Új Szó, 2010. október (63. évfolyam, 226-251. szám)

2010-10-22 / 244. szám, péntek

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2010. OKTÓBER 22. A miniszterrel folytatott tárgyalások során érvként esik latba a környéken lakó emberek tiltakozása Egyre több gondot okoz a kamionforgalom Naponta száznál több nehézgépjármü dübörög erre (Fogas Ferenc felvétele Bős/Dunaszerdahely. Közel másfélezer állampolgár látta el kézjegyével azokat a petíciós íveket, melyekkel a medvei határátkelő kö­zelségében fekvő falvakon keresztülhaladó teherfor­galom megregulázását szorgalmazzák. A petíció­val a Nagyszombat megyei közgyűlés is foglalkozott. LŐRINCZ ADRIÁN Az íveket Medve, Csilizrad- vány, Szap, Balóny, Kulcsod, Csi- liznyárad és Csilizpatas lakosai - összességében 1450 fő - írták alá, majd azokat Nagyszombat megye vezetésének továbbították. Tibor Mikuš megyefőnök szerint a köz­lekedési tárca vezetése eleddig nem szentelt megfelelő figyelmet a problémának; a miniszter ko­rábban azt javasolta, helyezzenek ki forgalomelterelő közlekedési táblákat a községeken keresztül­haladó másod- és harmadosztályú útszakaszokra. Több, a kérdésben érintett önkormányzati vezető úgy véli: ez azon kívül, hogy túl költséges, nem célravezető; olyan törvényi szabályozásra volna szükség, mely a nehézgépjármű­vek számára egyértelműen meg­tiltaná az alacsonyabb kategóriá­jú utak használatát. „Ezek az utak az önkormányza­tok tulajdonát képezik, a keresz­tülhaladó kamionok így a közva­gyont rongálják. Nem elhanyago­landó szempont az sem, hogy a nehézgépjárművek megjelenésé­vel a községi utak balesetveszé­lyessé váltak, s romlott az élet- környezet minősége is” - mondta Mikuš, hozzátéve: a csilizközi fal­vak lakosaink petícióját a közle­kedési miniszter elé viszi. A kamionok kitiltását kezde­ményező aláírásgyűjtés folyik Bő­sön is. A Medvét Bacsfával össze­kötő, nem fizetős útszakasz men­tén fekvő nagyközségen naponta száznál több kamion dübörög ke­resztül. „Törvénnyel kellene szabá­lyozni, hogy a tehergépjárművek egy bizonyos súly fölött az első osztályú, fizetős útszakaszokat, illetve az autópályákat használ­ják - mondta. - A községi utakat nem ilyen volumenű forgalomra tervezték és építették, állaguk rohamosan romlik. Károk kelet­keznek a kamionok által hasz­nált utak mentén fekvő ingatla­nokban is, a légkörbe kerülő ki­pufogógázok hatásáról már nem is beszélve. A célforgalommal természetesen kivételt kell tenni.” A kamionok községből való ki­tiltását szorgalmazó aláírásgyűj­tés a hétvégén zajló bősi vásár idején is folytatódik. Előadásokkal, koncertekkel állítanak emléket gályarab lelkészüknek a helybeli lakosok Holnap kezdődik az V. Bátorkeszi István Napok ÚJ SZÓ-1NFORAAÁC1Ó Bátorkeszi. Október 23. és 31. között ötödik alkalommal rendezi meg a helyi református gyüleke­zet a gályarab lelkészükről elne­vezett Bátorkeszi István Napokat. A nyitónapon, szombaton reg­gel 9 órától a Firesz Duna Mente (Fiatal Reformátusok Szövetsége) szervezésében a komáromi egy­házmegye konfirmandus találko­zója zajlik, majd a komáromi re­formátus ifjúsági színjátszó kör tagjai bemutatják az Álom, vagy valóság című darabot, amelyhez Cseri Kálmán műve szolgált ala­pul. Délután Molnár Áprád missziói tanácsos a Firesz múltjá­ról és jelenéről beszél, Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor pe­dig arról tart előadást, miként alakult át az egykori református iskola Firesz-központtá. A nap vé­gén megkoszorúzzák a gályarab prédikátor emlékére állított domborművet. A vasárnapi ünne­pi istentiszteleten Erdélyi Géza tiszteletbeli püspök szolgál ige­hirdetéssel. Hétfőn rendhagyó hittanóra lesz a helyi Kováts Jó­zsef alapiskolában és levetítik a gömöri reformátusságról szóló, Én népem című dokumentumfil­met. Kedden Pintér Béla ad kon­certet a református templomban az óvodások, az alapiskolások, a szaktanintézet és a kereskedelmi akadémia diákjai számára. Szer­dán a Fireszke központban Széná- si Szilárd martosi lelkipásztor tart érdekes előadást Kiben hisznek az amerikai sztárok? címmel. Októ­ber 27. és 29. között evangelizá­ciós esték váljak az érdeklődőket a templomban. A programsorozat zárónapján, október 31-én, va­sárnap az istentiszteletet követő­en megkoszorúzzák a Kálvin Já­nos emlékére állított domborművet a református temp­lom oldalán. Este hat órakor a re­formáció alkalmából igét hirdet Niederhoffer Zoltán veszprémi lelkipásztor, majd a gyülekezet kórusa ad koncertet. Az V. Bátor­keszi István Napok a meghurcolt és kitelepített bátorkeszi magyar családok emlékére állított kopjafa koszorúzásával ér véget, (vkm) Szigorú feltételeket szabott a Smurfit Kappa társaság Rövid pórázon a részvényes ______________________Régió 5 ÚJ SZÓ-INFORAAÁC1Ó Párkány. A Pozsonyi Értékpa­pírtőzsdéről kivonuló és terme­lést abbahagyó Smurfit Kappa párkányi papírgyár szeptember 20-án a Hospodárske Noviny című gazdasági napilapban hir­dette meg a kisrészvényesek tu­lajdonában levő részvények fel­vásárlását, illetőleg az új formá­tumú értékpapírok átvételének lehetőségét - méghozzá hallatla­nul feszes határidővel. A 33,2 euró névértékű részvé­nyekért 85 eurót kínált a vállalat a kisebbségi tulajdonosoknak (a törvény értelmében konkrét ár­ajánlattal volt köteles megkeres­ni a kisrészvényeseket), azonban az ajánlat csak szeptember 24-ig volt érvényes. Számos értékpa­pír-tulajdonosnak viszont nem volt tudomása az ügyletről, mivel nem mindenki olvassa a szűk ré­teget megcélzó napilapot. Ezért a holland központú cég október 18-tól a mai nappal bezárólag (10 és 15 óra között) ismételten lehetővé teszi a részvények el­adását vagy az új értékpapírok átvételét, amit a Smurfit Kappa párkányi központjában lehet le­bonyolítani. Erről ajánlott levél­ben informálta az érintetteket, azonban újra záros határidőt szabott meg. A részvény vételá­rához kizárólag banki átutalással jutunk hozzá. Aki ma délutánig nem tesz eleget a nem kötelező érvényű felszólításnak, az elve­szíti jelenlegi értékpapírjait, mi­vel a társaság a mostaniak helyett ismét új részvényeket bocsát ki. Ez utóbbiakat „minden késede­lem nélkül” értékesíti, és az így befolyó pénzt csak a kisrészvé­nyes külön kérése után utalja át az érintettnek. Ez kétségeket vet fel, hiszen az értékpapír a kisebb­ségi tulajdonos tulajdonát képe­zi, ráadásul a kifizetendő összeg­ből levonják az értékesítéssel járó kiadásokat - ennek összegét, té­teles lebontását viszont nem tud­ja befolyásolni a kisebbségi tulaj­donos, mint ahogy azt sem, hogy mennyi időt vesz igénybe a tranzakció. A Smurfit Kappa beszállító és szolgáltató cégeit is beleszámítva néhány hónap alatt közel 800 munkahely szűnt meg a párkányi régióban, (só, ú) AJÁNLÓ Október 22. (péntek) Diószeg - emlékünnepség az Az Új Hajtás néptáncegyüttes megalapításának 35. évfordu­lójára alkalmából. 17.00: meg­emlékezés a diószegi temető­ben; 18.00: emlékünnepség az új kultúrházban az Új Hajtás megalakulásának 35. évfordu­lóján; 19.00: a Csík zenekar ünnepi műsora; 21.00: ünnepi est a Tevel szálló nagytermé­ben. (kr) Komárom -19.00: Pozsonyi Jazznapok Komáromban, fel­lépők: Andrej Šeban (Szlová­kia), a Lukács Miklós Quintet (Magyarország) és a Tortured Soul (USA); helyszín: a városi művelődési központ, (vkm) Léva - 13.00: őszi kavalkád a Juhász Gyula Alapiskolában. Csuhébaba, szalmabábok, tök­lámpás, termésbábok készítése, őszi termés- és virágcsokorkö­tés, tökfaragás és még számta­lan érdekes feladat. (6n) Október 22-23. (péntek-szombat) Virt - 16.00: XXIII. Baróti Szabó Dávid Napok. Baróti Szabó Dávid síremlékének megkoszorúzása a virti teme­tőben. Szalay György, a ko­máromi bencés rendház fő­gondnoka mond beszédet; 17.00: Régiónk viseletkultúrá­ja - Szobiné Kerekes Eszter előadása; 18.30: Ősi szenté- Tyek a Kárpát-medencében - Gondos Béla vetített, képes előadása. Szombat - 9.00: Dunaradvány - a XVI. Baróti Szabó Dávid szavalóverseny döntője; 13.00: eredményhir­detés; 14.00: az emlékoszlop megkoszorúzása, (mir) Október 24. (vasárnap) Gúta - 18.00: A XX. század csillagai címmel zenés estet rendez a gútai Alma Art Pol­gári Társulás a gútai művelődési központ színház- termében. Fellép Becse Szabó Ilona, Magyar Lóránt, Szabó Márta, Čerňanský Rudolf - Čeku, Veronika Magyarová, Takács Noémi és Kovács Lász­ló. Az énekesek olyan előadó­kat idéznek meg, mint Karády Katalin, Elvis Presley, Frank Sinatra, Edit Piaf, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Karel Svoboda, Tom Jones, Lionel Ritchie, Cserháti Zsuzsa vagy Freddy Mercury, (br) Magyarbél - 17.00: Holdvi­lágos éjszakán - a diószegi Ha­hota színjátszócsoport zenés szórakoztató műsora a helyi kultúrházban. (jm) Nagy felháborodást váltott ki a lakosok körében, amikor minden előzmény nélkül bejelentették, hogy lezárják a hidat - a járda egyelőre használható Húsz kilométeres kerülővel a falu központjába JUHOS MELINDA Fél (Tomášov). A híd teljes felújítása miatt öt héten keresz­tül több mint húsz kilométeres kerülővel juthatnak el a szenei járásbeli település lakói a falu központjába. A lakosok nagy felháborodással fogadták a híd lezárását. Sikerült elérniük, hogy a Kis-Dunát átívelő hidat a felújítás alatt a gyalogosok és a kerékpárosok továbbra is hasz­nálhassák. Pozsony megye önkormányza­ta a híd rendkívüli rossz állapota miatt döntött a felújítása mellett. A munkálatok tegnap (csütörtök) reggel nyolc óra után kezdődtek, és a tervek szerint a felújítás első fázisa november végéig tart. Ez idő alatt egészen a tartószerkeze­tig felmaiják a rendkívül rossz ál­lapotban lévő, kátyúkkal teli asz­faltburkolatot, megjavítják a be­tonalapzatot és kicserélik á vízel­vezető csatornákat. A község csak kedden kapott hivatalos ér­tesítést a híd felújításáról, ezt kö­vetően tájékoztatta a község ve­zetője az érintett lakosokat, akik körében nagy felbolydulást vál­tott ki a hirtelen intézkedés. A község túlsó felében vannak ugyanis a boltok, a gyógyszertár, az orvosi rendelők. Ä kényelmet­lenségeket elkerülendő, és azt, hogy csak busszal, húsz kilomé­teres kerülővel lehessen eljutni a falu másik részébe, a híd egyik oldalán lévő járdát továbbra is használhatják a kerékpárosok és a gyalogosok. Ivan Spusta, a Po­zsonyi Regionális Útkarbantartó vállalat munkatársa, a felújítás felügyelője elmondta, a híd két oldalán lévő járdákat a második fázisban, jövő tavasszal újítják fel. Ebben az időszakban szintén útlezárásra számíthatnak a lako­sok, ebben a szakaszban ugyanis a híd tartóelemeit is megerősítik. A Félbe és a Fél irányába köz­lekedők jelenleg Szene felől Cseklész és Éberhard irányában kényszerülnek kerülni. Tegnap reggel nyolc óra előtt az autósok még áthajthattak a hídon (A szerző felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom