Váci Hirlap, 1917 (31. évfolyam, 1-51. szám)

1917-06-17 / 24. szám

■ 1 4 VÁCI HÍRLAP Anyakönyvi kivonat. 1917. április hóban. Szüle tick: Karaszki András juhász leánya Elei r. k. —, Ruzicska Erzsébet főldmivesnő fia István r. k. —, Földvári János íöldmives leánya Margit r. k. —, Szaniszló József asztalos mester fia Sándor r. k. —, Csepregi István máv pályaőr fia Sándor r. k. —, Gönczöl Ferenc kőműves fia Sándor r. k. —, Kiss Sándor városi rendőr fia László r. k. —, Bitek József asztalos művezető leánya Zita r. k. —, Komolya József kőműves leánya Margit r. k, —, Mizser János kis­birtokos leánya Lilla ref.—, Varga Kálmán borbély leánya Ilona r. k. —, Tárnoky Jó­zsef géplakatos leánya Anna r. k. —, Lepko József cipész fia János r. k. —, Hegedűs Mihály íöldmives leánya Mária r. k. —, Mangull János sikeínémaintézeli gondnok fia István r. k. —, Tóth Mihály vaseszter­gályos fia Lajos r. k. —, Gál János föld­mi ues leánya Erzsébet r. k.—, Busái János máv. lámpakezélő fia Sándor r. k. —, Engel- mayer König Ferenc kőműves-mester fia László r. k. —, Molifor Mihály íöldmives fia Mihály r. k. —. Kurdi Kálmán ács leá­nya Julianna ref. —, Boczkó Géza cipőiéi- sőréá?készitő fia Géza r. k. —, Gyulai Ist­ván máv. raktármunkás leánya Borbála r. k. —, Pápa István íöldmives fia István r. k. —, Toldi Janos állami útkaparó leánya Mária r. k. —, Síimák Rezső villanyszerelő Jeánya Mária r. k. —, Mozi János m. kir. posta- és távirdaszo ga leánya Mária r. k. —, Tarkó Ferenc fegyőr leánya Irén r. k. —. Meghaltak: Dudás József íöldmives 49 éves, r. k. (tüdőgümökór) —, Neográdi Ferenc 19 hónapos, r. k. (kanyaró) —, Kakas Mária 7 éves. r. k. (agyháríyalob) —, özv. Pozsár Ferencné, Balázs Irma 52 éves, r. k. (gyo­morfekély) —, Kulich Ernő 6 éves, ág. h. ev. (angolkór) —, özv. Hubay Anlalné, Niederinüiler Alojzia 73 éves, r. k. (tüdő- tágulat) —, dr. Nagy Ármin nyug. járási orvos 66 éves, izr. (terjedő hüdés) —, Schmidtmayer István 2 éves, r. k. (bélhurut) —, özv. Freud Simonné, Knapp Johanna 81 éves, izr. (aggkór) —, Dudás Erzsébet 13 hónapos, r. k. (tűdőlob) —, Magyar Kál­mán 2 éves, r. k. (agyháríyalob) — , Kiss István 13 éves, r. k, (agyhüdés) —, Simo- nek János cipész 35 éves, r. k. (tüdőgümő- kór) —, Bulejsza Katalin 17 éves, r. k. (tüdőgümőkór) —, Hubacsek József hentes mester 52 éves, r. k. (tüdőgümőkór) —, Nagy István 3 éves r. k, (tüdőgümőkór) —, Duray Lajos 22 éves, r. k. ügynők (vese­lob) —, Cseri István 5<3 éves, r. k. fegyőr (szervi szívbaj) —, Haas Salamon magánzó 76 éves, izr. (aggkór) —, özv. Báiind An­lalné, Kecskau Anna 46 éves, ág. h. ev. (hámrák) —, Kozma Ferenc 2 éves, ref. (ránggörcs) —, Boskoványi János földm- ves 57 éves, r. k. (tüdőgümőkór) —, Kis Mária 13 hónapos, r. k. (bélhurut)—, Soós Ferenc kötélgyártómester 56 éves, r. k. (gyomorrák) —, Fizd János 10 hónapos, r. k. (tüdőgümőkór) —, özv. Kövtsdy József- né, Molnár Zsuzsanna 60 éves, ref. (tüdő­lob) —, Komolya Margit 10 hónapos, r. k. (veleszületett gyengeség) —, Kruskovics Tané napszámos 18 éves, g. kel. (sze. b internáit)(agyhárlyalob) —, Tóth Zsuzsanna gyümölcsárus 78 éves, ref. (aggkór) — Szeghő Irma 17 éves, r. k. (lüdógyuladás) —. özv. Pajor Andrásné, Farszky Katalin 88 éves r. k. (aggkór) —, Szmoliga Ida 4 hónapos, ref. (ránggörcsök) , özv.Oravecz Jánosné, Lipíák Mária 79 éves, r. k, (agg­kór) —, Petró János koldus 70 éves, r. k. (aggkór) —, Hugyecz Sándorné, Demeter Lidia 31 éves, r. k. (tüdögümökőr) —, Pultzner János községi írnok 54 éves. r. k. (őnakasztás) —, Biró Erzsébet 7 hóna­pos, r. k. (hörggyuladás) —, Kormos Mária 50 éves r k. (tüdőgümőkór) —, Luka László 5 éves, g, kát. (görvénykór) —. Házasságot kötöttek: S. Kis János (elvált) asztalos r. k. és Ludányi Erzsébet (özv.) r. k. —, Termán Dezső máv. irodatisztjelölt r. k. és Székely Hona r. k. —, Vittinger János (özv.) cipő- feísőrészkészitő r. k. és Szefesek Anna r. k. —, Simon János (özv.) volt hajós r. k. és Löber Zsófia (özv.) r. k. —, dr. Konthy Géza kir. aljárásbiró r. k. és Köri Erzsébet r. k. —, Fatér István asztalos r. k. és Dezsi Anna r, k. —, Süveg János takarékpénztári hivatal szolga r. k. és Szűcs Mária r. k.—. 77J4j 1917. Pk. számhoz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a váci kir. jbiróságnak 1917. évi Pk. fenti számú végzésével dr. Grósz Ármin váci ügyvéd által képviselt Fábián fstvánné végrehajtó részére végrehajtást szenvedett ellen 92 K köv. és jár. erejeig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1917 január 27. napján lefoglalt 640 K-ra becsült ingósá­gokra a váci kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók kö­vetelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálog­jogot nyertek volna, alperes lakásán Kisvácon, Zá­tony-utca 2. számú házban leendő megtartására határ­időül 1917. junius hó 19-ik napjának d. u. 3 órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt sertések s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfi­zetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, elsőbbségi bejelentései­ket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság ábláján kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Vácon, 1917. május 19. Szaák János kir. bir. végr 3078(3 1916. Pk. számhoz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a váci kir. jbiróságnak 1916. évi Pk. 157F4. sz. végzésével dr. Grósz Ármin váci ügy­véd által képviselt Fábián Istvánné végrehajtó ré­szére végrehajtást szenvedett ellen 24 K 10 f köv. és jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől 1916. október hó 13 napján lefoglalt 656 K-ra becsült ingóságokra a váci kir. jbiróság fenti számú végzés^ vei az árverés elrendeltetvén, annak a felülfog- ialtatók követelése erejéig is, amennyiben azok tör­vényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Kis­vácon, Zátony-utca 2. sz. házban leendő megtartá­sára határidőül 1917. junius hó 18. napjának d. e. V, 12 órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt ludak, sertések s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mtndazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez tartanak jogot, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam irában, vagy szóban jelentsék be. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Vácon, 1917. május 18. Szaák János kir. bir. végrehajtó' ■ szoba és konyhabútor áthelyezés miatt azonnal eladó Vácon, Vásár-tér 4. szám alatt. Főzőnőt keres munkások részére TRÁGOR ERNŐ CSÖRÖG Készi'ette a Pestvidék; nyomda Vácon 179793 Au első váci állandó Maxgósxinházban ma vasárnap, junius 17-én színre kerül: GOND APÓ A Nordisk filmgyár kitűnő társadalmi drá­mája 3 felvonásban, főszereplők Hugó B. és Charles Wilken. A tökéletes feleség vígjáték 3 felv. Főszereplő Rita Saccheíto. Csak két előadás. Kezdete fél 8 és O órakor. Az előadások nem folytatólagosak Bebizonyosodott, hogy egyedül a pótolja a szappant. Illatos! Kemény! Habzó! Simt lékony! Egy hat edkilós darabok. Agitációs csomag tiz korona előleges beküldése elle­nében 5 kg. -mos súlyban bár­hova hérmelve. Viszontelár osztóknak 250 darabos 50 kilós láda excl.láda ab raktárunk 50 K, tehát darabja húsz fillér. 10 láda vételnél 10 °/0 árurabatt. 250 darabol 64 koronáért bárhova postán bérmentOe küldünk. BARDÓCZ Ú TÁRSA Budapest, V., Balatonon. 12. Megyei egyedárusitók kerestetnek. ÉRTESÍTÉS < A n. é. közönség be-. Hv esés tudomására ho- Bl zom, hogy kelme- és szőrmefestési, va- mint vegytisztitási munkáit ezentúl szük­ségtelen Budapestre vinnie, mivel jog} Péter és fia cs. és kir. szabadalm. kelme és szőrmefestő, vegytisztító és gőzmosó gyárának a képviseletét Vácon, Széchenyi- utca 20. sz. alatt átvettem s azt a n. é. közönség nálam a szál­lítási dijak és idő meg­takarításával sokkal ké­nyelmesebben veheti igénybe. — A n. é. kö­zönség szives pártfo­gását kéri, tisztelettel Spitz Gizella

Next

/
Oldalképek
Tartalom