Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1997. (Szombathely, 1997)

4. szám - ADATTÁR - Dominkovits Péter: Kőszeg 18. századi polgársága

le. A kereskedők - immáron természetes - elekor is emelt polgárdíj le­tételére köteleztettek. így az itáliai árukkal kereskedő, velencei szárma­zású Delines Jakab (1746. máj. 10.), és Tamás Tóbiás komáromi keres­kedő (1747. jan. 27.) 60-60 ft-ot tettek le. A taxák elengedésével cseké­lyebb számban most is találkozhatunk. Csekonics Pál kőszegi polgárcsa­ládból származó ügyvéd díját az elkövetkező szolgálatok fejében elen­gedték. (1750. ápr. 28.) A vizsgált periódus utolsó, ötödik szakaszában - ami 1774 novembe­rétől számítható -jogállástól és származási helytől függetlenül minden­kitől egységesen 8 ft-os taxát szedtek be. Ez az Összeg 1779 késő tava­szán/kora nyarán a bőrvödörre adott 2 ft 20 kr-os külön jelölt felülfize­téssel egészült ki. E szalcaszban a felvételnél külön fontossággal esett latba az eddig is figyelembe vett foglalkozás. így Patsó János szűcsmes­ternél kiemelték; a város eme iparűzői közül már sokan elöregedtek, ipa­rukat nem űzik, ezért a polgárjelölt felvételét támogatják. (1779. febr. 29.) *** A 18. századi városi népességnövekedés meghatározó mértékben függött a különböző okú, irányú migrációs folyamatoktól. Kőszegen az 1770-es években - ami egy „csökkenő" év tized - az 1710-es évekhez ké­pest 20 %-kal nőtt a polgárfelvételek száma. Az 1777-es nem nemesi lé­lekösszeírással összevetve 32 %-kal nőtt az összlakosság száma. Ez a már rövid távon is nagyobb eltolódásokat mutató tendencia a polgárság la­kosságon belüli számarány csökkenését jelzi. A városi társadalom ezen meghatározó, vagyonilag erősen differenciált, s jogilag egységes „réte­ge", a polgárság, önrekrutációs tendenciáit, nyitottságát, befogadóképes­ségét s ugyanakkor főbb „mozgásarányait" az alábbi táblázat érzékelteti. Időszak felvett polgárok összesen (fő) kőszegi származásúak száma (fő) kőszegiek aránya í%) 1711-1720 133 58 43,6 1721-1730 159 68 44,0 1731-1740 122 53 43,0 1741-1750 124 77 62,0 1751-1760 135 78 57,7 1761-1770 185 103 55,6 1771-1780 166 63 38,0 összes/átlag 1.018 500 49,0 (A kőszegiek közé számítottuk az adóösszeírásokban, népszámlálásban hozzáírt, általa telepített szom­szédos Svábfalut, a város egyetlen jobbágyközségét, ahonnan csak nagyon csekély számban kerültek a polgárság soraiba.) 1. sa% táblázat A kőszegi polgárfelvételek száma 1711-1780 66

Next

/
Oldalképek
Tartalom