Új Szó, 2012. szeptember (65. évfolyam, 203-225. szám)

2012-09-04 / 204. szám, kedd

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2012. SZEPTEMBER 4. Régió 3 Csődület volt, incidens nem; a pártvezérnek merész tervei vannak a telekkel Kotleba sokkolta a romatelepet Szaniszló István és Marián Kotleba Krasznahorkán - jöttek, lát­tak, gyorsan távoztak (Fotó: krasnohorskepodhradie.sk) Rozsnyó. A Facebook kö­zösségi portálon megje­lent bejegyzés szerint ha­talmas sokk érte a krasz- nahorkai romatelep la­kóit, amikor Marián Kot­leba, a Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽS NS) vezére és helyi földtulajdonos vasárnap 18 óra körül minden előzetes bejelen­tés nélkül megjelent kö­rükben. ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS A pártvezér, valamint ingat­lantanácsadója, Miroslav Belička, illetve a helyi Szanisz­ló István és felesége azzal a szándékkal érkezett a roma­telepre, hogy szemrevételez­zék azt a területet, amelyet Szaniszló korábban Kotlebá- nak ajándékozott. Mivel a láto­gatásról nem jelentek meg elő­zetes hírek, a terepszemle ez alkalommal nem ütközött el­lenállásba. Gunár Lajos krasz- nahorkai vajda elmondása sze­rint a látogatók körül csődület támadt, ám incidensre nem ke­rült sor. A vajda úgy véleke­dett: Szaniszló István egykori telektulajdonos látogatásának oka tisztázatlan, hiszen már nem rendelkezik földterülettel a térségben. A pártvezér és kí­sérői azokat az utcarészeket szemlélték meg, amelyeken a tulajdonviszonyok rendezését követően Kodéba reményei szerint élményfürdő épül majd. A látogatásról egyperces felvé­tel jelent meg a youtube.com videómegosztó portálon, amelyben Kodéba kifejti: Sza­niszló István a Rendbe tenni és használni elnevezésű társulás (Združenie Upratať a užívať - môžete sa pridať) egyik alapí­tójaként volt jelen. „A terület kitakarításának előkészítése fo­lyamatban van” - zárta mon­danivalóját a pártvezér. Nevezett, a tulajdonjogok érvényesítése okán életre hí­vott polgári társulás május 10-én alakult; tagjai mintegy 1500 négyzetméternyi, a krasznahorkai romák által ille­gálisan beépített földterülettel rendelkeznek. Kodebának va­sárnap első ízben sikerült el­jutnia arra a területre, ame­lyeknek társtulajdonosa, mivel korábbi, március 18-i próbál­kozását a rendőrség meghiúsí­totta. Meg nem erősített infor­mációk szerint szeptember 8-án újabb látogatást tervez „birtokán”, (la) Súlyos visszaélés gyanúja merült fel - első ízben kérik vissza a Szlovákiába juttatott dotációt Norvégia visszaköveteli a szenei stadion építésére nyújtott támogatást ÚJ SZÓ-HÍR Szene. Norvégia, Izland és Liechtenstein visszaköveteli Szlovákiától a szenei futball- stadion kiépítésére nyújtott 668184 eurót. A gyanú szerint a pályázat elszámolásakor a szenei sportklub hamis szám­lakivonatot adott le a kor­mányhivatalban. Az ügyben Miroslav Moravský, az SFM Senec fut- ballklub egyik volt vezetője tett feljelentést a rendőrségen. A klubból tavaly ősszel távozott Moravský rámutatott, a Norvég Pénzügyi Alapból a klub szá­mára műfüves és teniszpályák kiépítésére nyújtott közel 800 000 euró támogatást nem célszerűen használták fel. A kormányhivatal - amely a nor­vég pénzügyi alapok merítését koordinálja - ellenőrzést kez­deményezett a klubnál, a vizs­gálatba a korrupcióellenes hi­vatal is bekapcsolódott. A vizs­gálat során súlyos hiányossá­gokat találtak. „A sportklub hamis számlakivonatot adott le a kormányhivatalnak. A rend­őrség és a korrupcióellenes hi­vatal eljuttatta a kormányhiva­talba a projekthez nyitott szám­la eredeti kivonatát az illetékes bankból. A klub által leadott számlakivonat szerint hozzáve­Az ügyben a kormány- hivatal csalás alapos gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. tőleg 62 000 eurót egy kivitele­ző vállalat számlájára utaltak, valójában viszont készpénzt vettek fel a számláról. Az ügy­ben a kormányhivatal egy hó­nappal ezelőtt csalás alapos gyanújával ismeretien tettes el­len feljelentést tett” - tudtuk meg tegnap a kormányhivatal sajtóosztályán. Az ellenőrzés során csak a 62 000 eurós összegnél találtak hiányossá­gokat, az pénz többi részét cél­irányosan használták fel, de az adományozó országok a nem­zetközi egyezmények értelmé­ben a teljes összeg visszatéríté­sét követelik. ,A kormányhiva­tal a pályázatra odaítélt teljes összeget, 786 000 eurót - ami­ből 668 284 eurót Norvégia, Iz­land és Liechtenstein nyújtott, 118 000 eurót pedig az állami költségvetésből finanszíroztak - visszaköveteli az SFM Senec sportklubtól” - tudtuk meg a kormányhivatalban. „A vizsgálatok eredménye és az iratok ismeretében a kor­rupcióellenes hivatal számára nyilvánvaló, hogy nem történt csalás vagy más bűncselek­mény. Éppen ezért a nyomozó a feljelentést elutasította” - nyilatkozott Denisa Balogho- vá, az országos rendőr-főkapi­tányság szóvivője. Hozzátette, csupán egy esetben fordult elő, hogy nem az előírások szerint, hanem készpénzben fizették ki a kivitelező céget. Alexander Maták, az SFM Se­nec elnöke arra hivatkozva, hogy ez idáig a klub nem ka­pott hivatalos értesítést a pénz visszafizetésével kapcsolat­ban, a kormányhivatalhoz utasított bennünket. A kormányhivatal három év­vel ezelőtt, a futballközpont át­adása után, a támogatás elszá­molásánál nem észlelt hibákat. Az kormányhivatal osztályve­zetője, Jaroslav Mojžiš szerint a lehetőségeik korlátozottak, és bizonyos dolgokat csak a rend­őrség közreműködésével tud­nak felülvizsgálni. Megtudtuk, hogy ez idáig egy esetben sem kellett visszafizetni Norvégiá­nak a Szlovákiába juttatott tá­mogatást, a kormányhivatal egyetlen esetben sem szerzett tudomást a visszaélésről, (bé) email: regio@ujszo.com, fax: 02/59 233 469 AJÁNLÓ Szeptember 5. (szerda) Komárom - 18.00: „...kősziklából vizet fakasztani...” - IV. Béla ki­rály küldetése - Varga Ti­bor jogtörténész előadása a Csemadok Kossuth téri székházában. A rendez­vény a 21. Selye János Napok programsorozat ré­sze. (vkm) Szeptember 6. (csütörtök) Kassa - 18.00: Márai Sándor életéről, életmű­véről és műveinek színházi bemutatóiról szóló kiállítás nyílik a kassai Thália Szín­ház Márai Stúdiójában. A kiállítást Czajlik József, a kassai Thália Színház igaz­gatója nyitja meg. Közreműködnek: Márkus Judit és Petrik Szilárd, a kassai Thália Színház művészei, és Lakatos Ró­bert, a kassai Thália Szín­ház zenei vezetője. 19.00: Jazzemice koncert, (mm) Szeptember 7-9. (péntek-vasárnap) Komárom - II. KútFeszt az Európa udvarban. Péntek- 19.00: Itt és most - impro­vizációs est; 20.30: Szécsi Pál-emlékkoncert az Esz Pé zenekarral. Szombat 17.00: Gál Tamás és Laka­tos Róbert Jöttünk külhon­ból című műsora; 19.00: a Rév zenekar fellépése; 21.00: a Haddelhadd zene­kar koncertje (a 70-es évek rockzenéje). Vasárnap - 15.00: a csavar Színház napja; A kíváncsi kis elefánt- a budapesti Stúdió K Szín­ház meseelőadása; 16.30: Zalán Tibor: Rettentő görög vitéz - a budapesti Stúdió K Színház előadása; 18.00: A helység kalapácsa - a Csavar Színház előadása, (vkm) RENDŐRSÉGI NAPLÓ Kifosztottak egy páncélautót Nyitra. Kifosztottak egy páncélautót hétfő reggel a nyitrai Max áruház parkolójában. A pénzzel az egyik bankba tartó jármű kísérői azért álltak meg a parkoló­ban, hogy elintézzenek valamit. Közben a tettes a hátsó ajtón keresztül bejutott az autóba. A készpénzen kívül étkezési utalványok is eltűntek 10 ezer euró értékben. A rendőrség egyelőre nem árul el további részleteket - kö­zölte Renáta Čuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőr-főka­pitányság szóvivője. (SITA) Holttest a dunacsúni erőműnél Pozsony-Dunacsún (Čunovo). Erősen oszlófélben lévő holttestre bukkantak hétfőn a dunacsúni vízerőműnél. A helyszínelő orvosok jelenleg az orvosszakértő jelentésére várnak, aki megállapítja, nő vagy férfi holttestéről van-e szó, és hogy mi lehetett a halál oka. Az ügyben - mint az ilyen esetekben általában - halálokozás miatt indult eljá­rás. (SITA) Hatvanöt középiskolát tart fenn a megyei önkormányzat Közel 1100-zal kevesebb a középiskolás Kassa megyében 2014 februárjára elkészülhet az új sürgősségi betegfelvételi részleg Új pavilont építenek a kassai egyetemi kórházban ÚJ SZÓ-HÍR Kassa. 30 600 ezer középisko­lás diák kezdte meg a tanévet a megyei önkormányzat által fenn­tartott 65 középiskolában. 6228 elsős középiskolai diák ült be tegnap az iskolapadba, 7876 diák ebben a tanévben feje­zi be tanulmányait. Az előzetes statisztikai adatok egyelőre a 2011/2012-es tanév adatain ala­pulnak, pontos információk erről csak a normatív finanszírozáshoz begyűjtött adatok feldolgozását követően, szeptember 15. után várhatók. A 65 megyeiközépisko- la között 19 gimnáziumot, 2 kon­zervatóriumot, 2 egyesített isko­lát, és 42 szakközépiskolát talá­lunk. Idén ismét kevesebb diák kezdte meg tanulmányait, ami­vel már az előző tanév végén számolt a megyei önkormányzat. ,A legtöbb gondot a demográfiai helyzet és a hároméves szakkép­zés iránti érdektelenség okozza. Továbbá növekszik azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű családból származó fiataloknak a száma, akik nem akarnak közép­iskolai végzettséget szerezni. Rossz a szociális ellátórendszer, aminek az a következménye, hogy egyre többen vannak, akik még az alapfokú végzettséget sem tudják megszerezni, ezért esélyük sincs elhelyezkedni” - nyilatkozott Štefan Kandráč, a Kassa Megyei Önkormányzat is­kolaügyi részlegének vezetője. A megyei önkormányzat mostani becslései szerint a tavalyihoz ké­pest megközelítőleg 1100-zal csökkent a diákokszáma. (mm) ÚJ SZÓ-HÍR Kassa. Új betegfelvételi pavilon épül a L. Pasteur Egyetemi Kórházban. A tervek szerint 2014 feb­ruárjában fejeződne be a kórház Rastislav utcai kiren­deltségén épülő új sürgősségi betegfelvételi pavilon építé­se, melynek költségei megha­ladják a 26 millió eurót. A munkálatok 2012 februárjá­ban kezdődtek el, a költsé­geket európai uniós pénzek­ből és állami kasszából nyert vissza nem térítendő támo- gotásokból fedezik. Az épü­letben modem műtők és la­boratóriumok lesznek, az épület tetején helikopter-le­szállópálya, továbbá sürgős­ségi betegfelvétel, CT, bel­gyógyászat és traumatológia, csaknem 100 férőhelyes fek­vőrészleg és aneszteziológiai osztály is. Új főbejáratot alakítanak ki. A főbejárat áthelyezésére azért van szükség, mert ezen át lesz megközelíthető az új sürgősségi betegfelvételi pavi­lon is. ,A betegek, hozzátar­tozóik és az egészségügyi dolgozók türelmét kérjük. Az Új bejárat kialakításának ide­jére ugyanis lezárjuk a föld­szintről a második emeletig vezető lépcsőházat, így csak a tűzlépcsők és a liftek használ­hatók. A lépcsőház lezárásá­nak idejét még pontosítjuk” - közölte Ladislav Rosocha, a kassai L. Pasteur Egyetemi Kórház igazgatója, (mars)

Next

/
Oldalképek
Tartalom