Új Szó, 2007. december (60. évfolyam, 277-298. szám)

2007-12-04 / 278. szám, kedd

14 Interjú UJ SZÓ 2007. DECEMBER 4. www.ujszo.com Interjú Mezei Istvánnal, a kisebbségi labdarúgó-válogatott menedzserével, akit Egerszegi Krisztina és Nagy Tímea társaságában jelölték a Prima Primissima Díjra A focicsapat, amelynek játékosai temetőt takarítanak A gyöngyöspatai cigánytelepen nőtt fel, ott kezdte el kergetni a labdát Tizenöt éve szervezi a ci­gány futball-válogatottat, a csapat ezalatt mindössze egy mérkőzést veszített el, miközben megnyert 92-t. Több száz fiatalt tanított a futballra és az életre. Mun­kája december 7-én kaphat­ja meg méltó elismerését: Egerszegi Krisztina és Nagy Tímea társaságában jelölték a Prima Primissima Díjra. KISS TIBOR NOÉ Honnan jött az öüet, hogy megalapítsa a cigány válogatot­tat? 1989-ben meghalt Farkas Já­nos, a Vasas világhírű játékosa, ő lőtte azt az emlékezetes gólt a braziloknak az 1966-os világbaj­nokságon. Jancsi egy egyszerű ro­ma srác és egy csodálatos ember volt. 1992-ben a saját pénzemből megalapítottam a Farkas János Alapítványt. Ezzel egyrészt előtte tisztelegtem, másrészt az volt a célom, hogy a Magyarországon élő tehetséges roma fiatalok szá­mára lehetőséget adjak arra, hogy futballozhassanak. Kiktől kapott segítséget min­dehhez? 1995-ben megkerestem Benkő Lászlót, a Magyar Labdarúgó Szö­vetség (MLSZ) akkori elnökét. Egyszerűen bementem a szövet­ség székházába, nem volt időpon­tom, kapcsolatom hozzá, nem is ismertem. A titkárnő nem is értet­te, mit szeretnék, de éppen akkor jött ki az irodából egy férfi, akiről kiderült, hogy nem más, mint Benkő úr. „Mondjad, mit szeret­nél, te cigánygyerek?” - kérdezte tőlem. Rögtön megtaláltuk a kö­zös hangot. Elmondtam neki, hogy szervezni akarok egy tornát, ahol romagyerekek focizhatná­nak. Tetszett neki az öüet, márci­us 15-ét választottuk időpontnak, mégis csak az a szabadságharc ünnepe. Balassagyarmaton ren­deztük meg a bajnokságot, ahová 14 megyéből jöttek gyerekek, kö­rülbelül ötszázan. Csak cigány gyerekek játsz­hattak? Nem. Volt, aki hozta a barátját, aztán ráfogta, hogy ő is cigány. Én persze láttam, hogy nem az, de ha ők azt mondják, akkor legyen. Nem tiltakoztam. Rendben lezaj­lott a torna, aztán a végén Puskás Öcsi bácsi kihívott egy meccsre. Azt mondta, hogy ezek közül a srácokból közül szedjük össze a legjobbakat. Ő a magasakat vá­lasztotta, nekem maradtak az ala­csonyak, mégis 3:2-re megvertem a gyerekeimmel az ő csapatát. El is kezdett kergetni a pályán, hogy „szétrúgom a fenekedet, cigány- gyerek”. Aztán megveregette a vállamat: „látom, jó szemed van” - mondta. Ezekből a fiúkból lett aztán a cigány válogatott? Igen, ekkor kezdődött a cigány válogatott korszaka. Kalandos időszak volt. Az első meccsünket az osztrák válogatottal játszot­tuk, nagyon megvertük őket, 17- ig számoltuk a gólokat. Aztán el­mentünk Nagymegyerre, ahol 3:2-re nyertünk a szlovákok el­len, az erősebb ellenfél volt. Utá­na Bulgáriába utaztunk, ott is nyertünk. Jött is egy követségi titkár, hogy a Szófia Górnik vissza akar vágni, mert megver­tük a bolgár cigányválogatottat. Annyira vissza akartak vágni, hogy az egyik játékosunkat leü­tötték, félbe is szakadt a meccs. Végül folytatódott, és rúgtunk is nekik négy gólt, így lett 5:1 a ja­vunkra. Meghívtuk őket Pestre, ahol a Vasas-pályán is balhé volt. Akkor éppen Vágner Lászlót (egykori, az 1998-as világbaj­nokságot is megjárt magyar já­tékvezető - a szerk.) akarták megverni, mert megadta a har­madik gólunkat, úgyhogy ő in­kább tíz perccel korábban lefújta a meccset. Persze nyertünk, és jó barátok lettünk, nem volt ebből semmi gond. Aztán elutaztunk Romániába, de az sem sült el va­lami jól. A Steauával játszottuk volna a döntőt, de közben hatal­mas tömegverekedés tört ki a bukarestiek és a nagyváradiak között. Igaz, minket nem bántot­tak. Annyira elhúzódott a vere­kedés, hogy el kellett indulnunk Magyarországra, le sem játszot­tuk az utolsó meccset. Nem is baj, még a végén minket is meg­vertek volna. Aztán jöttek sor­ban a mérkőzések, a szlovénok, horvátok, bosnyákok, csehek el­len. A legemlékezetesebb talán az volt, amikor a román cigány­király eljött a legjobb csapatával Gyulára, de mi rúgtunk nekik egy hetest. Egyébként akkor ne­vezték ki Dr. Bozóky Imrét az MLSZ elnökévé, akinek az első útja éppen Gyulára vezetett. Kikből álltak az ellenfelek csapatai? Mindig korosztályos csapatok voltak. Vagy a különböző orszá­gok 19-20 éves korosztályos válo­gatottjai, vagy hozzánk hasonló­an kisebbségi válogatottak. A nemzetközi szabályok szerint ná­lunk most is mindenki 20 éven aluli, mindig csak három 23 éves játékosunk van. Szinte minden meccsüket megnyerték. Mi a csapat mérle­ge? Egy meccset veszítettünk el, és egy döntetlent játszottunk az el­múlt tizenkét év alatt. Az említett, osztrákok elleni meccs óta 94 nemzetközi találkozón szerepel­tünk, elsősorban a Magyarország­gal határos országok válogatottja­ival, de játszottunk már Litvánián keresztül Brazíliáig mindenkivel. Ezek egy része oda-vissza találko­zó volt, másik része egy-egy je­lentős nemzetközi torna alkalmá­ból zajlott. Legsikeresebb évünk talán 2006 volt, amikor a 19 éves korosztályos válogatottunk Finn­országban 30 csapat közül meg­nyerte a Helsinki-kupát. Ez koráb­ban egyetlen magyar csapatnak sem sikerült. Tavaly decemberben ugyanez a válogatott Brazüiában is megnyert egy tornát hazai és nemzetközi élcsapatok előtt. Az­tán részt vettünk a horvátországi „Mini Roma Világbajnokságon” is, ahol csak a második helyet si­került megszereznünk, bár veret­lenek maradtunk. Jó lenne foly­tatni ezt a sikersorozatot. Volt valami személyes moti­vációja, amiért belefogott ebbe a csapatépítésbe? Persze, nekem már iskolás ko­romban is csapatom volt. A gyön­gyöspatai cigánytelepen, ahol felnőttem. A környékbeliekkel egymás ellen futballoztunk, de akkor még szó sem volt arról, hogy cigányok csak cigányokkal, magyarok csak magyarokkal fo­cizhatnának együtt. Kik támogatják a csapatot? Eleinte az MLSZ kitüntetett fi­gyelmet fordított a csapatra. Ami­kor Bozóky urat leváltották, azt gondoltuk, olyan ember kerül a szövetség élére, aki a magyar fut- bajlnak még jobbat akar. Kisteleki István el is vitt ebédelni, mindent megígért. De ebből semmi sem lett. Már szerelést sem kapunk, és az évi ötmillió forintos támogatá­sunkat idén háromra csökkentet­ték. A szövetséggel való kapcsola­tunk ma már ott tart, hogy amikor kapott gól nélkül megnyertünk egy kupát Brazüiában, akkor még csak nem is gratuláltak. Sőt, hiába próbálom keresni őket, elérhetet­lenek a számomra. Ezen kívül egy zsidó szervezet támogat minket, amelytől évente 500 ezer forintot kapunk. Lemegyünk vidékre, ját­szunk egy meccset, és ha a környé­ken van zsidó temető, akkor azt a játékosok szépen rendbe teszik, ki­takarítják. Sajnos azonban egyelőre ezt a pénzt sem kapjuk meg, ugyanis az MLSZ-nek utal­ták, de a szövetség nem küldte to­vább nekünk. Emellett vannak még magánszemélyek, akik fede­zik a költségeinket. Kikők? Abban állapodtam meg velük, hogy ezt nem hozom nyilvános­ságra. Milyenek a cigány válogatott mindennapjai? Korábban magam jártam a vi­déket, kerestem a tehetségeket. De ma már minden megyében van egy segítőm, aki rögtön tájé­koztat, ha talál valahol egy ígére­tes gyereket. Egyébként havonta kétszer gyűlünk össze, és edzünk a Puskás Stadion melletti edzőpá­lyán. Általában edzőmeccseket játszunk, többnyire a Honvéd el­len szoktunk focizni, de a Fradi vagy a Budaörs is szívesen jön ját­szani velünk. Nem gondolt arra, hogy olyan futballiskolát is létrehoz­hatna, amilyen például a Sán­dor Károly Akadémia? Dehogynem. De ez irreális el­képzelés. Tervezném, de nincs miből. Egyelőre'felvettük a kap­csolatot a Honvéddal, az Illés Béla Futballakadémiával, és Orbán Viktor is felajánlotta, hogy har­minc cigánygyereket szívesen lát­nak a felcsúti Puskás Ferenc Lab­darúgó Akadémián. Az MTK-val nincs valami jó kapcsolatom, még sosem sikerült megközelítenem, vagy akárcsak telefonon is elér­nem Várszegi Gábort. Együtt­működési megállapodást próbá­lunk kötni akikkel csak lehet, sze­rencsére jó a kapcsolatom a me­gyei labdarúgó szövetségekkel, megyei vezetőkkel, polgármeste­rekkel. Egyébként lehetne pályáz­ni akadémiára EU-s pénzből, de erre a témára már Járóka Lívia (a Fidesz EU-képviselője - a szerk.) is bejelentkezett, aki rögtön a sa­ját apját akarta megtenni igazga­tónak, de nem hagyta volna ki a vezetésből a férjét és az öccsét sem... Amikor megkérdeztem tőle, hogy ezt müyen alapon gon­dolja, azt felelte, ők mindnyájan értenek a focihoz. A kisebbségi válogatottból át­kerülnek játékosok a magyar klubokhoz is? Igen, az elmúlt két évben ez kezd gyakorlattá válni. Legutóbb éppen Lakatos Bélát igazolta le a Diósgyőr, de a Vasasban játszó Lá­zok Jánost is mi fedeztük fel. Az NB II-ben 25-30 gyerekünk fut- ballozik (Bőcsön, Pápán, Pécsett, Kazincbarcikán), akár név szerint is fel tudom sorolni őket. Ön szerint a cigány fiatalok még mindig hátrányos helyzet­ben vannak a futball területén? Sajnos igen. Ahhoz, hogy egy tehetséges cigány fiatal meghatá­rozó játékos lehessen bárhol, tíz­szer annyit kell letennie az asztal­ra, mint egy „magyarnak”. Én erre fel is készítem a gyerekeket. De ha már eljut arra a szintre, hogy fon­tossá válik egy csapatban, akkor barátai lesznek, és nem számít a korábbi hátránya. Nagyon sokat (Somogyi Tibor felvétele) kell azonban tenniük ahhoz, hogy ide eljuthassanak. Mit adhat a futball a cigány­ság számára? Ahogy a magyarságot 85 évvel ezelőtt a trianoni békeszerződés­sel elszakították a gyökereitől, úgy ezt a cigánysággal is megtet­ték a hetvenes években, amikor felszámolták a cigánytelepeket. Megszűntek a grundok, a rétek, ahol egész nap rúgtuk a labdát, ci­gányok, magyarok. Pedig a sport emberformáló erő, tartást ad. Az edzéseket is azért tartjuk a Puskás Stadionban, hogy amikor a gye­rek hazamegy a falujába, azt mondhassa: „tegnap a Puskás Sta­dionban játszottam”. El kell hitet­ni velük, hogy ők a legjobbak. Minden meccs előtt három esküt kell tenniük. Először felesküdünk a hazánkra. Másodszor feleskü­dünk arra, hogy sportszerűen ját­szunk. Harmadszor pedig feles­küdünk arra, hogy nem ellenség­nek, hanem ellenfélnek tekintjük azokat, akikkel szembekerülünk a pályán. Ennél a csapatnál nem­csak az edzőjüknek, hanem kicsit az apjuknak is kell lennem. Gyak­ran kapok olyan telefonokat, hogy „Pista bácsi, tessék nekem segíteni, nem akar velem szóba állni a csajom!”. Ön szerint hogyan lehetne közelebb hozni egymáshoz a ci­gányságot és a magyarságot? Nem kellene mást tenni, mint visszaadni az embernek a méltó­ságát. Mert mi az embernek a mél­tósága? A munka. Mindegy, hogy segédmunkás vagy orvos vagy, ha nincs munkád, akkor semmi vagy, egy roncs, egy halott ember, kilen­céves koromtól jártam napszám­ba. Később esténként kiraktam két-három vagont, máig megvan­nak a számlák. 270 forintot kap­tam egy vagonért, ebből adtam 20 forintot a vasutasnak, hogy a leg­jobb vagonokat adja. így már 1971-ben építkeztem Gyöngyös­patán, felhúztam egy háromszo­bás összkomfortos lakást. Aztán letettem a gépkocsivezetői vizsgá­kat, még traktorra is, elkértem a cégtől a kocsit, mentem az erdőbe követ szedni. Később busszal hoz­tam fel a cigányokat a Fővárosi Építőipari Vállalathoz. Elkezdtünk teljesítménybérben dolgozni, úgy­hogy kettőkor már mehettünk fut­ballozni - másnap persze azt mondták, a cigányok nem dolgoz­nak. De azok, akik akkor lakást építettek maguknak a munkájuk­ból, most megint nem tudnak hol dolgozni. Gyakran találkoznak rasszis­ta felhangokkal? Szerencsére nem. A rasszista gyáva ember, aki csak falkában mer támadni. Egy becsületes ma­gyar, ember nem bántja az idege­neket, a romákat, hanem min­dent megtesz azért, hogy ez az ország Magyarország legyen öt­ven év múlva is. Nem attól kelle­ne félni, hogy több cigány vagy idegen lesz az országban, hanem attól, hogy túl kevés a becsületes magyar ember. Ki lehet innen za­varni a zsidókat vagy a cigányo­kat, de ez nagy tévedés, mert mi együtt élünk, dolgozunk ebben az országban, zsidó magyarok­ként, cigány magyarokként. Egy szlovákiai magyar is becsületes állampolgár akar lenni, aki büsz­ke arra, hogy magyar nemzeti­ségű. Ha nem mondhatom el ma­gamról, hogy cigány vagyok, ak­kor hontalan vagyok, de ugyanez érvényes egy szlovákiai magyarra is. Ha viszont azt mondják rám, hogy nem vagyok magyar, akkor miért kellett a katonasághoz be­vonulnom, miért kellene adót fi­zetnem? Egyébként nézzük meg, mit tettek velünk a Habsburgok. Mária Terézia leromboltatta a vá­rainkat, aztán vérbe fojtották a szabadságharcot, kivégezték a nemeseinket - ma pedig sógorok­ként beszélünk róluk. A Magyar- országon született romáknak mégsem adunk jogot a munká­hoz. Helyette adunk segélyt. Sokan erre azt mondják, hogy a cigányok nem is akarnak dolgozni. Sok cigánynak viszont más a ta­pasztalata. Például betelefonálsz egy munkahelyre, hogy van-e még munka. Azt felelik, van. Aztán el­mész a munkahelyre, és megkér­dezed a portán, hogy van-e még munka. És akkor már azt mondják, nincs. Vagy ott van az olaszliszkai eset. Őrült, buta emberek meggyil­kolták azt a tanárt. De ha engem itt a sarkon összevernek „fehér” ma­gyarok, akkor azért az egész ma­gyarság bűnös? Engem miért bün­tetnek meg Olaszliszka miatt? Egerszegi Krisztina és Nagy Tímea társaságában Ön az egyik jelöltje a Príma Primissi­ma Díjnak sport kategóriában. Még azt sem tudom, hogy ki ja­vasolt. Éppen Boszniában voltam, telefonon tudtam meg, hogy jelöl­tek. Letettem a telefont, de már megint csörgött. Még fel sem fog­tam. Fantasztikus érzés, hogy két ilyen sportolóval említenek egy lapon. Óriási megbecsülés ez a ci­gányság számára, a labdarúgás számára, és a cigány labdarúgás számára egyaránt. Ez nem az én megbecsülésem, hanem minden­kié, aki valaha velünk dolgozott, egyedül ezt soha nem tudtam vol­na végigcsinálni. Ezt az országot is fel lehetne építeni közösen, de most csak zsiványság van. De nem ám olyan zsiványok vannak, mint Rózsa Sándor, aki adott a szegé­nyeknek. Most rablók vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom