Új Szó, 2008. március (61. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-01 / 52. szám, szombat

A nap száma: már március Szombati vendég 10. oldal Csonté Karol! aki eladta Škrtelt a van, legalábbis a Smer most ünnepli a nőnapot UT SZÓ Rövidesen ^ '■ . . , ír újra indul a TIPPELŐK ÚJ SZOIOCILHJAJA! Jövő héten részletes tájékoztató. Vásárolja lapunkat! 2008. március 1., szombat Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) 61. évfolyam, 52. szám www.ujszo.com Visszahívják Harryt Afganisztánból A hercegnek „akár harminc" tálib fegyveres megölésében is része lehetett 20. oldal Ismét Ht a Szalon és a Presszó is Komolyabban és könnyedé­ben a hét végén az Új Szóval Szombati mellékletek A nap mondata: Azt akarom, hogy a szüleim Medvegyevre szavaz­zanak. Ha bízik benne Putyin, akiben bízik egész Oroszország, akkor nekünk is bíznunk kell benne. Egy orosz kisgyermek Katolikus egyház: a kisebbségi hívők nem választottak megfelelő módszert a dialógusra Aláírásgyűjtés a magyar püspökért Pozsony. A magyar katolikus papok és hívők egy része nyűt levélben fejezte ki elégedetlenségét a szlovákiai egyházmegyék reformjával kapcsolatban. A következő napokban aláírásgyűjtés indul a helyzet rendezéséért. MÓZES SZABOLCS A Jópásztor Alapítvány, a Páz- máneum Polgári Társulás és a Mécs László Társulás kifogásolja a két héttel ezelőtt ismertetett egy­házmegyei reformot. A nyűt leve­let eljuttatták a Szlovák Püspökka­ri Konferenciához, s a sajtóval is ismertették. Megfogalmazói sze­rint az egyházmegyei átszervezés­sel megbomlott „az egy tömbben élő magyar nemzetiségű hívek természetes egysége“. A szerzők elvárták volna, hogy a püspökök a magyar hívek pasztorációjával megbízott főpásztor kinevezését is kérik a pápától, ám ez nem történt meg. „Sajnos, nem konzultáltak a lelkipásztorkodó papokkal, akik a legjobban ismerik az egyházme­gyék egyes plébániáinak helyzetét, így történhetett meg, hogy rólunk nélkülünk döntöttek” - áll a levél­ben. A három szervezet a napok­ban aláírásgyűjtő akcióba kezd, melynek keretében a hívek is tá­mogatásukat fejezhetik ki. „Az Járt Sokol folyékonyan beszél ma­gyarul (SITA-felvétel) íveket a napokban postázzuk a plébániákra, ahol alá lehet őket ír­ni“ - mondta lapunknak Karaffa Attila, a Pázmáneum titkára. A nyílt levél szerzői azt javasolják, a püspökök szorgalmazzák magyar főpap kinevezését, aki a kisebbségi hívek pasztorációjával volna meg­bízva. „Ez az egyes püspökök ha­táskörébe tartózik - mondta la­punknak Jozef Kováčik, a konfe­rencia szóvivője. - A rendezés kér­dése aktuális, minden folyamat­ban van. Most, az átszervezés után a püspököknek időre van szüksé­gük, hogy megismerkedjenek az új helyzettel. Ha szükség lesz rá, ma­gyar segédpüspököket vagy hely- nököket is ki fognak nevezni.” Kováčik szerint három magyarul folyékonyan beszélő főpásztor is van - Ján Sokol, Vladimír Filo és Ján Orosch. „Minden püspöknek kötelessége az egyházmegyéjéhez tartozó híveiről gondoskodni, te­hát a magyarokról is. Az, hogy ezt milyen formában teszi, már rajta múlik” - mondta Kováčik. A szóvi­vő nem tartja szerencsésnek a til­takozás formáját. „Az első lépés a kérdés politizálása volt, most egy nyílt levél formájában került erre sor. A katolikus egyházon belül másképp zajlik a kommunikáció. A püspökök nyitottak a párbe­szédre” - tette hozzá. Karaffa sze­rint viszont „eddig erre nem volt hajlandóság”. Február 14-én egy új püspökség és érsekség jött létre, a délnyugat-szlovákiai régiót - mely addig a nagyszom­bat-pozsonyi érsekség része volt - négy egyházmegye között osztot­ták szét. Fegyvert is talaltak Csallóközi gázolajfogás Rács mögött a francia államfő. A dél-afrikai látogatáson tartózkodó Nicolas Sarkozy tegnap megtekintette azt a cellát is, amelyben egykoron 18 évig raboskodott Nelson Mandela, az ország volt elnöke. (SITA/AP-felvétel) Igor Lipták kezdte el a „hátrányjelentés" kidolgozását; noha nem ő fejezte be, mégis kirúgta a miniszter Viera Tomanová mindent cáfol, de nem indokol Diósförgepatony. Összesen 14 400 liter gázolajat, hangtompítós fegyvert és lopott járműveket is ta­lált a vámhatóság a dunaszerdahe- lyi járásbeli községben. Egy cég raktárában bukkantak rá a több mint félmillió korona értékű üzemanyagra. Eredetét a társaság képviselői nem tudták megmagya­rázni. A vámnyomozók néhány hónap alatt már másodszor razzi- áztak Dióspatonyban, tavaly ősszel egy illegális cigarettagyárat füleltek le. A hatóságok szerint a községben és környékén rendsze­resen „rejtenek el” illegális keres­kedésből származó termékeket. Más régiókhoz képest ezért is raz- ziáznak gyakrabban a Dunaszer- dahelyi járásban. A minden bi­zonnyal illegálisan beszerzett gázolaj lefoglalásán a nagyszom­bati vámhatóság a rendőrséggel is együttműködött. Az illegális ci­garettagyárat Dióspatonyban októberben cserkészte be a vám­hatóság. Egy raktárban több mil­lió korona értékű gépet találtak, az akció során 13 tonna dohányt is lefoglaltak, hét személyt tar­tóztattak le - öt szlovák és két bolgár állampolgárt. Mint kide­rült, a két külföldi tettes Bulgári­ában egy legális dohánygyárban dolgozott, Dióspatonyban az il­legális cigarettát gyártó gép beál­lítására „ügyeltek”. (dem, s) ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Viera Tomanová szo­ciális ügyi miniszter tegnap cáfol­ta, hogy azért váltotta le Igor Lip- tákot, a szaktárca nyugdíjak fel­ügyeletével megbízott főosztály­vezetőjét, mert nem a minisztéri­um szája íze szerint készítette el a jelentést a második pillér hátrá­nyából. A leváltást azonban nem indokolta. Vladislav Borik, a mi­nisztérium személyzeti vezetője szerint ezt a törvény nem írja elő. Lipták korábban a Szociális Bizto­sító egyik igazgatója volt. Onnan tavaly távozott, amikor a szaktárca átalakította az intézmény vezető­ségét. Szakemberként tartják számon, leváltása meglepte Jozef Haleckýt, a parlament szociális bi­zottságának HZDS-es elnökét is. A döntés okát nem közölték Lipták- kal sem. A napokban nyilvános­ságra hozott jelentést az ellenzék és a szakemberek részrehajlónak tartják, mivel túl kedvezően ítéli meg az egypilléres rendszert. Lip­ták lapunknak elismerte, kezdet­ben őt bízták meg a kidolgozásá­val, de más fejezte be ezt a munkát. Azt is mondta, menet közben „finomítottak” rajta, de a levont következtetésekkel egyetért. Eze­ket azonban Robert Fico kormány­főtől és Viera Tomanovától eltérő­en inkább az ellenzék és a szakem­berek álláspontjának megfelelően magyarázza. (További részletek a 3. oldalon.) (l.p.j.) Igor Lipták A szociális tárca tegnap le­váltott főosztályvezetője Összefügghet menesztése a második pil­lérről készült elemzéssel, melyet más­képp magya­ráz a kormány és más­képp sok elemző? Nem akarok találgatni, csak azt tudom megismételni, hogy nem közölték velem le­váltásom indokát. Az elemzést nem én készítettem, vagyis a megírásában nem vettem részt. Igaz, ezt a feladatot én kaptam meg, de a kidolgozá­sában már nem volt részem. Nem tagadhatom, hogy az ál­talam eddig vezetett főosztály munkatársai késztették. Egyetért az elemzés kö­vetkeztetéseivel? Hogyan értékeli a dokumentumot? Máshogy fogalmaznék. Már korábban is kijelentettem, a nyugdíjak meghatározásánál olyan sok kritériumot kell fi­gyelembe venni, hogy nem le­het egyszerű választ adni arra a kérdésre, a második pillér ki­nek éri meg, kineknem. Akiki­csit ért hozzá, annak nyilván­való, hogy nem lehet csak úgy bedobni a köztudatba, hogy egymillió embernekhátrányos, esetleg mindenkinek, aki 29 ezer koronánál kevesebbet ke­res. Nem lehet fekete-fehérben vizsgálni a kérdést. Az elem­zésben nematáblázatokafon- tosak, hanem az, hogy min­denkinek magánakkéllmérle- gelnie saját helyzetét. Az egyén tudja, mire számíthat a követ­kező években, emelkedik-e a fi­zetése, meddig akar dolgozni. Ebbőlaszempontbólegyetértek vele. Igaz, az elemzést kicsit fi­nomították. A leváltásában közreját­szott, hogy más a vélemé­nye a nyugdíjrendszerről, mint a miniszternek? Lehet összefüggés. Inkább szakmai szempontból igyekez­tem megközelíteni a kérdése­ket, de elismerem, lehet más szemszög is. Az is igaz, hogy egyes kérdésekben mást java­soltam, mint a miniszter, (lpj) 9 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD EUR GBP CZK 100 HUF PIN Borult ég, eső. szél Ma az Albinok, Telefon: T ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 21,447 32,544 42,518 1,289 12,313 9,218 A hőmérséklet 5 és 14 fok között alakul. ">• \ holnap a Lujzák ünnepelnek. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom