Váci Hirlap, 1927 (41. évfolyam, 1-98. szám)

1927-10-12 / 79. szám

41 -ik évfolyam. 79. szám. Vác, 1927 október 12. VÁCI HÍRLAP Politikai es társadalmi hetilap, megjelenik hefenkint kétszer szerdán és vasárnap Előfizetési ár: Helyben egy negyedévre . . Vidéken egy negyedévre . . Egyes szám ára ........................... I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő és iaptuiajdonos Csáky-uí 4 sí. (Iparudvar). Telefon 17. BERCSÉNYI DEZSŐ Hirdetések és nyiltfér milliméter soronkint díjszabás szerint Premiér az uj vásártéren A váci Gál nap előtti vásár. Minden időkben legforgalmasabb, nagy őszi vásár. 1927 október 10-ikén, a ki lelépett a vo­natról, különös képet látott. A Szent- Istvántér körül még állanak a korlátok, mint egy nagy monstrum vázai, de telje­sen kihalt. Budapestről jövet pedig az a hely volt zsongó és népes, mely máskor a legcsendesebb: a Lágyas. Itt tartották idén elő­ször az állatvásárt. Szerencse, hogy ide dirigálták, mert más­különben a felhajtott temérdek állat nem fért volna a szűk szent-István-téren. Az egész nagy októberi vásárunk külön­ben azt a keretet mutatta, milyen méretű lesz majd a jövendő években. Az állat­vásár megtalálta kissé messze eső, de ké­nyelmes helyét, viszont a kirakodó vásár nem tudott prak­tikusan elhelyezkedni. Mindenki a Széchényi-utca tengelyében akart maradni, ezért ez túlzsúfolt volt s a mint elhagytuk a posta környékét, az egész nagy terület teljesen kihalt, mintha nem is vasárnap lenne. Minél közelebb jön a vásártér beépítésének kötelezett­sége, annál sürgetőbb, hogy a város a vásárosoknak az igen széles Csányi-út két vona­lán jelöljön ki férőhelyet, hogy a Széchényi-utca túlzsúfoltsága meg­szűntethető legyen. A Vörösháztól még jó kilométer az ál­latvásár, a hosszú útvonalon nincs vásáros kirakodás, vagy bódé, csupán a ballagó falusiak jelzik, hogy innen a kirakodó vásárba igyekeznek. Az ásitozó, néma Globe után látjuk a sürgés-forgást az uj gyáron, de még jókorát keli gyalogolni a keresztig, hogy eljussunk az állatvásár­térig. Visszatekintünk a Széchényi-ut­cáig : jó Ég, mennyi helyen van végig a kirakodó vásárnak ! A mi először feltűnik: sem a városi sem az idegen nem tudja, hol van a hejárat az elkerített vásárrészekbe. Ezeket feltű­nően meg kell jelölni. Egyébként igen népes minden szakasz. Első a marhavásár, melyből kiszakítottak egy jó részt a sertés­piac részére. Aztán jön egy igen széles út s ezen túl terpeszkedik a lóvásár. Mind a három terület tömve volt. A lacikonyhák sorfala előtt a modern uj cédulaház, mely előtt sokan ácsorog- nak, látszik, hogy sok állat cserélt már kora reggel gazdát. Az épület még csak félig kész, egyik termét úgy, a hogy le­foglalták már az állatforgalmi és passzus- átírás céljaira. Ezen a napon a m. kir. adóhivatal helyiségei mind zárva voltak, tisztikara a vásáron dolgozott, de ott vol­tak a városiak is: sz egyetlen teremben huszon­nyolc tisztviselő kezén ment keresztül a passzus! Tessék még ehhez elképzelni a künn szol­gálatot teljesítő pénzügyőröket és apenz- ügyigazgatóságtól érkezett tisztviselőket: az államkincstár nem károsodott az állat­forgalmi lerovásánál a váci vásár-tér premiérjén! Különben pedig rend volt a nagy térségen, a csendőrség, mely itt az államrendőrséget mentesítette a nagy mun­kától, teljes rendet tartott. A kép szép és impozáns volt, szerencse, hogy a bemutatkozásra a ha­gyományos eső elmaradt, különben a jó hatást a tenger-sár elrontotta volna. Még sok rendezkedés kell a nagy téren, hogy kifejlődhessék az ország legnagyobb állatvásárja, melyet az idegen kereskedők szívesen kerestek fel már most is: mutatta az a sok megjelölt marha, melyek a kerítésnél megkötve sorjában, csendes megadással várták elszállításukat. Legsürgősebb fel­adatok közé tartozik a vasúti rakodó megépítése, miután az ehhez szükséges vágány már régen készen áll. Ha a vásár közelében az állatok vagonba rakhatók is lesznek, egyszerre meg fog nőni a váci állatvásár forgalma. Hasonlóan el nem odázható, hogy a vonatok az őrháznál legalább vásáros napokon álljanak meg. Egész bizonyos, hogy nem hosszú időn belül itt rendes megállóhelyet kell a máv.-nak létesíteni, de addig is vásári napokon, mint más városok is kijárták, ideiglenes megállónak kell az uj vásártér mellett lenni! Már is kérhetjük, semmi akadálya sincs, hogy a veresegyházi villamos vonatai sínpárjukon itt megálljának. Ezek hozzák a legtöbb vásárost. Idővel pedig a balassagyarmati vonatnak is a vásár területéig kell közlekedni. Az érdekelt községek vezetői a Váci Hírlap utján ajánlják fel támogatásukat a városnak. Kérje a kényelmes, jó közle­kedést vásárjaihoz és a községek szives- örömest mellé állnak, hogy Vác vásárjai minél nagyobb méretekben kibontakoz­hassanak ! Ügyvédi hir Stern Lajos dr. ügyvédi irodáját Káp­talan-utca 14. szám alá helyezte át. Bozóky ezredes ezüst keresztet kapott P. Marotta, a Szentföld őre abból az alkalomból, hogy a háború után most járt az első nagy magyar zarándoklat Jeru­zsálemben, a zarándoklat vezetőit kitün­tetésekben részesítette. E névsorban ol­vassuk Bozóky Gyula ezredes, a felsőgödi rom. kát. templom lelkes megteremtőjének nevét, ki ezüst keresztet kapott. Tessék kivágni és megőrizni! Tilalmi idő motorokra : Október 1 —15-ig este 6—10­„ 16-31 „ 7,6—lu November 1-15 „ 5—10 1) 16-30 „ 7,5-10 December 1—31 „ n 7,5-10 Január 1-31 „ 5—10 Február 1-15 „ „ 7,6-10 16—28 „ „ 6-i0 Úgy fest, mintha vadászati tilalmi időt hirdetnénk, pedig ennél gazdasági éle­tünkre sokkal fontosabb kérdésről -van szó. A városi villamosmű most kézbesíti ki írásait az összes motorral dolgozóknak és tilalmi időt állít fel a télre azok hasz­nálatában. Régen tudja mindenki, hogy villamos- művünk megterhelése már régen túljár teljesítőképességén. Különösen télidőben, i Összes áramgyártó gépei zúgnak, zaka- j tolnak, roppant csapás következnék el a város lakosságára, ha csak egy is fel- | mondaná a szolgálatot. Első, bogy a város í sötétségben maradna, második, hogy a motorárarara berendezett ipari telepek, melyeknek száma városunkban ma már igen tekintélyes, tökéletes tétlenségre lennéuek kárhoztatva! Nincs tartalék-gép, vigyázzunk villamos- j művünkre! Ez a komoly figyelmeztetés í kell, hogy eljusson mindenkihez, de első­sorban a város vezetőihez. Lehetetlen, hogy napról-napra rettegésben éljen Vác lakossága, mert kialudhat minden lámpája, megállanak százaknak és százaknak ke­nyeret adó motorok. Villamos-telepünk bővítése, vagy az áramnak más központ­ból való vétele: a város legfontosabb és legsürgősebb kérdése. Mielőtt a vesze­delem elkövetkezik! Püspökünk a hódmezövasárhel^ a kai. egyház jubiEeumán Pénteken utazott Hanauer Á. István dr. I megyéspüspökünk Hódmezővásárhelyre, hogy résztvegyen az ottani katolikus egy­ház 200 éves jubileumán. A püspököt az I állomáson Kokovay János világi elnök, a templomnál pedig Soos István dr. pol­gármester üdvözölte és a bevonulásnál megszólaltak az újonnan felszentelt haran­gok. A hódmezővásárhelyi kát. egyház kétszáz éves s ebből az alkalomból dísz­közgyűlés volt, melyet Kokovay prépost­kanonok nyitott meg. Az ünnepi beszé­det püspökünk mondotta, ki rámutatott, hogy a katolikusság története ott kilenc- százéves múltra tekinthet vissza. A város gócpontja volt annak az apostoli munká­nak, melyet szent István fejtett ki püs­pökei és misszionáriusai segítségével. Üzletének forgalmát növeli, ha híitíel n VÁCI HÍRLAPBAN Polgári október 16-án úvózenekar táncestélye Kisvigadóban

Next

/
Oldalképek
Tartalom