Új Szó, 2010. június (63. évfolyam, 124-149. szám)

2010-06-01 / 124. szám, kedd

CSALLÓKÖZ ÉS MÁTYUSFÖLD Több mint könyv! Magyar könyvek akár 70% árengedménnyel! Amíg a készlet tart. Panta Rhei könyvesbolt. Gazdasor 1998, S oo Fanta Rhei £ S MOST HIDX A mKB az együttműködés parija - strana spolupráce Hégli Dusán Milyen lenne PÁRKÁNY nélkül? 2010. június 1., kedd Ára 0,45 € (előfizetőknek 0,40 € ) • 63. évfolyam, 124. szám www.ujszo.com Meseváros lesz Dvnaszerdahely Ma kezdődik a XXXV. Duna Menti Tavasz 18. oldal I I Weiss ma hirdet I keretet Eddig 19 játékos helye biztos A nap mondata: A Smer standard módon igyekszik megszólítani a szavazókat. Pavol Paška házelnök, a szepesi egyházmegye papjainak választási levelére reagálva Fokozott rendőri jelenlét a közutakon Halálos csallóközi tavasz LOR1NCZ ADRIAN Dunaszerdahely. A tavasz fo­lyamán nőtt a járás közútjain be­következett halálos kimenetelű és súlyos közlekedési balesetetek száma. Az esetek többsége az it­tas vezetés, illetve a nem megfele­lő vezetési stílus és a figyelmet­lenség számlájára írható. Míg 2009 első öt hónapjában négy halálos áldozatot követelő baleset történt a dunaszerdahelyi járás közútjain, 2010. január 1-je és május 10-e között ez a szám megduplázódott. Az abszolút negatív rekord áp­rilis 27-e és május 10-e között dőlt meg; ebben a kéthetes idő­szakban a járásban öt ember vesz­tette életét a közlekedési balese­tek során. Both Péter járási rendőrkapi­tány lapunknak elmondta: a sta­tisztikai mutatók azért is megle­pőek, mivel az új közúti törvény 2009. február 1-jén történt életbe lépésétől, annak szankcióitól a szakértők is pozitív irányú el­mozdulást vártak. ,A halálos kimenetelű és súlyos közlekedési balesetek legfőbb okozója a gyorshajtás, valamint az alkoholfogyasztás - közölte Both Péter. - Az utóbbi főképp a hétvégekre jellemző. A napokban például Bős környékén történt ilyen baleset; a gépjárművet ve­zető húszéves hölgy vérében a vizsgálat csaknem két ezrelék al­koholt mutatott ki. A baleseti sta­tisztikák alakulásában szerepet játszik az is, hogy Csallóköz felső része az ország egyik legnépe­sebb területe, sűrű úthálózattal; ezek állapota Nagyszombat me­gye erőfeszítéseinek köszönhető­en évről évre javul, ám a fővárost Dunaszerdahellyel és Komá­rommal összekötő gyorsforgalmi út hiánya erőteljesen érezteti ha­tását. A járás közútjait a térség­ben található számos ipari park, valamint a medvei határátkelő fe­lé irányuló teherforgalom is nagyban leterheli.” Országos szinten, 2009 azonos időszakához viszonyítva, az év el­ső öt hónapjában harminceggyel csökkent a halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma, ugyanakkor 3012-vel kevesebb közúti balestet jegyeztek fel. Az elhalálozási statisztikák te­kintetében Nagyszombat megye a negyedik helyen áll, míg a du­naszerdahelyi járást e tekintet­ben csupán a zsolnai előzi meg. Eladták a Vöröskereszt feje fölül az épületet Mi lesz a Vöröskereszttel? JUHOS MELINDA Galánta. A Nagyszombat me­gyei önkormányzat legutóbbi ülé­sén a képviselők jóváhagyták a Szlovák Vöröskereszt Galántai Területi Szervezete által használt helyiségek eladását. Jozef Fekula, a Vöröskereszt járási igazgatója a megyei közgyűlés ülésnapján la­punktól értesült, hogy döntés szü­letett az ingatlan eladásáról. Az igazgató értetlenül áll az eljárás felett: mint elmondta, még nem zárult le a megye és a szervezet közötti bírósági eljárás az épület ügyében. A galántai Szent Lukács Kórház épületegyütteséhez tarto­zó, a városközpontban található épület földszinti részét évtizedek óta a Vöröskereszt használja. Folytatás a 9. oldalon. Petr Nečas a Hradzsinba tart. Az ODS miniszterelnök-jelöltje tegnap egyeztetett Václav Klaus államfővel. Csehországi híreink a 6. oldalon. (TAS R/A P-fe I véte I) Még nincs döntés a komáromi Trianon-emlékoszlop sorsáról Magyar törvény Trianonról Pozsony/Budapest/Komárom, A magyar Országgyűlés teg­nap a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította júni­us 4-ét, a trianoni békeszerződés aláírásának napját. A jogszabályra 302-en szavaztak igennel, míg 55 képviselő nemmel voksolt, 12 pedig tartózkodott. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A Fidesz és Keresztényde­mokrata Néppárt (KDNP) mel­lett igennel szavazott a Jobbik, illetve Juhász Ferenc, a Magyar Szocialista Párt egyik képviselő­je, és Schiffer András, a Lehet Más a Politika (LMP) vezetője. Az MSZP-ből 55-en a nem gombot nyomták meg, az LMP- ből 12-en tartózkodtak. A Nemzeti Összetartozás mel­letti tanúságtételről szóló, öt pa­ragrafusból álló törvénnyel az Országgyűlés kinyilvánította, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tag­ja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek ál­lamhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonos­ságának meghatározó eleme”. A képviselők csupán egy, az al­kotmányügyi bizottság által be­nyújtott módosító indítványt fo­gadtak el, amely azzal egészítette ki a törvényjavaslat első paragra­fusát, hogy „az Országgyűlés el­ismeréssel emlékezik meg mind­azokról, akik nem magyar em­berként vállaltak szolidaritást a magyarsággal”. A három oldalas dokumentum egy félmondatban elismeri azt is, hogy bizonyos kérdésekben a magyarság is hibázott. Egyelőre nem döntött a komá­romi építésügyi hivatal arról, hogy engedélyezi-e a Trianon- emlékmű felállítását. Bolyo Róbert hivatalvezető szerint az előírt határidőkön be­lül, még a hétvége előtt megszü­letik a döntés az ügyben. Lapunk információi szerint az engedély sorsa kérdéses, mivel a nyitrai kerületi műemlékvédelmi hivatal állítólag nem járult hozzá az építkezéshez. Az emlékoszlopot a Te Ügyed Kör (T.Ü.KÖR) szeretné felállí­tani, és június negyedikén fel­avatni. Feszty Zsolt, a T.Ü.Kör képvi­selője lapunknak nem adott tá­jékoztatást, viszont más forrás­ból arról értesültünk, hogy az ideiglenesen felállított emlék­oszlopot mindenképpen felavat­ják. (lpj, mti) mám fSZERElíEfSBEm mm mumm AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD GBP CZK HUF PIN HRK T ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ 1,2307 0,8486 25,505 275,53 4,0791 7,2635 IDŐJÁRÁS Felhős idő, záporok, zivatarok A hőmérséklet 12-17 fok között alakul. MP910868 NÉVNAP Tünde UJ SZO-ELOFIZETES Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom