Új Szó, 2008. május (61. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-02 / 102. szám, péntek

A nap száma: Angol nyelvtanfolyam az Új Szóval és a British Councillal! Az 5. lecke a 9. oldalon! esztendővel ezelőtt Szlovákia és még kilenc ország már az Európai Unió teljes jogú tagja volt UT SZÓ Anyák napi '■ üzenetét megtalálja holnap a lapban. 2008. május 2., péntek Ára 14 Sk (előfizetőknek 13 Sk) 61. évfolyam, 102. szám www.ujszo.com Pilisszentkereszt: per lesz a tulajdonhasználat vége? Jozef Havelka szerint lényegében már illegálisan tartózkodnak a szlovákok a Szlovák Házban 2. oldal Mai számunkban színes melléklet: ízvilág és +7 nap A nap mondata: Ha hasonló lépésre szánná el magát bármelyik szlo­vákiai önkormányzat, abból cirkusz, európai parla­menti tiltakozás és harmadik világháború lenne. Robert Fico kormányfő a pilisszentkereszti ügyről „Csáky Pál elnök olyan módon lép fel, amely nekem mint párttagnak elfogadhatatlan" Etikai bizottság: zárják ki Simont! Pozsony. Simon Zsolt kizárását javasolja az MKP Országos Etikai Bizottsága. Pallya Gábor, a testület elnöke a szer­dai döntésről elmondta: egyértelműen bizonyítható, hogy a képviselő a médiát felhasználva folytat háborút a párttal. Simon szerint viszont ahhoz nem fér kétség, hogy alapszabály-ellenesen döntött a bizottság, és hogy a pártban nem érvényes a szólásszabadság. DEMECS PÉTER Simont Csáky Pál pártelnök ja­vaslatára idézték az etikai bizott­ság elé, éspedig az MKP elnöksé­gének múlt pénteki ülésén hozott döntés nyomán. A képviselőt azért vonták felelősségre, mert többször nyíltan kritizálta a párt vezetését, és a pártelnököt le­mondásra szólította fel. Az orszá­gos etikai bizottság kilenc tagja közül nyolcán voltak jelen a szer­dai ülésen, heten szavazták meg a javaslatot, mely szerint az MKP Országos Tanácsának ki kellene zárnia Simont. „Egy párttag lehet kritikus, szabadon kinyilváníthat­ja véleményét, Simon viszont há­borút folytat saját pártjával, s eh­hez a médiát is felhasználja. Ha valaki segítő szándékkal akar hangot adni elégededenségének, akkor azt nem az újság hasábjain és a tévékamerák előtt teszi” - mondta lapunknak Pallya. Simon ezzel a határozattal nem ért egyet, azon tül, hogy szerinte alapszabály-ellenesen döntöttek. Emlékezetett arra is, hogy nem a pártot, hanem elnökét bírálta. „Abban a beadványban, amelyet Csáky elküldött a bizottságnak, két idézetemet említi a pártelnök. Az egyik, hogy a hazugság nem lehet a pártban munkamódszer, a másik pedig, hogy ez csak Csáky elnök sefteléséről szól a rá jellem­ző módon. Ha ezek az idézetek a pártot támadják, akkor biztos vét­kes vagyok. Csak azt akartam megmutatni, hogy a pártelnök olyan módon lép fel, amely ne­kem mint párttagnak elfogadha- tadan” - magyarázta Simon. Pallya szerint a bizottság javas­latot tett az országos tanácsnak, hogy foglalkozzon az üggyel. „Ók döntik el, ez mikor történik meg. Az sem biztos, hogy összehívják a testületet. Nincs meghatározva konkrét időpont, mikor kellene ja­vaslatunkat napirendre tűzni” - tette hozzá az etikai bizottság el­nöke. Simon továbbra is állítja, hogy Csáky vezetése alatt a pártból eltűnt a demokrácia és nem érvé­nyes a szólásszabadság.,Alapsza­bály-ellenesen döntöttek, meg- - rendelés alapján teljesítették a fel­adatot. A pártelnök kétfajta mér­cét alkalmaz. Erre egyértelmű bi­zonyíték az, hogy Duray Miklós bármit tehetett, bármit mondha­tott, soha nem fenyítették meg. Csáky Pál minden problémát úgy oldott meg: jó megbeszéltük, nem kell róla többet tárgyalni. Én vi­szont kérdezem: hazudni lehet? Hazugságra épüljön egy párt?” - tette hozzá Simon. További részle­tek a 2. oldalon. NAHÁT! Kétszázzal tévézett Párizs. Mintegy 200 kilo- méter/órás sebességgel szá­guldott autójával, miközben tévét is nézett egy 21 éves férfi Franciaországban. Szerencsé­re nem esett baja, és másnak sem. A rendőrség idejében felfi­gyelt rá és megállította. Az ifjú józanvolt, devégtelenülfelelőt- len. Ráadásul még nincs há­roméves a jogosítványa, és a francia szabályokszerint addig nem vezethet 110-nélgyorsab­ban. Arendőrséglefoglaltaau- tóját éselvettejogosítványát.A férfibíróság elékerül. (MTI) Vörös zászlós-csillagos nosztalgia. Csak néhány kommunista masírozott tegnap Pozsony főterén május elseje alkalmából. (SITA-felvétel) A felmérés eredményeit egy héttel azelőtt hozták nyilvánosságra, hogy az Európai Bizottság hivatalosan is megfogalmazza ajánlását Euró: a lakosság több mint ötven százaléka nem vezetné be ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Szlovákia négy éve csatlakozott az Európai Unióhoz, amit a lakosság nagy része jó dön­tésnek tart, az EU közös fizetőesz­közének, az eurónak a bevezetésé­vel kapcsolatban azonban a nagy többség már nem ilyen optimista. A lakosság több mint fele nem tart­ja jó dolognak az Európai Unió kö­zös pénzének szlovákiai átvételét - derül ki a Szlovák Statisztikai Hi­vatal Közvélemény-kutató Intéze­tének februárban és márciusban végzett felmérésének eredeméy- neiből. Az intézet által megkérde­zettek 56 százaléka mondta azt, hogy az euró bevezetése hátrá­nyokkal jár. Tavaly novemberben még csupán 40 százalék volt ez az arány. A közös pénzt a megkérde­zettek 24 százaléka támogatja, ez a korábbi adatnál két százalékkal kisebb. A megkérdezettek fele sze­rint Szlovákia egyelőre nincs kel­lőképpen felkészülve az euró be­vezetésére, ennek az ellenkezőjét csak minden ötödik lakos vallja. A felmérés szerint a lakosság egyre nagyobb hányadának van határo­zott véleménye az euró bevezeté­séről, hiszen a megkérdezettek ke­vesebb, mint tíz százaléka vallotta azt, hogy az euró bevezetésévek kapcsolatban nem kíván nyilat­kozni. A felmérés eredményeit egy héttel azelőtt hozták nyilvános­ságra, hogy az Európai Bizottság hivatalosan is megfogalmazza ajánlását: Szlovákia bevezetheti-e az eurót 2009. január elsején. A ki- szivárgott hírek szerint Brüsszel támogatja a szlovák eurót, a végső szót a Tanácsnak kell kimondania. Az uniós csatlakozásunkkal kap­csolatos közvélemény-kutatásról lapunk 2. oldalán olvashatnak. A mellékelt táblázat azt mutatja, hogy a megkérdezettek szerint mi­lyen hatással lesz háztartásukra az euróbevezetés. (s, ú) Az euró hatása a háztartásokra Pozitív 3. Inkább pozitív 15 Inkább negatív 43 Negatív 25 Semmilyen 6 Nem tudja 8 (Az adatok százalékban) Bugár Béla az MKP képviselője Mi a vélemé­nye arról, hogy az MKP Országos Eti­kai Bizottsága Simon Zsolt kizárását javasolta? A döntésnek két vonzata van. Az első, hogy a bizottság alapszabályt sértett. Ha már mindenáron ebbe az irányba akarják terelni az ügyet, és így akarják lezárni, akkor az alapszabály értelmében kell megtenni, mert különben a döntés támadható lesz. Ismer­jük Simon Zsoltot, nem fogja ennyiben hagyni. A második vonzatpedig az, hogy ha való­ban megszüntetik tagságát, akkor meg fogja gyengíteni a pártot. Többen távozhatnak, s azt sem lehet kizárni, hogy új pártalakul. EznemjóazMKP- nak, ezt a helyzetet nem így kell megoldani. Ezért nem ér­tek egyet a kizárással. Pallya Gábor, az etikai testület elnöke szerint vi­szont ön volt az, aki három évvel ezelőtt elsőként élt azzal a lehetőséggel, hogy nem a járási, hanem az or­szágos etikai bizottsághoz fordult. Ennek nyomán Ki- rályhelmecen két személy­nek megszűnt a tagsága. A járási testület viszont az ügyet akkor már megtárgyal­ta, Pallya Gábornak ez talán nemjutott az eszébe. Haazor- szágos bizottsághoz beadvány érkezik anélkül, hogy járási szinten megvitatták volna, akkor vissza kell küldeni. Ezt az elvet ebben az esetben nem tartottákbe. Simon Zsolt azt állítja, hogy a párton belül ve­szélyben van a demokrá­cia, a szólásszabadság. Nem akarom tovább ger­jeszteni az indulatokat. Bízok benne, az országos tanács a jó­zan paraszti ész és az alap­szabály értelmében dönt. Ha ez megtörténik, akkor meg le­het állítani azt a bomlást, amelyet a kizárás előidézhet. A megoldás kulcsa az órszágos tanács kezében van. (dp) 9 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD ▲ EUR T GBP ▼ CZK ▲ 100 HUF ▼ PLN ▲ Változóan felhős ég tTt-' w T) Ma Zsigmond nevű kedves Telefon: 20,725 32,229 40,770 1,278 12,720 9,331 A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. olvasóinkat köszöntjük. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom