Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 2000. (Szombathely, 2000)

4. szám - ADATTÁR - Vértes Ernő: Csillagászattörténeti kutatások Vas megyében

' Golhard Jenő. In: Révai Nagy Lexikona. 8. köt. Bp. 1913. 649. p. A csórna premontrei kanonokrend szombathelyi főgimnáziumának 1917-1918. évi értesítő­je. Szerk. Steiner Miklós. Szombathely. 1918. 17-18. p. Molnár Szaniszló „Leíró kart ónja". (Kézzel írt magyar nyelvű.) Herény, 1918. 25 lev. A szombathelyi csillagvizsgáló. = Vasvármegye, 1921. nov. 9. 1. p. Hír a szombathelyi amatőrcsillagászokról, a premontrei gimnáziumban őrzött Gothard mű­szerekről. = Csillagok Világa, 1948. 1. sz. 30. p. Bencze Sándor: Gothard Jenő. Szombathely, 1957. 16 p. Bartha Lajos: Gothard Jenő születésének 100-ik évfordulójára. = Természettudományi Közlöny, 1957. 4. sz. 179-180. p. Tóth György: Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, Szombathely. In: Savaria. A Vas Me­gyei Múzeumok értesítője. 5-6. köt., 1971-1972. Szerk. Bandi Gábor. Szombathely, 1975. 639-648. p. Horváth József - Vincze Ildikó: A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium. Bp. 1987. 36 p. Gothard Jenő és kora. Tudománytörténeti Nemzetközi Sympozium, Szombathely, 1981. =Vasi Szemle (továbbiakban: VSZ) 1981. 4. sz. 535-612. p. "* Nagy Andrea: Szombathelyi szenzáció. Százéves csillagda nyomában. = Vas Népe (további­akban: VN) 1983. okt. 12. 1. p. E fejezetbe, értelemszemen, fel kellett vennünk számos olyan kutatót, tanárt, más tudo­mányág művelőjét, akik nem hivatásszerűen, illetve nem elsősorban a csillagászattal foglal­koztak, ám a megye csillagászattörténetében mégis fontos szerepet játszottak. Vasvármegye. Balogh Gyula et al. Bp. 1898. 348. p. (Magyarország vármegyéi és városai; 3.) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1894. 1025-1026. hasáb. A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szerk. Sörös Pongrácz. 12/A. köt. Packer Dónál: A dömölki apátság története. Bp. 1912, 397-401. p. Kuné Adolf születésének 150. évfordulója alkalmából a szombathelyi Berzsenyi Dániel Ta­nárképző Főiskola más helyi intézményekkel és egyesületekkel összefogva Kunc Adolf Em­léknapokat szervezett, tudományos üléssel, kiállítással, megemlékezésekkel. Az alábbiak­ban ismertetünk néhányat az akkor elkészült tanulmányok és kiadványok közül. Dokumentumválogatás Kunc Adolf születésének 150. évfordulójára. Összeáll. Horváth Jó­zsef. Szombathely, 1991. [36] p. Kunc Adolf emlékére. Emlékkőim' Kunc Adolf premontrei prépost születésének 150. év­fordulója alkalmából. Szerk. Horváth József, Molnár László. Szombathely, 1993. 160 p. Jenkei Ede: Palatin Gergely egy kőszegi tudós. = Kőszeg és Vidéke. 1993. aug. 7. 3. p. Gothard Jenő. Összeáll. Vértesi Péterué. Szombathely, 1979. 69 p. (Vnsi életrajzi biblio­gráfiák; 3.) Horváth József- Molnár László): Újabb adalékok a herényi asztrofizikai obszervatórium ala­pítóinak tevékenységéhez. In: A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tudo­mányos közleményei. 6. [köt.] Természettudományok. 1. [köt.] Szerk. Veress Márton. Szombathely, 1988. 5-28. p. Tóth György - Horváth József: Gothard Jenő tudományos munkássága. In: Magyarok sze­repe a világ természettudományos és műszaki haladásában. Tudományos találkozó. Bp. 1986. 104-105. p. Gothard Jenő levelei Konkoly Thege Miklóshoz, 1880-1883. Szerk. Horváth József. Szom­bathely. 1998. 111 p. 29

Next

/
Oldalképek
Tartalom