Új Szó, 2011. július (64. évfolyam, 152-176. szám)

2011-07-07 / 156. szám, csütörtök

Kultúra 9 www.ujszo.com UJSZO 2011. JULIUS 7. Utolsó kérése az volt, hogy a templomban rendszeresen tartsanak miséket Száz éve hunyt el Asbóth János A családi címer (A szerző felvételei) Zenei kavalkád augusztus 10-15 között Roma Sátor a Szigeten AJÁNLÓ „Videfalán szerdán, jú­nius 28-án délután hat órakor elhunyt Asbóth János. Alapos művelt­ségű, élénk szellemű, lankadatlan buzgóságú politikus és író volt, aki erejénekjavát a konzer­vatív politika szolgálatá­ba bocsátotta” - adta hí­rül a Losonc és Vidéke című hetilap 1919. július 2-i számában. PUNT1GÁN JÓZSEF Korának kiemelkedő egyéni­sége volt, íróként, újságíróként, néprajzkutatóként, politikus­ként munkálkodott. Videfalán 1890. júniusában telepedett le, miután megvásárolta a helyi kastélyt és a hozzá tartozó bir­tokot. „Valóban csak örvendeni lehet, hogy ily kiváló egyénnel gazdagodott megyénk, különö­sen a mi vidékünk” - írta a Lo­sonc és Vidéke 1890. június 29-én. Nem valószínű, hogy tá­jainkon sokan tudnának arról, hogy e kimagasló személyiség, a Magyar Tudományos Akadé­mia tagja tevékenységével itt is maradandó nyomokat hagyott maga után. A Krassó megyei Szatumiki- ban született 1845. június 7-én. Édesapja Asbóth Lajos 1848/49-es honvédtábornok volt. Pozsonyban majd Pesten tanult a műegyetemen, ahol 1862-63-ban összeesküvés gya­núja miatt haditörvényszék elé állították. Kiszabadulása után Zürichbe, majd Párizsba ment, ahol belépett a Klapka-légióba. A kiegyezés után először Krassó megyében volt esküdt és aljegy­ző. 1870-től a pénzügyminisz­térium fogalmazója, majd a honvédelmi minisztérium el­nöki titkára. 1872-ben a kon­zervatív Sennyei Párt megbízá­sából a Kelet Népe főmunkatár­sa lett. Pártja megbízásából 1875. októberétől a kolozsvári Ébredés című politikai napilap szerkesztője, majd az egyesült ellenzék tagja és a Magyaror­szág című lap főmunkatársa lett. A párt feloszlatása után A videfalvi kastély utazott, egyebek között bejárta Egyiptomot, Algériát. Közben Kállay Béni felkérésének eleget téve 1881-ben a külügyminisz­térium osztálytanácsosa lett. A délszláv nyelvek kiváló ismerő- jeként ekkor ismerkedett meg a boszniai, illetve a keleti viszo­nyokkal. 1887-ben a Szabad­elvű Párt országgyűlési képvise­lőjévé választották, mely funk­cióját 1901-ig töltötte be. Az első Wekerle-kormány alatt annak egyházügyi reformja, ponto­sabban a polgári házasság beve­zetése miatt vitákba keveredett pártjának tagjaival, aminek eredményeként kilépett a Sza­badelvű Pártból. Az 1896-os vá­lasztásokon pártonkívüliként szerzett mandátumot. Legismertebb regénye az Ál­mok álmodója (1878), amelyet legutóbb 1994-ben jelentettek meg. Legismertebb útirajza Bosznia-Herczegovinát mutatja be, amely máig a terület egyik legjobb bemutatása - legutóbb 2001-ben adták ki. Kedvelt té­mája a földrajz és etnográfia volt. Tanulmányait neves ma­gyarországi és német lapokban tette közzé. Publicisztikája mel­lett számos tudományos, szép- irodalmi és nemzetgazdasági dolgozatot is megírt. A Csontváry Kosztka Tiva­darról készült egyik utolsó mo­nográfiában (Legendák fogsá­gában) Molnos Péter a festő ké­peit elemezve több helyen is utal Asbóth útirajzaira. „Könnyen elképzelhető, hogy Csontváry maga is olvasta As­bóth János rendkívül népszerű, Bosznia és a Herczegovina című könyvét.” Azt már én teszem hozzá, hogy az sem elképzelhe­tetlen, hogy személyesen is ta­lálkozhattak. A Losoncz és Vi­déke 1887. május végén a Szabadelvű Párt gyűléséről számolt be, amelynek „egyedüli célja a párt szervezkedése” volt. A végrehajtó bizottság tagjai között Gácsról gr. Forgách Sán­dor és Kosztka Tivadar (azaz Csontváry) nevét találjuk! A videfalvi kastély legismer­tebb tulajdonosa a Kubinyi csa­lád volt. Kezdeményezésükre 1848-ban itt alakult meg a Ma­gyar Földtani Társulat. A kas­tély ezután Tóth Ferencz tulaj­donába került s tőlük vásárolta meg Asbóth János és felesége 1890-ben, s ezzel a település utolsó tulajdonosaivá is váltak. Asbóth János, a „civil eskü­vők” elleni tiltakozásául nem­csak a pártjából lépett ki, de a Mindenhatót ért sértés kien­gesztelésére egy templom fel­építését is elhatározta. Alapkö­vét 1900. június 24-én tették le, de az építkezést csak 1907-ben kezdték. A kis templom a bajor- országi Traunsteni kolostor mintájára készült, Cserey Fe­renc, losonci építész irányítása alatt. 1911 tavaszán készült el, de a felszentelését Asbóth János már nem élte meg, fokozatosan súlyosbodó betegsége követ­keztében 1911. június 28-án el­hunyt. Utolsó kérése az volt, hogy a templom ne váljon le­ányegyházi tulajdonná, és rendszeresen tartsanak benne miséket. Akaratát felesége úgy tudta teljesíteni, hogy a kastélyt és a templomot először missziós célokra bocsátotta, majd a teljes birtokot, az akkor már működő Isteni Ige Társulatnak ajándé­kozta. Mindketten a templom alatt kialakított kriptában nyugszanak. Ennek bejárata a templom hátsó részében, az As­bóth család homokkőből ké­szült címere alatt nyílik. A budapesti Sziget Fesztivá­lon évről évre nagy sikerrel működik a Roma Sátor, ahol minden este fergeteges a han­gulat. Aki valami újra és izgal­masra hegyezi a fülét, nagy eséllyel talál rá erre a helyszín­re, amely a kelet-európai és a roma zenei kultúra sokszínű­ségét élteti, a tradicionálistól a modern műfajokig. Az idei program az elmúlt tíz év ked­venceiből állt össze, meg­fűszerezve új ínyencségekkel. A fesztiválra készülőknek íme néhány név a kínálatból. A német Vano Bamberger gitáros hű követője Django Reinhardt- nak, az ő általa elindított swing manouche zenei irányzatot képviseli. Franciaország délke­leti része is ontja a zenei tehet­ségeket. A Tekameli együttes olyan roma zenészekből áll, aldk katalán rumbán és fla- mencón nőttek fel. A 90-es években Skopjét is elérte a hip­hop hullám, új színnel gazda­gítva az ott élő fiatal romák ze­nei palettáját. A Šutka Roma Rap helyi ízre alakított és roma nyelven énekelt zenéje hamar népszerű lett a helyi fiatalok kö­rében. A Rock’n Roma csapat zenéje balkán bluesba oltott ur­ban beats. És ugye emlékszünk még a 80-as évek legendás folk- punk zenekarára, a The Pogues- ra? Nos, az Amsterdam Klezmer Band ugyanazt produkálja, csak klezmer stílusban. A Kumpanya Istanbul hat isztambuli roma zenésze olyan energiákat sza­badít fel, amely nem hagyja ér­zéketlenül az őket hallgató kö­zönséget. A Roma Sátor méltó megkoronázásának ígérkezik Esma Redzepova fellépése. Az isteni hanggal megáldott, 14 éves kora óta koncertező éne­kesnő nem csak a macedón ze­nei kultúra jelképe. Személye a cigányzene számára épp oly meghatározó, mint Maria Cal­las az operának vagy Ella Fitz­gerald a jazznek, (juk) RÖVIDEN Picasso-rajzot loptak el San Francisco. Elloptak egy több százezer dollár értékű Pi­casso-rajzot a San Franciscó-i Weinstein galériából. A rendőr­ség keresi azt a férfit, aki besétált a San Franciscó-i művészeti galériába, leemelte a falról Picasso egy értékes ceruzarajzát, majd egy várakozó taxiba ülve elmenekült. A rendőrség leírá­sa szerint az elkövető egy 30-as éveiben járó férfi, aki strand­papucsot és fekete napszemüveget viselt. A galéria közölte, Picasso egyedülálló képéről, a Tete de femme című alkotásról van szó. Az 1965-ben készült rajz egy női fejet ábrázol. A rendőrség illetékese a San Francisco Chronicle című lapnak elmondta, abban bíznak, hogy értesítik őket, ha eladásra kí­nálnák a rajzot. A galériában olyan művészek képei láthatók, mint Marc Chagall, Salvador Dali és Joan Miró. (MTI) A „Super 8”-as Tom Sawyer Los Angeles. A Super 8 című filmben megismert 15 éves Joel Courtney alakítja Tom Sawyert a Mark Twain-regény új megfilmesítésében. A Tom Sawyer & Huckleberry Finn című produkcióval Jo Kästner mutatkozik be rendezőként. Huck Finn szerepében a 16 esztendős Jake T. Austin látható majd. A forgatás augusztusban kezdődik Bulgáriában - közölte a Variety című szaklap. Joel Courtney a közelmúltban forga­lomba került Super 8 című sci-fiben debütált. Következő, 2012-ben a mozikba kerülő filmje a The Healer című dráma lesz Giorgio Serafini rendezésében. A Tom Sawyert a tervek szerint 2013-ban mutatják majd be - derül ki az imdb.com filmes portálról. (MTI) Nemzetközi művésztelep Dunaszerdahelyen Ma tárlatot nyitnak meg Nem mindennapi zenei élményben lehet részük azoknak, akik nyitottak az újra Szombaton klezmer és jazz Somorján ELŐZETES Somolja. A Művészetek Há­za zsinagóga mögötti színpa­dán szombat este a klezmeré, illetve a jazz-zenéé a főszerep. Az autentikus zsidó zenét mo­dern köntösben prezentálja egy New York-i zenekar, a Re- dele Band, valamint egy oszt­rák-szlovák hármasfogat, a Fa­bian Supancic Organ Trio. Az amerikai együttes élén az a Benjy Fox-Rosen énekes­basszusgitáros áll, aki ősi jiddis szövegekre szerez ízig-vérig mai zenét, és Csehországtól Magyarországon át Romániáig végigturnézta a kelet-európai térséget. Hazájában felkapott klez­mer-basszusgitárosnak számít, gyakran hívják különböző pro­jektekbe, és az évek alatt olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Adrienne Cooper, Jake Shulman-Ment vagy Michael Winograd. Oktatott zenét a New England-i konzervatóri­umban, és világszerte számos zsidó zenére specializálódott workshop előadója volt. A Re­dete Band zenéjében a tradici­onális zsidó zene keveredik au­tentikus cigányzenével és a ke­let-európai népek zenéjével, ami azt bizonyítja, hogy nem szándékoznak leragadni egyet­len stílusnál, nyitott füllel utazgattak régiónkban, és a nekik tetsző melódiákat te is kottázták. Benjy Fox-Rosen (Képarchívum) A Fabian Supancic Organ Trio névadója Hammond or­gonán játszik ogy osztrák do­bos, Roland Hanslmeier és egy szlovák gitáros, Ľuboš Brtáň kí­séretében. A tagok mögött kü- lön-külön már most mozgal­mas múlt áll, ez a mostani felál­lás viszont csak tavaly óta működik, amikor találkoztak a grazi jazz-akadémián. Már 2010 márciusában rögzítették első közös felvételüket, amely egyébként honlapjukról ingye­nesen letölthető. (http://www .lubosbrtan.com/page_sk.php ?go=FSOT_sk) Saját szerze­ményeik mellett kedvenc jazz- sztenderjeik átdolgozásait is rendszeresen játsszák fellépé­seiken, és lelkesedésüket bizo­nyítja, hogy már tervezik első CD-jüket. Az izgalmasnak ígér­kező dupla koncert július 9-én szombaton 18.30-kor kezdő­dik. (juk) Új SZÓ-HÍR Dunaszerdahely. Július 4-én kezdődött és 10-éig tart a városban a XII. Nemzetközi Művésztelep. A Kortárs Magyar Galéria kuratóriuma, valamint Dunaszerdahely Város Önkor­mányzata azzal a céllal szerve­zi meg nyaranta a telepet, hogy a meghívott Kárpát-medencei magyar művészek megismer­hessék egymás művészetét, il­letve, hogy a dunaszerdahelyi Vermes-villában székelő Kor­társ Magyar Galéria közel 800 darabos gyűjteményét újabb művekkel gazdagítsák. A művészek - Dobriban Emil, Németh Géza, Szőlősi Tibor, Tolnay Imre, Vorzsák Gyula, Csillag István, Szakáll Mária, Szkukálek Lajos, Czafrangó Sylvia és Szalai Dániel - duna­szerdahelyi tartózkodásuk alatt egyebek között megtekin­tik az ART-Ma Galériában lát­ható Régi Duna-Szerdahely képek című kiállítást, továbbá ellátogatnak Almási Róbert festőművész műhelyébe is. A XII. Nemzetközi Művész- telep résztvevői által adomá­nyozott alkotásokból kiállítást rendeznek a Kortárs Magyar Ga­lériában. A tárlat megnyitóját ma 18 órakor tartják a Vermes­villa Luzsicza Lajos-termében. A kiállítást Almási Robert nyitja meg. A megnyitón közremű­ködik a Golddies zenekar. A tárlat július 22-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között te­kinthető meg. (-ka-)

Next

/
Oldalképek
Tartalom