Váci Hirlap, 1925 (39. évfolyam, 1-94. szám)

1925-02-08 / 10. szám

Ara 2000 korona. 39-1 h évfolyam. 10. szám. Vác, IM25 február 8. VÁCI HÍRLAP PolifíKai és társadalmi hetilap, megjelenik hetenKint Kétszer szerdán és vasárnap Előfizetési ár : Helyben egy hóra 15000 K. Vidéken egy hóra 20000 K. Egyes szám ára 2000 korona. Előfizetéseket csak egy hónapra fogadunk el Felelős szerkesztő es laptulajdonos Dercsényi Dezső Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csáky-ut 4 sz. (iparudvar) Telefon 17. Hirdetések és nyilttér milliméter soronkint díjszabás szerint. 225 millió a váci hősök emlékszobrára Mull héten alakította meg Krakker pol­gármester azi a társadalmi bizoltságot, mely hős katonáink emlékszobrát fogja felállí­tani s ez a bizoftság szerdán délután gyűlt össze első tanácskozásra. A polgármester megnyitójában kijelen­tette, hogy Vácot a hála, az elismerés és a megemlékezés terén sok kisebb község megelőzte, de mi nem egyszerű emlékosz­lopot kívánunk hőseinknek emelni ilt a trianoni haláron. Nincs szándéka a kegye­let alkotását halasztani, sőt az ő felfogása szerint az emlékműnek még ebben az év­ben állnia kell. Tájékoztatta a bizottságot, hogy adományokból mintegy 25 milliót őriz a városi pénztár, a város költségvetésébe pedig 200 milliót vett fel e célra. Úgy gondolja, hogy nem szabad társadalmi gyűjtés utján ennek költségeit összehozni, mert akkor csak a város egy bizonyos ismert rétege, mely minden adakozásnál ott van, adakozna, sok százan kivonnák magukat alóla. Ha a város adja az emlék­műre pénzét, úgy abban a város összes polgársága adójával részt vesz. Ismétli, hogy a legsürgősebb kegyeletes feladatnak ismeri az emlékmű felállítását s kéri a bi­zottság tagjait, hogy terveihez szóljanak hozzá. Ezután megindult a vita, mely főleg az összeg nagysága, (a melyet többen kevés­nek találtak a nagy mű felállítására) és a hely körül forgott. Miltényi tanácsos a Váci Hírlap ismert ankétjának eredményét so rolta fel: hol állíthatnék fel az emléket? Szóba jöhet a diadal-tér, a lőház előkertje, a Rókus vasút felé eső sarka, a vásártér egy meghatározandó helye, melyet nem építenének be, a szeminárium mellet! az üres káníorlak-telek, a fehérek temploma melletti rész, melyen ma az elárusító bódék állanak, a Kossuth-tér, a nagysörház Du­nára eső telke, a székesegyház bejárójával szemben a püspöki palota előtti tér és végül a Konstantin-téri park. A bizottsági tagok között kialakult az a nézet, hogy a három utoljára említett helyet tartják legal­kalmasabbnak az emlékmű céljaira s kü­lönösen impozáns lenne a sörház Dunára néző része lépcsős kiképzéssel, de ez a nagy költségek miatt aligha lesz kivihető. A bizottság abban állapodott meg, hogy a polgármester kihallgatáson jelenik meg megyés püspökünknél megtudni, vájjon a palota elölt levő szabad tér elfoglalására engedélyi kaphat-e, felkeresik a kormány által felállított országos emlékmű bizottsá­got, hogy a költségek felől tájékozódást szerezzenek s legközelebbi értekezleten a hely megjelölésével kiírják a váci hősök emlékművére az r~’zágos pályázatot. IVIit ad a ÜVIAffiSz hangversenyén? A magyar asszonyok neinzeli szövetsé­gének estélvén ez lesz a műsor: 1. Meg­nyitó beszéd, tartja Vörös Tihamérné, elnök. 2. Kacsóh P: Rákóczi megtérése, Este van már (népdal) énekli Száll Sándorné, zon­gorán kiséri Oláh Emil. 3. Szaval Syposs Simon. 4. Löw : Wagner Tanhauser-fantázia. zongorán előadja Darnai Islván. 5. Költe­ményeiből szaval Gyökössy Endre, a Petőfi társaság tagja. 6. Mattéi: Nem tér vissza . . . Kacsóh P.: Csendes éj harmatja, énekli Száll Sándorné, zongorán kiséri Oláh Emil. 7. Gyula diák: Magyar Miatyánk . . . Gyökössy Endre : Lesz még ország .. . Ernőd Tamás: Elakarják venni a magyar Tanyákat, szavalja Somló Emma, a Nemzeti Szinház művész­nője. 8. Körmagyar, táncolják Roller Mici, Pogaíschnigg Bözsi, Fónay Irén és Vida Gizi, Vida Vilmos, Bruzda József, Szíjártó János és Sümegh MíhIós. Műsor után 14 pár a Palotást táncolja, utána csárdással kezdődik az általános tánc. A hangversenyt pontosan este 8 órakor kezdik, a számok alatt zárva lesznek az ajtók. Stefánia köszöneté a vasutasoknak A Stefánia-egyesüiet háláját fejezi ki a január 24-iki hangverseny rendezéséért a váci vasúti szolgálati főnökségek tisztikará­nak, egyben köszönetét mond a szövetség céljaira juttatott 2202100 korona adományért. Felülfizettek: Lehőcz András 170,000 kor., Klein Sándor 140,000 kor., Auer Károly 100,000 kor., Somogyi Mátyás 80,000 kor., Kálmán József 75,000 kor., Fazekas Károly és társai, Neumann Mór, Szigvárt János, Meiszner Rudolf, Bittera Kálmán, Glück Dezső, dr. Láng Jenő 70,000—70,000 kor., Biisitz Márk 60,000 kor., Kasza Pál, Roller Gusztáv, Dercsényi Dezső, Harman Janos 50,000—50,000 kor., Lőwinger Sándor, Fenyő Ernő, Ölsner János 40,000—40,000 kor., dr. Drotlner Elemér, Györki Béla 30,000 30,000 kor., dr. Révész Mihály, Vámosmíkoia, Jelinek Ágoston, Stáhl Károly, 25.000— 25,000 kor., Bekény Rezső, Termán Dezső, Szabadosi Árpád Szob, dr. Vadas József, Schaub István, Testen Miklós, Szűcs Vilmos, Báskay Dezső, Sós István, Rajz Károly, Vatter József, Adler Béla, Szlachányi Gyula. Back Imre, N. N. 20,000—20,000 kor., Lendvay Vilmos, Jankovics Tivadar, Gábei Vilmos 10,000 —10,000 kor. Tiszteletjegyeiket megváltották: Szövő és kötőgyár 300.000 kor., Kállay Ubul 200,000 kor., Budinszky Jenő 150.000 kor., gróf Pejacsevich Albertné, dr. Krakker Kálmán, Starnberger Rezső, dr. Rusztek Lajos, Gáli József, László Árpád 100,000—100,000 kor., dr. Panajoth Fejér Gyula, Hitzigráth Lajos, Sarlay Jánosáé, Váci Takarékpénztár, dr. Révay József, Bozóky Gyula, Zsoldos Károly. Vörös Tihamér, Szommer Gyula 50.000- 50,000 kor., dr. Fóka Pivny Béla 35,000 kor. Szent Antal fosztogatója A felsővárosi templom gondnoka, Duray Sándor épen akkor ment keresztül a tem­plom csendes hajóján, mikor a szent Antai- szobor körül gyanús zajt hallott. Egy fiatal leány állott olt és egy horoggal hűzgálta ki a perselyből a bankókat. A tolvaj leányt, kinek nevét nem Írhatjuk ki, mert kiskorú a rendőrségre vitte, a hol beismerte, hogy már nem egyszer fosztotía ki a fehérek­nél a perselyt. Letartóztattál!, a fiatalko rúak bírósága elé állítják. Szommer Gyula jubileuma február 22-én A vác-rádi evangélikus egyház hívei, mint a Váci Hírlap szerdai száma közölte, feb­ruár 22-én üli meg szeretett lelkészének, Szommer Gyulának működése negyed- százados évfordulóját. A rendező bizoitság Vörös Tihamér elnöklete ala tíegnap gyűlést tartott, melyen az ünnepély programját nagy vonásokban már megállapította. Raffay Sándor püspököt küldöttség kéri fel, hogy jelen legyen az ünnepélyen, meg fog jelenni azon Bocskó budapesti föesperes is. A jubileumi-ünnep a templomban foiyik le, a hol 10 órakor Szommer Gyula jubiláris beszédet mond a szószékről. Utána a pres­bitérium díszközgyűlést tart ugyanon, mely­nek keretében lesznek az üdvözlések. A rendezőbizottság az összes felekezeteket meghívja, valamint a város hivatalait és testületéit. Délben a Koronán íársasebéd, melyre február 15-ikéig kell jelentkezni Vörös bizottsági elnöknél. A üoegylet utolsó teadélutánján Vida Gizi és Szoták Mária bájosan sza­valtak, Rostetler Jenő Puccini „Bohémek“ operájából játszol! és Zalánffy Gizella szé­kesfővárosi igazgató Jókai centennáriuma alkalmából róla tartott nívós előadást helyi vonatkozással. Végül Bramhs „Magyar Táncaié t játszották zongorán négy kézre Késmárszky Pisti és Szalay Erzsi igen ügyesen. A Nőegylel elnöksége befejezőre köszönetét mond azoknak a szereplőknek, kik közreműködésükkel a teadélutánokat élvezetessé tették, valamint azoknak az úrnőknek, akik a tea körül fáradoztak, végül mindazoknak, kik hozzájárulásukkal lehetővé telték a délutánok sikerét, kövessék a legfiatalabb hegyközséget! A bácska—papvölgyi hegyközség, mely tudvalevőleg alig egy éve vált ki a nagy törökhegyi hegyközségből, Göndör Sándor elnöklete alatt tegnap választmányi gyűlést tartoli, melyen oly határozatot is hoztak, melyet a többieknek is követni kell. Elha­tározták ugyanis, hogy magukévá teszik Krakker polgármesternek azt a tervét, hogy fásitsunk. A hegyközség összes utait és szabad területeit hasznos fával fogja be­ültetni és már az idén, tavaszszal meg­kezdi nagy munkáját. Bácskát Papvölggyel összekötő hosszú utat egészben gyümölcs­fákkal fogja kiültetni. Egyúttal felkéri a vá­rosi tanácsol, hogy az elhagyatod Hagyi- gácsót és környékét íásitsa be, mely idő­vel a ^középvárosnak kellemes ligetévé fog válni. A fűvózenekar álarcos bálja A váci polgári fuvózenekar és zeneked­velők köre február 22-én a Kisvigadóban farsangi álarcos bált rendez. Belépődíj 20 ezer K, kezdete este 7 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom