Új Szó, 2007. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

2007-01-02 / 1. szám, kedd

2 Közélet ÚJ SZÓ 2007. JANUÁR 2. www.ujszo.com RÖVIDEN Saját fegyverével lőtték le a rendőrt Pozsony. December 30-án egy gépkocsiban véletlenül eldördült egy 31 éves pozsonyi rendőr szolgálati fegyvere, s halálos sebet ejtett az óvatlan férfin. A fegyver kézről kézre járt, egyelőre nem vüágos, hogy a rendőr miért vette elő, és miért adta oda az autóban ülő társa­inak. A jármű utasai sorra keresték fel a környék diszkóit, így nem ki­zárt, hogy alkohol is közrejátszott a halálos lövés során. (SITA) Három fegyveres postarabló Nyitrán Nyitra. Három álarcos fegyveres tört be december 30-án egy nyitrai postafiókba, ahol a négy alkalmazottat megkötözték, majd mintegy 2 millió koronás zsákmánnyal távoztak. Renáta Čuháková, a Nyitra Megyei Rendőrkapitányág szóvivője szerint az alkalmazottak a rablótámadás során nem szenvedtek sérülést. (TASR) Az államfő egy másik villát szeretne Pozsony. A Rudolf Schuster korábbi köztársasági elnök idejében a Slavín szomszédságában 36 millió koronáért megvásárolt és felújí­tott államfői villa kis helyiségei és rossz műszaki állapota miatt nem felel meg a küldetésének, ezért jelenleg lakatlan. Ivan Gašparovič köztársasági elnök inkább a saját házában lakik, viszont felvetette, hogy 20 millió koronás költséggel a már meglévő villa mellé egy má­sikat építtetne - állítja a Markíza televízió. Ha a főváros illetékes ön- kormányzata beleegyezik is a zöldövezeti építkezésbe, akkor sem ad­ná el az elnöki hivatal a jelenleg kiaknázatlanul álló épületet, hanem ide költöztetné a biztonsági szolgálatot és a logisztikai, műszaki fel­adatokat ellátó személyzetet, (m, s) Gašparovič tábornokokat léptetett elő Pozsony. Ivan Gašparovič köztársasági elnök újév napján a védel­mi minisztérium javaslatára öt hivatásos tisztet dandártábornokká léptetett elő, további hat tábornok pedig magasabb rendfokozatot kapott. Ľubomír Bulik vezérkari főnök megkapta a legmagasabb ka­tonai fokozatot, és már négycsillagos tábornokként irányítja a hadse­reget. (TASR) ítélet a BMG és a Horizont ügyében Pozsony. Várhatóan január 10-én hirdetnek ítéletet a BMG Invest és a Horizont Slovakia összeomlott pénzügyi szolgáltatók ügyében, feltéve, ha a Legfelsőbb Bíróság nem ad helyt a Speciális Bírósággal szemben felmerült panaszoknak. Mint emlékezetes, a százezrek pén­zét elnyelő társaságok két vezetőjére, Vladimír R-re és František M.- re a kiszabható legsúlyosabb büntetést, 12 évet javasolnak kimérni. Vladimír F. azt állítja, senkinek semmi kárt nem okozott, és ha való­ban 12 milliárd koronás anyagi kár terhelné őt, mint amennyi eltün­tetésével vádolják, akkor „már régen nem a bíróságon ülne”. (TASR) Nekirontanak a II. nyugdíjpillérnek? Pozsony. Az új év egyik legfontosabb feladatának a Szociális Bizto­sító pénzügyi helyzetének stabilizálását tartja - közölte Viera Tomanová munka- és szociális ügyi miniszter. Január 31-éig elkészül a nyugdíjfolyósítás n. pillérének számító tőkefedezeti rendszer beve­zetésének hatástanulmánya. Tomanová szerint az elemzés végkövet­keztetéseit leszűrve döntik el, hogy csökkentik-e a magánnyugdíj­pénztárak lakossági számláira befizetett összeg arányát vagy sem. A miniszter hozzátette: a tőkefedezeti rendszer miatt 2006-ban 21 mü- liárd korona hiány keletkezett a Szociális Biztosító kasszájában, idén pedig 22,5 milliárdos kiesést prognosztizálnak. (TASR) Eloltották a lángokat a Szlovák Paradicsomban Tüzet rakhattak a turisták Meredek lejtőn kellett oltani (SITA-felvétel) Ivan Gašparovič köztársasági elnök politikamentes újévi beszédet mondott Tudásszintfelmérés Békülékeny hangnemben Pozsony. „Ha valaki viszályszí­tással, sárdobálással fűszerezett beszédet várt, annak csalódást okozok” - vezette fel tegnapi újévi beszédét Ivan Gašparovič köztársa­sági elnök, aki ehelyett a polgár, a család és az állam szövevényes kap­csolatrendszerérői fejtette ki véle­ményét. Gašparovič szerint ahogy korábban megkérdőjelezték az ál­lam szerepét, úgy kezdtek el kétel­kedni a család funkciójában. „Úgy gondolom, a család ma is támaszt jelent, és nemcsak az egyén számá­ra, hanem ez jelenti az egészsége­sen működő állam talpkövét is” - vélekedett az államfő, (s) Leállították a V1 -es atomerőmű első blokkját - zökkenőmentes volt a művelet Elfogy a szlovák energia? Jaslovské Bohunice. Zökkenő- mentesen zajlott VI-es atomerőmű egyes blokkjá­nak tervezett szilveszteri fo­kozatos leállítása és lekap- csolása az energiaellátó rendszerről. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Az ország villamosenergia-ter- melésének 9 százalékát biztosító, a Nagyszombat melletti Jaslovské Bohunicében levő reaktor leállítása az Európai Unió nyomására tör­tént, mivel Brüsszel nem tartotta biztonságosnak, pedig a 2000-ben befejezett munkálatok során 8,5 milliárd koronát fordítottak a léte­sítmény korszerűsítésére. Robert Fico miniszterelnök a helyszínen élesen ostorozta a Dzurinda-kormányt, mivel szerinte az unióval folytatott tárgyalások során lemondott Szlovákia ener­giabiztonságáról. Ennek következ­tében „elkezdődött Szlovákia füg­gése a külföldi energiaforrásoktól” - vélekedett Fico, hozzátéve: „Bí­zunk abban, hogy még egyszer el­jön az az idő, amikor itt újra villa­mos energiát termelnek.” Ľubomír Jahnátek gazdasági mi­niszter még élesebben fogalma­zott, amikor kijelentette: a blokk le­állítása a szlovák energiaellátás fe­kete napja, a hazai szakemberek munkáját először tiporták sárba. „Az erő és az ostobaság maga alá gyűrte az ésszerűséget és a szük­ségszerűséget” - tette hozzá a szak- miniszter, aki arra is figyelmezte­tett, hogy 2008-ban a VI-es atom­erőmű további blokkját leszünk kénytelenek lekapcsolni az ener­giarendszerről. „Az elkövetkező hat évben mintegy 2000 mega­wattórányi áramtermelő kapacitást kell leállítanunk, ami nagyon se­bezhetővé teszi Szlovákia gazdasá­gát” - magyarázta Jahnátek. Robert Fico ezért sürgette a mo­hi atomerőmű 3. és 4. blokkjának befejezését; a kormányfő az olasz Énei társaság ezzel kapcsolatos válaszára vár. A Szlovák Villamos Művek többségi tulajdonosának február 28-áig kell végleges vá­laszt adnia, vajon rászánja-e ma­gát a beruházás folytatására vagy sem. (s, shz) Milliárdokba kerül a felszámolás Pozsony. Az erőmű bezárása, a nukleáris fűtőelemek kiemelése, megfelelő tárolása, majd a reaktorok elbontása rendkívül költséges folyamat. A VI-es atomerőmű leállításának teljes költségét 16 müli- árd koronára becsülik, viszont a létesítmény felszámolása, lebontása további 25 milliárdot nyelhet el - igaz, a kiadások jelentős részét az Európai Unió finanszírozza, (s, só) Az új esztendő első szlovák polgára 4200 grammosán jött a világra Pozsonyban Szülészorvosi huszárvágás Pozsony/Kassa. Most sem ma­radt el az újévi „gyermekszületési” verseny az országban. A főváros­ban az első gyermek egy másod­perccel éjfél után jött a világra. 2007 első szlovák polgára a Ladislav Dérer Egyetemi Kórház­ban látta meg a világot. A kis Lukáš 4200 grammosán császár­vágással született. Kassán egy perccel éjfél után vezették le az el­ső szülést, a Louis Pasteur Egyete­mi Kórházban Füip 3670 grammo­sán jött világra, (t, s) Másodpercre pontosan érkezett a kis Lukáš (SITA-felvétel) Idegen tanárok monitoroznák Pozsony. Ezentúl vendégpeda­gógusok, idegen, más iskolából ér­kező tanárok ellenőriznék az alap­iskolák kilencedik osztályos tanulói körében évente ismétlődő tu­dásszintfelmérés, a Monitor 9 lebo­nyolítását. Eddig azok a pedagógu­sok felügyelték a diákok megmére­tését, akik év közben tanították őket. így előfordulhatott, hogy nem voltak kellőképpen szigorúak, eset­leg hagyták együttdolgozni a diá­kokat. A változtatásra a vizsga ob­jektivitásának fokozása miatt van szükség. Idővel ugyanis a Monitor teljes egészében felváltaná a hagyo­mányos középiskolai felvételi vizs­gát. Ehhez azonban az kell, hogy a középiskolák meggyőződhessenek róla: a felmérő eredményei valóban tárgyilagos képet nyújtanak a vég­zős alapiskolás tanulók felkészült­ségéről. Az idegen tanerő bevonása tehát tulajdonképpen szigorodó feltételeket jelent. Az elképzelések alapján a középiskolák is küldenek majd „megfigyelőket” a tudáspró­bára. Ľubomír Pajtinka, az Állami Pedagógiai Intézet igazgatója sze­rint a tanárcsere nem kerül majd pluszpénzbe, azt azonban nem tud­ni, honnan teremtik elő az anyagia­kat a középiskolákból érkező taná­rokjutalmazására. A Monitor során a tanulók szlovák nyelvből és iroda­lomból - a magyar iskolák diákjai magyar nyelvből és irodalomból -, valamint matematikából bizonyít­ják felkészültségüket. A feladatok megoldását az Állami Pedagógiai Intézet munkatársai központilag értékelik. A középiskolai felvételi vizsgákon ugyan számít a diák Mo­nitor-teljesítménye, de a figyelem- bevétel mértékét nem határozza meg rendelet. Legkorábban két év múlva, a 2008/2009-es tanévben válthatja fel a középiskolai felvételi vizsgákat a tudásszintfelmérő. Minderről a készülő közoktatási törvény rendelkezne, melyet az ok­tatási tárca várhatóan tavasszal ter­jeszt a parlament elé. Az alapisko­lák kilencedik évfolyama mintegy 64 ezer - köztük mintegy 3800 ma­gyar - tanulójának, jövő évi tudásszintfelmérését február 6-án tartják. Jövőre már az enyhén vagy súlyosan fogyatékos tanulókat is bevonják a tesztelésbe. Hátrányos helyzetük mértékétől függően a többiekétől eltérő feladványok megoldására arányosan több idő áll rendelkezésükre. Az eredményeket március 22-én teszik közzé. Ä kö­zépiskolák vezetői úgy vélik, az alapiskolai pedagógusnak a felsőbb évfolyamokban úgyszólván nincs eszköz a kezében, hogy ösztönözze a diákot az alapos felvételi felkészü­lésre. A végzősök tudják, úgyis be­kerülnek valamilyen középiskolá­ba, hiszen a rohamosan csökkenő diáklétszám miatt valósággal ver­sengenek értük, (-cz-e, s) Január elsején megszűnt a Határon Túli Magyarok Hivatala, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Bárdos Gyula: nem indokolt és nem is célszerű ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Budapest/Pozsony. A buda­pesti kormány döntése értelmé­ben tegnap megszűnt a Határon Túli Magyarok Hivatala, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal is. Feladatukat a Minisz­terelnöki Hivatal külkapcsola- tokért és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkársága veszi át - kö­zölte Danks Emese kormányszóvi­vő. Létrejön a Szülőföld Alap Iro­da, és átalakulnak a határon túli magyar közalapítványok is. A dön­tést Gyurcsány Ferenc kabinetje azzal indokolja, hogy a szervezet- rendszer átalakítása része a kisebb és olcsóbb államot megvalósító kormányzati intézkedéseknek. A két hivatal megszüntetése mind a személyi kiadások, mind a műkö­dési költségek tekintetében jelen­tős megtakarítást eredményez - tette hozzá a kormányszóvivő. A Szülőföld Alap Iroda a határon tú­li magyaroknak átlátható, haté­kony, a politikai befolyástól men­tes támogatási rendszert, illetve a támogatások folyósításának kiszá­míthatóságát biztosítja. Az átala­kítás eredménye egy háromszintű, egymástól összeférhetetlenségi szabályokkal elválasztott fórum- rendszer, melyben a politikai szin­tet a Regionális Egyeztető Fórum, a szakmai szempontokat a kollégi­umok, a végrehajtó szintet pedig az alap kezelő szervezete képvise­li. A szervezeti átalakításokkal az Illyés Közalapítvány a Szülőföld Alapba, a Határon Túli Magyar Oktatásért Közalapítvány az Okta­tásért Közalapítványba, az Új Kéz­fogás Közalapítvány pedig a hatá­ron túli magyarságot érintő gaz­daságfejlesztési és vállalkozásösz­tönzési programok lebonyolításá­ra létrehozott gazdasági társaság­ba olvad be. Az ígéretek szerint az átalakítással a közalapítványok vagyonát továbbra is az eredeti, alapítói célra fordítják, de a jelen­leginél hatékonyabb szervezeti formában. Bárdos Gyula, a Magyar Koalíció Pártjának frakcióvezetője aggoda­lommal szemléli a magyarországi nemzetpolitikában történő válto­zást: „A pályázati rendszer átalakí­tását nem tartom indokoltnak, sem célszerűnek. Nem azzal van gon­dom, hogy ádáthatóbbá kívánják tenni a pénzek elosztására és ellen­őrzésére szolgáló rendszert, hiszen ez rendjén való. Elsősorban azt ne­hezményezem, hogy a rendszer át­alakításával megszűnnek annak bevált elemei is. Ilyen például az Illyés Közalapítvány alkuratóriumi rendszere, mely nagyon jól műkö­dött. Nem tartom szerencsés lépés­nek a HTMH megszüntetését sem, mert nagyon fontos szerepet ját­szott és kiemelt feladatot látott el a magyarság életében.” (cze, fn) Felvétel előtt. Púderezik az államfőt. (SITA-felvétel) ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ lgló. Közel egy napig viaskod­tak a lángokkal a tűzoltók, míg végül tegnap délután eloltották a tüzet a Szlovák Paradicsom Nem­zeti Parkban, az Iglói járásban. Az öt városból érkező mintegy 40 tűzoltó csak nehezen tudott hoz­záférni a tűzfészkekhez, több he­lyütt csákánnyal, lapáttal, kézi ol­tókészülékkel küzdöttek a lán­gokkal, amit megnehezítettek a heves széllökések és az alágördü­lő sziklatömbök. Jozef Fedorčák Kassa megyei tűzoltóparancsnok­helyettes szerint a tüzet vasárnap felelőtlen turisták okozhatták, akik a természetben tábortüzet gyújtottak, ám az erős szél to­vábbvitte a lángokat. Mintegy 0,3 hektárnyi területen égett az erdő, az anyagi kár szerencsére nem túl jelentős, (t, s)

Next

/
Oldalképek
Tartalom