Új Szó, 2008. május (61. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-09 / 107. szám, péntek

2 Közélet ÚJ SZÓ 2008. MÁJUS 9. www.ujszo.com Egy koszorúzás képei. Az állami vezetők tegnap a pozsonyi Hviezdoslav téren emlékeztek meg a fasizmus fölött aratott győzelem 63. évfordulójáról. A kegyeletes aktus után Ivan Oašparovič államfő elbeszélgetett egy hábo­rús veteránnal, mindeközben Robert Fico egy csinos résztvevővel fotóztatta magát. A miniszterelnök szerint kevesen tudják, hogy Szlovákiát a Vörös Hadsereg és a román fegyveres erők szabadították fel. (SITA-felvételek) RÖVIDEN Szabadlábra kerül a maffiafőnök? Kassa. Minden jel szerint szabadlábra kerül a több gyilkos­sággal is vádolt Róbert O. kassai maffiavezér, éspedig az al­kotmánybíróság döntése nyomán. A taláros testület szerint a férfit nem egészen két hónapig törvényellenesen tartották elő­zetes letartóztatásban. Robert O. vizsgálati fogságának „első része” 2007. április 27-éin ért véget, s a Speciális Bíróság csak június 12-én döntött a hosszabbításról. Ezt támadta meg a vád­lott az „alkotmány őrénél”, és nyert. Az ügyészség és a bíróság tiltakozik; szerintük a maffiavezér szándékosan késleltette az eljárást, ezért nem tudtak idejében határozni, (ú, s) Vánszorgó szlovák sztrádaépítés Pozsony. Késik a kormány az autópálya-építésekkel. Az ún. PPP- projektek (olyan beruházások, amelyek kivitelezésébe a magán­szféra is bekapcsolódik) megvalósításánál a közlekedési miniszté­rium nem tartja a határidőket. A Dl-es autópálya és az Rl-es gyors- forgalmi út átadásának időpontját azonban nem módosítja a kabi­net, 2010-ig a tervek szerint el kell készülniük. Ez a dátum azonban nehezen lesz tartható, ha a projektek ún. harmadik csomagjához tartozó építési munkálatokat csak 2009 elején kezdik meg. A kor­mány a késést azzal indokolja, hogy bonyolult tárgyalásokat kell folytatnia a külföldi beruházókkal. Ezért új időpontokat tűzött ki arra, hogy megkösse a megállapodásokat a befektetőkkel, (sán, s) Szlovák fiatal halála Chicagóban Chicago. Egy chicagói építkezésen halálos áramütés ért egy szlovák fiatalembert. A tátrai Lendakból származó 22 éves Ján Grich testvérével együtt dolgozott, amikor a halálos kimenetelű munkabaleset bekövetkezett. Az elhunytat Krak­kón keresztül szállítják haza. (SITA) Akciófilmbe illő pozsonyi rablás Pozsony. Öt álarcos tört be a fővárosban egy családi házba. Az ott talált hét személyt megkötözték, majd a tulajdonosra fegyvert fog­va követelték a beépített széf kódszámát. A trezort kinyitva együt­tesen mintegy 1 millió koronának megfelelő készpénzt, továbbá arany ékszereket raboltak el. Sérülés nem történt. (SITA) Összevonná a kabinet az adó- és a vámhatóságot Egy járulék - egy helyen ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Csáky Pál az országos testület után beadvánnyal fordult a rimaszombati járási etikai bizottsághoz is Öt képviselő Simon Zsolt mellett Pozsony. Öt év alatt egyesítené a kormány az adó- és a vámható­ságot, további öt esztendőt hagyna a társadalom- és az egészségbizto­sítási járulék beszedésének integ­rálására. A járulékok és az adók beszedésének egyesítése több mint 57 milliárd korona megtaka­rítást jelent 2017-ig, és mindössze 12,3 milliárd korona kiadással jár, a kiadások zömét 2012-ig kell állni - szerepel abban a dokumentum­ban, melyet szerdán fogadott el a kormány. A „tiszta nyereség” tehát több mint 44 milliárd korona. Az anyag egyelőre azonban csak az adó- és a vámhatóság összevoná­sára tartalmaz konkrét elképzelé­seket és határidőket, a járulékbe­szedés integrálása csak lehetőség­ként szerepel a koncepcióban. Az úgynevezett UNITAS I. fázis tar­talmazza az adók és vámok besze­désének egyesítését, az UNITAS II. megvalósításával válna egységes­sé a teljes járulék- és adóbeszedés. A munkaadók jelenleg nyolc-, az alkalmazottak ötféle adót és já­rulékot fizetnek a kereset alapján, ezt egyesítenék a reform során egyetlen elvonásba. Ez azt jelen­tené, hogy a munkaadókra és a vál­lalkozókra nehezedő adminisztrá­ciós teher jelentősen csökken. Az elképzelés azt nem tartalmazza, hogy az egységes adónem mértéke mekkora lenne, az sem világos, hogy ezzel csökkenhet-e az adóte­her. Az egységes járulékbeszedés jelentősen egyszerűsíti a jelenlegi rendszert, ahol a Szociális Biztosí­tó mellett az egészségbiztosítók is külön-külön szedik be a járuléko­kat. Az összevont hatóságnak a maihoz képest 20 százalékkal ke­vesebb alkalmazottra lesz szüksé­ge, ami több mint 2000 ember el- bocsátásátjelenti. Az adó- és vámhatóságot egy közös, pénzügyi hatóság néven létrehozandó intézmény helyette­síti, melynek a nyolc megyei ki- rendeltsége mellett lesz két speciá­lis hivatala is. Opj) Pozsony. Csáky Pál, az MKP elnöke Simon Zsolt ügyé­ben beadvánnyal fordult a párt rimaszombati járási etikai bizottsághoz is. A párt vezetője azt kéri a tes­tülettől, vizsgálja meg, hogy a parlamenti képvise­lő egyes kijelentései nem sértik-e az MKP alapszabá­lyát. Csáky indítványával múlt héten az országos eti­kai bizottsága is foglalko­zott, s az országos tanács­nak javasolta Simon kizá­rását a pártból. DEMECS PÉTER Simon Zsoltot Csáky Pál javas­latára idézték még múlt héten az etikai bizottság elé, éspedig az MKP elnökségének ülésén hozott döntés nyomán. A képviselőt azért vonták felelősségre, mert többször nyíltan kritizálta a párt vezetőségét, és a pártelnököt le­mondásra szólította fel. Csáky a járási bizottsághoz hasonló bead­vánnyal fordult. Ebben azt állítja, hogy Simon az elmúlt hetekben több kijelentésével is ártani akart a Magyar Koalíció Pártjának. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) elé­gedetlen a parlament által első ol­vasatban elfogadott új közoktatási törvénnyel. Bizonyos passzusait diszkriminatívnak tartja, de legin­kább a pénzügyi ellehetetlenülés­től tart. A szervezet átmeneti időt kér az osztálylétszámokat érintő rendelkezések kérdésében. Az ok­tatási minisztérium az új tör­vénnyel csökkenteni szeretné a maximális létszámot. „Az iskolák egy része nem tudja teljesíteni a szigorúbb kritériumokat, emiatt büntetésekre számíthatnak az ál­lami szervek részéről” - mondta lapunknak Jozef Turčány, a ZMOS alelnöke. A szervezet elképzelései alapján az önkormányzatoknak hároméves átmeneti időszakot kellene kapniuk arra, hogy csök­kentsék a tanulók létszámát és megosszák az osztályokat. „Jelen­leg Szlovákia-szerte megközelítő­leg az osztályok harmadában ma­gasabb az osztálylétszám, mint amennyit az új törvény megen­gedne” - tette hozzá Turčány. A Mindezt szerinte egyértelműen bizonyítják a képviselő kijelenté­sei. ,A hazugság nem lehet a párt­ban munkamódszer” - mondta egy alkalommal. Zachariáš István MKP-alelnök címére a következő megjegyzést tette: „Meg lehet nézni, hogy hány funkciót tölt be annak köszönhetően, hogy a ZMOS tisztségviselője.” Simon Zsolt; mindegy, milyen lesz a döntés „A tudatos lejárató támadások azt mutatják, hogy egy folyama­tos, kezelhetetlen tevékenységről van szó, amelynek megváltoztatá­sára az eddigi kísérletek mind ku­darcot vallottak” - írja Csáky a be­adványban. Ugyanakkor arra kéri a bizottságot, vizsgálja meg, jogos volt-e, hogy Simon a Mede Ven­cellel folytatott perben bizonyí­tékként mutatott fel egy elnökségi ülésen készült hangfelvételt és részvételi listát. Simon szerint teljesen mind­egy, milyen döntés születik, mert a párt alapszabálya szerint a fellebbviteli szerv az országos etikai bizottság, s az már meg­hozta döntését. Hozzátette: az­által, hogy a pártelnök a járási testülethez fordult, beismerte, hogy alapszabály-ellenesen járt Dzurinda-kormány alatt megvaló­sított önkormányzati reform óta az állami alapiskolák fenntartói a he­lyi önkormányzatok. „Meggyőző­désünk, a kért változtatásokat szeptembertől sem az igazgatók, sem az intézmények fenntartói nem tudják véghezvinni” - fejtette ki a szervezet alelnöke. A maga­sabb létszámú osztályokat ketté kellene választani - így több tan­termet és pedagógust kell biztosí­tani. A többletkiadásokat az ala­piskolákat fenntartó önkormány­zatoknak kellene fedezniük, az ál­lami költségvetésből a községek nem kapnának emiatt pluszpénzt. A szervezet észrevételeivel a par­lament hétfőn ülésező iskolaügyi bizottsága is foglalkozott. Ferdi­nand Devínsky SDKÚ-s testületi elnök révén módosító javaslatot is beterjesztettek, ám a koalíciós többség nem szavazta meg őket. „A kisebb falvak oktatási költség- vetése így is mindig problémás, ha a törvény ilyen formában kerülne elfogadásra, akkor a gondok csak fokozódnának” - mondta lapunk­nak Szigeti László volt oktatási miniszter (MKP). A ZMOS ugyan­éi. „Viszont örülök neki, hogy az etikai eljárásban ahhoz a bizott­sághoz fordultak, amelyhez az alapszabály szerint fordulni kel­let, csak úgy gondolom, kicsit megkésve” - vélekedik Simon. Csáky beadványában arra kéri a járási bizottságot, hogy az ügy­ben 2008. június 10-éig dönt­sön. „Ha június 11-éig nem jut­tatják el döntésüket az országos elnökséghez, ezt a lépést kényte­lenek leszünk úgy értelmezni, hogy személyes vagy testületi érintettség miatt nem óhajtanak a beadvánnyal kapcsolatban vé­leményt mondani. Ebben az esetben a továbbiakban is ter­mészetesen az alapszabály által biztosított keretek közt fogunk mozogni” - közölte a párt elnö­ke. Simon szerint azonban Csá- kynak ez a kérése is az alapsza­bályba ütközik. „Nincs tudomá­som róla, hogy a dokumentum­ban meg lenne határozva, mi­lyen határidőn belül kell dönteni egy beadványról. Ezért gondo­lom, hogy ismét alapszabály-el­lenesen jártak el” - mondta Si­mon. Öt MKP-képviselő, Gál Gábor, Bastrnák Tibor, Bugár Béla, A. Nagy László és Andruskó Imre egyébként levéllel fordult a párt országos elnökségéhez, s azt kéri, akkor ellenzi az említett bizottsági ülésen elfogadott kormánypárti indítványokat. „Ezek olyan eleme­ket vinnének vissza a törvénybe, amelyeket már a tárcaközi véle­ményezés során sikerült kiiktatni” - mondta Turčány. A módosítások a szervezet szerint ellentétben vannak az önkormányzatok költ­ségvetését szabályozó törvénnyel, a könyvelési jogszabállyal, vala­mint az európai önkormányzati chartával. „Az iskolai program anélkül léphetne érvénybe, hogy az intézmény fenntartója látná” - fejtette ki Turčány. Nem tetszik a szervezetnek az iskolatanácsokba beültethető önkormányzati képvi­selők aránya sem. Ezen a ponton viszont az ellenzéki parlamenti képviselők véleménye is megosz­tott. „Jelenleg is ott vannak az ön- kormányzati képviselők, és nincs szükség arra, hogy nagyobb legyen a részarány” - nyilatkozta Szigeti. A törvényről a jövő héten kezdődő ülésén dönt a parlament, a minisz­térium elképzelései szerint szep­tembertől kezdődne a reform. A Koalíciós Tanács ma foglalkozik a kérdéssel. (MSz, s) a testület forduljon az országos alapszabály-felügyelő bizottság­hoz az országos etikai bizottság­nak Simon Zsolt ügyében megho­zott döntésével kapcsolatban. Mindannyiuk meggyőződése ugyanis, hogy a határozat sérti az MKP alapszabályát. Csáky Pál: tisztáztuk a helyzetet Csáky szerint a levél tárgytalan, mivel már elmagyarázta a képvi­selőknek, hogy az alapszabály ér­telmében fognak eljárni. „Ők fél­reértették az eddigi procedúrát. Nincs nézetkülönbség közöttünk, mindez félreértés volt az ő részük­ről. Ha korábban megkérdezték volna, mi történik a pártban, ak­kor nem kellett volna ilyen levelet írniuk. De hát van idejük és pénzük” - mondta lapunknak Csáky. Arra a kérdésre, hogy sike­rült tisztázni a helyzetet, az MKP elnöke ezt válaszolta: „Úgy, hogy az alapszabály értelmében fogunk eljárni, és járunk el az elejétől fogva.” Azok közül a képviselők közül, akik megfogalmazták a le­velet, csak Bastrnák Tibort tudtuk elérni. Elmondta: írásukat az or­szágos elnökségnek, nem pedig nem a nyilvánosságnak szánták, ezért nem nyilatkoznak róla. Szlovák sajtótörvény Aggódnak a liberálisok Brüsszel. Nyilatkozatban fejez­te ki aggodalmát az Európai Par­lament liberális frakciójának nyolc képviselője a nemrég elfogadott szlovák sajtótörvény válaszjogot biztosító rendelkezéseivel kapcso­latban. Szent-Iványi István közöl­te, a túlzó rendelkezések indoko­latlanul nagy befolyást biztosíta­nának politikusoknak a sajtóter­mékek tartalmának meghatározá­sára, sértik a szerkesztői függet­lenséget, és öncenzúrához vezet­nek”. A képviselők felhívják Szlo­vákia parlamentjét és kormányát, hogy az EBESZ sajtószabadsággal foglalkozó képviselőjének ajánlá­sai alapján módosítsák a jogsza­bályt. A liberálisok szolidaritásu­kat fejezik ki a tiltakozásul fehér címlappal megjelent sajtóorgá­numokkal. A nyilatkozatot Ale­xander Alvaro (Németország), Bronislaw Geremek (Lengyelor­szág), Sarah Ludford (Nagy-Bri- tannia), Karin Resetarits (Auszt­ria), HannuTakkula (Finnország), Sophia in't Veld (Hollandia), Re­nate Weber (Románia) és Szent- Iványi István írta alá. (MTI) Átmeneti időszakot és nagyobb beleszólást szeretnének az önkormányzatok Ellehetetlenüléstől tartó települések

Next

/
Oldalképek
Tartalom