Váci Hirlap, 1923 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1923-01-21 / 4. szám

VA Cl HÍRLAP 3 A ese2*kéíS2:cs«a|iai köszönetét rnond Bozóky Gyula, Bruncz István 500, Rózsahegyi Gyula, Goszíonyi Tibor 300, és N. N. 200 K-ás adományáért. Általános kereseti ssdér-a vonatkozó munkásbejelentéseket január vé­géig büntetés terhe mellett meg kell tenni. A segédmunkások általános kereseti adó­alapjának átalányösszegben való megálla­pítására beadandó igénybejelentések 20 ko­ronás okmánybéiveggei látandók el. A ki az áialányozast most nem kéri, annak az adót már levonnia kel! a munkás fizetésé­ből s a következő hónap 15-ig birság terhe mellett be kell fizetni. VÁC R. T. VÁROS TULAJDONA iVlílwéssa vszető : MÁRÚ AMOOR ■I asáriiajs január 21 Előadások ) "I és* 9-kor A Sässäeysi üiisia melío utóda ESSEX CsROF Mommentális iörténelmi dráma 7 fölvonásban H falu réme Izgalmas cowboy-burleszk 2 fölv. Osisiört. január 21 Előadások £ és 8-kor ÜÄHMiiE Gerbardt üSaoapiteTeanm világhírű regénye 6 fölvonásban H reiterates apa Amerikai burleszk 2 fölvonásban Csak felnőtteknek! Szombat A főszerepben Lenkefffy Scáwal | jaguár bocaccio 27 Szerelmi játék 4 fejezetben Előadások Pathé-revü S és 3-kor! líésQsksSsk Vígjáték 2 fölvonásban Aranyat, szisíet, arany- és esüstpénzt a legmagasabb árban ífesz Gottessmann Ciéa® | órás, Széchéiroyi-utca, Koronával szebbe fi BOLGÁR TIVADAR törvényesen bejegyzett bänk es tozsctebízotnsnyos, BUDAPEST VÁC Nádor-utca 5., III/12- b. Káptalan-utca 3. Telefon 143—13. Telefon 90 sz. Értékpapírok és valuták vétele és eladása. ** Kül­földi kifizetések. Tőzsdei megbízások. Kölcsönök folyósítása értékpapírok és külföldi pénznemekre előnyös felté­telek mellett. Mindennemű I baufc és tőzsdei ügyben díjmentes útbaigazítás. __jj,,, ammmmama awnnmn nmmnrrmíii-inTrrr wraevacnruaweiuwiiiuu Március elején kerül forgalomba a kiváló asztali 1 Gyár4ja: (tábla-ecet) NEUMANN ZSIGMOND és FIA ECETGYÁR R. T. Hattyu-u. 28. Több évi gyakorlattal biró fögépész j hűtőgépek, (kompressorok) Dynamó villamos motorok l accumulator szakszerű kezelését, esetleg nagyobb ÄT' munkavezetői állást betölteni óhajt üfloróty János j Vác, Atilla-utca 1 sz. ‘ E^éé miiiió helyeti hetven rrssSSió! E50 százalék äesz a pofádé! Pénzünknek szörnyű leromlását mutatja az a hatalmas munka, melyet Nagy Sán­dor városi föszámvevé most állított egybe s melyből megtudjuk, hogy Vác városának 1923-ban milyen bevételei és milyen kia­dásai lesznek. Mindjárt kezdjük azzal, hogy a mi városunk múlt évben hét millióval adminisztráltaíolí, az idén ugyanerre hetven millióra lesz szükség! Természetesen az egyes címek alatt ugyanilyen arányban emelkednek a bevételek és kiadások is. Néhány téléit iíí bemutatunk, a zárójelben a mull évi összeget tüntetjük fel. Piaci hely­pénzből 1,568,000 K-t (220,000) remélnek, réváíkelési dijakból 925,000 K-t (270,000). Szántók jövedelmét 1,760,000 K-í várnak (187,475), az épületek bérletéből 336 ezret (86,376). A faiskola jövedelmét 240 ezerre teszik (40 ezer) a vásártéri parcellákból pedig 2 milliót. A nemszereü forgalmi adóból hat millió lesz a bevétel, mig a különböző tisztviselői segélyekre 18 millió jön az ál­lamtól. Legnagyobb bevételre a város az általános kereseti adóból vár: ezt 20 mil­lióra taksálják. A kiadások főbb tételei: Tisztviselők fizetésere 18,135,631 korona, (1,206,421), adókra 504 ezer (42 ezer), Utak javítására 560 ezer, (200 ezer) csatorná­zásra két milliót akarnak költeni, ingatla­nok vételére pedig két milliót. Egyházi és kiadások 227 ezerről ez évben 827 ezer K-rs nőnek, az egészségügyi kiadások pe­dig százezerről félmillióra. A város az adó­ságából az idei 28 ezer K helyett 1,694,000 K-i akar törleszteni. Az összes kiadások 69,573,3S7 K (7,021,720), a bevételek ösz- szege 67,500.285 K, (6,012,138) hiány tehát 2,075,099 K, melyet 150 százalékos póíado- val fognak fedezni. (Pótadó csalt a ház és föld után. Az általános jövedelmi adót fi­zetőkre nem vetnek kiaz uj törvény alapján ) ICEiae^ts^és A közoktatásügyi miniszter Somogyi Jó­zsef állami főgimnáziumi segédíanárí be­osztva a Ferenc-JózseMníézethez, ugyan­oda rendes tanárnak kinevezte. SJj wosaatek a csángón A vác-balassagyarmaíi vonalon e hó 15- íől közlekedik az 5024 sz. személyvonat, mely este 19 ó 40 p.-kor indul Vácról és az 5021. sz. személyvonat, mely Vácra 7 ó. 47 p.-kor érkezik. Ugyan-e naplói a diós- jenő-romhányi vonalon az 5124 sz. vonat közlekedik. Indul Diósjenőröl 21 ó. 30 p.- kor. Diösjenöről a 17 ó. 43 p.-kor induló vonat nem jár. mötféíszirack a líceumban Érdekesen tanulságos estnek Ígérkezik a legközelebbi, a január 23-iki líceum est. Tóth Zoltán vakintézeti igazgaió t#rt elő­adást a vakokról s két vak művész fellép­tével fogja élvezetesebbé tenni, az amúgy is érdekes témát. Rienel Margit énekmű­vésznő, Lumpe Gizella oki. énekművésznő kísérete mellett Rossini: Cavatináját a „Se­villai Borbély“ c. operából, valamint Hendl: Ave Máriáját fogja előadni. Füzessy Árpád tanár a magyarázó rajzával tart illusztrált előadást. Szenígyörgyi Gusztáv siketn. int. tanár pedig a beszélő siketet muíaíja be rövid felolvasás keretében. Egsf jó házból valói -sräut píraeértanuBésiak tíollífesz s Rffiucsarnűk-kávéház Tessék korteskedni! A városházán’évek óta helyettesítésekkel látják el a városi főjegyzői, árvaszéki ta­nácsosi, három számiiszti és az iktatói ál­lásokat. A belügyminisztérium álláspontja az volt, hogy egy városban sem engedi meg ahelyeiíesilésekke! ellátott állások vég­leges betöltését, mig a közigazgatási reform éleibe nem lép. Ezen az elven azonban már több résUü lőttek s most a miniszter leiratot intézett a városhoz, hogy a hat ál­lás betölíésére felhatalmazást ad. Ennek alapján a városi tanács a legközelebb ki­írja a pályázatot és a jövő hónap vég© felé egy rendkívüli közgyűlés megválasztja iiszíviseiőit, kiknek mandumátuma azon­ban az általános tisztujitásig tart. A kisváei mökedvelő ifjak f. hó 28-án Steiner fíiiksa Király-utca 27 sz. a. levő vendéglőjének nagytermében esti 7 órai kez­dettel Abonyi Lajos kiváló népszínművét | A betyár kendéiét | adják elő, melyet reggelig tartó tánc követ. Ren­dező Dombay Mihály színművész. Belépő jegyek a rendkívül érdekes előadásra a helyszínén válthatók. Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Váton, Hüattyis-istca 87 sz. házamban mészáros és hentes üzletet nyitottam. Elvem: üzleti tisztesség, jó árú, legalacsonyabb árak, figyelmes ki­szolgálás. Szíveskedjék meggyőződést szerezni. Tisztelettel Laáiowsee József. ____________________________________ kamatot fizet az állandó betétek után a Váci ipari- és Gazdasága EisfeS- szövefkezef, misst az tagja ÉRTESÍTÉS! Tisztelettel értesítjük Vác város és vi­dékének nagyérdemű közönségét, hogy a Szent István-téren levő Csorba- féle hengermalomnál patkóié és kováesmühelyt nyitottunk, (ez eSolt Oeákwáron) a hol épület- és géplakatos, valamint az összes vasiparba vágó munkákat olcsó és gyors elkészítésre vállalunk. Ugyanott eladó használt stráfkocsi, vaseke, használt takaréktűzhelyek, stb. Zimmer Testvérek kovács-, épület- és gépEakaiosmesterek Makói dugtogsrmáf, dugfokhagymát, hagymamagot, petrezselyem- és sárgarépamagot a legolcsóbb napi áron szállít. Uradalmaknak részes művelésre hagyma- és zöldség­kertészt ajánl Urban Járna® városi főkertész gftakó NDOR HUGÓ aranyműves műhelye Vác, Széchényi-utca 15. (Vasút-állomásnál!). »,|$ä o». rníndensiemfli arany, ezüst lal W «Sülés ékszertárgy szakszerű készítését, javítását. Vesz aranyat, ezüstöt. ffc „Hadiárvák wács m, kir. álló bor­ipari szakiskolája“ ([rokkantiskola) A* PB 33 K» V. tr'P eueii orl és napsiára@s_©kafi keres. Jelentkezni bármikor «ehet az isutéaiet igazgatóságánál. # ^raTt.-«»r,i7,rtvy«jim-.jot-r»grgr^:y.^K->/MMKvr.^g« '-1J/WH mcm »wngicglg*—iwn ír T ' ÁLLANDQ-MGZ6ÚSZINHÁZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom