Balatonfüred és Balatonarács története - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 14. (Veszprém, 1999)

X. Egyházak és intézményeik

A BALATONARÁCSI REFORMÁTUS EGYHÁZ Császár Attila Balatonfüred egyik kerülete: Balatonarács, a Koloska-völgy bejáratánál talál­ható. 1954 óta a település Balatonfüred szerves része, de önálló egyházközség, sőt 1987 óta esperesi székhely. Arács református temploma 1786-ban épült, de egyháza ennél sokkal régebbi. A XVI. században Magyarországon is tért hódított a reformáció. Prédikátorok járták az országot, hogy Isten igéjének erejével enyhítsék a sanyarúságot, s az anya­nyelv „balzsamával" enyhítsék a sebeket. A reformátusok kőzött elterjedt hagyomány szerint a Balaton mellékén Dévai Bíró Mátyás tanítása nyomán lángolt fel a reformáció őrtüze. Annál is inkább megtehette ezt, mert Kecseti Márton akkori veszprémi katoli­kus püspök olyannyira rokonszenvezett az új vallással, hogy 1545-ben a székhelyéről eltávozott és az evangéliumi hitre tért, majd meg is nősült. Erre az időre tehető az ará­csi egyház keletkezése is, ahogy az anyakönyvben Visolyi Lázár feljegyezte: „A gondat­lan régiségnek vigyázatlansága miatt nem lehet ugyan bizonyosan meghatározni, hogy a' mi arátsi ekklesiánk kik által és mellyik esztendőbe reformáltatott. De hihető, hogy mindjárt a' boldog reformáció kezdetével, a' midőn T. T. Dévai Miklós Úr más istenfélő tanítókkal a' Balaton mellyékét kezdették reformálni, a' mi arátsi gyülekezetünk is be­vette az igaz reformata vallást circa Anno 1545." Feljegyzése szerint a gyülekezet ekkor még gyenge, kis létszámú volt. Sem lel­készt, sem tanítót nem tudott tartani, hanem Dévai idejétől számított mintegy 155 évig Füredre járt istentiszteletre. De az arácsiakban nemcsak arra volt buzgóság, hogy téli fagyban, nyári hőségben - másfél évszázadig - Isten igéjéért Füredig gyalogoljanak, ha­nem arra is, hogy „nevekedvén az istenfélő híveknek száma", helyben szolgáló lelki­pásztorról és templomépítésről kezdjenek gondolkodni. Visolyi feljegyzése szerint az első, kőből épített, náddal fedett templomot a Da­rabos család adományaiból 1700-1702 között építették a jelenlegi katolikus templom helyén. 1702-re elkészült a parokiális ház is. Ugyanebben az évben meghívták lelki­pásztoruknak Tokaji Ferencet, akit 1702. augusztus 9-én a mezőszentgyörgyi superin­tendentialis gyűlésen felszenteltek. Fél évszázados virágzás következett a gyülekezet életében. Ez idő alatt 14 lelkipásztor hirdette az Igét. Az arácsi egyházat 1754-ig szolgáló prédikátorokról két feljegyzés készült. Az egyik az 1747. évi egyházlátogatás jegyzőkönyvében maradt fenn, a másikat 1751-ben Vásoni Gergely jegyezte fel az anyakönyvben. Vásonyi feljegyzése szerint Kádártai Já­nos füredi prédikátor után Tokaji Ferenc 2, Egredi Pál három ízben 10, Gömörei Tamás 2, Körmendi János 7, Szentpéteri János 7, Komáromi István két ízben 9, Pápai János 2, Lepsényi Péter 5, Borsodi 3, Enyingi István 4, Almási Mihály 7 évig volt Arács prédiká­tora. Vásoni feljegyzését később kiegészítették azzal, hogy Vásoni Kováts Gergely 6, La­dányi Miklós 2 évig szolgálta az arácsi gyülekezetet. A szolgálati idő összesen 66 év,

Next

/
Oldalképek
Tartalom