Új Szó, 2010. november (63. évfolyam, 252-275. szám)

2010-11-02 / 252. szám, kedd

CSALLÓKÖZ ÉS MÁTYUSFÖLD Mégis épülhet saját kazánház egy diószegi tömbházban? Szabad munkahelyek a régióban Zenei tehetségkutató fesztivált tartottak Dunaszerdahelyen 2010. november 2., kedd Ára 0,45 € (előfizetőknek 0,40 € ) • 63. évfolyam, 252. szám www.ujszo.com 6. oldal Európa fél a csomag bombáktól Nyugat-Európa nem fogadja a jemeni gépeket I----------------------------­Gólózott k fípKl a DAC 'wrmt Hét meccs óta veretlen a Radványi-legénység 1 19. oldal A nap mondata: Olcsó könyvelési trükk a nyugdíjelterelés. Hans-Werner Sinn, a német gazdaságpolitikai agytröszt (ifo) elnöke az Orbán-kormányról Gyertyagyújtás és emlékezés. Ma van halottak napja, de aki tehette, már a hosszú hétvégén felkereste a temetőket. (Tomáš Benedikovič felvétele) A hazai járműbiztosítók hátat fordítanak az ifjú autótulajdonosoknak Önveszélyes fiatal sofőrök Pozsony. Az ünnep alatti intenzívebb rendőri jelenlét elle­nére különösen tragikus a közúti balesetek vasárnapi mérlege: Ólubló közelében három, Poprádon, Szinnán és Nagymihályban egy-egy fiatal vesztette életét. A18 és 20 év közötti halálos áldozatok száma ismét arra figyelmez­tet, hogy a fiatalok kezében a volán halálos veszélyt je­lenthet. Egyes járműbiztosítók máris reagálnak a kezdő sofőrök kedvezőtlen statisztikái láttán. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Az Ólublói járásban súlyos bal­esetet okozó Audi A6-os gépkocsi­ban öt fiatal ült, közülük hárman vesztették életüket - a sofőr túl gyorsan hajtott. Kiemelten veszé­lyes, ha kezdő sofőr nagy teljesít­ményű gépkocsit vezet, mint ami­lyen például az Audi A6, ugyanis ezekben az autókban ülve alig ér­ződik a nagy sebesség, a légzsákok pedig hamis biztonságérzetet kel­tenek. „Sok fiatal sofőr 20 ezer ki­lométer megtétele után úgy érzi, már a helyzet ura, gyakrabban kockáztat, s ilyenkor még nagyobb veszélyt jelent” - mondta Mirosla­va Heráková közlekedésbizonsági pszichológus. ,A 30 év alattiak okozzák a legtöbb gondot. A18 és 24 év közöttiek alkotják a sofőrök 11%-át, viszont ők az elkövetői vagy elszenvedői a balesetek 21%- ának” - világít rá a problémára An­na Hitmarová, a zsolnai közleke­dési kutatóintézet munkatársa. Úgy tűnik, a sorozatos figyelmez­tetések, a fokozott közúti ellenőr­zések, az utak szélén szaporodó ke­resztek visszatartó ereje nem elég­séges. A kötelező gépjármű-fele­lősségbiztosítást nyújtó társaságok ezért idén fokozottabban nyúlnak egy másik eszközhöz, ez pedig - a látszólag diszkrimináló, ám érthe­tő - magasabb biztosítási díj kiveté­se a fiatal sofőrökre. A jövő évi díj­szabásokat vasárnapig kellett köz­zétenni a társaságoknak, és több is akadt, amely csak szigorúbb felté­telekkel hajlandó biztosítani a hu­szonévesek tulajdonában levő járműveket. E téren a legkemé­nyebb a ČSOB Biztosító: korábban külön kedvezményben részesítette a 23 év alattiakat, viszont mostan­tól fogva csak a 24 évnél idősebb so­főrökkel hajlandó szerződést kötni. A tarifáit az utolsók között ismerte­tő osztrák tulajdonú Uniqa pedig csupán azokat a 27 évnél idősebb autótulajdonosokat részesíti előnyben, akik az utóbbi két évben nem okoztak balesetet. A hazai biz­tosítási piacon újonc olasz-magyar Genertel minden ügyfélcsalogató kedvezménye ellenére is inkább a 30 év feletti klienseket próbálja megcélozni. A pénzügyi társaságok nem vé­letlenül fordítanak fokozatosan há­tat a fiatal autósoknak: egyrészt túl sok balesetet okoznak, vagy tapasz­talatlanságukból adódóan számos karambol elszenvedői, másrészt a legkevésbé hűséges ügyfelek. In­ternetes ismereteiknek köszönhe­tően könnyedén végigböngészik mind all, járműbiztosítást nyújtó szlovákiai cég kínálatát, és kivá­lasztják a számukra éppen legked­vezőbb tarifát. Az egyre magasabb biztosítási díjjal talán egy részüket sikerül a higgadtabb vezetésre rá­vezetni. (shz, TASR, P) Történelmi jelentőségű síremlékek tűnhetnek el Már felszámolható a sír, ha nem fizetik ki a bérleti díjat LŐR1NCZ ADRIÁN Dunaszerdaheiy/Somolja­Ötéves türelmi idő után no­vember 1-jétől már felszámol- hatóvá válnak azok a sírhelyek, melyek bérleti jogát az örökö­sök és hozzátartozók a 2005-ös temetkezési törvény életbe lé­pése óta nem rendezték. A tör­vény miatt például honvédsí­rok, történelmi jelentőségű csa­ládi síremlékek tűnhetnek el a temetőkből. A 2005-ös temetkezési tör­vény arra kötelezte a sírkerték gondnokait, hogy öt éven át fenntartsák a gondozatlan sír­helyeket. A temetők többségé­ben úgy próbálták rendezni a helyzetet, hogy figyelmeztető cédulákat ragasztottak ki az ilyen síremlékekre, illetve nyil­vános helyen kifüggesztették azon.sírhelyek listáját, melyek esetében legalább öt éve nem fizették ki a bérleti díjat. A sír­helyek iránt főképp a nagyobb városokban mutatkozik nagy érdeklődés. Miloslav Hrádek, a pozsonyi köztemetők felügyele­tét ellátó Marianum igazgatója elmondta: a fővárosban mint­egy húszezer síremlékre helyez­ték ki a bérleti viszony lejártára figyelmeztető cédulát. Nagy József, a somorjai Area Kft. ügyvezetője elmondta: a városban nem fenyeget az a ve­szély, hogy régi síremlékek tűnnek el a temetőből. ,A város vezetése a műemlékvédelmi vagy történeti szempontból fon­tos síremlékeket védelem alá vonta” - közölte Nagy József. Boráros Tamás, a Dunaszerda- helyi Városi Hivatal szakelőadó­ja szerint a járási székhely te­metőiben található régi, gondo­zatlan sírhelyeket sem fenyegeti a felszámolás veszélye, mert elegendő temetkezési hely van a városban. A törvény ezentúl már csak hároméves türelmi időt ad a bérleti viszony rendezésére, ezért - a kellemetlen meglepe­tés elkerülése végett - érdemes odafigyelni a síremlékekre ra­kott figyelmeztető cédulákra és a temetők területén kifüggesz­tett közleményekre. Az ügyészség szerint újra elszökne az expolgármester Dubovský ismét kérte szabadlábra helyezését ÚJ SZÓ-HÍR Besrtercebánya/Tomalja. Miután lemondott polgármeste­ri posztjáról Dubovský László, úgy véli, nincs ok rá, hogy to­vábbra is vizsgálati fogságban tartsák, ezért, mint kiderült, még október 20-án ismét kérte szabadlábra helyezését. A Nagyrőcei Járási Ügyészsé­gen az illetékes ügyész átvizs­gálta a periratot és a kérvény elutasítása mellett döntött. Az ügyész szerint a vizsgálati fog­ság továbbra is indokolt, a ha­tóság szökés és rejtőzködés, va­lamint a hivatali jogkörrel való visszaélés veszélye miatt ren­delte azt el. A Nagyrőcei Járás­bíróság november 8-án 11 óra­kor tárgyal a szabadlábra he­lyezésről, a tárgyaláson meg­hallgatják Dubovskýt is. Tornaiján ismételten aláírás- gyűjtésbe fogtak Dubovský hí­vei, akik közösségi felelősség- vállalást ígérnek a volt polgár- mesterért. Civil szervezeteket, helyi la­kosokat keresnek meg a petíció szervezői, hogy támogassák a volt polgármester szabadlábra helyezését. A törvények értel­mében azonban aláírásgyűjtés­sel nem lehet befolyásolni a független bíróság és az ügyész­ség munkáját, így a petíciót nem veszik figyelembe az ille­tékesek. (szász) 771335 705021 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS tJVM* NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD GBP CZK HUF PLN HRK Jobbára felhős ég Telefon: 1,3926 0,8667 24,533 270,75 3,9701 7,3469 A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Achilles 02/323 77 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom