Új Szó, 2017. augusztus (70. évfolyam, 176-201. szám)

2017-08-22 / 194. szám, kedd

RÉGIÓ www.ujszo.com | 2017. augusztus 22. Újfajta segítség a rászorulóknak V. KRASZNICA MELITTA Csinálj valami jót! - ezzel az elnevezéssel indított oldalt a Facebook közösségi hálón Kovács Dávid blogger, városi képviselő azzal a céllal, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik segítséget szeretnének felajánlani másoknak, de nem tudják, mi módon tegyék, vagy nem tudják, kinek is tudnának örömet szerezni az általuk felkínált adománnyal. EEEQ33ľl Alig egy hét elteltével több mint 300 követője van az oldalnak. „Az öt­let onnan adódott, hogy az utóbbi időben jó néhány adakozó kedvű, se­gítőkész emberrel találkoztam, megint mások viszont arra hivatkoz­tak, hogy bár szeretnének segíteni, de nem tudják, hogyan tegyék - mondta Kovács Dávid. - A komáromi mozi újranyitásának első évfordulója ap­ropóján 10 mozijegyet ajánlottam fel rászorulóknak, majd mások is csat­lakoztak, és rövid idő alatt további 60 jegyfelajánlás érkezett, amiket a he­lyi gyerekotthonnak adományoz­tunk. Ezen a pozitív tapasztalaton fel­buzdulva indítottam az oldalt.” Az ötletgazda hangsúlyozta: nem használt tárgyak csereberéjéről van szó és nem szeretnék, ha egyesek megunt tárgyak lerakataként tekinte­nének az oldalra, sokkal inkább sze­mélyre szóló felajánlásokat várnak. Egy hölgy például azzal az ötlettel je­lentkezett, hogy szívesen elbeszélget olyanokkal, akik egyedül érzik ma­gukat, akiknek egy jó beszélgetésre van szükségük, és kifestőkönyveit is magával viszi egy közös, megnyug­tató színezgetésre. De érkezett már étkezésiutalvány-, könyv- és ruhafel­ajánlás is. „Ha valamire többen je­lentkeznek, az adományozó döntheti el, kit részesít előnyben - tudtuk meg Kovács Dávidtól. - Névtelenül is le­het adományozni, akkor rajtam ke­resztül juthat el a felajánlott tárgy a kedvezményezetthez. Még nagyon a kezdeteknél járunk, de reményeim szerint akár mozgalommá is terebé­lyesedhet ez az ötlet, és közösségfor­máló hatása is lehet. Annyi negatív hír, tapasztalat éri naponta az embert, ezt szeretnénk némileg ellensúlyozni és másokat is ösztönözni, hogy kö­vessék példánkat.” Ritka régészeti lelet Esztergomban GULYÁSZSUZSANNA Három épen maradt, kőlappal fedett sírra bukkantak a régészek az esztergomi vasúti töltés közelében folyó ásatáson. ESZTERGOM A páratlan régészeti leletről a Ba­lassa Bálint Múzeum szakemberei az intézmény Facebook-oldalán szá­moltak be. Több fotót is közzétettek. „A sír színültig van földdel, megkez­dődött a bontása. Ami sajnos rossz jel és bolygatásra utal, hogy apró cson- tocskák már a tetején is voltak” - kö­zölték a régészek. A sírokra most őr vigyáz. A hely feltárása tavaly kezdődött. Az esztergomi vasútállomás átépíté­sekor Szent István-kori templom alapjaira bukkantak. A vasúti töltés egy háromhajós templom monu­mentális falmaradványait rejtette. Tari Edit, a Magyar Nemzeti Múze­um esztergomi Balassa Bálint Mú­zeumának vezetője szerint a kéttor- nyos templom 170 centiméter széles alapjai 230 centiméteres mélységig húzódnak. Az egykori templomha­jók és a szentély felett most sínek ha­ladnak. A templomtól nyugatra a ré­gészek több mint százhúsz sírhelyet azonosítottak. A munkát egy művészettörténész feljegyzéseire - aki az ötvenes években vezetett ezen a helyen egy ásatást - támaszkodva végzik. A feljegyzésekből derült ki az is, hogy a templom közelében több, kőlappal fedett sír van, de eddig csak koporsós vagy téglával körberakott sírokat fedeztek fel. „Ezek az első kőlappal fedett sírok, amelyek az el­hunytak gazdagságát bizonyítják. Ehhez hasonló sír csak egy volt az or­szágban, ezért nincs összehasonlítási alapunk, nem tudjuk, mit várhatunk” - nyilatkozta a Borsnak Tari Edit. A három kőlappal fedett sír feltárása folyamatban van. A helyet korábban Esztergom- Kovácsinak nevezték, mivel főleg ötvösök, vésnökök, pénzverők és kovácsok lakták. 200 évig az ország­ban csak itt működött pénzverde. Korabeli források szerint Kovácsi­ban három templom volt. A tavaly feltárt épület valószínűleg evangéli­umi Szent János temploma, aki a mesteremberek védőszentje. A tele­pülést a 15-16. században hagyták el végleg. Maradványaira 1891-ben, a vasút építésekor bukkantak. Az ötvenes években a környékbeliek felhatal­mazást kaptak a vasúttársaságtól, hogy a templom köveit elbontsák, és saját építkezéseiknél felhasználják. A kora középkori cementből azonban lehetetlen volt kivésni téglatest alakú köveket, ezért a lakosok a rendőrség segítségét kérték, hogy robbantsák fel a romokat. Zolnay Lászlónak, a mú­zeum akkori igazgatójának sikerült elérnie, hogy a maradványok állami védelem alá kerüljenek. Egy egész Szent István-kori település fekszik Esztergomban, a vasúti sfnek alatt (Fotó: MNM Balassa Bálint Múzeuma) Csökken a produktív lakosok száma Nyitra megyében tavaly 1748 fővel csökkent a lakosok száma. A lakosok számának alakulását nemcsak az elhalálozások ás a születések száma határozza meg, hanem a migráció is befolyásolja. NYITRA A megyében a legtöbb beköltöző a Nyitrai járásban volt, ahol ily módon 363 fővel nőtt a lakosok száma, ami az elmúlt évhez képest 0,3 százalé­kos emelkedést jelent. A migráció megyei szinten azonban csökkentet­te a lakosok számát: amegyéből 3781 személy költözött el, helyükre vi­szont csak 3444 személy érkezett. 2016. december 31-én a megyé­nek 680 779 lakosa volt. A többsé­gük (359 675 fő) nő. Ez azt jelenti, hogy 947 férfira statisztikailag 1000 nő jut. Ennek hátterében az állhat, hogy a nők az országos és a megyei statisztikák szerint is magasabb kort élnek meg. Szlovákia lakosainak várható élettartama 78 év, és míg a nők ennél átlagosan hosszabb (80 év), addig a férfiak rövidebb ideig (72 év) élnek. 2016-ban megyei szinten az elhalálozások száma csökkent - 7585 személy hunyt el, ami 237 fővel kevesebb, mint az előző évben -, de még így is meg­haladja a születések számát, ami a 2015-ös évhez viszonyítva 297 fő­vel nőtt. A 6174 újszülött többsége (3157 fő) fiú volt. Éva Rakovská, a Statisztikai Hivatal munkatársa ki­emelte: az anyák átlagéletkora az első gyermek születésénél az előző évhez hasonlóan 27,9 év volt. A 2015-ös évhez viszonyítva emel­kedett a házasságban született gye­rekek száma. Száz terhességből 20 művi abortusszal ért véget. A többéves statisztikák szerint az öregedési index - ami 65 évnél idő­sebbek 14 évnél fiatalabbakhoz vi­szonyított arányát fejezi ki - Nyitra megyében meghaladja az országos átlagot, amit azt jelenti, hogy a pro­duktív, munkaképes lakosok száma egyre csökken. ' (guzsu.TASR) I 5 J n. 1 \ á ♦ É# Ég f , Idén is felléptek a hagyományőrző csoportok, a vidám menet végigvonult atardoskeddi utcákon (A szerző felvétele) Gazdag program a Szent István Napokon Tíz évvel ezelőtt kötött testvórtelepülési szerződést Tardoskedd és a magyarországi Környe. TARDOSKEDD Ünnepi önkormányzati ülést tartott a testület a 19. Szent István Napok alkalmából, átadták a falu­díjat, a polgármesteri díjat és ki­tüntették a legeredményesebb ta­nulókat. Tardoskedd díszpolgára lett Beke László, a magyarországi Környe polgármestere. Faludíjat kapott Batyka Marian sportoló, a helyi sporttáborok szer­vezője az ifjúság nevelése terén végzett munkájáért, valamint Tóth Ferenc a kultúra terén kifejtett te­vékenységéért, gyerekeknek szer­vezett zenei és képzőművészeti foglalkozások szervezéséért. Pol­gármesteri díjat kapott Buják Vin­ce fafaragó, akinek számos alko­tása díszíti Tardoskedd köztereit. Elismerésben részesült a Szeme­rényi Károly Alapiskola két ma­gyar tanulója, Haluza Henriett, a Dobré slovo országos verseny győztese és Csányi Balázs, aki a természettudományi vetélkedő kerületi versenyén remekelt. Az augusztus 18-tól 21-ig tartó ren­dezvénysorozat keretében ünne­pelték a magyarországi Környe és Tardoskedd testvértelepülési kap­csolatának tizedik évfordulóját. Megkoszorúzták Szent István szobrát Tardoskedd központjában, az emlékünnepségen részt vettek a testvértelepülések küldöttségei, a régióbeli községek polgármeste­rei, a helyi pártok, szervezetek képviselői. A pénteki programot Kis Grófó, Peter Šramek és Hor­váth Charlie koncertje tette teljes­sé. Szombaton fozőversenyt és Szent István-napi futóversenyt rendeztek. A vendégeknek bemu­tatták az ízes Tardoskedd címmel megjelent receptkönyvet, melyet az önkormányzat adott ki. A helyi ételkülönlegességek gazdagon il­lusztrált receptgyűjteményét a rendezvényre látogatók megvásá­rolhatták. Mostantól nem titok, hogyan készül a tardoskeddi százrétű, a helyi kenyérlángos, vagy a cukorrépa-főzelék. A hazai és magyarországi hagyományőrző csoportok felvonulását követően Tóth Marián, Tardoskedd polgár- mestere nyitotta meg a folklór- fesztivált. Idén is megnyitották a borutcát, még több hagyományőr­ző csoport fogadta el a meghívá­sukat, és első alkalommal nyitot­tak sörsátrat. Nagy sikere volt a Vatjos zenekar esti koncertjének, a sportkedvelőket bajnoki futball­mérkőzésre várták a Szikora György Sportpályára. (PR.szaz) Az Uj Szó a rendezvény média- partnere. Megbízott vezetővel kezdődik az új tanév LECZO ZOLTÁN Megbízott vezető irányítja a szlovák alapiskolát a következő tanév elejétől. A királyhelmeci intézmény élén az elmúlt években Hurka Katalin állt. Az igazgatónő a nyár elején munkaviszonyának megszünteté­sét kérte, hogy nyugdíjba vonul­hasson. Döntését egészségügyi ál­lapotának megromlásával, illetve azzal indokolta, hogy már koráb­ban elérte a nyugdíjkorhatárt. Hur­ka Katalin az elmúlt hónapokban betegszabadságon volt, távollété­ben az iskolát az egyik helyettese irányította. Pataky Károly polgár- mester elmondta, Dana Hudákovát bízta meg az iskola irányításával. Hudáková eddig igazgató- helyettesként dolgozott, az intéz­mény vezetésével járó feladatokat Hurka Katalin betegsége idején is ő látta el. A polgármester tájékoztatása szerint az idő rövidsége miatt a megüresedett posztot a tanév kezdetéig már nem érkeztek vol­na pályázat útján betölteni, ám az előírásoknak megfelelően az ál­lást hat hónapon belül meghirde­tik. Az iskola vezetése egyébként azt kérte, a fenntartó a pályázat kiírására ne használja ki a teljes rendelkezésre álló időt, hanem az iskolaszék rövid időn belül vá­lasszon új iskolaigazgatót. Pata­ky Károly úgy véli, a pedagógu­sok kérése indokolt, mert így az új tanév második félévének kezde­tekor a törvényesen megválasz­tott igazgató már el is foglalhatja székét. Királyhelmecen egyébként eb­ben az önkormányzati ciklusban távozott a magyar tanítási nyelvű alapiskola vezetője is. Az intéz­ményt - szintén megbízott igaz­gatóként - egy ideig Szabó Fer- dinánd irányította, majd tavaly nyáron kinevezték a posztra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom