Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1595-1600. - Vas megyei levéltári füzetek 2.

Regeszták

szolgáltattak volna és így mentességet is kapnak Sárvár építése alól . 244. I. 69-69. Mivel mindig nagy szükség van a hidak és az utak helyreál­lítására és rendben tartására, fóleg azokon a helyeken, ahol vámot szoktak szedni és főleg a mostani háborús időkben, amidőn élelmiszereket és egyéb súlyos dolgokat kell fuvaroz­ni a végvárakba, ezért a közgyűlés a következő határozatot hozta: az egész vármegyében mindenütt, de különösen a vám­szedő helyeken állítsák helyre a hidakat és az utakat 12 forint büntetés terhe alatt. 245. I. 69. Batthyány Ferenc protestációt terjesztett elö az ondódi ne­mesek és Hosszútóthy Kristóf ellen, akik a protestáló nyil­vánvaló és nagy kárvallására vadászni szoktak uradalmának földjein. Egyben eltiltotta a nevezetteket és mindenki mást is a birtokain való vadászattól. 246. I. 69. A közgyűlés Csemethey Istvánnak (egregius) a Choron Magdol­na (magnifica) és fiai elleni ügyében elküldte a vármegye főispánjához Bottka Ferencet, Sool Farkast és Tarródy Ist­vánt (egregii), azzal, hogy jelentsék a főispán úrnak a nevezett Csemethey István panaszait. 247. I. 69. Batthyány Ferenc (magnificus) protestációt terjesztett elö Csemethey István (egregius) ellen, aki Sibrik Oszvald Szer­dahely possessióban, ezen vármegyében lévő jószágait zálog címén vagy valamilyen más jogcímen, mint mondják, megsze­rezte. A protestáló ugyanis a mondott jószágoknak közvetlen 86

Next

/
Oldalképek
Tartalom