Váci Hirlap, 1901 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1901-02-24 / 8. szám

V A C I HÍRLAP A városi középületek világításából az első ajánlat szerint 15%-ot engedett a malom, az uj tárgyaláson 25 °/0 az árkedvezmény. Erős kifogás alá esett az, hogy az áram­mérők, a világításhoz szükséges felszerelések (körték, csillárok stb.) elárusitását a malom magának óhajtotta fenntartani. Az uj tárgya­láson erről udvariasan lemondott, s átengedte a szabad versenynek. Hogy adósággal nem terhelhető meg a villamos telep és a felszere­lései, erre telekkönyvi biztosítást nyújtott ab­ban, hogy az egész malomépületre bekebelezést enged s a háramlási jog feljegyzését. Ez igen szép vívmánya a bizottságnak, valamint az is, hogy a Széchényi- és a Káptalan-utcákban, tekintettel a nagy forgalomra és a szűk helyre, nem felső vezetékes, hanem kábeles áram­vezetéket ajánl fel a malom. Mindezekben adtuk elő a bizottság főbb vívmányait s ha ezeket készpénzben kiszámit juk, úgy kiderül, hogy a bizottság már eddig is a malom ajánlatán több mint egy millió koronát takarított meg a városnak a negyvenöt évi koncesszió alatt. Most hátravan a Rád í féle pótajánlat. Úgy halljuk, tiogy ez már készeni s áll s csak benyúj­tását várja. Nem csak a bizottság, hanem a város egész közönsége a legnagyobb kíváncsi­sággal tekint Rádi uj ajánlata felé. Mert a malom oly szép engedményeket tett, hogy Rádi Jánosnak és érdektársainak eddigi aján­latát utolérte s Rádióknak újra szoritaniok kell, hogy újabb koncessziókat lehessenek. Ha láttuk majd a két uj ajánlatot, győzzön akkor a jobb, a mely városunk haladásának, szebben, eredményesebben szolgai ! — Blázsovits család gyásza. Egygyel több a kis angyalok száma. Blázsovits János és nejét érte ez a nagy csapás, hogy kedves kis leányuk, Mariska múlt vasárnap éjjel nehány (árai szenvedés után elhunyt. A kis halott hült tetemeit nagy részvét mellett vitték ki kedden délután a temetőbe. Ny. b ! — Pollák rabbi beiktató ja. Pollák Fülöp az uj statusquo hitközségbeli rabbit valószínűleg március 17-én fogják állasába beiktatni. A hitközség vezetősége ezt ünnepé­lyesen óhajtja teljesíteni s ezért a beiktatóra nem csak a hitköztég tagjait, kanem a más vallasúakat is meg fogja hívni. A megbeszé­lés ez ügyben e héten lesz, de, amint halljuk, a programm körülbelül a következőleg fog alakulni: A vasútnál ünnepiesen fogadják az uj rabbit s a kit az imaházba kisérnek, itt elmondja székfoglaló beszédét, mely után a szegedi és a bajai hitközségek rabbijai instal­lálni fogják kollégájukat. Délben a Kúrián banket fejezi be a hitközsé g ünnepét, a melyre, miként a templomban lefolyó ünnepségre, úgy ide is a város vezetősége, a hivatalok fejei meghívottak lesznek. — Mulatság a Petőfi - szoborra. Aszódon február 9-én a Gsillag-hoz címzett fogadó nagytermében hangversenynyel egybe­kötött táncmulatságot rendeztek, melyen Aszód és vidéke közönsége elég nagy számban volt, hogy annál több tiszta jövedelem folyjon be az Aszódon felállítandó Petőfi szobrára. A hangverseny közreműködők voltak : Hemiczy Béla Miklós, Mazanecz Janka, Büchler Nándor, Laszkovszky Lajosné, Bencsik Márta, Forschner Zsigmond, Kovácsy Olga és Kovácsy Aurél. A hangverseny után következett a tánsmulatság, melyen számosán vettek részt, mulatván vígan kora hajnalig. A Petőfi szoborra is szép összeg maradt meg. =• Jótékonyság. Jó szivük sugallatát kö­vetve, néhány úrhölgy minden felszólítás nél­kül e szigorú hidegben ütérmelegitőket és ha­risnyákat kötöttek és azokat a felsővárosi leányiskola szegénysorsú tanulói között szétosz­tották. Ezen nemes tett önmagát dicséri! Az iskolaszék elnöksége ez utón mond szives kö­szönetét Velzer Nagy Paula, Nagy Bejeiké, Hufnagel Irén és Pistike, valamint Zs. I. úr­hölgyeknek, kik maguknak ezt a fáradságot és költséget szerezték. — A mentő tanfolyam e héten kez­dődik meg. Kedden fogja az első előadást tar­tani dr. H'örl Péter, városi főorvos. A tanfolyam helyisége a városháza tanácsterme. Ideje : kedd, csütörtök, szombat; mindig d. u. 6 óra. Részt- vesznek benne : a tűzoltóság, a rendőrség és gyárak munkavezetői. Kívánatos, hogy a hely­beli intelligencia is mentői nagyobb számban hallgassa a tanfolyam előadásait, a melyeken az ügy iránt érdeklődők is szívesen láttatnak. Mint értesülünk, a tanfolyamot rendesen vég­zett és a vezető orvos által mentésre képesnek ítélt hallgatók lakásai táblával fognak meg­jelöltetni, hogy a közönség baleset alkalmával tudja, kihez forduljon az első segítségért. — A kereskedőifjak egyletének megnyitója. A Jelűnek Ágoston vezetése alatt álló kereskedőifjak körének tudvalevőleg jóváhagyással visszaérkeztek az alapszabályai s most. a kör megnyitására készül. A meg­nyitó ma délután (vasárnap) lesz, a mely al­kalommal a Monszparih-házban levő körhelyi­séget bizonyára sokan fogják felkeresni. — Eljegyzés. Wiener Béla Budapestről eljegyezte Hehsch Ármin helybeli lakosnak ked­ves leányát Helénkét. Gratulálunk. — Villamos vasút helyett villa­mos automobil! A múlt csütörtöki vilá­gítási tárgyalásból kiszakítunk egy részletet, a mely nem kisebb szenzációt ,fog kelteni, mint Rádi János terve a villamos vasútról. A ma­lom képviselői ugyanis kijelentették, hogy vil­lamos vasút városunkban ki nem fizetődik, de kifizetődne a villamos automobil, a mely olyan, mint a mai automobilok, csakhogy az áramot nem magában viszi, hanem miként a felsővezetékes villamos vasút, felülrő nyeri a hajtó erőt a villamosvezetékből. Ebbe nem kell többet mint 40 ezer forintot belefektetni s így kamatozni is fog. Egyben azt is kijelen­tették, hogy ezt a villamos automobilt hajlan­dók volnának megcsinálni személyszállításra a város területén. Vitatkoznunk sem célunk, sem érdekünk. Védje meg Rádi Janos az érdekeit, mi, ha csak egyik, vagy másik ajánlattevővel kötné meg a város szerződését, akkor óhaj tunk felszólalni. De egyet-mást nem hallgat­hatunk el. Az automobil teherszállításra nem alkalmas, már pedig a villamos vasútnál ez a főterv. A személyszállítás persze, hogy riem fizetődik ki magában! A másik, sokkal fon­tosabb az, hogy tudvalevőleg Rádi Jánosnak van a várostól kizárólagos joga arra, hogy Vác területen a közúti közlekedést motoros erővel ellássa. Nos, most már jó lesz meg­kérdezni, hogy Rádi eláll-e adott jogától, mert ha nem, úgy olyan szép pörbe keveredhetik a város, a melynek a levét évek során át ihatja s szép összeget fizethet rá a koncesz- szióra. Inkább nem kell sem villamos vasút, sem villamos automobil, mintsem városunk pörbe szálljon s ennek a pörnek költségeit és a kártérítés jókora összegét anyagiakban sze­gény városunk fizesse meg. Ezt ajánljuk mi a villamos világítási ügyben kiküldött bizottság alapos megfontolására !- Az ipartestület közgyűlése. Má­sodik terminusra tartotta meg a helybeli ipar­testület évi közgyűlését dr. Göndör Sándor iparhalósági biztos jelenlétében, liacsek János elnök nyitotta meg a közgyűlést, mely ezután jóváhagyta múlt számunkban közölt költség- vetési előirányzatot, múlt évi zárszámadásokat, a hátralékok ügyében pedig kimondotta, hogy a beszedők tiszteletdijban részesüljenek. Racsek János indítványozta ezután, hogy mivel minden egyesületnek van körmeneti zászlója, ilyet az ipartestület is készíttessen. A határozat lelke­sedéssel fogadtatott s az elnök egy szerződés­ből neki jutott száz koronát e célra fel is aján­lott. A többit gyűjtés utján szerzik be s bizott­ságot küldtek ki, melynek tagjai az elnök mel­lett Rada Elek, Fajcsik Mihály, Fédor Sándor és Komáromi János. Ezután a választások kö­vetkeztek. Az elöljáróságba három évi tartamra beválasztattak rendes tagokul: Kiss Sándor, Tápay János, Sztreeskó János, Hidasi Ferenc, Kőbl János, Dick Antal, Mihalovics János, Ga- jarszky Károly. Póttagok leltek : Szenczi Mi­hály és Bognár István. Számvizsgálók : Komá­romi János, Neisz János és Depoy János, fel­ügyelő : Fédor Sándor, póttag : Korpás János. — A molnár-ipartársulat mulat­sága. A váci molnár iparsulat farsangi bálját múlt szombaton rendezte Nyáry Pál jóhirű vendéglőjében. Bár ez estén két mulatság is volt Kisvácon, mégis jól sikerült ez s jó bor és cigány mellett hajnalon túl is kitartott. A mulatságon felülfizettek : N. N. 20 K, Gajáry Géza 6 K, Gindrich József 5 K, Ferenczi János 2 K, K. Csereklye István 1 K, Kareczky Pál 1 K, M. Kurdy János 1 K, Ihász Lajos 1 K 40 f, Tóth Ferenc 40 f, M, Kurdy Lajos 60 f,; Kemény György 40 f, Oszaczky Mihály 40 f, Krezsák József 40 f, Csábi Gábor 40 f, Csikán József 40 f, Niegreisz László 40 f, dr. Franyó István 40 f, —ő 40 f, Fábián János ev. ref. lelkész 40 f, Sáfár Béla ev. ref. lelkész 40 f, Sz. Nyáry Ferenc 40 f, Balázs Nándor 20 f. A tiszta jövedelem 25 korona 2 fillér, mely összeget a molnár ipartársulat pénztára javára fordították. A jószivű felülfizetőknek s az ipar­társulat vezetősége ez utón mond hálás köszö­netét, valamint mindazoknak, a kik a mulat­ságon is megjelentek. = Adakozás. A szegénykonyha felkaro­lását többen magukévá tették és hetenkint segélyezik azt. így: Meiszner Rudolfné 5 K, Fleischmann Edéné 2 drb. oldalast, Vadkerty Mihály nagyobb mennyiségű füstölt húst, Per­tik Gyuláné 2 K, Pertzián Vilmosné 5 K, a városi kapitányság pedig egy nyulat küldött. Az ínségesek nevében ezen nemes szivű ada­kozásért a vörös-kereszt - egylet elnöksége ez úton mond hálás köszönetét. — A betegsegélyző közgyűlése. A váci kerületi betegsegélyző pénztár március 10-én, határozatképes számmal való meg nem jelenés esetén 17-én délelőtt 10 órakor a Kúria szálló nagytermében rendes évi közgyűlést tart, a melynek következők a tárgyai: 1. A közgyű­lési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 kiküldött meg­nevezése. 2. Az igazgatóság évi jelentésének előterjesztése. 3. Az 1900. évi forgalmi kimu­tatás mérleg előterjesztése, a felügyelő-bizottság jelentésével és a felmentvény megadása. 4. Az igazgatóság 4 rendes és 6 póttagjának, a fel­ügyelő-bizottság 6 tagjának és a választott bíróság 6 rendes és 3 póttagjának választása. — Mulatság a Fehér lóban. A far­sang befejezéséül szép mulatság volt múlt szombaton a kis váci Fehérlóban Nagy közön­ség volt jelen s hajnalig mulattak. Felülfizettek : Gajáry Géza 9 K, Nagy Kurdi János 1 K, — ő 1 K, Nyáry Ferenc 1 K, Csikány József 20 f, ö Kurdi Pál 20 f, Kurdi Bálint 1 K, Dobsonyi István 20 f, Kováts Sándor 80 f. A mulatság tiszta haszna hat korona, melyet beküldtek hozzánk, hogy két jótékony célra fordítsuk. A rendezők intenciója szerint három koronát a Páli szt. Vince-egyletnek, három koronát pedig a református szegény gyermekeket fel­ruházó egyletnek küldöttünk meg. — A dalegyesület február 16-iki Humo­ros estélyén fölülfizettek Gajáry Géza 4 K, özv. Fiiser Ferencné 4 K, dr. Virter Lajos 3 K, dr. Lencsó Ferenc 3 K, Zabka Ferenc 1 K, Almássy József I K, Szency Mihály 1 K, összesen 17 koronát. A dalegyesület választmánya a szives felülfizetőknek ezúton is hálás köszönetét fejezi ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom