Új Szó, 2007. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

2007-01-11 / 8. szám, csütörtök

4 Régió ÚJ SZÓ 2007. JANUÁR 11. www.ujszo.com RENDŐRSÉGI NAPLÓ Hamis ezressel fizettek Tőketerebes. Hamisnak látszó ezressel fizettek hétfőn egy helyi élelmiszerboltban. Egy nappal később egy játékteremben két, 17 és 19 éves fiú egy másik hasonló bankjegyet tett le az asztalra. A bankókat szakértők vizsgálják, ha a gyanú beigazolódik, az elkö­vetők ellen eljárás indul. (TASR) Ellopták az állványt Kassa. Egy kórház elől veszett nyoma egy óriásplakátok kira­gasztására szolgáló állványnak. A szokatlan ügyben eljárás indult, a reklámügynökség kára meghaladja az 58 ezer koronát. (SITA) Felgyújtották a teherautókat Alsószerdahely (Dolná Streda). Szándékosan gyújtottak fel négy, egymás mellett parkoló teherautót tegnap éjszaka a galántai járásbeli községben. A tűzoltókat éjjel fél kettőkor riasz­tották, a kár másfél millió korona. A gyújtogatót hét-tíz évre ítél­hetik. (TASR) Elfogták a betörőket Bodafalu (Bodice). Akár három évet is a rács mögött tölthet az a két rabló, akik novemberben két személyi számítógépet és egy műholdas antennát vittek el egy raktárból. A tulajdonos kára száz­ezer korona, az elkövetőket elfogták. Igor Mahút kerületi rendőr­ségi szóvivő szerint most azt vizsgálják, hogy a párosnak köze le- hetett-e több rabláshoz is. (SITA) A helyszínen lebuktak Pozsony. Bűncselekmény elkövetése közben bukott le két rabló. A páros egy 25 éves férfira támadt rá, megrugdosták és a pénzét, valamint a mobiltelefonját követelték. A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a két férfit. (SITA) Kiraboltak egy raktárát Héthárs (Lipany). Lopás vádjával indult eljárás öt férfi ellen a Kisszebeni járásban található községben. A tolvajok kifosztották két helyi cég raktárát. Az egyik épületből kábeleket és egy forrasz­tót, míg a másikból rezet loptak, a holmi értéke meghaladja a hat­vanezer koronát. Három férfit már őrizetbe vettek, negyedik tár­sukat a rendőrség keresi. (SITA) Zsarolta az édesanyját Sajórecske (Riečka). Anyja zsarolása miatt indult eljárás egy 21 éves fiú ellen, a gyanúsítottat akár 12 évre is a rács mögé zár­hatják. A rendőrök szerint Štefan F. már november óta gyötörte az asszonyt. Arra kényszerítette, hogy vásároljon neki élelmiszert, al­koholt és szerezzen tűzifát a közös lakásukba. A fiú többször verés­sel is megfenyegette az anyját, de végül nem bántotta az asz- szonyt. (TASR) Tagadta, hogy részegen vezetett Besztercebánya. A Kerületi Bíróság nyolc hónapra küldött a rá­csok mögé egy ittasan balesetet okozó sofőrt. A férfi egy éve része­gen elütött három járókelőt, egyikük maradandó sérüléseket szen­vedett. A sofőrt első fokon másfél éves börtönbüntetésre ítélték, de fellebbezett a büntetés ellen. Azt állította, a baleset áldozatai az autója elé szaladtak. A gondatlan sofőr büntetését mérsékelték, de nem függesztették fel, mivel továbbra is tagadta részegségét, ráadásul egyszer már elítélték ittas vezetésért. (SITA) Nem hatódott meg a bíró Besztercebánya. Elítéltek két losonci betörőt, a páros Beszter­cebányán, Zólyomban és Garamszentkereszten tevékenykedett. A betörések értelmi szerzője másfél évet ül börtönben, társa feleak­kora büntetést kapott. A főbűnös, hogy enyhébb büntetést kapjon, beismerte tettét és megígérte, még egyszer nem tesz ilyet, de a bí­róságot nem tudta meghatni. (SITA) Mégis ártatlan az anya? Jánosrét (Lúčky). A szociális hivatal illetékesei szerint nem volt elhanyagolva a hétfő este tüdőgyulladásban elhunyt kisbaba. A csecsemő anyjától korábban már elvették az egyik fiát, egy másik gyermeke pedig autóbalesetben vesztette életét - éppen ezért a hi­vatal dolgozói is gyakrabban ellenőrizték a családot. Utoljára ja­nuár negyedikén jártak a lakásban, és mindent rendben találtak. Alžbeta Kiliková, a hivatal igazgatója szerint az asszonytól előző­leg azért vették el fiát, mert nem tudott volna gondoskodni a cu­korbeteg gyerekről, az orvosi szakvélemény pedig szintén az anya ártatlanságát bizonyítja. (SITA) A kassai és a miskolci színház egymás repertoárjának hiányosságait igyekszik pótolni Együttműködés uniós pénzből A kassaiak nagy sikerrel mutatták be Miskolcon a Rómeó és Júlia című balettet (Képarchívum) Kassa. Bármilyen furcsán hangzik is, a Kassai Állami Színház és a Miskolci Nem­zeti Színház együttműködé­sét az Építésügyi és Régió­fejlesztési Minisztérium jó­voltából sikerült szorosabb­ra fűzni. JUHÁSZ KATALIN Ez a tárca koordinálja ugyanis az Európai Unió határon átnytúló kezdeményezéseit támogató IN- TERREG programját, amelynek keretében a két partnerváros színházainak együttműködése létrejött. Az idei évadra s két színház 2-2 mülió koronás támogatást kapott a vendégszereplések finanszírozá­sára, 75 százalékban európai uni­ós, 25 százalékban pedig az állami költségvetésből. František Ténai, a kassai színház üzleti osztályának vezetője szerint ez volt az első al­kalom, hogy a régiófejlesztési mi­nisztérium kulturális intézményt támogatott. Az ukrán táncosokkal megerősített kassai balett-társulat az elmúlt év novemberében mu­tatta be Miskolcon a Rómeó és Jú­liát, majd az opera-társulat aratott hatalmas sikert a Sevillai borbély- lyal. A Kassai Állami Színház leg­közelebb e hét vasárnapján ven­dégszerepei Miskolcon Mozart Va- rázsfuvolájával, január 18-án és 19-én pedig a miskolciakon a sor, akik a Chaplin életét bemutató A kölyök című musicalt hozzák Kas­sára, nem először, hiszen ezt az előadás két évvel ezelőtt már lát­hatta a kassai közönség. František Ténaitól megtudtuk, ezúttal felira­tozó gép segíti a szövegértést, az­az nem csak a helyi magyarokra, hanem a szlovák közönségre is számítanak. „A két színház első­sorban egymás repertoátját igye­kezett kiegészíteni a csereműsor összeállításánál, mi operával és klasszikus balettel vendégszerep- lünk Miskolcon, ők pedig musicalt és operettet hoznak Kassára. Ez egyébként színházunk legna­gyobb szabású együttműködése, amelynek előzményei az ötvenes évekig nyúlnak vissza. Színháztör­téneti eseménynek számít Shakes­peare III. Richárdjának 1978-as miskolci bemutatója, amikor a nyelvi korlátok ellenére a kassai társulat hatalmas sikert aratott. Az évek alatt az együttműködés más formáira is lehetőség nyílt, több rendező, színész és énekes dolgozott meghívott vendégként a partnervárosok színházaiban” - tájékoztatott František Ténai. A partnerszerődés értelmében május 7-én kerül sor a miskolciak utolsó kassai vendégszereplésé­re, ám mindkét intézmény szeret­né folytatni az együttműködést. A régiófejlesztési minisztérium élén jelenleg SNS-es miniszter áll, jogosnak tűnik tehát a kérdés: hogyan tovább? A kassai szerve­zők optimisták, keresik az együtt­működés finanszírozásának to­vábbi lehetőségeit. Meggyőződé­sük ugyanis, hogy európai uniós támogatásokhoz a jelenlegi kor­mány négy éve alatt is hozzá le­het jutni. Önös érdekek előtérbe helyezésével vádolják a társulás elnökét, Szaniszló Sándort Kanyapta menti nézeteltérések KOZSÁR ZSUZSANNA Komaróc/Buzita. Belviszály fe­nyegeti a Kanyapta Menti Település­társulást. A 2006-os helyhatósági vá­lasztások alkalmából kiadott buzitai információs anyagban önös érdekek előtérbe helyezésével vádolják a tár­sulás elnökét, Szaniszló Sándor kontárod polgármestert. A nyomtat­ványnak nincs feltüntetett szerzője vagy kiadója. „Igaz, községünk belépését a tár­sulásba sok szempontból pozitívan értékelheijük, főként az anyagi esz­közök megszerzésében. Ám az is igaz, hogy a felsorolt feladatok be- végzetlensége a társulás vezetésének képtelenségét mutatja. Főleg a társu­lás elnöke és a kis községek vezetői - valamilyen irigység vagy önös érdek miatt - saját ambícióikat helyezték előtérbe, nem véve figyelembe pol­gármesterünk nézeteit, aki a régió többségi lakosságának nézeteit kép­viseli. Mivel több kárunk, mint közös hasznunk származik belőle, a helyi önkormányzat határozatot hozott, hogy kilép a társulásból” - olvasható a propagandafüzet egyik szlovák nyelvű oldalán. Szaniszló Sándor elutasítja ezeket a megfogalmazásokat, mivel Komaróc községnek sosem szárma­zott semmilyen külön haszna a tár­sulás tevékenységéből. A buzitai pol­gármesterrel való együttműködést azonban nehézkesnek minősítette, mivel a polgármester többször is hi­ányzott a társulás üléseiről, így a no­vemberben tartott alapszabály-mó­dosító és tisztújító gyűlésről is. Mohňanský József buzitai polgár- mester szerint a választási propa­gandaanyag az ő tudtával, ám nem az ő ösztönzésére született. Mivel el­lenjelöltje nem volt a helyhatósági választásokon, a helyi önkormány­zat kérésére távol tartotta magát az informádós anyagok elkészítésétől. A novemberi társulási ülésen külföl­di elfoglaltsága miatt nem vett részt. Ám az előzetes programban nem szerepelt sem az alapszabály-módo­sítás, sem a tisztújítás, ezeket a prog­rampontokat a gyűlésen sorolták be a megtárgyalandó pontok közé. A társulás alapszabályának mó­dosítására Szaniszló Sándor szerint azért volt szükség, mert a társulás elnökének pozídója a községi pol­gármesteri poszthoz volt kötve. Ezért abban az esetben, ha Ko- marócon az ellenjelölt nyert volna, a társulás elnökeként sem maradha­tott volna a helyén a jelenlegi veze­tő. A jelenlevő hat község polgár- mestere megszavazta a módosítást, és bizalmat szavazott Szaniszlónak is. Mohňanský kérésünkre elmond­ta, ő maga, bár semmit nem ért vol­na el vele, az elnök ellen szavazott volna. A jelenlegi feltételek mellett Buzita nem akar tovább működni a társulás kereteiben. Ha ugyanis az egyes közös pályázatok önköltséges része a községek között a lakossági lélekszám szerint oszlik el, a közsé­gek szavazati jogának a buzitai kép­viselők szerint nem kellene egyenlő­nek lennie. A négy kisebb község polgármestere így gyakran lesza­vazza a népesebb három község ve­zetőjét. Szaniszló Sándor ellenben a nagyobb vagyonú községek pályá­zatokban való nagyobb részesedésé­vel érvelt az önköltséges pályázati rész községek közötti felosztásánál. A felmerült problémák megtárgya­lására február közepén kerül sor, a megkezdett csatornázást a községek mindenképpen közösen fejezik be. „A buzitai önkormányzat számára elsősorban presztízskérdés a társu­lásban kialakult helyzet. Szepsi sem nyelné le, hogy a Bódva Menti Tele­pülésszövetség elnökségi pozídóját Torna lássa el” - kommentálta az el­mérgesedett viszonyokat Moh­ňanský József. Az áldozat hozzátartozói el akarnak költözni a faluból, mert megtorlástól tartanak Kutyát akart lopni, gyilkosságot követett el JUHÁSZ KATALIN Jakabvágása. Huszonnégy éves fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki kutyalopás közben meggyilkolta az állat gazdáját. Az elkövető és társa még tavaly janu­árban hatolt be egy jakabvágási (Chminianske Jakubovany) lakos kertjébe, ahonnan el akartak lopni egy kutyát, melynek húsát saját bevallásuk szerint meg akarták enni. A helyszínen verekedés tört ki a sértett és az elkövetők között. A vádlottak egyike kést rántott és dulakodás közben hasba szúrta a kutya 29 éves gazdáját. Az áldo­zat, két kislány édesapja egy órán belül belehalt sérüléseibe. Az el­követő alkohol és kábítószer hatá­sa alatt cselekedett, és a vizsgálat során azonnal bevallotta tettét. Az Eperjesi Járásbíróság a letöltendő büntetés mellett kötelező gyógy­kezelésre ítélte a fiatalembert, tár­sának ügyét külön tárgyalják majd, a másik fiatalember ugyanis mindent tagad, és nem hajlandó együttműködni a rendőrséggel. Az áldozat hozzátartozói elége­detlenek az ítélettel, azt remélték, a gyilkos életfogytiglani büntetést kap. Nem kizárt, hogy elköltöznek a faluból, mivel megtorlástól tarta­nak az elítélt családtagjai részétől. A községben állítólag mindenki rettegett Jakub Horváthtól és ba­rátjától, Metod Horváthtól, akik agresszív magatartásukkal sok helybéli életét keserítették meg. Huszonnégy éves fegyházbüntetésre ítélték a gyilkost (SITA-felvétel)

Next

/
Oldalképek
Tartalom