Új Szó, 2008. március (61. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-29 / 74. szám, szombat

i i I I 4 Régió ÚJ SZÓ 2008. AAÁRC1US 29. www.ujszo.com e-mail: regio@ujszo.com, fax: 02/59 233 469 RENDŐRSÉGI NAPLÓ Élelmes volt a rablóbanda Ipolyszakállas (Ipeľské Sokolce). Motorfűrészt, csavarhú­zókat és más különböző szerszámokat rabolt el két helyi fiatal a lévai járásbeli településen egy gabonaraktárból és egy szer­számtárolóból. A tizenkilenc és tizennyolc éves betörőknek egy tizenhárom éves segítője is volt. A banda negyvenkilencezer koronás kárt okozott a raktár tulajdonosának. A fiúk a helyi alapiskolába is betörtek, ahonnan tízezer korona értékben DVD- lejátszót, videólejátszót és videókazettákat vittek maguk­kal. (SITA) Zsarolta a barátja Rudas (Rudina). Azzal fenyegette meg barátnőjét egy 24 éves férfi, hogy megöli, ha szakít vele. A 16 éves lányt szer­dán megtámadta, telefonjából megpróbálta kitörölni a neki küldött fenyegető SMS-eket. A lány megelégelte az állandó zsarolást és feljelentette a fiút, aki akár hat évre is börtönbe kerülhet. (SITA) Késsel fenyegette feleségét Garamhalászi (Sliač). Bezárta a konyhába és késsel fenyegette 39 éves feleségét a 45 éves helyi Martin M. A gyilkossággal fenye­getőző férfit háromtól nyolc évig teijedő szabadságvesztésre ítél­hetik. (SITA) Felgyújtottak egy kutyát Pozsony. Három fiatal fiú gyúlékony anyaggal locsolt le egy ku­tyát, majd meggyújtották. Mindezt rögzítették is, majd a felvéte­leket felrakták egy házi kedvencekkel foglalkozó internetes oldal­ra. A rendőrséget az oldal üzemeltetője értesítette, aki szerint az eset egy kanális mellett történhetett. (SITA) Tizenhat éves fiú rabolt a kórházban Homonna (Humenné)/Koskóc (Kočkovce). Digitális fényké­pezőgépet valamint egy pénzt és bankkártyákat is tartalmazó bőr­táskát vitt magával egy tizenhat éves koskóci fiú a homonnai kór­ház gyermekosztályáról. A tizenegy ezer korona kárt okozó gya­núsítottat az elmúlt egy évben már büntették hasonló bűntény el­követése miatt. (SITA) Sírgyalázás Diószegen Diószeg. Sárgaréz vázákat és lámpásokat lopott el, valamint vi­rágokat dobált szét a temetőben két fiatal a helyi temetőben. A sír- gyalázással vádolt fiatalok negyvenezer koronás kárt okoztak. A nyolc síremlék megrongálásáért egy év börtönbüntetésre ítélheti őket a hatóság. (SITA) Zaklatta az édesanyját Maldur (Podhorany). Ittasan életveszélyesen megfenyegette az édesanyját egy 41 éves helyi férfi. A 60 éves asszonyt tavaly feb­ruártól fia sokszor bántalmazta is. (SITA) ígérgető üveges Dunaszerdahely. Csalással vádolnak egy dunaszerdahelyi já­rásbeli férfit, aki több helyen előleget vett fel azért, hogy beüve­gezi az ablakokat. A 48 éves férfi, aki akár két évre is börtönbe kerülhet, összesen harmincezer koronát csalt ki az öt károsult­tól. (SITA) Újabb drogelosztó helyre bukkantak a rendőrök Tótmegyeren csomagolták a kábítószert ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Tótmegyer. Kábítószer előállí­tásának, birtoklásának és forgal­mazásának vádjával indult eljárás a harminckét éves tótmegyeri (Ér­sekújvári járás) Eduard S., és a huszonnyolc éves szeredi (Galán- tai járás) Konštantín K. ellen. „Kol­légáinknak sikerült felgöngyölí­teniük egy drogelosztó központot Érsekújvárban és Tótmegyeren. A tettesek március 26-án újabb ada­gok készítése céljából 3,74 gramm pervitint szereztek be, ami 150 ki­sebb adag előállítására elegendő” - tájékoztatott az Érsekújvári Já­rási Rendőr-főkapitányság bűnü­gyi igazgatója. A rendőrök a dro­got Tótmegyeren, az egyik családi házban végzett házkutatás során találták meg, ahol fegyvert is le­foglaltak, és letartóztatták a két gyanúsítottat. A tetteseket akár 15 évi szabadságvesztésre is ítél­hetik. (száz) Nyolc község csatlakozott a kiváló minőségű karsztvizet biztosító hálózatra Elkészült a várva várt vízvezeték Szaniszló Sándor (középen) méltán ünnepelhet. Társulása oroszlánrészt vállalt a vízvezeték megépítésében. (Szabó Ottó felvétele) Kamáróc. Egy nappal a Vi­zek Nemzetközi Napja után a helyi vállalkozói házban ünnepélyes keretek közt és egy emléktábla leleplezése mellett átadták a Kanyapta menti falvak vízvezeték-há­lózatát. KOVÁCS ÁGNES A strukturális alapok segítségé­vel kivitelezett építkezésnek kö­szönhetően nyolc falu - Buzita, Szeszta, Kamáróca, Alsólánc, Res­te, Felsőián, Perény és Hím - kerül­het be az unió által finanszírozott vízvezeték-hálózat építési projekt­jébe. Perényben, Hímben és Felső­láncon volt már vízvezeték, ám a rossz vízminőség miatt ezek a köz­ségek is rácsatlakoztak a vezetékre. Kantánkon a legnagyobb problé­mát az óvoda jelentette, ahová tar­tálykocsikban szállították a vizet, s évente többször is vízmintát kellett elemeztetni, ami nem olcsó mulat­ság. A faluban ádagban öt családra esik egy kút, melynek vízminősége nem volt megfelelő. A Kanyapta A számok tükrében Az új vízvezeték a somodi for­rásból 2472 családot lát el minő­ségi karsztvízzel. Ez a lefedett­ség 92 százalékát jelenti. A csak­nem 22 kilométeres vízvezeték kiépítésével kapcsolatban Stani­slav Hreha, a Kelet Szlovákiai Vízművek vezérigazgatója el­mondta, a projekt összköltsége 69 083 millió korona volt. Az anyagi fedezet 75 százalékát eu­rópai uniós alapokból, 20 száza­menti községek évtizedek óta küz­denek már ezzel a problémával, mert a mocsarak lecsapolásával és szántófölddé alakításával meg­szűnt a környék természetes vízel­látása. Az ökológiai stabilitás a ta­nulmányok szerint Kamarócon és Szesztán a leggyengébb. Mindeh­hez hozzájárult a vasgyár okozta szennyezés és az intenzív mező- gazdasági művelés, ami szeny- nyezte a völgy vizeit. A projektnek több célja volt. El­sősorban az, hogy az említett falva­kat rácsadakoztassa a Somo- di-Kassa gerincvezetékre. Az épít­kezést megelőző helyzettanul­mány ugyanis kimutatta, hogy a falvakban a megengedett mennyi­ségnél magasabb a nitráttartalom, valamint nehézfémek is előfordul­nak a kutakban. A projekt 2004 szeptemberében érkezett a kör­nyezetvédelmi minisztériumhoz. A vízvezeték egyik része elkészült, de Kamáróc polgármestere, Szaniszló Sándor, aki a 2000 óta alakult Ka­nyapta Menti Falvak Társulásának elnöke, már a következő fázison dolgozik. A társulásba tartozó fal­vak közösen határozták el, hogy lékát az állami költségvetésből állták, a vízművek pedig 5 száza­lékkal járult hozzá a költségek­hez. Az összeg a nyolc említett te­lepülés vízvezeték-hálózatának kiépítésére volt elegendő, vala­mint két, egyenként 250 köbmé­teres víztározó felépítésére Buzi- tán. Összesen 710 darab csatla­kozót helyeztek el. Kassa megyé­ben a legutolsó adatok szerint a lakosság 50,8 százaléka élvezhe­mindent megtesznek a vízvezeték megépítéséért. Saját erőből készí­tették el a műszaki terveket. Hét évig tartott, mire az első fázis befe­jeződött. A társulás további tevé­ti a kanalizáció és 71,6 százaléka a vízvezeték áldásait. Az arány lassan változik, mivel évente kö­rülbelül hatezer lakos számára épül ki a vízvezeték és a csatorna­rendszer. Az ország ivóvízzel va­ló ellátottsága tekintetében a dé­li és keleti régiók a legelmaradot­tabbak. Szlovákia 16 százalék­ban nincs ellátva vízvezetékkel, ezen belül is a keleti régió kullog a legutolsó helyen, (kov) hetően elkészült a második fázis tervdokumentációja is, amelyet az ünnepségen adott át a polgármes­ter a vízművek igazgatójának. A második fázisban az egész Kanyap- ta-völgye csatornázását tervezik. 140 ezer eurót szereztek a Phare programból, és a Kelet Szlovákiai Vízművek 37 ezer euróval támo­gatta a tervdokumentáció elkészí­tését. Az összköltség 500 millió ko­ronára rúg. Szaniszló Sándor pol­gármester azonban sajnálatát fe­jezte ki, hogy az uniós előírás sze­rint csak a 2000-nél több lakost számláló települések kerülhetnek be a projektbe, ezért a tervezet egyelőre megfeneklett. Kelet-Szlo- vákiában több mint 937 település van, ebből csak 96-nak van 2000-nél több lakosa, ráadásul ezek a települések már csatorná­zottak. kény együttmuködesenek köszön­Atgondolt a varos turizmusfejlesztési stratégiája, a következő lépés a Nógrádi Geopark létrehozása lesz Megnyílt az információs központ Füleken SZÁSZl ZOLTÁN ' ­Modem, egyszersmind hagyományos arcot mutat az információs központ Tavaly húszezren látogattak a várba Füleken több mint félévszázados hagyományai vannak a múze­umnak, fejlesztése és bővítése jelenleg is folyik. A Városi Múzeum melletti épületeket idén kezdik felújítani, ide költözik majd át a je­lenleg bérelt helyiségekben működő könyvtár, a múzeum egy ré­sze pedig a tavaly télen átadott Bebek toronyba költözik. Ebben a nagyon ízlésesen és célszerűen felújított műemléképületben a Vármúzeum kap helyet, a felszabadult termekben pedig várostör­téneti, és a Fülek életét már több mint egy évszázada meghatározó zománcipart bemutató tematikus kiállítás készül. A személyi ál­lományt is bővíteni fogják, a nyári szezon megnövekedő forgalma - a tavalyi mérleg szerint közel húszezren látogattak el a füleki várba - új munkahelyeket eredményezhet. A Várfelső utcánban a város által megkezdett fejlesztés hatására egymás után hozzák rendbe ingadanjaikat a tulajdonosok, (szász) Fülek. Több mint tizenkét­millió koronát fordított Fülek városa a március 7-én megnyi­tott Turisztikai Információs Központ megépítésére valamint az idegenforgalmat serkentő marketingterv kidolgozására. A kivitelezéshez az Interreg szomszédsági programból sike­rült pénzt nyernie a városnak. A városközpont legdominánsabb építészeti emléke, a füleki vár tövében átadott többfunkciós információs központ épületé­ben, most még kulturáltabb kö­rülmények várják az ide érke­zőket. Az alig valamivel több mint tízezer lakosú nógrádi te­lepülésen hosszú távra kidolgo­zott stratégiát alkalmaznak a térség gazdasági életében meg­határozó szerepet játszó turiz­mus és idegenforgalom fejlesz­tésére. A városi hivatalban kü­lön városfejlesztési, és az ide­genforgalommal, vidékfejlesz­téssel, pályázati források meg- célozásával foglalkozó szakosz­tály jött létre néhány évvel ez­előtt. Ennek a csapatnak kö­szönhetően, több sikeres pályá­zat eredményeként, tavaly pél­dául több mint hatvanmillió ko­rona értékű ingatiannal gyara­podott a város vagyona. A Tu­risztikai Információs Központ átadását egy szakmai konferen­ciával kötötték össze, amelyen bemutatták az információs köz­pont marketingtervét, elemez­ték a határ menti együtt­működés tapasztalatait és a terveket, a nógrádi idegenfor­galom jelenlegi helyzetét és a Besztercebánya Megye déli ré­szén lévő idegenforgalmi látvá­nyosságok fejlesztésének és jobb kihasználhatóságának le­hetőségeit. A konferenciával egy időben többnyelvű, tájékoz­tató füzet is megjelent. A most megnyílt információs központ a Nógrádi Geopark központjaként is szolgál majd. Megnyitásával (Szekeres Éva felvétele) párhuzamosan megkezdődött a város által működtetett idegen- forgalmi és kulturális létesít­mények átszervezése és moder­nizálása is. Amint azt Agócs Jó­zsef, Fülek polgármestere ‘la­punknak elmondta, további be­ruházások várhatóak a város­ban, 2008-ban szintén legkeve­sebb hatvanmillió korona értékű ingatlannal gyarapodik a városi vagyon. „Az országos vi­szonylathoz kicsi, de a régió szempontjából nagyon fontos beruházások folynak a város te­rületén, jól átgondolt stratégia szerint. A turizmus fejlesztéséhez el­engedhetetlen volt az informá­ciós központ megépítése, a kö­vetkező lépés a Nógrádi Geo­park létrehozása lesz, ami már szintén folyamatban van” - mondta a polgármester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom