Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1989. (Szombathely, 1989)

1. szám - ADATTÁR - Sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja I. rész

7. Zsenyefalva, temploma nincs, az anyaegyháztól fél óra járásnyira van, magyar anyanyelvű, kiemelt földesurai Szombath István Vas megyei alispán és Fabsics István özvegye. 8. Herény, itt van templom, az anyaegyháztól háromnegyed órányira van, magyar anyanyelvű, kiemelt földesurai Gotthárd István és Bernard György. 9. Ólad, itt van templom, az anyaegyháztól fél órányira van, magyar anya­nyelvű, földesura Skerletz Ferenc tanár. 10. Kis Sé, temploma nincs, háromnegyed órányira van az anyaegyháztól, magyar anyanyelvű, földesura az előbbi tanácsos úr. 11. Dérmán prédium, temploma nincs, földesura a szombathelyi püspök, az anyaegyháztól egy órányira van. A plébános Kapronczai Mihály, Győr szabadkirályi városból származik, 37 éves, 14 éve pap, a szeminárium címére szentelték fel, 11 hónapja teljesít a plébánián szolgálatot. Előbb a dozmati plébánián három évet és három hóna­pot, a győrvári plébánián nyolc évet és kilenc hónapot, Sárváron, mint káplán egy évet szolgált. Magyarul beszél, németül közepesen, beszédeit mind az anyaegyházban, mind a leány egyházakban magyarul tartja. Káplánja Várady János, aki Verebély mezővárosból, Bars megyéből származik. Zalaegerszegen működött egy évig mint káplán, itt Szombathelyen két éve van, 27 éves, há­rom éve és hat hónapja pap. A plébánia lélekszáma Az anyaegyházban felnőtt (gyónásra alkalmas), katolikusok száma — nem ka­tolikusok ugyanis ebben a mezővárosban egy éven túl nem tartózkodhatnak — 1571, gyermekek száma (gyónásra alkalmatlan) 381, Szent Márton, másként Űjfalu leányegyházban felnőttek 274, gyermekek 88, Ó és Űj Perintben felnőtt katolikusok 252, gyermekek 95, Nagy Szőllősben felnőttek 237, gyermekek 76, Zanaton felnőttek 103, gyermekek 38, Kámonban felnőttek 87, gyermekek 27, Zsenyefán felnőttek 22, gyermekek 10, Herényben felnőttek 100, gyermekek 45, Óladon felnőttek 184, gyermekek 76, Kis Seben felnőttek 92, gyermekek 25, Dérmán majorban felnőttek 36, gyermekek 11. A katolikus felnőttek összesen: 2906 gyermekek összesen: 580 A lélekszám összesen: 3876 A plébániatemplom állapota Ami a plébániatemplomot illeti, mivel egyben ez a Székesegyház is, a plébá­nia és a káptalan templomi felszerelései közös kezelésben vannak. Ezért 1777­ben a püspök által semmiféle leírás a plébániatemplomról nem készült. Mivel minden irat vegyes kezelésben a Káptalan Levéltárában van, a jövedelem és a kiadások számadáskönyvei az őrkanonokhoz tartoznak, a plébános az ő köz­bejöttével gondoskodik a templomi felszerelésről. Az istentisztelet rendje a következő: a plébániatemplomban minden vasár­nap és ünnepnap van szentmise. Az első harangszó 8 órakor, a második ne­gyed kilenckor szólal meg. Fél kilenckor a plébános celebrálja a plébániai mi­sét, alatta á tanítómester tartozik orgonálni, és a néppel együtt énekelni. A mise után közvetlenül van a magyar szentbeszéd. Ennek végeztével a kápta­lani mise következik. 57

Next

/
Oldalképek
Tartalom