Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1601-1620, 1631-1641. - Vas megyei levéltári füzetek 5.

Bevezetés

dékozta ezt a kötetet (codicem), kifejezetten abból a célból, hogy benne feljegyezzék azokat a vármegyét illető dolgokat, közhatározatokat, statútumokat és más végzéseket, amelyek méltók az emlékezetben való megőrzésre és arra, hogy az utókornak példát szolgáltassanak. Szinte a jegyzőkönyv mottójának is felfogható az a történet, amelyet e szövegrész elején mond el a beírás készítője (minden valószínűség szerint Kürthy István jegyző). Eszerint amidőn Livius Drusus házat akart építtetni a Palatínus hegyen, az épí­tőmester felajánlotta neki: úgy építi majd fel a házat, hogy az el legyen zárva a figyelő tekintetek elől. Erre Livius Drusus így válaszolt: "ne így, hanem inkább — ha van ben­ned annyi mesterségbeli tudás — oly módon építsd meg a házamat, hogy bármit is cse­lekszem, azt mindenki láthassa. Semmit sem teszek ugyanis a mások vélekedése miatt, hanem mindent a lelkiismeretemnek megfelelően, s hiszem, hogy mindent láthat a nép, amit lelkiismeretem szerint cselekszem." — A jegyző erre a célra szánta a jegyzőkönyvet is: hogy tudniillik rajta keresztül bepillantást kapjon bárki a vármegye dolgaiba és sem­mi, ami a közjót illeti, ne történhessék titokban. Meg kell jegyeznünk, hogy az 1621-1630-as évek megyegyűlésein kívül más gyűlé­sek anyaga is hiányzik a jegyzőkönyvekből. így például magukból a bejegyzésekből is ér­tesülhetünk gyűlésekről (az 1427. számú regeszta egy Körmenden tartott részgyűlésre hivatkozik, az 1547. számú egy "első közgyűlésre", stb.) — hogy ezek tárgyait miért nem rögzítették a kötetben, nem tudjuk: talán elvesztek a fogalmazványok, de más oka is le­het a hiányoknak. Szántóházy Ferenc jegyző működésére jellemző például, hogy a tör­vényszéki tárgyakat nem írta be, csak az ülés tényét protocoUálta, ugyanakkor mindig üresen hagyott valamennyi helyet a tárgyak számára. Nemcsak Vas, hanem Sopron vár­megyében is ugyanígy járt el, bizonyíték erre a soproni megyegyűlési jegyzőkönyv. Az 1601 és 1641 között tartott megyegyűlések közül a következők anyaga maradt fenn a most közreadott részben: 1601. január 15-18: Közgyűlés és törvényszék Szombathelyen; február 10: közgyűlés Szombathelyen; május 6: közgyűlés Szombathelyen; július 6: közgyűlés Szombathelyen; december 9: gyűlés Szombathelyen; december 30: gyűlés Szombathelyen. 1602. február 4: gyűlés Szombathelyen; április 15: gyűlés Szombathelyen; május 12: köz­gyűlés helymegjelölés nélkül; június 17-18: törvényszéki ülés helymegjelölés nélkül; júni­us 30: gyűlés Szombathelyen; október 4: gyűlés Szombathelyen; december 30: közgyű­lés Szombathelyen. 1603. január 21: gyűlés helymegjelölés nélkül; február 17: közgyűlés Szombathelyen; május 28: gyűlés helymegjelölés nélkül; október 1: gyűlés Szombathelyen. 1604. január 12: közgyűlés Szombathelyen; május 30: gyűlés Szombathelyen; augusztus 23: gyűlés Szombathelyen; október 7: gyűlés Szombathelyen; december 9: közgyűlés Szombathelyen; december 30: közgyűlés Szombathelyen. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom