Váci Hirlap, 1914 (28. évfolyam, 1-98. szám)

1914-11-25 / 90. szám

VÁCI HÍRLAP Gyógyít Kvassay koleraorvossága. Kvassay István nyugalmazott miniszteri tanácsos, őrszentmiklósi földbirtokos több napi távoliét után ragyogó arccal tért vissza Vácra: kolerások közül jött! Emlékeztetjük az olvasót, hogy mikor a koleraveszedelem nálunk is felütötte fejét, Kvassay István, ki három évtizede tanul­mányozza a fertőző betegségeket, előadást tartott a járás jegyzői karának az általa feltalált kolerát gyógyító orvosságról. Lel­kesedéssel beszélt hosszú kísérletezéseiről, meggyőződéséről s a végén a községek és a város megrendelték bz orvosságot. (Meg kell jegyezni, hogy Kvassay nem üzérkedik vele, mindenkinek elárulja a ke­verést, sőt egy kis füzetben ezer és ezer számra terjeszti titkát.)- Minél több kolerabeíegeí kívánok önöknek! mondotta Kvassay előadása vé­gén és én beigazolom, hogy a kolera nem veszedelem, mert a betegeket meggyó­gyítom. Bármennyire is érdekes volt Kvassay lelkesedése, mindenki szívből az ellenke­zőjét kívánt azt tudniillik, hogy ne legyenek kolerásaink. Vácon három kolerás beteg akadt, a másodiknál és harmadiknál hasz­nálták a Kvassay-gyógyszerí és csak az első kolerás halt meg, a második és har­madik meggyógyult. . . Kvassaynak tehát nem volt itt „területe“, kijárta, hogy a harctéren adjanak neki alkalmat gyógyszerének csalhaíatlanságáí bemutatni. Hétfőn jött vissza Ungvárrói és ezeket mondotta : — Szerdán érkeztem Ungvárra, a mely­nek katonai kolerabetegeit adták gyógy­kezelésem alá. Hát bizony ott már szomorú állapotok voltak, minden ötödik, hatodik ágyon a térítőt teljesen a fejig húzták: ez jelentette, hogy abban az ágyban már meg­halt a kolerás. Kétszáztizenhét betegünk volt és gróf Sztáray főispán tartotta mel­lettem az orvosságos üveget, a melyből én rögtön bedörzsöltem harminchatot, a töb­bit az ápolónők. Másnap felállították a Bécsből hozott bakteorológiai állomást és vizsgálni kezdték a katonai orvosok a betegek váladékát, nagy meglepetésre az összes kolerásokat negatívoknak jelentet­ték ki : az én óvszerem megölte a bacillu- sokat és a bakteorologusok,doktorok nem értették a hirtelen változást. Szombatig tar­tózkodtam Ungváron és addig egy kolerás sem pusztult el, a kit az én bedörzsölő szeremmel kezeltek. Sőt egy hagymázos betegnél is használtuk az orvosságot és meglepő eredményt értünk el. A kolerabiz­tos naponta délelőtt és délután telefonon jelentést tett a belügyminiszternek a kot­rásokról, azt hiszem a minisztériumban is meglepetést keltett az eredmény. Eddig szól Kvassay István. Ha az ung­vári kolerakórház jó eredményeket fog je­lenteni, a kolera többé nem veszedeleme az emberiségnek, a laikus Kvassay nevét a világ legelső orvosai mellett fogják em­legetni. A leányegyletnek. Az izr. leányegylet a Váci Hírlap felhívá­sára Lőwinger Sándornétól, N. N.-fől Buda­pestről 10—10 koronát kapott, mely ado­mányokén ezúton mond köszönetét a leány- egylet elnöksége. LCVELEK ő HARCTÉRRŐL. * Kérünk mindenkit, hogy katonáinktól a harcterekről kapott leveleiket szívesked­jenek nekünk közlés végett átengedni. * . . . már egészséges vagyok, melyet szi­vemből maguknak is kívánok. Most pedig tudatom, hogy az orosz háborúban részt vettem és a horazdovitzi kórházban vagyok. A bal lábamat lőtték át az oroszok. A csatározások igen szépen haladnak előre. Vadászszuk őket, én is vadásztam, mint a nyúlakal, de végre is rám került a sor. No de sebaj, visszakerülök én még ! Csakhogy a háborúnknak nehéz pontjai vannak. Ilyen például, hogy nehéz felszereléssel 35—40 kilométer utat kell megtenni és ha oda­értünk, rajvonalba kifejlődni, 23 nap a födö- zékbe feküdni, az ellenséggel szemben étien, szomjan lenni, mert beláthatják, hogy a tűzbe enni nem hozhatnak. Ha pedig megvertük a muszkát, utána ruhanunk, mint az éhes farkas a bárány után. Bizony néha alig vittek a lábaim, de izgatott, hogy verjük az ellenséget. Ha bejutottunk valami faluba, azt felelték: nyitnám nyics, nyitnám kleba, nyitnám mléko! (Nincs semmi, nincs kenyér, nincs tej!) A honnan kivertük az oroszokat, a puszta házak négy fala maradt és ha mégis találtunk valami krumplifélét, úgy ettük, mint a legfinomabb csemegét. Sokat éheztem, sokat szomjaztam és mé­gis vágyok már vissza az ezredemhez. Megfizetek még egynéhány muszkának azért a lábsebért! Évinger Ferenc. * ... A Kárpátok tetején, e hó 16-án men­tem először tűzvonalba. Dermesztő idő volt, a levetkőzött fák és bokrok felvették téli ruhájukat, zúzmarába és jégcsapokba öltözött az egész erdő. Mezőlaborc fölött kellett megütközni azzal a nemzedékkel, a melyet még a gépfegyverek sem képesek kiirtani, annyian vannak, mini réten a fű­szál. A hatalmas ütközetben úgy hullottak a gyilkos golyók feléjük, mint a nyári ziva­tarban a jég kopog, mi mentünk előre rohamra, a mikor valami megütött, de nem is gondoltam rá. Mikor egy kicsit a tüze­lés szűnt, forró véremet éreztem a dere­kam körül: a golyó jobb lapockámon ment át és a mellemen jött ki.. Egy bajtársam kötött be, majd a szanitécek elvittek a hilf- platzra, itt már orvosok vettek ápolásra de még 15 km-t kellett gyalogolnom Mező- laborcig, a honnan vonaton Lőcséig vittek. Az állomáson úri hölgyek forró teát és, egy hadnagy cigarettát osztott szét közöt­tünk. Bánffy Dezső. A posta vasárnapon. A posta és távirda vezérigazgatósága a posta és távirda hivatalok a vasár- és ünnepnapi munkaszüneti szolgálatát további intézkedésig a következőképen állapította meg: A távírdával, illetve távbeszélővel nem egyesitett postahivataloknál vasár- és ünnepnapokon ugyanolyan fel és leadási szolgálalot kell tartani mint békeidőben- Ez a szolgálat a hivatalos órák kimutatá­sában van kitüntetve. A távírdával vagy jávbeszélővel egyesitett postahivataloknál vasár- és ünnepnapokon is ugyanolyan távirda illetve távbeszélő szolgálatot kell tartani, mint hétköznapokon. Ezeknél a hi­vataloknál a postaszolgálat vasár- és ünnep­napokon olyan mint békeidőben, azzal a korlátozással, hogy az értékcikkárusitás és a levélposta fölvételi szolgálat vasár-és ünnepnapokon is úgy tartandó, mint hétköz­napokon. Kövessük a jó példát! Geiger Miksa gyáros tiz koronát adott át, hogy az összeget a vöröskereszt váci kórházának juttassuk. A tiz korona már illetékes kezekbe került. Bán Márton művészi levelezölapfelvé- teleinek eladásából Demjén Lajos könyv- kereskedő három koronát küldött hozzánk a váci vöröskeresztnek. Kitünteteti hős katonánk. A király Horváth István 32. gyalogezred­beli szakaszvezeiőnek, Horváth Sándor váci kovácsmesíer fiának, az ezüst vitéz- ségi érmet adományozta és Horváíhot a harctéren őrmesternek léptették elő. Ki­tüntetett hős katonánk azzal érdemelte ki a nagy elismerést, hogy huszonhat katoná­val az ellenséget visszatartotta és bár mel­lőle egymásután estek el harcosai, száza­dát a pusztulástól megmentve az oroszok­nak rendkívül nagy veszteséget okozott. Szae’vas'inwázéó. A váci és a környékbeli vadásztársasa- ságok az uíóbi időkben érdekes megfigye­léseket tettek : Északnak húzódó erdősé­geinkben szokatlanul sók a szarvas. Hu­szas, harmincas csoportokban járnak s az mondják, hogy meg soha ennyi nemesvad nem volt az erdőkben. Ennek okát könnyű megfejteni: fenn, a Kárpátokban vége a nyugalomnak, ropog a fegyver, most oroszra vadásznak. A szarvasok pedig riadtan dél felé húzódnak. Nem Írják össze a tanköteleseket. Az orsz. m. kir. központi statisztikai hivatal leiratban értesítette várost és a községe­ket, hogy a szokásos tankötelesek össze­írását ez idén nem követeli, ennek teljesí­tése alól a községeketfelmenti. így tehát az összeírás, mely mindig a beiratkozások utáni héten kezdődött, ezidén elmaradt. —- A váci hengermalom részvény- társaság lisztárai 50 ftgKént. Buzaőr- lemény: Asztali dara AB szám 34 K 20 fill. — Asztali dara C szám 33 K 90 fill. — Király liszt 0 sz. 33 K 50 fill. — Lángliszí 1 sz. 33 K 20 fill. — Elsőrendű zsemlye­liszt 2 sz. 32 K 90 fill. — Zsemlyeliszt 3. sz. 32 K 60 fill. — Elsőrendű kenyérliszt 4. sz. 32 K20 fill. — Középkenyérliszt 5. sz. 31 K 80 fill. — Kenyérliszt 6. sz. 31 K 40 fill. — Barnakenyérliszt 7. sz. 29 K 90 fill. — 71! sz. 27 K 90 fill. — TU 25 90 K fill — Takarmányliszt 8. sz. 10 K 80 fillér F. sz. 8 K 10 fill. G. sz. 6 K 80 fill. Ocsú 8 K 50 fill. 50 kilogrmként. Nyilttér. Nyilatkozat. Alulírott ezennel kijelententem, hogy a múlt vasárnapi motorhiba, a mely a meg­indításkor kiégette a biztosítékot és a mely mozgómban az előadást olyan sajnálatosan megakasztotta, már teljesen rendben van. Biztosítom a nagyérdemű közönséget, hogy az előadások zavartalan és sima lefolyá­sát és a képek tisztaságát ezentúl semmi sem fogja zavarni. Tisztelettel Sand Leó a Kúria-Mozgó tulajdonosa. S zives figyelmébe ajánljuk a Pestvidéki Nyomda könyvkötészetét Vácon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom