Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában; Forrásgyűjtemény II. - Váci Történelmi Tár 4. (Vác, 2006)

Ez a „Csokonai" néven működő adó november 7-ig működött, uszított és kapcsolatot tartott a Szabad Európa rádióval. November 7-én ez az adó visszake­rült a laktanyába. 1408 Vincze Ferenc tartalékos főhadnagy, VI. rendű vádlott, az óvatos ludovikás tiszt az ellenforradalomi események kezdetén csak egyszerű résztvevőként mű­ködött közre. Már október 26-án tagja volt annak az ellenforradalmi csoportnak, amely fegyverek, lövegek és a szovjet üzemanyagraktár megtámadásának köve­telésével a tüzérlaktanyába ment. 1409 Az ellenforradalmi események előrehaladá­sával azonban elérkezettnek látta az időt, hogy vezető funkciót vállaljon. Ezért október 31-én elvállalta dr. Kristóf Bélától, hogy egy különleges nemzetőr zász­lóaljat fog szervezni, amelynek megszervezése után parancsnoka lesz. 1410 November 1-én a nemzetőr zászlóalj szervezésével kapcsolatos segítség kéré­se végett felment a Honvédelmi Minisztériumba Király Béla irodájába, onnan pedig a hírhedt ellenforradalmi központba, a Corvin közbe ment. A Honvédelmi Minisztériumban bement a személyügyi főcsoportfőnökségre is, ahol hivatássze­rű állományba való visszavételre jelentkezett. 1411 Mivel november 1-ei útján a nemzetőr zászlóaljjal kapcsolatban eredményes megbeszélést folytatni nem tudott, dr. Kristóf Bélával való megbeszélés alapján másnap, november 2-án ismét Budapestre ment. Erre az útra „Vác Város Forra­dalmi Nemzeti Tanácsa" bélyegzővel ellátott és dr. Kristóf Béla elnök által aláírt levelet vitt magával. Ez a levél az áruló Maiéter Pál ezredesnek volt címezve, és kérést tartalmazott arra vonatkozóan, hogy egy nemzetőr zászlóalj megalakítását biztosítsa. A nemzetőr zászlóalj felállításának szükségességét azzal indokolták, hogy a szovjet haderő kivonulási szándékáról nem tett tanúbizonyságot, és ez a zászlóalj megbízható katonai védelmet jelentene a szovjet csapatokkal szemben egy esetleges mozgósítás elrendeléséig. Végül azt tartalmazta a levél, hogy a nemzetőr zászlóaljjal kapcsolatos feladatok megbeszélésével a váci „forradalmi nemzeti tanács" elnöke Vincze Ferenc VI. rendű vádlottat, Abonyi István VIII. rendű vádlottat és egy Papp László nevezetű személyt bízott meg. 1412 November 2-án VI. rendű vádlott Budapesten a Kilián laktanyába ment, de ott Maléterrel beszélni nem tudott, ezért a Honvédelmi Minisztériumba ment, ahol Kána Lőrinc vezérőrnaggyal beszélt, 1413 akitől írásbeli megbízást kért a nemzetőr zászlóalj szervezésére vonatkozóan, ilyet azonban nem kapott. Haza­térve dr. Kristóf Béla lakására ment, ahol beszámolt budapesti útjáról. November 3-án felkereste László Frigyes őrnagyot, a váci kiegészítő pa­rancsnokát. A kiegészítő parancsnokságon arra hivatkozott, hogy Kána Lőrinc vezérőrnagytól utasítást kapott egy zászlóalj szervezésére a szovjet csapatok el­1408 Vö. a 85., 142., 150., 153., 154., 155. sz. forrással! 1409 Vö. a 25., 38., 39., 86. sz. forrással! 1410 Vö. a 86. sz. forrással! 1411 Vö. a 97. sz. forrással! 1412 Vö. a 97. sz. forrással! 14,3 Vö. a 25., 97., 109., 135. sz. forrással!

Next

/
Oldalképek
Tartalom