Váci Hirlap, 1917 (31. évfolyam, 1-51. szám)

1917-03-04 / 9. szám

VÁCI HÍRLAP Hősi halál. Tárnoky Pál 21 éves, nőtlen, váci vil­lanyszerelő, a cs. és l<ir. 32. gyalogezred népfelkelője múlt hó 22-én Budapesten, a Mária Valéria katonai kórházban hősi ha­lált halt. Népfelkelési pótszemle. Pénteken volt a váciak és Vácon tartóz­kodók IV. népfelkelési pótszemléje a Kú­rián az 1872 — 1891. évbeli születésű nép felkelő kötelesek részére. Váci ismerőse­ink közül többek közölt alkalmasaknak találtattak: Köntös Imre, Wagantauer Jó­zsef, Tuna Imre (e. é. ö.), Juricsek Pál, Tatár János, Farkas Dénes, Sülé Péter, Schwarcz Ignác, Szabados Antal, Ivopuno- vits István, Kubovits Ferenc, Sándor Pál, Lendvay Gusztáv (e. é. ö.), Tottier Artur, Katona Mór (e. é. ö.), Winkler Rezső (e. é. ö.), Boza András, Kecskeméti Imre, Teles Bernát, Páhocsa Ignác, Kellner Henrik, Lengyel(Lajos (e. é. ö.), Mizser István, Kiss János, Együd Sándor, Reihenberg Ignác, Gönczöl János, Urbán Ferenc, Gottesmann Géza, Király Lajos, Kovács József, Kö- vesdi Pál, Gönczöl Ferenc, Fischer Dávid, Egeressy János, Czinege Perenc stb. stb. Jön a rézgálic. Pestvármegye gazdasági egyesülete tel - hívta Vác városát, hogy a folyó évre meg rendelt rézgálic árát a megrendelőktől mi­nél előbb szedje be, mert mihelyest a pénzt beküldi a város, azonnal szállítani fogja a rézgálicot Az idei rézgálic ára kilónkint 4 K 20 fillér, a város pedig ehhez még kilónként 10 fi'lért számit fel szállítási- és kezelési költségek cimén. A megrendelt rézgálicnak egész árát előre be kel! fizetni, és pedig most hétfőn, kedden, szerdán és cütörtökön délutánonkint a városházán az anyakönyvi hivatalban, a hová százankínt vannak egy-egy napra beidézve a megren­delők. Délelőttönkint és csütörtök után be­fizetéseket már nem fogadnak el. A tavaly­ról visszajáró gálic árakat a mostani be­fizetéskor adják vissza, illetve számítják be az új árakba. Akik elkéstek volna az idei gálicmegrendeléssel, azok a jelzett négy nap alatt pótlólag jelentkezhetnek Borbély István anyakönyvvezetőnél. A vár­megye gazdasági egyesülete etőre jelezte, hogy az idén küldendő rézgálic Németor­szágból jön, kiváló minőségű küldemény s az első szállítmány, a mit a megrende­lők még március havában meg fognak kapni, a megrendelt mennyiségnek egy harmada lesz, mint részlel. Egyébként a többi részlet megküldését is jó előre, Időre érkezőnek jelezte. A ki a megrendelt réz­gálic mennyiségnek teljes árát a jelzett négy nap alatt be nem fizeti előre, az réz- gálicra igényt nem tarthat. Be kell adni a fémtárgyakat. Sáfár Béla, a fémrekvi&áló bizottság el­nöke ismételten felhívja és a legjobb aka­rattal figyelmezteti azokat, akiknek birto­kában fel nem menlett háztartási fémek, üstök, mozsarak, gyerfyatartók, a takarék­tűzhelyek vízmelegítői és azok réz fedő­lapjai, szóval bármiféle beszolgáltatás kö­telezettsége alá eső réz, nikkel, ón, cin stb. tárgyaik volnának, hogy azokat már­cius 7-én délelőtt 9—12 óráig a városba zán (emelet, 7. sz. alalt) okvetlenül beszol­gáltassák. Ez alkalommal ill lesz a fém­központ fémbevállója, a ki a beszolgálta­tott fémek árát azonnal ki fogja fizetni. Anyakönyvi kivonat. 1917. február hóban. Születtek: Rák Gáspár igás kocsis ikrei János és és Ferenc r. k. —, Pajor József kisbirto­kos leánya Erzsébet r. k. —, Borovi Jenő cipészmesler fia József r. k. —, Köntös Imre m. kir. posta- és távirdaszolga ikrei Ilona és Ibolya ref. —, Rózsa János föld- mives leánya Mária r. k. — , Talár János m. kir. posta- és távirdaszolga leánya Ilona, r. k. —, Hubay Ferenc máv. kocsirendező leánya Julianna ref. —, Zalaba Mátyás máv. pályaőr ikrei János, r. k. és egy hal­vaszül eteti fiú —, Matalik Anna leánya Ro­zália r. k. —, Csuka István építési rajzoló fia, István ref. , Suhayda Ferenc székes- fővárosi számíiszí fia, Aladár r. k. —, Völ­gyi János íűszerkereskedö fia, Béla r. k. —, néhai Kubányi István püspöki huszár leánya, Erzsébet r. k. —, Vadkerti János föidmives fia, László r. k. —, Zeman Já­nos lemezgyári munkás fia, József r. k. —, Krisztián Ferenc faesztergályos fia, Fri­gyes r. k. —, Fuchszieitner Pál molnár le­ánya, Verona r. k. —, Koczián- Paulina le­ánya, Anna r. k. —, Makkai Ferenc máv. asztalos leánya, Mária r. k. -Moravecz Ilona fia, Károly r. k. —, Forperger János kőmives leánya, Margit r. k. —, Horváth János épületlakatos leánya, Julianna ág. h. ev. —, Modróczky János máv. kocsiren­dező fia, András r. k. Meghaltak: Bánffy György 2 éves, r. k. (lüdőgümő- kór) —, Lukács Alajos föidmives, fegyenc, 51 éves, r. k. (általános gümőkór) —, özv. Szalmáry Lajosné, Gergely Anna 52 éves, r. k (agyguta) —, Pálinkás Mátyás föidmi­ves, 74 éves, r. k. (aggkór) —, Schaner Mária szakácsnő 46 éves, r. k. (tüdögümő- kór) —, Weisz Hermann szatócs 60 éves, izr. (öregkori üszők) —, Kudett Pál volt szűcsmester 86 éves, r. k. (aggkór) —, Ruzics Erzsébet 24 éves, r. k. (görcsök) —, Vuits Kálmán főgimn. tanuló 13 éves, ref. (gerincagylob) —■, özv. Kosdi Györgyné, Pajer Mária 55 éves, r. k. (tüdővész) —, Kubovics János 8 hónapos r. k. (agyhár- tyalob) —, Rák János 14 napos, r. k. (vele­született gyengeség) —, Pintye Sándor uhá sz, fegyenc, 46 éves, g. kát. (tüdővész) —, Czirer József béres, fegyenc, 20 éves, r. k. (hurulos tüdőlob) —, Madár Jánosné, Urbán Mária 27 éves, r. k. (tüdőgümőkór) —, Stukovszky AAária 20 éves, r. k. (tüdő­gümőkór) —, Béki János 2 éves, r. k. (liidőlob) —, Zalaba János másfél órás, r. k. (veleszületett gyengeség)—.MüllerIgnác magánzó 67 éves, r. k. (bárzsinghűdés) —, Kráiik Ferenc föidmives 76 éves, r. k. (agg­kor) —, özv. Köhler Sándorné, Polacsek Ilona 39 éves, r. k. (tüdőgümőkór) —, Szalmáry István 2 hónapos, r. k. (vele­született gyengeség) —, Fischer József kádár mester 71 éves r. k. (aggkór) Fikó Sándor 26 éves, r. k. dijnok (tüdő­gümőkór) —, özv. Kolszky Ferencné, Dob- retyel Teréz 65 éves, r. k. (féloldali bénu­lás) —, Szaniszló János föidmives r. k. 74 éves (aggkór) —, Domaniczky Vince volt negyedmesier 71 éves, r. k. (aggkór) —, Csepregi Mihály 2 éves, r. k (hörggyul- ladás) —, Vogt Ferencné, Kleibl Franciska ól éves, r. k. (szivizomelfajulás) —\ Wohl István koldus, 54 éves, r. k. (féloldali bé­nulás) —, Köntös Imre 20 napos, ref. (veíe­3 , született gyengeség)'—, Mizser Pál nagy­birtokos 74 éves, ref. (aggkór) —, Túry Ferenc föidmives r. k. 50 éves, (agyráz­kódás) —, özv. Kudett Pálné, Víz Mária 76 éves, r. k. (aggkór) —, özv. Müller lg- nácné, kolíai Tóth Szeréna 61 éves, r. k. (hurutos tüdőlob) —, özv. Schultz Samuelné Klein Rozália 66 éves, izr. (terjedő hüdés) —, özv. Tiringer Mihályné, Horka Borbála 67 éves, r. k. (aggkór) —, Balogh Mária 3 éves, r. k. (lüdőlob) —, Steíanovits Rajkó szűcs, szerb internált, 48 éves, g. kel. (tüdő­vész) —, özv. Gubis, Vincéné, Vransics Vilma 72 éves, r. k. (aggkor)—, özv. Hegy- meghy Lászlóné, Geöcze Eleonora 92 éves, r. k. (aggkór) —, Kovács Simon Jánosné, Kozma Hermin 64 éves, ref. (féloldali bé­nulás) —, Kreszta Anna 42 éves, r. k. (szervi szívbaj) —, Bállá Julianna 11 hó­napos, r. k. (görcsök) —, Tóth Borbála házi cseléd 74 éves, r. k. (szivizomelfaju­lás) —, Kolompár József kóborcigány, fegyenc, 29 éves, r. k. (szivburok vizkór) —, Jung János íölszenlelt püspök,75 éves, r. k. (hóiyag- és veselob) —, Szlépka Juli­anna 75 éves, r. k. (aggkór). Házasságot kötöttek: Nagy Géza soffőr g. kath. és Gönczöl Anna r. k. —, Csitneki Antal (özv.) föfe- győr r. k. és Horváth Mária ref. —, Dávid János kőműves r. k. és Moravcsik Erzsé­bet r. k. —, Tóth Ferenc lakatos-szerelő r. k. és Kovács Anna r. k. —, Kakó Imre cipöfelsőrészkészitő ref. és Kutnik Julianna r. k. —, Hainich Mihály máv. pályamunkás r. k. és Tolerián Anna r. k. —, Tóth Jó­zsef vasgyári munkás ág. h. ev. és Zemann Rozália r. k. —, Novotny Jenő építész r. k. és Tóth Blanka r. k. A szerkesztő távolléte alatta szer­kesztésért felelős: BORBÉLY ISTVÁN. Nyilttér. Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen bátyám, illetve nagy­bátyánk mélt. és főt. Jung János fel­szentelt püspök és kápf. nagyprépost elhalálozása alkalmával a város társa­dalmának minden rétegéből oly nagy részvét nyilvánult meg, hogy ezért kö- szöneíünket külön-külön kifejezni nem vagyunk képesek. Ugyanezért tehát mindazok, a kik a megboldogultat betegségében meglátogatták, úgy azok akik a temetésen résztvettek és drága halottunkat utolsó útjára kikisérték, u. m. elsősorban a Nmélt. és Főtiszt szé- keskáptalan, a városi és egyházmegyei Főtiszt, papság, a városi hatóság, a különböző intézetek és testületek, végül a megboldogultnak jóbarátai és tisz­telői fogadják ezúton legmélyebb há­lánkat. Vác. 1^917. március 3-án. A gyászoló család. Köszönetnyilvánifás. Mindazoknak, akii. megboldogult nagynéném, özv. Hegymeghy Lászlóné végtisztességét becses jelenlétükkel megtisztelni kegyeskedtek, — ez úton fogadják hálás köszönetéinél. Vácon, 1917. február 26. . . ,, Szenczy Árpád. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom