Új Szó, 2007. december (60. évfolyam, 277-298. szám)

2007-12-29 / 297. szám, szombat

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2007. DECEMBER 29. Szalon - hirdetés 15 CD-AJÁNLÓ „Kit ringat a bölcső, Janikát.Verses mesék gyerekeknek és felnőtteknek PUHA JÓZSEF „Nem telt el túlságosan sok idő március, Attila halála óta. Úgy él­jük meg hiányát, mint hogyha nem vennénk róla tudomást. A társalgó­ban, a folyosókon, az öltözőkben vagy előadás közben, ha meglá­tunk valakit Attila jelmezében, nem esik le rögtön a tantusz, hogy nem ő jelent meg. Egy ilyen alka-' lom, mint a mai, egyszerre jelen és múlt idő. Luca megérkezése a je­len. Ahogy már most készülődünk március tizenhatodikára, Attila negyvennyolcadik születésnapjára, a jelen és a múlt. A szerveződő gá­laest a napi beszélgetések tárgya, valójában ez a biztos pont a szín­ház márciusi műsortervében, min­den más e köré szerveződik” - nyi­latkozta a CD sajtótájékoztatóján Jordán Tamás, a Nemzeti Színház leköszönő igazgatója. „A Magyar Katolikus Rádióból kért fel minket - köztük Attilát is - E. Román Kata, aki ennek a lemeznek is társszer­kesztője és rendezője, hogy verses meséket mondjunk gyerekeknek, felnőtteknek. Attila halála után mindannyiunk számára világossá vált, hogy ezeknek a verseknek, meséknek el kell jutniuk többek közt fiához, Jancsikához - és most már Lucához is és ki kell talál­nunk valamit, hogy az elkezdett munka befejeződhessen. Úgy gon­doltuk, mi ezt a CD-t be fogjuk fe­jezni, ha már Attila nem tudta. Megjelentetjük, elsősorban Attila gyermekeinek. Úgy érzem, gyö­nyörű lett. Túdtuk, hogy Attilának mennyire fontos volt a felvidéki és a magyar művészeti élet összekap­csolása, ezért a Ghymes együttes­ből megkerestem Szarka Gyulát és Tamást. Egy rendkívül szép munka kezdődött velük, ők egészí­tették ki a lemez első felét mintegy félórásra. A máso­dikat mi, színészkollégák, barátok rögzítettük. A le­mez elkészült, ötezer pél­dányban jelent meg, a be­vétele, reméljük, kis segít- ség lesz a gyerekeknek, a családnak. Az albumon közreműködő valameny- nyi művész, muzsikus, grafikus, hangmérnök, fotós, a kiadó, a nyom­da és a rádió önzetlenül mellénk állt. Ingyen, el­lenszolgáltatás nélkül. A Magyar Katolikus Rádiótól például a tel­jes stúdióidőt ingyen kaptuk, a hangmér­nök, a kiadó lemon­dott a haszonról, a nyomda féláron dol­gozott, csak a terjesz­téssel kapcsolatos költségeket kelj kifi­zetni, amit termé­szetesen nem kérhe­tünk ingyen. Attila iránt érzett sze­retetünk volt közöttük a kapocs, és a halála után feltörő megrendítő erejű rajongás, a művészete iránt érzett nagyrabecsülés és tisztelet nyitott meg előttünk minden ka­put. A kiadvány bevétele a Kaszás Attila Szellemi Hagyatékának Ápo­lásáért létrehozott közhasznú ala­pítványon keresztül Attila gyerme­keié” - mondta Pápai Erika, a CD szerkesztő rendezője és közremű­ködője. „Soha ilyen fájdalmas és szép feladatom nem volt, mint en­nek a lemezborítónak a megterve­zése. Amikor először hallgattam, állandóan meg kellett állnom a ko­csival, mert elhomályosult az út. De azt nagyon fontosnak érzem el­mondani, hogy sokadszorra hall­gatva már nevetni is tudtam a gon­dosan összeválogatott, értékes tar­talmán; mert azon túl, hogy az al­bum nemes célt szolgál, nagyon igényes és szórakoztató” - mesélte Kentaur. „Aki meghallgatja, azt fogja érezni, hogy minden részét a szeretet lengi be. Ilyen fantasztikus kapcsolat egy alkotógárdán belül, mint amit itt tapasztaltunk, egé­szen kivételes” - mondta E. Román Kata. A félkész hanganyagról a barátai a színész halála után eldöntötték, hogy másolatot készítenek kisfiá­nak, Jánosnak, amit végül kerek egésszé farag­tak, s mely Attila má­sodik gyermekének, Luca ér­kezésével egy időben került boltok­ba. A lemez címét Gazdag Erzsi ver­se, a Bíztató bölcsődal kezdősora adta, amely Szarka Gyula zenéjével és előadásában, Pápai Erika, vala­mint Szarvas József közreműködé­sével csendül fel. Az albumon har­minc felvétel hallható, ezek közül tíz a március 27-én elhunyt színmű­vész előadásában - ezek voltak éle­tének utolsó felvételei. Március kö­zepén rögzítették, néhány nappal halála előtt. Az elkezdett munkát színésztársai, barátai fejezték be, az ő előadásukban hallhatóak a továb­bi verses mesék. A korongon talál­ható harminc meséből tízet Kaszás Attila előadásában hallhatunk: töb­bek között Baranyi Ferenc, Csoóri Sándor, Csukás István, Móricz Zsig­mond, Utassy József és Tóth Bálint műveit mondta fel. A zenét a Ghy­mes jegyzi. A további művek a ti­zenkilencedik és huszadik század első felének nagyjai, így Kosztolá­nyi Dezső, Móra Ferenc, Benedek Elek, Rudnyánszky Gyula, Gyulai Pál, Gárdonyi Géza, Pósa Lajos, va­lamint Tompa Mihály alkotásai kö­zül kerültek ki. A lemez közremű­ködői közt található a már említett Pápai Erika, Nagy-Kálózy Eszter, Rátóti Zoltán, Rudolf Péter, Szarvas József, Stohl And­rás, valamint Ákos, a ze­nei aláfestésről az ő ese­tükben Fekete Tibor Samu gondoskodott. A Verses mesék gye­rekeknek és felnőt­teknek alcímnek megfelelően a CD valóban tökéletes ajándék gyerekek­nek és felnőttek­nek egyaránt: a legismertebb me­séktől a magyar iro­dalom egy-két egyedi gyöngyszeméig, kiváló hazai muzsikusok és szí­nészek előadásában. Ahogy Stohl András mondta a sajtótájékoztatón, nagyon fontos, hogy az album minél több példány­ban fogyjon. Nem hiszem, hogy szükséges ezt indokolni. Meg azért is, mert jó. Kaszás Attila március 23-án tra­gikus hirtelenséggel hunyt el. A Nemzeti Színházban éppen a Ti­zenkét dühös ember című darabot próbálták, amelyben a negyedik es­küdtet játszotta volna, olyan színé­szek mellett, mint Sinkó László, Garas Dezső, Kulka János vagy Trokán Péter. vi, * >1 1» r Még ma aktiváltassa az előfizetett 02 Kártyáját Bürokrácia és papírmunka nélkül már csak néhány napig Már csak néhány napig aktiválhatja az előnyös karácsonyi 02 Kártyát a 02Narovinu Special programmal vagy az 02 Voľnosť és az 02 Voľnosť Mini havi programokat fölösleges bürokrácia nélkül. A jövő évtől, bármely hívóprogram megvásárlása alkalmával, a mobiloperátorok valamennyi ügyfelének igazolnia kell a személyazonosságát. Ezt a kötelezettséget az elektronikus kommunikációsról szóló törvény módosítása vezeti be. A Telefonica 02 Slovakia és üzleti partnerei az ügyfeleikkel szembeni előzékenységből már csak néhány napig fogják az 02 Narovinu és az 02 Voľnosť bhívóprogramokat az ügyfelektől személyazonosság igazolásának kérése nélkül árusítani. Több információt a www.sk.o2.com honlapon vagy a díjtalan 0800 02 02 02-es telefonvonalon vagy az ügyfélszolgálati 949-es telefonvonalon kaphat. 0800 02 02 02 www.sk.o2.com ‘Jüefinica BP-7-14826

Next

/
Oldalképek
Tartalom