezúton is értesíti tagjait, valamint az érdek­lődőket, hogy április 12-től 16-ig mindennap délután 5 órai kezdettel nőknek és 7 órai kazdettel férfiak­nak saját helyiségében lelkigyakor­latok lesznek. A lelkigyakorlatot, mint az elmúlt két évben Strommer Viktorin dr. bencésrendi gimnáziumi igazgató, az Emerikana prelátus-he- lyettese tartja, aki mindenkinek, a gyónáson kivid is, bármilyen lelki ügyben rendelkezésére áll lakásán, a szeminárium rektoránál. Bozóky ezredes előadása Bozóky Gyula ezredes szentföldi utazásáról szóló tudósítását vetített képekkel április 16-án, szerdán este 8 órakor tartja meg a Reménység kulturházában. Az előadás előtt Pe­re ne zy István karnagy vezetésével az egyesület zenekara Beethoven : Isten dicsősége, Mozart : A ve verum és Kreutzer : Az Ernák napja ez számo­kat adja elő. Egyházi zene Székesegyházunkban Virágvasárnap barkaszentelés, s utána főpapi mise. A barkaszentelés szertartásának énekeit és a passiót a kispapok énekkara énekli. Mise : Schöpf E-dur. Graduale: Leitner Tenuisti mamiin . Offertorium : Im- properium exspectavit.» Cser Károly új szobra A legnagyobb magyar építészek egyikének, Lechner Ödönnek emléket állít a kegyelet. A szobor megalkotá­sára a magyar művészeket felhívták. Most örömmel olvassuk, hogy a kiál­lítod munkák között legjobbnak Cser Károly szobrászművész alkotását ta­lálták. Cser Károly megalkotója a váci hősök szobrának is. Csak az a kár, hogy nagy elfoglaltsága miatt még most sem láthatjuk a mi hősi emlékünket. Király Ernőt a színészek is ünnepelték Két estére kijött, a váci színházba Budapest egykor ünnepelt bonviván- ja, Király Ernő és két legjobb szere­pében mutatkozott be közönségünk­nek, mely Vácon őt még nem ismer­te. A nagy bonvivauból bizony már csak a rutinos játék és az elmarad­hatatlan fényes monokli maradt, de igy is ki tudta csalni az elismerő tapsokat. Ebből azonban egyformán kijutott Antal Nusinak, Mórocz Babá­nak. Szabó Samunak és a többieknek a kik igazán összevágó, színes elő­adást produkáltak dalban, játékban mindkét estén. A szinésznép jószivét mutatja, hogy még ebben a nehéz időkben, mikor minden pénz kenyér­re kell, nem tesz le arról, hogy a mű­vészetnek elismerést juttasson. A tár­sulat tagjai összeadtak néhány pen­gői, babérkoszorút vettek és a má­sodik előadás után Sala Domonkos beszédével átnyújtották Király Ernő­nek. A művész nagyon meg volt hat­va : mindent várt, de azt nem várhat­ta, hogy vidéki szegény színészek ün­nepeljék. Vigestet rendez a Nöegylet A váci jótékony Nőegylet husvét után, április 26-án, szombaton vig­estet rendez, melynek jövedelmét sze­gényeinek további támogatására for­dítja. Az a lelkes kis gárda, mely vál­lalkozott ennek a feladatnak a meg­valósítására, már hetek óta dolgozik, hogy az est közönségének felejthe­tetlen napot szerezzen. A vezetőség­nek jogos reménye van, hogy a gár­dát még lelkesebb közönség fogja tá­mogatni. A jegyek árusítását a jövő hét folyamán kezdik meg a Nőegy­let tagjai. Riválisok találkozása Vasárnap délután 4 órai kezdettel rendezi a VTE és a VÁC bajnoki mérkőzését a VÁC pályán. Miután ez a bajnoki mindig a leghevesebb, is­mét nagy mécsre van kilátás, annál is inkább, mert a most jó formá­ban levő VTE csapata végre reván- sot akar venni annyiszori legyőzeté- sért. A mérkőzés előtt az ifjúsági csa­patok küzdenek a Tibor-dijért. Mit szól ehhez ,P az Árpád-utca és kapcsolt részei? A szemközti Szentendre megyei város képviselőtestülete a napokban érdekes határozatot hozod, melyet már csak azért is érdemes közölni nekünk, lássuk, hogyan vájkálnak polgárság zsebében másutt és hogyan — Vácon. A legkisebb pesünegyei városnak már rég óta van közgyűlési határo­zata, mely szerint főutcáját keramit- tal kikövezted, de sehogy se tudott pénzt szerezni rá. Egy van vele, mint Vác : ki van kövezve városhosszal a főutcája, de évről évre hagyják, hogy hagy romoljon nincs miből kövezni. Szentendrének most már lesz ! A város közgyűlése elhatározta, hogy hat méter szélességben kövezted ki a főutcát s ebből három métert a bal, három métert a jobb oldali ház­tulajdonosok fognak házuk hosszú­sága arányában megfizetni. Szóval Szentendre városának egy fillérjébe sem fog kerülni az úttest ki kövezése. Azt hiszem ilyen határozat után Vác város képviselőtestületét egysze­rűen kihúznák a szép fehér terem­ből de — fejjel lefelé ! Hapangsztnlelés Félen Vasárnap szentelték fel a fóti róni. kát. egyház két uj harangját, ame­lyet a világháborúban elvitt haran­gok helyed vásároltak felerészben a hívek adakozásából, felerészben pe­dig a templomalapból. Az uj haran­gokat a község bejáratánál várták a hívek és felvirágozva vitték a tem­plomtérre, a hol Thury Károly dr. plébános szentelte fel. Szilágyi Má­tyás káplán beszédet tartott a fel­szentelés után. A két harang közül egyik kisebb lélekharang, mig a má­sik 350 kg-os a nagyharang. Renoválják a Fehérek templomának képeit Azokat a renovációs munkálatokat, amiket pár évvel ezelőtt a templom külsején elkezdtek, lassan bár, de állhatatos szorgalommal folytatják tovább. Most a főoltár képeire ke­rült a sor és az ott levő két képet, amiket valószínűleg századok óta nem mozdítottak meg helyükről, res­taurálják. Mindkét régi kép megtisz­títását és renoválását városunk ki­váló fia, Farkasfalvi Imre budapesti tanár végzi, aki még Székely Berta­lan és Balló Ede vezetése alalt vé­gezte el a Képzőművészed főiskolát, igy tehát jó kezekbe van a templom két legszebb képe. A templom teljes renoválásával a nagybél elején ké­szen lesznek. Kétszoha-konyha mellékhelyiségekkel Széchenyi- utca 16 szám alatt, Koronával szemben azonnal kiadó.Ugyanott egy üzlethelyiség is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom