Repertórium 1974-1994 - Vasi Honismereti Közlemények (Szombathely, 1994)

IDŐRENDI RÉSZ

396. SILL Ferenc: Somogy Lipót ká­noni vizitációja. 2. rész. = 83-87. Forrásközlés. Az 1815-ben a szombathelyi plé­bániáról készített kánoni vizitáció szövege. —Részlet az Egyházmegyei könyv­tárból. (F) = 87. IN MEMÓRIÁM 397. HORVÁTH Sándor: Székely László (1894-1991). = 88-91. Emlékezés a több Vas megyei tele­pülésen élt egyházi személyiségre, irodalmárra és honismereti kuta­tóra.-Székely László. (F) = 88.-Jób könyve. Ford.: Székely László. Címlap. (F) = 91. ESEMÉNYEK, HÍREK 398. MAYER László: Krónika. = 92-95. A Vas megyei honismereti mozga­lom 1991. augusztus 1. és novem­ber 30. közötti fontosabb esemé­nyeiről. 399. BENCZIK Gyula: A Vas Megyei Honismereti Egyesület közgyűlé­se. = 96. Az 1992. február 29 -én megtar­tott közgyűlésről. 1992. 2.8z. 400. DOBRI Mária: Szaniszló Ferenc (1792-1869). A neves püspök em­lékére, születésének 200. évfor­dulója alkalmából. = 3-9. A Szombathelyen született nagy­váradi püspökről. — I. Szaniszló Zsigmond címeres pe­csétje [címere!] 1695. évből. (G) = 4. — Szaniszló Ferenc síremlékén lát­ható címer. (G) = 4. — Szaniszló Ferenc. (G) = 5. — Előkelőségek Szaniszló Ferenc emléktáblájának leleplezésén, 1936. május 10. (F) = 9. 401. ÁCS László: Az őszi elmúlás köl­A» tője. 100 éve született Ősz Iván. = 10-18. A Szombathelyen született költőről. — Ósz Iván. (F) = 10. MŰHELY 402. KISS Mária: A plébániai levéltá­rakról. = 19-23. — Ósz Iván: Lélekharang. Versek. 1930. Címlap. (F) = 23. 403. V. MOLNÁR Zoltán: Urbán Lász­ló hetvenéves. = 24-27. A Sárváron élő könyvtárosról és honismereti kutatóról. —Urbán László. (F) = 24. 404. BARISKA István: „Igyekszem mindenütt ott lenni, ahol tehetek valamit a városért”. Mester Ist­ván portréjához. = 28-30. A Kőszegen élő tisztviselőről és honismereti kutatóról.-Mester István. (F) = 28.-A magyar szabadságharc halot- taira emlékezők 1956. október 29-én a kőszegi temetőben. (F) = 30. ADATTÁR 405. URBÁN László: Négy és fél év­százados magyar levelek a Du­nántúlról. = 31-32. Adatok Nádasdy Tamás életéről. 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom