Új Szó, 2012. szeptember (65. évfolyam, 203-225. szám)

2012-09-03 / 203. szám, hétfő

2 Közélet ÚJ SZÓ 2012. SZEPTEMBER 3. www.ujszo.com Összefogásra buzdítják a magyar közösséget Aláírásgyűjtés a Selye János Egyetemért ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Komárom. Aláírásgyűjtést indított a Selye János Egyetem egyetemi besorolásának megőr­zése érdekében az intézmény vezetése és hallgatói önkor­mányzata. Hortai Éva, az egye­tem igazgatótanácsának elnöke, a petíciós bizottság vezetője la­punknak elmondta, céljuk egy­részt a figyelemfelkeltés, hogy rámutassanak, miből fakad az egyetem jelenlegi problémája, valamint hogy társadalmi össze­fogásra buzdítsák az itt élő ma­gyarságot. „A 2009-es átfogó akkreditáció idején az egyetem még csak 4 éve működött, vi­szont a sokéves múlttal rendel­kező felsőoktatási intézmények számára kialakított kritériumok alapján értékelték tevékenysé­gét. Mintha egy pár hetes cse­csemőn az érettségi vizsga hiá­nyát kérnék számon. Az akkori értékelés a Selye számára előny­telen és diszkriminatív volt” - mutatott rá Hortai Éva. Az egyetem leminősítését fő­iskolává Dušan Čaplovič oktatá­si miniszter kezdeményezte jú­niusban, arra hivatkozva, hogy nem teljesítette a komplex akk­reditálás feltételeit. Javaslatát megvitatja a kormány, végül a parlament elé kerülhet. A Selye Egyetem megalakításáról annak idején a parlament határozott, a változtatáshoz is a képviselők beleegyezése kell. Az egyetem a leminősítési javaslat kapcsán el­küldte észrevételeit a szaktár­cának, most pedig aláírásgyűj­téssel szeretne nyomatékot adni a besorolás megtartását célzó kérésének. Az aláírásgyűjtés szeptember 15-ig tart, a petíciós ívek az egyetem honlapjáról (www.ujs.sk) letölthetők, és a rektori hivatal titkárságán (Tisz­tipavilon) aláírhatok, (vkm) Ketten Žitňanskával ők az új többség Lipšic bejelentette a pártalapítást ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Új Többség (Nová väčšina) néven pártot alapít a Kereszténydemokrata Mozga­lomból (KDH) májusban kilépő két független képviselő, Daniel Lipšic és Jana Žitňanská. Az új politikai tömörülés bejegyzésé­hez tízezer támogató aláírást kell. Lipšic hangsúlyozta, nem csupán interneten működő, vir­tuális mozgalmat indítanak, minden egyes településen tá­mogatókat keresnek. „Azt akar­juk, hogy az emberek népszava­záson hagyják jóvá az új alkot­mányt. A képviselők legalább fe­lét egyéni választási körzetek­ben válasszák meg, és a népsza­vazást kössék össze a parlamenti választásokkal” - vázolta az Új Többség elképzeléseit Lipšic. A mozgalom munkát teremtene a tartósan állástalanoknak, ha azonban azt visszautasítanák, megvonnák tőlük a szociális jut­tatásokat. Lipšicék 50%-kal emelnék a pedagógusbéreket, és a kétszeresére növelnék a 3 évesnél fiatalabb gyerekek utáni adóbónuszt. (SITA) Hlina nem árulta el, honnan szerezte a T-72-est Tankkal Bil’ak villája elé ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Egy T-72-es orosz harckocsival vette célba Vasiľ Bilak volt kommunista vezető pozsonyi villáját Alojz Hlina. Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) par­lamenti képviselője azt akarta, hogy az 1968-ban a Varsói Szer­ződés csapatait többedmagával Csehszlovákiába hívó Bil’ak is megtudja, milyen érzés farkas­szemet nézni egy orosz tankkal. „Hadd tudja meg Bil’ak elvtárs, milyen érzés reggel úgy kinyitni az ablakot, hogy egy tank csövé­vel néz farkasszemet” - jelentet­te ki Hlina. Azt nem árulta el, honnan szerezte a harckocsit. A már 95 éves Bil’ak visszavo­nultan él. A Prágai Tavasz idején a konzervatív kommunisták ve­zetője volt. Az egyik aláírója volt annak a levélnek, amelyre hi­vatkozva a Varsói Szerződés csapatai az ország területére léptek. Bil’akot tettéért a rend­szerváltás után sem ítélték el. (SITA, TASR) Parkolási gondok Bil'ak villája előtt (SITA-felvétel) Köszönetét mondtak a szülőknek, akik magyar iskolába íratták gyermekeiket Országos magyar tanévnyitó Közel hetven galántai, deáki, diószegi, nagymácsédi, vágai, felsőszeli, alsószeli, taksonyi és peredi kiselsőst áldottak meg a magyar iskolák országos tanévnyitóján (A szerző felvétele) Galánta. Szombaton tartot­ták a magyar iskolák orszá­gos tanévnyitóját Galán- tán, ökumenikus istentisz­teleten megáldották a helyi és környékbeli kiselsősö- ket, a Szlovákiai Magyar PedagógusokSzövetsége (SZMPSZ) pedig köszön­tötte a pályakezdő pedagó­gusokat. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Először 2000-ben volt or­szágos magyar tanévnyitó, De- ákiban, minden évben más te­lepülés ad otthont az ünnep­ségnek. Az ökumenikus isten­tiszteleten jelen voltak a szlo­vákiai magyar politikai pártok, civil szervezetek és a magyar iskolák képviselői. Pék László, az SZMPSZ elnöke köszönetét mondott a szülőknek, akik ma­gyar iskolába íratták gyerme­keiket. „A magyar iskola arról szól, hogy gyermekeink anya­nyelvűnk, nemzeti kultúránk értékeivel gazdagodnak-e, hogy életüknek ez a kultúra szerves részévé válik-e” - mondta. Hoffman Rózsa, a magyaror­szági Emberi Erőforrások Mi­nisztériumának oktatásért fele­lős államtitkára hangsúlyozta: mindent megtesznek azért, hogy a szlovákiai magyar szü­lőknek megkönnyítsék a gye­rekek taníttatását és a tanáro­kat hozzásegítsék a szakmai lehetőségekhez. Mindez vi­szont nézete szerint meddő volna, ha a szlovákiai magya­rokban nem élne az erős meg­győződés, hogy Szlovákiában is van magyar jövő. „A kétnyel­vűség állapota és a gyakran gerjesztett ellentétek sokszor göröngyössé teszik az utatokat, amelyeknek kisimításában óri­ási történelmi szerep vár rátok is” - szólt a diákokhoz Hoffman Rózsa. Felolvasták az SZMPSZ ma­gyar iskoláknak, magyar szü­lőknek címzett üzenetét is, mely szerint az iskolák vezetői­től függ, hogy veretes műhely vagy önkényuralom színhelye lesz-e az iskola. „Magyar szü­lők, szerte az országban! Ne kényszerítsétek nemzetváltás­ra gyermekeiteket a rossz iskolaválasztással!” - áll az üzenetben, (bé) George Pataki, New York állam volt kormányzója támogató levelet írt a tüntetőknek Tiltakozás az állampolgársági törvény ellen ÚJ SZÓ-HÍR Kassa. A vártnál többen gyűltek össze Szlovákia Alkot­mányának napján a Szent Er­zsébet Dóm előtt, ahol Kassai Gyula református lelkész áldá­sával indult a menet, melyhez több olyan személyiség csatla­kozott, akit megfosztottak szlo­vák állampolgárságától. Jelen volt a szlovák állampolgárságá­tól megfosztott személyeket a strasbourgi emberi jogi bíróság előtt képviselő Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsá­nak elnöke és Berényi József, az MKP elnöke. Az Alkotmánybí­róság épülete előtt többen is fel­szólaltak, elsősorban azt hang­súlyozva, hogy az Alkotmánybí­róságnak mihamarabb meg kel­lene semmisítenie az állampol­gársági törvény 2010-es módo­sítását, mely lehetővé teszi, hogy a kettős állampolgárokat megfosszák szlovák állampol­A százéves Ilonka néni is részt vett a tiltkozó felvonuláson (Marsovszky Miklós felvétele) gárságuktól. A beszédek ma­gyarul és szlovákul is elhang- zottakjelezve, hogy ez nemcsak a magyar nemzetiségűek prob­lémája, hanem minden demok­ratikusan gondolkodó emberé. Gubík László, a Via Nova ifjú­sági szervezet elnöke tolmá­csolta az Amerikai Magyar Koa­líció és George Patakinak, New York állam volt kormányzójá­nak közösen írt levelét, mely a kezdeményezés támogatásáról és a jogos követelésekről szólt. „Mi, amerikai magyarok hisszük, hogy bármely etnikai csoportba tartozó egyénnek biztosítani kell a lehetőséget, hogy akár kettős állampolgár­ság révén is kötődjön ahhoz az országhoz, amelyhez kulturáli­san tartozik. Emiatt semmiféle diszkrimináció nem érheti” - áll egyebek mellett a levélben. A rendezvény a székely és a ma­gyar himnusz eléneklésével zá­rult. A Smer a szlovák Alkotmánybíróságra vár Pavol Paška házelnök (Smer) a kettős állampolgársággal kap­csolatban a közszolgálati tévé­ben kifejtette: az első Fico-kor- mány által készített állampol­gársági törvény válaszreakció­ként készült az akkor fennálló feszült szlovák-magyar vi­szonyra. Paška úgy érzi, a jog­szabály nem alkotmánysértő, ennek ellenére módosítják. Más ország állampolgárságának fel­vételét állandó lakhelyhez, hosszabb ott-tartózkodáshoz, tanulmányokhoz vagy egyéb konkrét státuszhoz kötik. (Ez alapján a magyar állampolgár­ság felvételét nyíltan vállaló szlovákiai magyarok ugyanúgy elveszítenék szlovák állampol­gárságukat - a szerk. megj.) Paška azt mondta, megvárják, amíg valaki az állampolgárságát elvesztő személyek közül az Al- kotmánybíróosághoz fordul, és a döntése alapján lehet választ adni a kérdésre, hogy a 2011 nyarától hatályos szlovák tör­vény alkotmánysértő-e. Pavol Hrušovský (KDH) volt házelnök úgy vélekedett, senkit nem lehet akarata ellenére megfosztani ál­lampolgárságától. (mars, sán) Miután a Szentszék leváltotta Bezák érseket, az esperesek többsége felkínálta a lemondását Három magyar esperes mondott le ÚJSZÓ-HÍR Nagyszombat. Az egyház­megye apostoli kormányzója a napokban válaszolt azoknak az espereseknek, akik Róbert Be­zák érsek leváltása után felaján­lották lemondásukat. Ján Orosch ezt elfogadta, ugyanak­kor utódjuk kinevezéséig meg­bízta őket az esperesi teendők el­látásával. Az egyházmegye ma­gyar esperesei közül a döntés Herdics György dunaszerdahe­lyi, Elek László komáromi és Pá­rák László vágsellyei esperest érinti. Józsa Attila galántai espe­res lapunknak azt mondta, azért nem nyújtotta be a lemondását mert az érsekség tanácsosi testü­letének is tagja, ez pedig a püs­pökváltás esetén is változatlan marad. Az egyházmegye esperesei­nek túlnyomó többsége Bezák érsek menesztése után felkínál­ta a posztját. Az indoklás szerint nem a Szentszék döntése ellen tiltakoztak, a leváltott érseket akarták biztosítani támogatá­sukról. Két hónap után kaptak választ, Ján Orosch apostoli kormányzó elfogadta lemondá­sukat. Kiss Róbert püspöki hely- nök szerint csak a szokványos adminisztratív eljárásról van szó, a levélben felkínált lemon­dásokra válaszolni kellett. „Min­denki a helyén marad, az érsek­ségben csak annyi személyi vál­tozás történik, ami az érseki hi­vatal újjászervezése miatt elke­rülheteden” - mondta a magyar hívek pasztorációjáért felelős helynök. Az esperesek szerint vi­szont az, hogy menesztették is őket, meg nem is, csak fokozza a bizonytalanságot az egyházme­gyében. Az érseki hivatalban már lecserélték az összes püspö­ki helynököt és az irodavezetőt. Egyelőre nem tudni, Bezák espe­reseinek helyére mikor nevez­nek ki más papokat, Ján Orosch személyi kérdésekben is önálló­anjárhat el. (-bee)

Next

/
Oldalképek
Tartalom