Források a Muravidék történetéhez - Szöveggyűjtemény. 1. kötet, 871-1849 (Szombathely-Zalaegerszeg, 2008)

FORRÁSOK 871-1849

Az alábbi oklevélben említett Lend­vai Miklós Károly Róbert uralkodása alatt állt a király hűségére, ami a család fényes karrierjének a kezdetét jelentette. Miklós az 1350-es években lett szlavón bán, utó­dai az 6 tisztségét őrizték meg nevükben (bán-fi), és a néhány évvel később már alsólendvai Bánffy néven ismert család még közel 300 évig volt egyik meghatá­rozója Zala történetének. Váruk, Lendva felemelkedését részben az ott tartott or­szágos vásár biztosította. Lajos, Isten kegyelméből Magyaror­szág, stb. királya, tudatjuk mindenki­vel, akit illet, jelen oklevelünk sorai­val, hogy mi figyelembe véve hűséges híveink, a néhai Lendvai Miklós bán fiainak, Istvánnak és Jánosnak az irán­tunk való hűségét és hűséges szolgála­tait [...], kérésükre az ő Lendva nevű birtokukon évenként Simon és Júdás apostolok ünnepén 28 országos vásár tar­tását engedélyezzük. így minden ke­reskedőt arra biztatunk, hogy áruikkal a mondott vásárra szabadon menjenek [...], és ott mind személyük, mind áruik a mi védelmünk alatt állnak. Ezt pedig a vásárokon és más nyilvános helyeken tegyék közhírré! Kelt Pé­csen, Pünkösd előestéjén az Úr 1366. esztendejében. (Ford. Bilkei Irén.) ír Forrás: Nagy I. - Véghelyi - Nagy Gy., 1890. 9-10. p. Irodalom: Kubinyi András: Vásárok a közép­kori Zala megyében. In: Vándor, 2001. 53-60. p. Október 28. Müdós Lendvai, ki se omenja v navedeni listini, je bil v času vladavine Roberta Karla \ zvest kralju, kar je pomenilo začetek bleščeče kariere njegove družine. Miklós je v letih 1 350 i posta/ slavonski ban, njegovo potomstvo je Častno funkcijo ohranilo v svojem priimku (bán-fi) - ban-sin, fi-sin: banov sin -, in dru­žina, ki jo nekaj let kasneje v Dolnji Lendavi srečamo pod imenom Bánffy, je bHa skoraj 400 let ena izmed odločilnih elementov v zgodovini Zale. K razvoju njihovega gradu in Lendave je delno prispeval tudi vsedržavni sejem. Uh* Ludvik, po milosti božji kralj Madžarske itd. z vrsticami te listine daje na znanje | vsem, ki jih to zadeva, da mi, upoštevaje j zvestobo in zvesto služenje naših zvestih | podanikov Istvána in ]ánosa, sinov nek­danjega bana Miklósa Lendvaija [...], j na njuno prošnjo dodeljujemo dovoljenje j za prirejanje vsedržavnih letnih sejmov j na praznik apostolov Simona in Jude­| ža. 28 Zato nagovarjamo vse trgovce, naj j 5 svojim blagom svobodno odhajajo na \ omenjeni sejem [...], in tam so njihove i osebe kakor tudi njihovo blago pod našo zaščito. To se naj objavi na sejmih in drugih javnih krajih! Sestavljeno v kraju Pécs, na binkoŠtni predvečer v Gospo­dovem letu 1366. j Vir: Nagy I. - Véghelyi - Nagy Gy., 1890. 9­| l0-P j Literatura: Kubinyi András: Vásárok a középko­| rí Zala megyében. In: Vándor, 2001. 53-60. p. 28. oktober. 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom