Új Szó, 2011. július (64. évfolyam, 152-176. szám)

2011-07-01 / 152. szám, péntek

;JL, VEĽKÝ MEDER ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG VAKÁCIÓT KÍVÁN A NAGYMEGYER] CSALÁDI AQUAPARK! A nap száma: Szlovákia teljes külföldi adósságállománya elérte a 73,4 millió dollárt UI SZÓ 2011. július 1., péntek Ára 0,55 € (előfizetőknek 0,50 €) 64. évfolyam, 152. szám www.ujszo.com WWW THERMALi CORVINUS.SK Több pénz j a rokkantaknak Emelkedik a létminimum, • nő a támogatások összege Mai számunkban: heti tévéműsor és ízvilág A nap mondata: Ha így folytatják, kilépek a koalícióból, és az előre hozott választásokat fogom támogatni. Igor Matovič az SaS és a KDH vitájáról Nem tetszik a boltoknak, hogy a szavatosság lejárta előtt álló árukat elkülönítsék 48 órás pultok az élelmiszereknek Pozsony. Nem kizárt, az üzletekben ősztől külön pol­cokra kell majd helyezni azokat az élelmiszereket, amelyek szavatossága 48 órán belül lejár; a parla­ment ugyanis első olvasatban jóváhagyta Simon Zsolt (Híd) földművelésügyi miniszter javaslatát az élelmiszerekről szóló törvény módosítására. DEMECS PETER Simon eredetileg azt akarta, hogy a szabályozás minden élelmiszerre vonatkozzon, ez az elképzelése viszont a nagy áru­házláncok ellenállásába ütkö­zött. Azt állították, hogy a legrö­videbb szavatosságú élelmisze­reket azonnal az üzletbe szállí­tás után ezekre a polcokra kelle­ne helyezni. A kormány végül olyan javaslatot fogadott el, mely szerint a 48 órás polcokra csak azok az élelmiszerek kerül­nek, amelyek az előállítástól számítva több mint 4 napig meg­őrzik minőségüket. „A termékek jelentős része 24 vagy 48 órán belül fogyasztha­tó. Ilyenek például a húsok, a sa­láták, a friss gyümölcslevek. A bolti elhelyezésük ma is speciá­lis feltételeknek felel meg, kü­lön tárolásuk fölösleges volna, s a további polcok vagy hűtők hűtése többletkiadást jelente­ne” - állítja Jiŕí Králiček, a Billa Slovensko képviselője. Néhány üzlet már most is ár­engedménnyel kínálja a közvet­lenül a szavatosság lejárta előtt álló élelmiszereket. Mindezt nem kötelességből teszik, ha­nem azért, hogy minél kevesebb lejárt élelmiszer maradjon a nyakukon; a termékeket ugyan­is a szavatosság lejárta után ti­los értékesíteni. Pavol Konštiak, a Szlovák Ke­reskedelmi Kamara elnöke nem tudja elképzelni, hol fogják el­helyezni a kisebb üzletek a spe­ciális polcokat. A szabályozás­sal a nagyobb üzletláncoknak is gondjuk lehet. „Ennek az elkép­zelésnek a gyakorlati kivitele­zése azzal járna, hogy üzletet kellene kialakítani az üzletben, hiszen azt a szabályt is be kell tartani, hogy bizonyos termé­kek nem kerülhetnek egymás mellé” - mondta Diana Cho- vancová-Stánková, az Ahold és az Albert hálózatot üzemeltető Ahold Retail Slovakia képvise­lője. Mindez ráadásul becslések szerint több millió euróba fog kerülni. Részleteka 2. oldalon. Vízben felejtett búvár Sydney. Vízben felejtett egy búvárt Ausztrália part­jainál egy hajó személyzete, amely nem ússza meg szá­razon a dolgot: vizsgálatot indított ellene a rendőrség. A Nagy Korallzátonynál alá­merült 28 éves amerikai féifinak szerencséjére volt: másik hajó is volt a közel­ben, amelyhez sikerült el­úsznia. A feledékeny ség első számú felelősét már elbo­csátotta a búvárturizmus­ból élő cég, de a rendőrség vizsgálja az ügyet. Történt már haláleset is hasonló ok­ból: 1998-ban két amerikai veszett a vízbe, mert hajójuk odébbállt. 2008-ban egy britférfit és amerikai barát­nőjét szintén vízben felejtet­te egy hajó, ami miatt az­után 19 órán át „pancsol­hatott” a pár az óceánban, mígnem helikopterrel ki­mentették őket. (MTI/AP) Tegnap bizonyítványt kaptak, ma megkezdődik számukra a két hónapos vakáció (Somogyi Tibor felvétele) A KDH félreverte a vészharangot, rendkívüli koalíciós tanács, Matovič kilépéssel riogat Újra válság van - az SaS félreszavazott ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Tegnap újabb föld­rengés érte a kormánykoalíciót, miután az SaS képviselőinek egy része nem szavazta meg az építésügyi törvény módosítá­sát. A tervezetet Ján Figel (KDH) közlekedésügyi minisz­ter jegyzi, pártja nyomban a ko­alíciós szerződés megsértésével vádolta mega liberális pártot. Az SaS politikusai gyanúsan sokszínű magyarázatot adtak a történtekre. „Világosan jelez­tem, hogy igennel szavazza­nak” - nyilatkozta Jozef Kollár frakcióvezető. Somogyi Szilárd (ó tartózkodott a szavazásnál) azt mondta, a megegyezés sze­rint el kellett buktatni a javasla­tot, míg Juraj Droba (ellene szavazott) szerint nem volt megegyezés, ez az ő egyéni döntése volt, amelyről előzete­sen a pártvezetőket sem tájé­koztatta. Az ügy miatt estére összehív­ták a koalíciós tanácsot, Igor Matovič pedig az előrehozott választásokkal riogatott. Foly­tatás a 2. oldalon. (MSz, SITA) Jön a szuperbruttó Háromkulcsos járulékteher Pozsony. A szuperbruttó bér­ről szóló törvénnyel elsősorban az adó- és járulékrendszert sze­retnénk egyszerűbbé és átlátha­tóbbá tenni - nyilatkozta teg­nap Jozef Mihál munkaügyi miniszter a jogszabály tárcaközi egyeztetésre bocsátását köve­tően. A várhatóan jövőre már hatályos törvény részét képezi a járulékrendszer reformjának, amiről a kormánykoalíció párt­jai már korábban megegyeztek. A szuperbruttó bér bevezeté­sével az adóalap nem a bruttó, hanem az úgynevezett szuper­bruttó bér lesz, vagyis a bruttó bér plusz a munkáltató által fi­zetettjárulékok. „Jövőre a járu­lékokat már az így megemelt bérből fizetik az alkalmazottak. Jogilag az adófizető ugyan kizá­rólag az alkalmazott lesz, az ez­zel kapcsolatos adminisztratív kötelességek azonban továbbra is a munkáltatóra hárulnak, vagyis az alkalmazottakra sem­milyen pluszterhet nem hárí­tunk át” - hangsúlyozta Mihál. A jelenlegi bér szuperbruttóra történő átszámítására szerinte a munkáltatók három módszer közül választhatnak. Az átszá­mításnál figyelembe kell venni­ük, milyen munkaviszonyról van szó, és hogy az alkalmazott fizetése meghaladja-e az átlag­bér másfélszeresét. Hogy a munkáltatók időben és ponto­san átszámítják-e a béreket, azt a munkaügyi felügyelet és az adóhivatalok ellenőrzik majd, amelyek az esetleges hiányos­ságok feltárása esetén ezer-százezer euró közötti bün­tetést szabhatnak ki. A szuperbruttó bér bevezeté­sével változnak aszociális járu­lékok is. Az alkalmazottaknak a számukra bevezetett szuper­bruttó bérből 19 százalékos szociális járulékot kell majd fi­zetniük. A megbízási szerződés­re dolgozók esetében ez 10, a vállalkozókéban pedig 13 szá­zaléklesz. (mi, SITA) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS /r^r\ NÉVNAP 111(111111 71335 705052 III USD GBP CZK HUF PLN HRK A T A Y ▼ A Túlnyomóan borult égbolt 1,4453 0,9025 24,345 266,11 3,9903 7,4018 A hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Tihamér UJ SZO-ELOFIZETES Telefon: 02/323 77 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom