Váci Hirlap, 1923 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1923-04-08 / 15. szám

2 FeSsőgödőn templom épül Egy községben sem látni oly nagy épít­kezéseket, mint a nemrég községgé alakúit Felsőgödön. Ennek a Felsőgödnek nagy ünnepe volt húsúét hétfőjén. Ekkor volt az első kapavágás annak a katolikus temp­lomnak a felépítéséhez, a mely nagyobb­részt külföldi püspökök adományából fog felépülni. A szertartást Hanauer püspö­künk végezte, a ki a szabad ég alatt mon­dott misét ^azon a helyen, a hol a templom fog állani. Megjelentek a környékbeli elő­kelőségek is. hogy a hagyományos első kapavágásnál jelen legyenek. Ott volt Preszly Elemér dr., Pesívármegye főispánja, Krakker Kálmán nemzetgyűlési képviselő, Wekerle és Weliacha főszolgabíró, jVéesey Aurél báí ó, Fioeh-Reyhersberg Alfréd lovag, Gajáry Géza, Steinecker Ferenc dr., Bozőky Kálmán dr. Az ünnepi beszédet Bakáts Lőrinc budapesti dominikánus szerzetes mondotta. A íeinpiomalapra többek közt a iuxenburgi, nancy-i, auchi, ieniansi püspök küldött összeget. A község lakossága in­gyen munkával, fuvarral és tekintélyes pénzadománnyal járuit az építkezéshez. Felsőgöd községe megmutatja, hogy a mai horribilis árak mellett is lehet Csonka- magyarerszágon templomot építeni. Az épitőbizoüsag élén Bozóky Gyula ezredes áii. A templom tervét Fábián Gáspár buda­pesti műépítész készítette. Elhagyott a wáci adófizet&k adópénze Azt szokták mondani, mert tényleg igy is volt, hogy a régi jó időkben a váci gaz­dák nagy része a cseresznyéből fizelíe ki az adóját. Rengeteg cseresznyefa van a váci határban, nyáron kocsi- és hajórako­mányok szállították a váci termést, mely még Bécsben is ismert volt. Az idén azon­ban ebből a gyümölcsből nagyon kevés lesz, az adót is nehezebben fogják fizetni, mert az április elseje keservesen megtré­fálta az egész országot, Mináíunk öt fokos fagy volt, elfagyott a cseresznye, barack, korai őszi barack és a dió. Szőlőkben, hetesekben a fagy nem csinált kárt. Kereskedők jönnek a forgalmi adó áfaSáreyezáföára A város forgalmi adóhivatalában a pén­zügyigazgatóság két főíiszíviselöje úgy, a hogy megállapodott a váci iparosvilág,qal a forgalmi adó átalányban való fizetésére. Mint halijuk, a csizmadia- és cipészmes­terekkel is sikerült a megegyezés e héten. Ezek ugyanis erősen tartották magukat, hogy a tervezett átalányt nem fogadják el, mire a kincstár képviselői újabb utasítást kértek felülről és — engedtek. Ezen az alapon aztán megcsinálták a békét, illetve az átalányár!. Jövő héten a kereskedők jönnek sorra, ép ezért a Kereskedők egye­sülete felhívja az összes váci kereskedő­ket, a kik a forgalmiadó átalányozást kér­ték. vagy kívánják, hogy e hó 8-án d. u. V85 órakor az egyesület helyiségében tekin­tet nélkül arra, hogy egyesületünknek tag- ja-e vagy sem, saját érdekében okvetlenül jelenjenek meg. a csodás Depoy János mészárost rnult szombaton csuklás fogta el. Lefeküdt, de a csuklás nem állt meg. Egész csütörtökig kínozta a kimerült embert, mikor agyában egy vére- dány pattan meg és kiolíoüa éleiét. Ötvenöt évig élt, hires régi váci mészárosfamiiia utolsó tagja szállt vele a sírba. V A'C I HÍR LA P Bolgár Tivadarral sikerült a hitelezők megegyezése! A csütörtöki tárgyalási nap, melyet már harmadik ízben tartottak a pestvidéki tör­vényszéken Bolgár Tivadar hitelezői a kénzszeregyezség ügyében, váratlanul si­kerre vezetett. Az érdekeltek úgy találták, hogy jobb ma 20 percent, mint holnap semmi, azután a nagy hitelezők még eb­bő! is egy percenteí a kis hitelezők javára elengedtek. E&íe hét órakor ért véget a szavazás és az érdekeltek nagy többsége Bolgár által ajánlott 20 százalékot elfogadták. Gáspár tanácselnök ezt kihirdette és kö­zötte a felekkel, hogy jövő héten határoz a törvényszék az elfogadás fölött. Bolgár vagyona körülbelül 40 millióra tehető, ebből fog értékesiiés után a 160 — 180 millió egy része megtérülni. Ezzel a ma­gánjogi rész befejezést nyer, de Bolgár büntetése nem marad el, mert az ügyész­ség most készíti a félj elöntések alapján ellene vádiratát. Húsvéti mérkőzések eredményei Husvéívasárnap : VÁC iíj.—Váchartyáni SE 2: 1. A Váci Alléiikai Club ifjúsági csa­pata szép mérkőzést játszott Vácharlyán- bsn, a hol 2 : 1 eredménnyel győztek. VAC II—Pestszentlőrinci AC II. 2 :3 (2 : 0). A Váci Atlétikai Club 1! ik csapata F>est- szentlőrincen mérkőzött. Az első félidőt szépen vitték a fiúk, Varsányi és Tolerián gólt is rúgtak, de mér a második félidőben összeroppantak s három gól került a ka­pujukba. Pestszentlőrinci AC 1.—VÁC 1.2:1 (2:1) Öt tartalékkal indult el a VÁC í-ső csapata Pesíszentiőrincre, a kecskeméti alosztály bajnokcsapatával mérkőzni. A mérkőzés szép és érdekes volt. Sokai kellett dol­gozni, különösen a váciaknak, a kik közül Kozmér, a kapus, Csepregi, Szalai és Báder tűntek ki játékukkal. A váciak egyetlen gólját Csepregi lövésével szerezték meg. OTE—VSE 3:2. A Vásártéri pályán látta vendégül a Váci Sport Egylet az Óbudai Torna Egylet kiváló csapatát. Igazán szé­pet nyújtottak a pestiek. Technikájuk. játék­tudásuk feltűnést kelteit s mégis a Váci Sport Egylei is megállotta helyét s az utolsó percekig 2:2 eredmény volt. Egy tizen­hatosról lőtt szabadrúgás védheíetlenül a kapuba került s igy 3 : 2 eredménnyel vé­gezték a husvéívasérnapi barátságos mér­kőzést. Húsvéthétfőn. E napon a Váci Atlétikai Club ismét három csapatta! játszott a vásár­téri pályán. Az ifjúsági és a Il-ik csapata a Váci Törekvés SE. ifjúsági és I-ső csa­patával mérkőzött. Ez előbbit 3 : 1, az utób­bit 1:0 arányban a Váci Atlétikai Club nyert meg. E mérkőzésnél kitűnt Biázsoviís játéka és Hausz védése. VAC I.—DSC i. 3 : 0 (2:0). Az első csa­pat az Újpesti Sport Club gyönge csapa­tával mérkőzött s igy a szépen játszó Váci Atlétikai Club állandó fölénnyel játszott az ellenfél kapuja előtt, önfeláldozó, lelkes játékot mutatott Babinszkl. Saépen játszott Csepregi, Szalai, Báder, de jó volt Dunai, Molnár, Juscsák, Petényi, Vasas, Gavenda és Kozmér is. IHSáaraissági Ricsoviís Irma és Hans Krause Asch, házasságot kötöttek. Nyilt-tér Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon jó rokonoknak, ismerősöknek és a Váci Városfejlesztő R. T. igazgatóságának, a kik szeretett jó anyánk végtisztességén személyes jelenlétükkel igyekeztek szivünk mélységes fájdalmát enyhíteni. Vác, 1923 április 5, Józsa-testvérek és családjuk. Püspökünket most ¥eszpr*éatab© küldik Egy fővárosi délutáni lap hiteles forrásra hivatkozva azt írja, hogy Rótt Nándor lesz a kalocsai érsek és helyébe Hanauer István váci püspök megy, ki veszprémi szárma­zású és ott volt kanonok. Más oldalon pe­dig azt a lehetetlen hírt hiresztelik, hogy az ősi váci püspökséget ezzel a kineve­zéssel megszűntetik, csápán püspöki hely­nek fog székelni városunkban, (a ki majd Ernst Sándor nemzetgyűlési képviselő lenne) a szent István alapította egyházmegyét az esztergomihoz fogják csatolni, mely a cseh megszállás folytán a legkisebb egyházme­gyék egyike tett. Beavatott heiyen még mi! sem tudnak főpásztorunk Veszprémbe való távozásáról s nem hisznek benne, ilyen határozottsággal szeretnék megcáfolni a váci püspökség snegszűntetéséí, mely ször­nyű csapás lenne erre az ősi városra, melynek fényt, kultúrát, anyagi jövedelme­ket jelentett a püspökség. Talán nem igaz, talán csak tapogatódzás a rémhír, melyet újabban Székesfehérvárról is hireszíelnek azzal kapcsolatban, hogy Prohászka Oiíokár lenne a kalocsai érsek. Cégirat IkEpSakótosnak két *?áca s,árdrágítót“ A főváros utcáinak plaiíátrengetegében megint feltűnik egy fehér plakát, mely két váci árdrágító büntetéséről szól. Minthogy a törvény előírja, hogy a lakóhelyen is ki kell függeszteni, valószínűleg legközelebb ezek a falragaszok Vác utcasarkain is meg fognak jelenni. A két boldogtalannak az a bűne, hogy múlt év őszén a szilvát Buda­pesten, a Garay-téren közvetítőnek (kofá­nak) adták el s ezzel árdrágítást követtek el. Boldog ország, a hot úgy vigyáznak, hogy még a kofának való eladást is meg­csípik s megbüntetik! De akkor ajánljuk: jöjjenek Vácra egy pénteki napon és száz plakátra való anyagot láthatnak, mikor a kofák a vevő kezeiből tépik ki az árúi, magasabb árat adva meg a falusinak, hogy egy negyed óra múlva egy harmadikra még drágábban rásőzzák. Ezekből a plakátok­ból igazán tanulhatna már a — váci rend­őrség is! ti szövőgyár alaptőkét emelt Az első magyar szövő- és kötőgyár rí. igazgatósági ülésében elhatározta az alap­tőkének 90.000 darab 200 K névértékű uj részvény kibocsátásával 18 millióról 36 millió K-ra való felemeléséi. Az összes uj, 1923 január 1-iki osztalékjogosult részvé­nyekre a régi részvényeseknek elővételi jogát biztosították. A rendkívüli közgyűlést 27-én tartották meg és az alaptőke feleme­lését elhatározták. MQWE VSE foihalihplakett A husvéí vasárnapján lejátszott OTE— MOVE VSE mérkőzés után a következő szavazatok érkeztek be: Dunay Dezső 14, Dunay József 12, Stahl Ferenc 11, Kroko- vits Marion 11 szavazatot kapott. A itővel- kező szavazólap lapunk f. hó 15-iki szá­mában jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom