Váci Hirlap, 1930 (44. évfolyam, 1-96. szám)

1930-04-06 / 26. szám

Ara 12 fillér. 44-ik évfolyam. */ / 26. sxám Vác, 1930 április 6. VÁCI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap, megjafenik hefenkfint kétszer szerdán és vasárnap iiáfiisiésí ár; *?s?y5»en egy negyedévre . . 2 P 80 HU. Vidéke» egy negyeaevre » . 3 P 58 fill. Sgjyes ssám éra ..........................._p t2 fsli. delelés sE©rke*stö, kiadó és Ippíulcidc-Kos DEPCSÉNYS ©SIS© Szerkesztőséig és kiadóhivatal: Sxéchényi-utca és Csányi-út sarok. Tel. 17 Hirdetésen és nyiittér milliméter seronMinfc díjszabás szerint Árpád-utca felebbez A varos képviselőtestületi közgyű­lése arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Árpád-utca kövezetét nem szedi lel s hagyja mai állapotában, mig az utcában levő házak tulajdo­nosai rá nem eszmélnek a kötelező tekintély tiszteletre és megengedik, hogy a városi közgyűlés régi határo- zalát végrehajtsák, mely az utcai fel­járók elkészítéséről intézkedik. Nyil­vánvaló volt, hogy az Árpád-utcaiak ezzel a határozattal nem lesznek meg­elégedve és i’elebbezni fognak. Hegedűs Pál e héten vitte fel a vá­rosházára a felebbezést maga és ut­catársai nevében s adta át a polgár- mesternek. A felehbezés szerint 1. az utcában őstermelők laknak, 2. házaik értékéi lerontja, 3. a házak összedő- léssel fenyegetnek, 4. a házakba a házakba a közlekedés lehetetlen, ha a mai állapotot tartják fenn. Ezért azt kívánják, hogy az utcát csinál­ják vissza a régi állapotába és az alispán küldjön ki egy vizsgáló bi­zottságot. Az utóbbit, a szakértő bizottság ki- küldetését az egész város kívánja, mert egyedid ez van hivatva megál­lapítani a mulasztásokat. Ez fogja végre Írásban és a nyilvánosság előtt leszögezni az igazságot, hogy az Ár­pád-utca népe a munka befejezését, fél utón, erőszakkal megakadályoz­ta és vétett a város összes polgársá­gát képviselő közgyűlés ellen, mikor annak határozatát végrehajtani nem engedte. Kérdési intéztünk a polgármester­hez. mi lesz a felehbezés sorsa. Ezt a felvilágosítást adta : Hegedűsék felebbezését az ösz- szes aktákkal, képviselőtestületi ha­tározatokkal együtt felterjesztem a vármegye alispánjához és várjuk an­nak döntését, a mi azonban nem fog rögtön megérkezni. Addig az Árpád­utcával nem törődhetünk. A feleb- bezéshez különben a magam részé­ről is hozzáfűzöm, hogy a vizsgáló bizottság jöjjön ki a vármegyéről és végre a város közönsége lásson tisz­tán ! Kinevezés századossá A kormányzó Ilamisouszky István nyugállományú honvédhuszár főhad­nagynak, a váci fa- és cserlermelő részvénytársaság igazgatóját száza­dosi címet és jelleget adományozta. A tankerületi főigazgató látogatása Acsag István dr. budapestvidéki tankerületi főigazgató az elmúlt hé­ten végezte második félévi szokásos látogatását a váci gimnáziumban. Megvizsgált, többször is, minden osz­tály! s végül a tanári karral értekez­letet tartott. A tankerületi főigazgató ebben a tanévben már nem jön hoz­zánk, mert az idén, mint már jelen- lcll ük, Kezdek József székesfehérvári reáliskolai igazgató fog elnökölni éred ségi vizsgáinkon. Pioiér György meghalt A város utcáiról egv közismert, köztiszteletben álló régi váci tűnik el : Nemes PinU'r György nyug. váci telekkönyvvezető élete 70-ik évében meghalt. Sokáig működöd a váci te­lekkönyvi hivatalban és nyugdíjaz­tatása után is szeretett városában maradt. Néhány nap előtt influenza lámadia meg szervezetét. Szép pozí­cióban levő fiai és az ismerősök nagy serege gyászolják. Egyhézi zene Székesegyházunkban Vasárnap: Mise: Schöpf G-dur. ín- troitus : Griesbacher. Judica me Deus . Graduate': Griesbacher «Eri- pe me Domine». Offertorium : Goiler Confilebor tibi Domine». Commu- nio : Griesbacher «Hoc corpus». Tiltakozzunk telefonunk drágítása elleni Minden újságolvasó tudja, hogy a kereskedelmi miniszter legközelebb ugv drágítja meg vidéken a telefont, hogy ezután, mint a fővárosban,meg- száriioltatja hány beszélgetést foly­tatlak s ezeket 8—10 fillérrel egyen- kint megfizetteti. A miniszter úr, eb­ből az intézkedéséből látszik, nincs tisztában a vidék telefonviszonyaival. Igen sok helyen a legnagyobb erő­szakol kell alkalmazni, hogy a tele­foni bevezessék, mert rábeszélés mit sem éi’. A kormány tudja ezt legjob­ban, hisz ő rendeli el a községházak, hivatalok telefonnal való felszerelé­séi, a hol tulajdonkép soha se len­ne telefon. A vidéken, a hol még min­dig népszerűsíteni kellene a telefont, ez a rendelet egyenesen el fogja riasztani a közönséget a telefon hasz­nálatától. Mert egészen más buda­pesti távolságokban megfizettetni a telefont, vagy pl. Vácon beszélgeté­sek szerint fizetni ezt a kényelmet. Budapesten Budáról Pestre, vagy csak egyik kerületből a másikba aka­rok beszélni, habozás nélkül nyúlok a telefonhoz. De Vácon ezért fizes­sek, hogy pl. a Csányi-utról a taka­rékpénztárral akarok beszélni, vagy a vasúti állomással, ezt nagyon meg fogom gondolni. Mert sok kicsi sok­ra megy és inkább elmegyek gyalog, vagy alkalmilag mondom el, a mit akarok, élőszóval, mintsem minden beszélgetésért 8—10 fillért fizessek. Nagyon rosszul teszi a miniszter, mi­kor a vidéken is beszélgclésenkinl fog fizettetni a telefonért, ennek biz­tosan az lesz a következménye, hogy az előfizetők száma nem nőni, de ke- vesbedni fog. Már pedig akkor áldás a telefon, ha nem csak minden ház­ban, de annak minden lakásában oJ4 van, hogy ezrek beszélhetnek ezrek­kel. Hol vagyunk mi ettől jó vidék ! Azért tiltakozunk tehát mindnyájan a telefon drágítása ellen, mert ezzel a miniszter az előfizetőket irtja, azok elfogynak s ha nem lesz kivel beszélni, mindenki beadja a maga telefonját. ÄSWGER VARRÓGÉPEK MÉGIS A LEOnIOBBAJK Előadás a Szeíitföldrftl a Kultúrpaíotában Bozóky Gyula ezredes vetített ké­pekkel kisért szentföldi előadása nem április hó 10-én, csütörtökön lesz a Reménység Kulturházában, mint már azi hírül adtuk, hanem egy héttel később április 16.-án, szerdán este 7 órakor. Az érdekes előadási, melyet az elő­adó útjáról készüli s szebbnél-szebb felvételek kísérik, zenekari számok előzik meg. A kullurestélyen a hely- árak mérsékeltek. Káráig Eb*?»© wsssdlégssees'epeS Uácem A színház igazgatósága közli ve­lünk, hogy Király Ernő az ismert bu­dapesti művész, a ki még soha sem szerepeli Vácon, kedden és szerdán városunkban fog játszani. Kedden a Csárdáskirályné, szerdán pedig a Ta­tárjárás megy. Mind kél darabban a főszerepet Király Ernő játsza. ülésre jé egy *1 obi r redezrei A váci virágvásár eddig minden évben a legnagyobb, tehát a legjobb vásárok közé tartozott. Most lezajlói 1 és midőn kérdéseket intézünk iparo­sainkhoz és kereskedőinkhez, azok lehangol lan állapítják meg, hogy vá­sárunk reájuk nézve megint nem si­kerüli. Kutatjuk az okát. Hiszen ál- lalvásárunk ismét nagy volt, a vám­bevételek nőtték, a mi azi mutatja, hogy több vásározó volt ez idén vi­rágvásárunkon, mint múlt évben. Erre azt a felvilágosítást nyertük, hogy egy és ugyanazon a napon volt vásár Balassagyarmaton is és Berke­nyétől északra már minden gazda a gyarmati vásárra ment, a vácit mel­lőzte, a midőn a minisztérium a váci és gyarmati vásárok napját április 31-re tette, megtartotta a szabályt, hogy 60 kilométeres körzetben nem lehet vásár ugyanakkor, de elfeled­kezett arról, hogy ma 60 kilométer nem távolság és pl. Rétságról inkább mennek a 30 kilométerre levő gyar­mati, mint a 30 kilométerre levő váci vásárra. Ha pedig ezentúl is igy ma­rad a váci vásár a gyarmatival egy napon, úgy azt a két város iparos­sága és kereskedelme érzi meg. Egyébként megkaptuk a várostól az összehasonlító kimutatást tavaszi vá­sárunk forgalmáról. A szerint bevet­tek : 1929 ben 1930-ban Vám 601 495 Rév 567 782 Helypénz 1,238 1,301 Összesen 2,407 2,579 Egy verőcei kisgazda darabját adják e!ö színészeink Április 12-én, szombaton a Halmi- szintársulat Kálmán Sándor nógrád- verőcei kisgazda-irónak, egy most felbukkant uj iró-tehetségnek Fekete méné. színművét adják elő mérsékelt hely árakkal. A rendkívül érdekes meséjű darab nagy sikert jósol s az előadás iránt, úgy Vácon, mint Nóg- rádverőcén nagy az érdeklődés. A főszerepet a szinészegy ül lessel maga az iró játsza. Parkosítják a Széchenyi-uícábanlevő névtelen teret A város most függesztette ki uj és régi utcáiban az utcaneveket és ház- számokat, a miről sok szóbeszéd !o- lyik mindenfelé úgy, hogy ehez kü­lön még hozzá fogunk szólni. Itt azt írjuk meg, hogy a város nagyon várt és kívánt fásítása mégis csak halad és legközelebb a Széchenyi-ulca név­telenül maradt kis terének a parko­sítása következik. A bódékai már el­hurcol Iák onnan és legközelebb hoz­zákezdenek a park megalkotásához. A tervek szerint Ízléses virágcsopor­tok és bokror fogják borítani, közé­rien pedig gycrmekjálszó-tér lesz. a mit bizonyára nagy örömmel vesz­nek tudomásul a sima Szécbényi-ut- cát ellepő boldog mamák. Háttérben pedig jegenye akácokkal fogják elha­tárolni a kis tér vonalát. Az egész kis liget ép úgy, mint a posta előtti, igen kedvező benyomás! fog kelteni, hogy a kőtengert a zöld bokrok és fák ára­data megszakítja. Ha készen lesz (valamikor ictq fog jönni az aradi Kossuth-szobor és a városi kultur- ház, melyre a népművelési bizottság évente 4—5 ezer pengőt tesz félre) gondoskodni kell a kis tér elkeresz- teiéséről, mert a négy utca által ha­láron terület szépen fásítva és par­kosítva megérdemli, hogy nevet kap­jon. Ugyanakkor a város közönsége nagy örömmel venné, haj a Szent Ist- ván-tér parkosításához végre egyszer hozzáfognának. A nagy tér dísztele­nül és elhagyatottan áll ott, évek óta nincs rajta vásár, csak pénteken használják disznópiacnak. xA terület egy részét ki kell hasítani erre a cél­ra, a nagyobbik felét pedig mielőbb parkosítani a város szépségéért, de meg azért is, hogy a rengeteg port lekössék. A líketnémaiánylogiaikozfató áSSazsdó otihonbm Petri Pál dr. államtitkár, kinek a siketnémaintézetben való látogatásá­ról szerdai számunkban irtunk, Hoór Károly dr. min. oszt. tanácsos és Si­mon József h. szakfelügyelő kísére­tében hétfőn délelőtt megtekintette a siketnéma leányok foglalkoztató in­tézetét. Y aller Ferenc igazgató üd­vözlő beszédére adott válaszában an­nak szükségét hangoztatta az állam­titkár, hogy kell, hogy az intézet mi­nél előbb állandó otthonban kapjon elhelyezést. Majd megtekintette az in- tézetben folyó munkát. Az intézetben készült szép fehérneműk és gondos kézimunkák felelte megtetszettek az államtitkárnak, ki elmenetele előtt a látottak és tapasztalatok alapján elis­meréséi fejezte ki az intézet igazga­tójának. *Az új XXitf. osíftálysorsjáték sorsjegyei már kaphatók a főárusi- tóknál: egész 24, fél 12, negyed 6, nyolcad 3 pengő. Próbálja ki szeren­cséjét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom