"Késő maradékainknak tétessen jegyzésben!" Írásos emlékek Vác város múltjából, 1074 -1990 - Váci Történelmi Tár 1. (Vác, 1996)

Írásos emlékek - II. Török idők (1526 -

ay 67 tek. Ámde mi haszna! A hadviselés dolga ilyen, a hozzáértő és hozzá, nem értő is beleszól. Végre minden fehér lett, jég lett. Ahogy volt, úgy volt. Ezután szükséges volt visszatérni. E közben a nagyvezír, Kodsa Murád pasa diárbekiri beglerbég, a boldogult Habil efendi budai kadi. Murád pasa veje, Kadi-záde Ali pasa a hitetlenekkel értekeztek és a béke megbeszélése végett a váczi szigetre mentek és a hitetlenek is néhány sajkával odajöttek. Az átkozottak azonban igen fennhordták az orrukat és nagyon fennhéjázva beszéltek s nem is lett semmi eredmény. E hadjárat befejezése ilyen időveszte­séggel telt el. Vác vára ugyan üres volt, de mivel a hitetlenek tábora ott volt, ab­ba embert helyezni annyi lett volna, mint a hitetleneknek áldozatul vetni, azért nem is helyeztek el sok embert s a többi katonaság számára is téli szállásokat rendeltek. À boldogult urunk azon a télen Pozsegában töltötte az időt. F Török történetírók. Fordította: Karácson Imre. III. kötet. 1566-1659. Bp. 1916. 141-142. Török-magyarkori történelmi emlékek. 1011. év (1602 októbere) Russwurm Hermann tábornok csapatai kiéheztetéssel beveszik Vácot sten végzése folytán az 1011. esztendőben III. Mohamed szultán khán idejében a németek a Budával szemközt fekvő Pest váránál győzedelmes­kedtek s ezt a Vác várát is nehézség nélkül elfoglalván, birtokukba vették. Ezután Jemisdsi Haszán pasa Budán a hivatali pecsétnyomóval ellátott főszerdár lett s Budáról a Kojun-ádára (Juh-sziget) 1 nagy hidat készítettek és Kodsa Mu­rád pasa, néhány vezir és mir-i mirán és mir-i liva összegyülekezvén, tanács­koztak. Pest várát hét napon át hét helyről egyesülten ostromolták s a nyolcadik napon feladás folytán elfoglalták, utána Vác várát üresen találván, miként an­nakelőtte is, katonaságot helyeztek abba. De azokat az intéző férfiakat és kola­gákat, a kik a várat egy-egy kenyér árán az ellenségnek habozás nélkül átadták, megölték, némelyik pedig örök számkivetésre és hivatalából való elbocsátásra jutott. E várnak a népe éhség miatt adta fel a várat az ellenségnek s mivel ellen­állást nem tanúsított, azért a budai nép most találkozás alkalmával ezeknek tré­fából ezt mondja: „Kálái Váds, khálki áds. durma kacs!"" F Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. Bp. 1985. 435-436. For­dította Karácson Imre. M 'Csepel-sziget. „ Vác várának népe éhes, ne állj, szaladj!" 1606. november 11. A zsitvatoroki béke váci vonatkozásai djuk ez mi levelünknek jelenvoltával mindeneknek tudtára, hogy minek­utána az mi kegyelmes urunk és fejedelmünk második Rudolphus, isten engedelméből az felséges római császár, Németországnak, Magyaror­szágnak, Csehországnak. Dalmatiának, Horvát- és Tótországnak királya között

Next

/
Oldalképek
Tartalom