Források a Muravidék történetéhez - Szöveggyűjtemény. 1. kötet, 871-1849 (Szombathely-Zalaegerszeg, 2008)

FORRÁSOK 871-1849

Irodalom: Degré Alajos: Nagykanizsa önkor­mányzata a XVIII. században. In: A nagyka­nizsai Thury György Múzeum jubileumi em­lékkönyve, 1919-1969. Szerk. H. Kerecsényi Edit. Nagykanizsa, 1972. 103-121. p. 1 1779. szeptember 12. KISNEMESI HÁZ ÉS HÁZTARTÁS A 18. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁBAN A kámaházi Foky Benedek halála után maradt javak összeírása (részlet, az ingóságok felsorolása) A nemesek örökösödéséről és az árvák vagyonáról először Werbőczy István Hár­maskönyve rendelkezett részletesen, ami­kor összefoglalta a szokásjog szabályait. A 18. század elejétől már törvény szabályozta a nemesi hagyatékok összeírását. Az 1716. évi 68. törvénycikk szerint, ha egy nemes halála után kiskorú árvákat hagyott hátra, az illetékes szolgabíró, valamint a gyám és a családtagok jelenlétében kellett összeírni a hagyatékot. A helytartótanács létrejötte után a vármegyéken belül ez a központi szerv fel ügyelte az árvaügyet, s alakította ki annak országosan egységes rendjét. Zalában a nemesi árvákra, illetve a vagyon kezelésére vonatkozó iratok a 18. század közepétől maradtak fenn. <f Alább írottak ezennel recognoscal­juk 414 és bizonyítjuk, hogy midőn ezen folyó 1779. esztendőben Szent Mihály havának 415 12. napján kámaházi tekin­tetes nemes Zala vármegyei pusztában, tudniillik néhai tekintetes Foky Bene­414 Elismerjük. 415 Szent Mihály hava - szeptember. Literatura: Degré Alajos: Nagykanizsa önkor­mányzata a XVÍÍÍ. században. In: A nagykani­zsai Thury György Múzeum jubileumi emlék­könyve, 1919-1969. Szerk. H. Kerecsényi Edit. Nagykanizsa, 1972. 103-121. p. 01. 12. september 1779 HIŠA IN GOSPODINJSTVO NIŽJEGA PLEMSTVA V ZADNJI TRETJINI 18. STOLETJA Popis dobrin, ki so ostale po smrti Benedeka Fokyja iz Kamovcev (odlomek, navedba premičnin) | Dedovanje plemstva in premoženje sirot je i bilo prvič podrobno opredeljeno v Trojni knjigi htvána Werbőczyja, kjer je zbral pra­vila običajnega prava. Od začetka 18. sto­letja je bil popis plemiških zapuščin tudi že zakonsko reguliran. Zakon 68 iz leta 1716 je določal, da je v primeru, ko plemič po svoji smrti zapusti siroto, potrebno zapušči­no popisati v prisotnosti pristojnega namest­nika okrajnega glavarja, oskrbnika in dru­žinskih članov. Po vzpostavitvi vladnega sveta znotraj županij je ta osrednji organ nadzoroval zadeve v zvezi s sirotami in izob­likoval enotni sistem po vsej državi. Iz Žalske županije izvirajo dokumenti, | ki se nanašajo na plemiške sirote oziroma na I upravljanje posestev, iz sredine 18. stoletja. I Spodaj podpisani s tem recognoscira­\ mo 414 in dokazujemo, da smo v tekočem \ 1779. letu 12. dan v mesecu svetega Mihaela 4 ' 5 odšli v kamovsko pusto spoš­tovane plemiške Žalske županije, na kraj residentije 416 pokojnega milostljivega \ Rekognoscirati: ugotoviti istovetnost ali pristnost. \ Mesec svetega Mihaela - september. 278

Next

/
Oldalképek
Tartalom