Új Szó, 2010. február (63. évfolyam, 25-48. szám)

2010-02-20 / 42. szám, szombat

8 Kultúra ÚJ SZÓ 2010. FEBRUÁR 20. www.ujszo.com Tarján Györgyi és a harmincöt évvel ezelőtt forgatott Zsombolyai János-film, A kenguru Kultikus figura lett a stoppos lány Tarján Györgyi Gálffi Lászlóval A kenguruban... gom, ha napozom. Nyár volt, es­ténként Balatonalmádiban, az Au­róra Szállóban énekeltem. Tele volt a part német turistákkal, men­tem kifeküdni víz mellé. Öt perc az egyik oldalamon, öt a másikon, öt a hátamon. Tovább egy percig sem maradtam. Közben próbafelvétel­re hívtak egy másik filmbe. Veri az ördög a feleségét. András Ferenc és Koltai Lajos forgatták. Emlék­szem, korán kellett kelnem az éj­szakába nyúló éneklés után, stop­pal mentem valahova Székesfe­hérvár környékére. Semmit nem csináltam meg abból, amit András Ferenc kért tőlem. Két darabban játszottam a Gyermekszínházban, úgy éreztem, amit ő mond, az hü­lyeség. Déli egyig bajlódott velem nagyon dühösen, mert ott várt még vagy negyven lány, aztán be­dugott egy szobába, és rám zárta az ajtót. Megtehette. Kamaszko­rom óta ismert. Én meg egy ideig sírtam, aztán elkezdtem üvölteni, de úgy, hogy rám szóltak, hagyjam már abba, mert nem hallják a töb­bieket. Három felé elhallgattam, mert kiengedtek. Koltai Lajosban bíztam, mert nagyon nyugodtnak látszott. Kérte, hogy egyszer csi­náljam meg úgy a jelenetet, ahogy Feri kéri tőlem, aztán meg úgy, ahogy az igazságot érzem. Olyan hatással volt rám, hogy megtet­tem, amit kért tőlem. Rögtön meg is mutatták a felvételt, s amikor láttam azt, amiben én annyira hit­tem, és az ő igazságukat, amit ad­dig hamisnak gondoltam, majd el­süllyedtem a szégyentől. Mert amit én képzeltem jónak, az néz­hetetlen volt, amit ők, az viszont zseniális. így indultam vissza ötkor stoppal Almádiba énekelni, majd napozni A kenguruba. Ezzel a nyomasztó felismeréssel. Az And­rás Ferenc-filmbe aztán nem adott ki a főiskola, más kapta a szerepet, de nekem akkor már csak a stop­pos lány járt az agyamban. Azzal álmodtam, azzal ébredtem, állan­dóan az volt a fejemben. Pontosan kitaláltam, hogyan fogom játszani, csak éppen nem színészként, ha­nem mint egy filmrendező és egy operatőr néztem magam. Mindig arra gondoltam, amit a másik filmnél András Feri és Koltai Lajos kértek tőlem. Az alapján dol­goztam.” Egyetlen színésszel volt csak gondja ajelmeztervezőnek. Tarján Györgyivel. A stoppos lány ruháit ugyanis ő válogatta össze. Nem tetszett neki, amit elé raktak. „Mivel tudtam, hogy a pasik szemében csak a látvány számí­tott, hogy mekkora vagyok, ma­... és ma (Inkey Alice felvételei) gas, telitalpú cipőben jártam. A göndör hajam miatt állandóan ci­kiztek. Mindenki fogdosta. Az is­kolában beírást kaptam, mert azt hitték, hogy dauerolom. Mindenki mást akart faragni belőlem. Zsom­bolyai János volt az első, aki arra kért, hogy olyan legyek, amilyen vagyok. A ruhát is rám bízta. Volt egy gumírozott sztreccstrikóm, flitterezett lóherével az elején. Le akarták venni rólam, hogy befény- lik a sok flitter. Kifordítottam, úgy volt rajtam. A miniszoknya is az én ötletem volt. Azt még az apukám­tól kaptam ötéves koromban. Ere­detileg fehér rakott szoknya volt, egy Váci utcai szalonban varrták. Elvittem egy jó nevű szabóhoz, aki kivasalta, és megcsinálta mini­szoknyának. Azt viselem a film­ben. Sminket nem adtak, csak a szememre tettek egy kevés festé­ket, és kiharcoltam, hogy zöld körmöm legyen, ami nagyon dö­gösnek számított abban az időben. Nagyon makacs voltam, mentem a magam feje után.” Két helyszínen vették fel a jele­neteit: Pakson és Zsámbékon. Filmbeli partnerével, Gálffi Lász­lóval akkor találkozott először. „Azt mondtam neki, ha megcsó­kolsz, szétverem a pofádat. Ilyen alpárian, mintha nem is főorvos lett volna az anyukám. Mit is felel­hetett volna erre szegény Laci? Ne izgulj, nem foglak bántani. Csak felvételben engedtem meg neki, hogy megcsókoljon. Később Bacsó Péter Ki beszél itt szerelemről? című filmjében is együtt játszot­tunk, de akkor már nagyon jó vi­szonyban voltunk.” Dumájával is extra volt a stop­pos lány. Szlengben beszélt. Olyan szavakat használt, amilyeneket magyar filmben korábban nem le­hetett hallani. „Nem ez volt az eredeti szöveg. Én azt jól megtanultam, begyako­roltam, aztán Réti János hang­mérnök, aki dzsesszzongorista is volt, vele énekeltem, azt mondta: gyere csak, anyukám! És bevitt a hangosítóba. Elájultam, milyen szépek voltak a lányok. Bánfalvy Ági, Németh Nóra, Vándor Éva. Megláttam magam a szinkronban, és hazamentem. Negyven fokos lázam lett. Sírtam, zokogtam, nem lehetett szólni hozzám. Elmesél­tem anyámnak, hogy milyen ször­nyen nézek ki a vásznon, szétáll a fogam, s az a rengeteg szeplő az arcomon! Anyám csak annyit mondott: Hülye vagy, fiam, sosem tudod, miből lesz a siker. Négy na­pot kaptam, hogy lelkileg rendbe hozzam magam, és meg kellett csinálnom a szinkront. Visszamen­tem, láttam megint a gyönyörű lá­nyokat, kivert a víz, és már majd­nem feladtam, amikor eldöntöt­tem: nem fogok rájuk nézni. Réti Jani is azt mondta: Hunyd be a szemed és hallgasd! Na, mi ez? Egyhangú bossa nova! Igaza volt. Mindenld ugyanazon a hangon be­szélt, de nagyon szépen. Ez a baj, mondta Réti Jani. Miért, nem így kell, kérdeztem. Én ezt gyakoro­lom. Hát akkor gyakorold, menj a fenébe! És kivágott. Teljesen meg voltam zavarodva. Kínlódtam, gyötrődtem, kimentem, behívtak, egy árva szó nem jött ki a torko­mon. Egyszer csak ott állt mögöt­tem valaki, és azt súgta halkan a fü­lembe: Ez a csaj nem azt mondja, hogy -ban, hanem, hogy -ba! Nézd meg, kit játszol! Ez a lány nem úgy beszél, mint egy irodalmi hős. Kol­tai Róbert volt. Hangosan vert a szívem, de valami kattant is legbe- lül, és éreztem, hogy megvan, már tudom, mit kérnek tőlem. Melle­men, combomon, lábamon folyt a víz, de megcsináltam.” Legendás alakja a 70-es évek magyar filmjének A kenguru stop­pos lánya. Kultikus figurája is ily módon. Másságával, érzékiségé­vel, megfoghatatlanságával delejes hatással volt a közönségre. Nem vé- leden, hogy Zsombolyai János is ezekkel a képsorokkal ajánlotta életművét az idei szemlén. „Jó mentorokat állított mellém az Isten - összegez Tarján Györ­gyi. - Rengeteget köszönhetek ennek a filmnek. Ez hozott később mindent. Szerintem A kenguru még ma is megállja a helyét. Egy­szer itthon is megnézem.” Életműdíjat kapott az idei magyar Filmszemlén Zsombolyai János. A ren­dezvény nyitó- és záróün­nepségén első játékfilmjé­ből, A kenguruból azokat a képsorokat láthatta a kö­zönség, amelyeken a kihí­vóan érzéki stoppos lány már ott ül a történet főhő­se, a Gálffi László alakította kamionsofőr mellett. SZABÓ G. LÁSZLÓ Tarján Györgyi, aki ezzel a sze­reppel kezdte filmes pályáját, a forgatás heteiben még nem is sejt­hette, hogy csigagöndör hajjal, szeplősen, „éppen, hogy trikóban” és mininél is minibb szoknyájában kultikus figurájává válik a magyar mozinak. Mint ahogy most, Los Angelesből hazalátogatva azt sem sejthette: vele, az ő harmincöt év­vel ezelőtti alakításával nyit és zár a szemle. „Magyarországon sosem láttam A kengurut, még a bemutató ide­jén sem. Ez volt az első filmem, amelyet nagyvásznon nézhettem volna végig, de valahogy nem volt hozzá bátorságom. Szlovákiában viszont láttam. Kassára emlék­szem, onnan indult a film egy or­szágos fesztiválra. Emlékszem, egy amfiteátrumban 20 ezer néző látta. Van egy jelenet a filmben, amikor a női főszerepet játszó Vándor Évát megpofozza az apja. Tapsolt a közönség. Én akkor úgy megijedtem, hogy szabályosan rosszul lettem. Ázon izgultam, hogy mi lesz, ha engem meg kifü­tyülnek? De nem ez történt. Tap­solt az a sok ember. Döbbenetes volt a felém áradó szeretet.” Elsőéves volt a főiskolán, ami­kor megkapta a szerepet. Zsombo­lyai János már ismerte őt, hiszen Bacsó Péter asszisztenseként dol­gozott a Szikrázó lányokban. „Jeszenszky Endrénél táncol­tam, amikor Zsombolyai felfigyelt rám, és be is választottak a Bacsó­filmbe. De úgy, hogy majd Kovács Kati hangját kapom, az enyémet meg valaki más. Én ezt nagyon hamisnak éreztem, nem mentem bele. Mindig a megérzéseimre hallgattam, ä pillanatnyi érzéseim alapján döntöttem. A dzsesszből és a táncból tudtam: az átélés csak akkor lehet igaz, ha valóban a leg­mélyebbről fakad. Nem is vállal­tam el semmit, amit hamisnak gondoltam. Vigye más, ha kell ne­ki. Én nem csináltam. A Kitörést játszottuk a Gyermekszínházban, feketére festve hárman adtuk a néger falut, három főiskolás. A délutáni órákra át kellett érni a fő­iskolára, s előtte még le kellett mosni magunkról a fekete festé­ket. Épp lezuhanyoztam, amikor észrevettem, hogy az osztálytársa­im már műszempillával a szemü­kön spárgáztak az öltözőben. Hogy van ezeknek erre idejük, fu­tott át az agyamon, amikor szól­tak, hogy filmesek jönnek, válo­gatni. De próbálni kell, nem? - kérdeztem. Majd később, már itt is vannak! És látom belépni Zsombo­lyait. Györgyi, te itt vagy, akkor már mehetünk is!, mondta. Ennyi volt. így lettem A kenguru stoppos lánya. Semmi próbafelvétel!” Két kérése volt a rendezőnek. Hogy napozzon, legyen szép barna a bőre, és hogy ne nyúljon a hajá­hoz, hagyja meg göndörnek. „Napozni? En? Leszáll a han­Ma végződik a 60. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Jól fütyül az orosz tél ŠTEFAN VRAŠT1AK Berlin. A szemle második fél­idejében mutatták be azokat az alkotásokat, amelyek esélyesek lehetnek a Werner Herzog vezette nemzetközi zsűrinél. A már előző­leg említett értékelésben a kriti­kusok szavazatainak ranglistája szerint két mozgókép vívta ki az elsőbbséget: a román Florin Ser- ban Eu cand vreau sa fluier, fluier (Ha fütyülni akarok, fütyülök) című alkotását már említettük, most ehhez tesszük hozzá az orosz Alekszej Popogrebszkij Kak ja provel etyim letom (Hogy vég­ződött a nyaram) című alkotását. Az orosz film az „örök télben”, Csukotkán játszódik. E pszicholó­giai drámában a világ végén két sarkkutató között alakul ki olyan mély konfliktus, hogy a végén már a gyilkos ösztönök is felszínre ke­rülnek. A Berlinalén, vagyis odahaza csalódást okozott az új német produkció. Oscar Roehler rende­ző Jud Süss - Film ohne Gewissen című játékfilmje, ami történelmi fikcióként azt próbálja meg fel­eleveníteni, hogy milyen körül­mények között született meg a Jud Süss című náci propaganda­film, különös tekintettel arra a színészre, aki annak idején a film főszerepét alakította. Kellemes meglepetést szerzett viszont a bosznia-hercegovinai Jasmila Zbanic Na putu (Úton) című munkája, amely napjaink Szarajevójában játszódik. Főhőse egy muzulmán férfi, aki szeretné visszaszerezni, visszacsalogatni az elhagyott gyökerekhez kedve­sét attól a modem élettől, amely­hez légikísérőként jutott el. Hogy a jó kritikai visszhang mennyiben segíti a film „helyezését” a ver­senyben, nehéz lenne megmon­dani, tény, hogy Jasmüa Zbanic egyszer már meghódította a Ber­linale ítészeit: elsőfilmes rende­zőként a Szerelmem, Szarajevó című opusával sikerült megsze­reznie az Arany Medvét. Kellemes élményt kínált leszbi­kus tematikájával Lisa Choloden- ko A gyerekek rendben vannak című munkája. A történet közép­pontjában egy bonyolult kapcso­lat áll: a főszereplő anyának van egy női kedvese, akinek viszont férfi szeretője van, kamaszkorú gyermekeik pedig természetesnek élik meg ezeket a viszonyokat. Az idősek problematikájával is találkoztunk a filmekben. A Puzzle című argentin film egy öt­venéves asszony története, aki megrögzött kirakójátékos, s élete nagy sikereként éli meg, hogy egy kirakós versenyben sikerül az első helyen végeznie. A Mammuth című francia film főhőse pedig egy hatvanas úriember, aki egy „időutazásban” vesz részt, motor- kerékpárra ül, és felkeresi életé­nek régi emlékeit. Ma este kerül sor az ünnepélyes díjátadásra. Holnap pedig ún. ber­lini filmnapot tartanak: ezen a zá­rónapon a látogatóknak lehetősé­gük lesz újranézniük a jubileumi évfolyamon bemutatott legjobb alkotásokat. Hanna Schygulla német színésznő pályafutása elismeréséül Arany Med­ve életműdíjat kapott a 60. Berlinalén. A filmvászon német nagyasszo­nya csütörtök este vette át a nagy presztízsű díjat. (SITA/AP-felvétel) RÖVIDEN _( Johnny Logan Bécsben Bécs. Johnny Logan az egyetlen olyan művész, aki többször is megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált! 1980-ban előadóként nyert, majd hét évvel később nem csak énekelte a győztes dalt, ha­nem saját maga is szerezte. A Hold me now című dal azóta is a a leggyakrabban játszott dalok egyike rádiókban Európa-, sőt világ­szerte. 1992-ben szerzőként hódította el újra a trófeát. A világhírű ír énekes február 24-én, szerdán a bécsi városi önkormányzat által üzemeltetett musicalszínház, a Ronacher színpadán lép fel. (Seilerstätte 9.). (P.Á.I.) Gellér B. István: Dobozba zárva Selmecbánya. Holnap 17 órakor nyitják meg a Selmecbányái Art Caféban Gellér B. István: Dobozba zárva című kiállítását. A do­boz mindig a megőrzésnek, értékképzésnek egyfajta eszköze. Do­bozban őrizzük a múlt tárgyait, az értékesebb családi emlékeket és a fontosabb műszaki tárgyakat is, a körzőkészlettől a mérnöki műszerekig. A sorozat témája a bodobács, vagy másként a „suszterbogár”, ami a leghétköznapibb jelenség a nyári aszfalton, amire gyerekkorunkban rácsodálkozunk. Gellér B. István kiállítá­sa március 20-ig tekinthető meg. (ú)

Next

/
Oldalképek
Tartalom