Új Szó, 2011. január (64. évfolyam, 1-24. szám)

2011-01-13 / 9. szám, csütörtök

4 Régió Okmánybélyegeket, bélyegzőket loptak Betöréssorozat e-mail: regio@ujsio.com, fax: 02/59 233 469 a hivatalokban ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Rimaszombat/Poltár/Gács praga (Praha). Két-három nap alatt rendkívül nagy értékben loptak el okmánybélyegeket különböző hivatalokból, janu­ár 7. és 10. közt a Rimaszomba­ti Körzeti Hivatalba, a Poltári Kataszteri Hivatalba és a lo­sonci járásbeli Gácsprága köz­ségi hivatalába törtek be isme­retlen tettesek. A Rimaszombati Körzeti Hi­vatalban a kárfelmérést ked­den fejezték be a nyomozók, az eddig nyilvánosságra került adatok szerint 16 700 euró ér­tékben vittek el innen ok­mánybélyeget a betörők. A Poltári Kataszteri Hivatalból is jelentős zsákmánnyal távoz­tak, onnan 5400 euró értékben tűntek el okmánybélyegek. Gácsprága községi hivatalá­ban is betörő járt, onnan 90 euró készpénzt vittek el és mintegy 350 euró kár keletke­zett az épület nyílászáróinak megrongálásával. Hogy a rimaszombati és a poltári betörés között van-e összefüggés, azt még vizsgál­ják. Valószínűleg nem véletlen, hogy az okmánybélyegek mel­lett a Rimaszombati Körzeti Anyakönyvi Hivatal hitelesítő bélyegzőivel együtt összesen nyolc hivatali pecsét is eltűnt. Lehetséges, hogy a betörők vagy megbízóik okmányhami­sításhoz akarják felhasználni az okmánybélyeget és a bé­lyegzőket. Máté Ferenc, a Rimaszom­bati Körzeti Hivatal elöljárója arra figyelmezteti a lakosságot, ne vásároljanak illetéktelen személyektől okmánybélyeget, és figyeljenek azokra az esetleg felbukkanó szerződésekre, vagy hivatalos iratokra, ame­lyeket január 10. után a Rima- szombati Körzeti Anyakönyvi Hivatal pecsétéjével hitelesítet­tek. (szász) 2100 kiselsős ül be a város iskoláinak padjaiba Beiratkozás Kassán ÚJ SZÓ-INFORAAAC10 Kassa. Kezdődik a beirat­kozás, a város által fenntar­tott iskolákba 2100 elsőst várnak. Kassa önkormányzata 36 alapiskolát működtet, me­lyekben jövő szeptemberben 92 első osztály nyílik. A be­iratkozás időpontja mind a 36 iskolában azonos - január 21-én 14 és 18 óra között, ja­nuár 22-én, szombaton 8 és 12 óra között várják a gyere­keket és szüleiket. A beiratkozáskor szükséges feltüntetni a gyerek nevét, születési dátumát és születési számát, állandó lakhelyét, a születés helyét, nemzetiségét és állampolgárságát. Ugyan­csak szükség van a szülők adataira. „Szükség esetén mindegyik iskolában fel lehet keresni a pszichológust, aki a beiratko­zás napján is várja a szülőket” - mondta Helena Jeníková, a magisztrátus iskolaügyi osztá­lyának vezetője. (mm) RENDŐRSÉGI NAPLO Jelentkeztek az elhagyott csecsemőért Kassa. Jelentkeztek a Kassai Egyetemi Gyermekkórház­ban annak az egyhónapos csecsemőnek a szülei, akit kedden a Malom utcában találtak, Kassán. Az állítólagos szülők egyelőre nem tudták hitelt érdemlő módon igazolni, hogy valóban ők a gyerek szülei, ezért a rendőrség előállította és kihallgatta őket. A 25 éves nő azt állította, december 28-án szült az eperjesi kórházban. Az azonosításhoz DNS-mintát vettek a csecsemőtől és az anyától. A nő hirtelen hozott rossz döntésnek nevezte, hogy elhagyta gyerekét. A gyerek apja nem tudott semmiről. A kórház a rendőrségi eljárástól tette függővé a csecsemő átadását. (SITA) Fegyverrel fenyegetőzött a buszon Pozsony. Sokkoló útjuk volt tegnap a 63-as helyi buszjárat utasainak: egy férfi pisztollyal a kezében fenyegette a sofőrt és az utasokat, azt kiabálta, megöli őket. A rendőrség kom­mandósokat küldött a helyszínre, akik lefegyverezték a fér­fit. A fegyvert szakértői vizsgálatra küldték. Javasolták a tet­tes vizsgálati fogságba helyezését. (TASR) ÚJ SZÓ 2011. JANUÁR 13. www.ujszo.com Eljárást indítottak a két fiatalkorú tettes ellen - összesen 1900 eurót vettek el áldozatuktól Két éven át zsaroltak egy fiút Az alapiskolában agresszívaknak ismerték a tetteseket (A szerző felvétele) Léva. Tizenéves fiúk zsa­roltak közel két éven ke­resztül egy hasonló korú gyereket a járási székhe­lyen. A tettesek és áldo­zatuk nem ugyanabba az oktatási intézménybe járnak, a bűncselekmény az iskolák falain kívül történt. Értesüléseink szerint egy internetes közösségi portálon is­merkedtek meg egymás­sal a fiúk. FORGÁCS MIKLÓS Az áldozat egy 13 éves, he­tedik osztályos fiú, a Podlužianka-patak mellett lévő 4-es számú alapiskola diákja. Elvált szülők gyereke, értesülé­seink szerint vállalkozó édes­apjával él együtt. Ismerősei szerint különc, magának való, furcsa viselkedésű gyerek, ne­hezen barátkozik. Ezért is ér­dekes, hogy egy közösségi ol­dal tagjaként engedte közel magához a két vadidegen fiút. A zsarolók a Halastavak lakóte­lepen található 5-ös számú alapiskolába járnak, egyikük 15 éves, kilencedikes, a másik pedig 14 éves és nyolcadik osz­tályba jár. Az iskolában meg­tudtuk, eleven diákoknak is­merik őket, akikkel voltak ki- sebb-nagyobb gondok, előfor­dult, hogy agresszívan reagál­tak a figyelmezetésre, de ilyen horderejű problémákra senki sem számított. Az események még 2009 februárjában kez­dődtek és 2010. december kö­zepéig tartottak. A virtuális kapcsolatból személyes talál­kozók lettek, egy idő után pe­dig elkezdtek pénzt kérni, majd követelni újdonsült ismerősük­től az idősebb fiúk. A tettesek személyesen és az interneten keresztül is zaklat­ták áldozatukat. Veréssel, em­berrablással, gyilkossággal fe­nyegették, ha nem teljesíti pa­rancsaikat, vagy ha szól a szüle­inek. Kezdetben kisebb össze­geket, ötven centet, néhány eu­rót akartak tőle, később már tíz eurótól ötven euróig teijedt az összeg. Egyre sűrűbben utasí­tották, hogy hozzon pénzt, át­lagosan havi nyolcvan eurót zsákmányoltak a zsarolók. Egy idő után a szülőknek feltűnt, hogy egyre különösebb, zava­rosabb, megmagyarázhatatla- nabb indokokkal kért tőlük pénzt a fiú, többször eltűntek bizonyos összegek. Végül hosszas unszolásra, nagy ne­hezen bevallotta, hogy már hónapok óta tart az ügy. Az utolsó találkozóra, melyet a tettesek a Perec-csatorna part­jánál beszéltek meg áldozatuk­kal, már a rendőrök mentek el. Renáta Čuháková, a Nyitrai Ke­rületi Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, zsarolás ügyében indult eljárás, ez eset­ben kettőtől hat évig terjedő börtönbüntetés szabható ki, fi­atalkorúak esetében a bünteté­si tétel feleződik. Alkotmánybírósághoz fordult az előző, a posztot 16 éven át betöltő polgármester Szavazatszámlálási vita Komarócon MARSOVSZKY MIKLÓS Komaróc (Komárovce)/Kas­sa. Máig nincs polgármestere a Kassa-vidéki járásban lévő, megközelítőleg 400 lelket számláló Komarócnak. Az ön- kormányzati választások ered­ményét többen vitatják. A volt polgármester az alkotmánybí­rósághoz fordult. A statisztikai hivatal adatai szerint Szaniszló Sándor (MKP, Híd), aki 16 évig vezette a települést, 131 szavazatot kapott, Marián Bužický (füg­getlen) ugyanennyit. Ez az eredmény találgatásokra adott okot. Szaniszló Sándor az Al­kotmánybírósághoz fordult, szerinte csalás történt, és ő va­lójában 132 szavazatot, míg el­lenfele 130-at kapott. „A választási bizottság úgy informált, hogy 132 szavazatot kaptam, a másik jelölt 130-at, a harmadik jelölt 27-et. A 291 leadott szavazatból kettő nem volt érvényes. Ezt követően a választási bizottság egyik tagja külön megszámolta a voksokat és azt állította, 131-131 az eredmény. Ez alapján kérem az Alkotmánybíróságtól, szá­molja újra a szavazatokat. El­követte a választási bizottság azt a hibát is, hogy a szavazó­cédulákat nem számolta át a választások előtt, így nem számolták meg a felmaradó szavazócédulákat sem. Nem szeretném így befejezni 16 éves polgármesterségemet” - közölte lapunkkal Szaniszló Sándor, aki szerint szándéko­san manipulálták az ered­ményt. „Kedden volt egy gyűlés a megválasztott képviselőkkel. Ott elhangzott, hogy nem tör­tént csalás, így érvényes az eredmény. Arra, amit az előző polgármester állít, nincs tanú se bizonyíték. Szerettük vol­na, ha eljön az a két ember, aki azt állítja, hogy csalás tör­tént, és elmondja a falu lakos­sága előtt, mire alapozzák ezt, de nem jelentek meg a gyűlésen. Kiélezett a helyzet Komarócon” - nyilatkozott Marián Bužický. Az Alkotmánybíróságnak 30 napon belül kell döntenie. Az új főpolgármester azt állítja, nem tájékoztatták megfelelőképpen a valós helyzetről Kassa önkormányzata 2,5 milliós hitelt vesz fel ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Kassa. Megszavazta a rend­kívüli közgyűlés azt a hitelfel­vételt, mely a város, a városi vállalatok és szervezetek prob­lémamentes működéséhez szükséges. Richard Raši az előző főpolgármestert okolja a kialakult helyzetért, mivel el­mondása szerint nem tájékoz­tatták mindenről. Nem kapják meg időben januári fizetésüket a kassai magisztrátus, a városi vállala­tok és a város költségvetésé­ből finanszírozott egyéb szer­vezetek alkalmazottai, mivel a kasszában jelenleg mind­össze 280 000 euró van, ami csak töredéke a kifizetendő összegnek. Richard Raši, Kas­sa főpolgármestere állítja, az előző vezetés nem tájékoztat­ta őket pontosan, így nem tudta, hogy az alapvető működéshez sincs elegendő pénz a kasszában. Mint mondta, novemberben a vá­ros akkori vezetése azt állítot­ta, nincsenek anyagi problé­mák, miközben 4,3 millió eu­ró olyan tartozása volt az ön- kormányzatnak, amelynek le­járt a fizetési határideje. Ezzel szemben olyan számlákat fi­zettek ki, melyek fizetési ha­tárideje még nem járt le, ami az új főpolgármester szerint nem szokványos eljárás. A mostani döntés értelmé­ben 2,5 millió eurós hitelt vesz fel a Dexia banktól a magisztrátus. „Az, hogy nem tudtam erről a helyzetről, nem az előző főpolgármester tisztességéről árulkodik. Ha tájékoztattak volna, az alaku­ló ülésen jóváhagyhattuk volna a hitel felvételét, és a városnak most lenne pénze a több mint 100 iskolai és óvodai étkezde, a művészeti iskolák, a szabadidőközpon­tok és nyelviskolák üzemelte­tésére. A Dexia bank elnök­ségének jóváhagyását köve­tően a pénz azonnal átkerül a város számlájára” - nyilat­kozott Richard Raši. (mars)

Next

/
Oldalképek
Tartalom