Új Szó, 2006. december (59. évfolyam, 276-299. szám)

2006-12-20 / 292. szám, szerda

26 Szülőföldünk ÚJ SZÓ 2006. DECEMBER 20. www.ujszo.com Dubovsky László, a város régi-új polgármestere szerint önkormányzati tulajdonba kell megszerezni a jelenleg megyei hatáskörbe tartozó helyi rendelőintézetet Szemléletváltás szükséges Tornaiján A tornaijai Zoltán-kert egy része (Szekeres Éva felvétele) Dubovsky Lászlót ismét polgármesterré választot­ták Tornaiján, így már má­sodik megbízatási idősza­kát kezdheti e tisztség­ben. Úgy véli, a városnak sokéves lemaradást kell behoznia. SZÁSZI ZOLTÁN Milyen Tornaija esélye a fellen­dülésre? Sok kifejezetten rossz politikai döntés érintette ezt a régiót és a várost is. Ide, a peremvidékre ko­rábban csak tessék-lássék megol­dásként telepítettek üzemeket, s ez nem hozta az elvárt fejlődést. Most itt a kiugrás lehetősége: egy erős, egy irányba húzó önkor­mányzattal rövid időn belül sok mindent megvalósíthatunk. Az biztos: önállóan kell dolgozni és kezdeményezni, nem lehet fel­sőbb utasításokra várni. Tornai­jából nem szabad falut csinálni. Úgy gondolom, egészen 2003-ig tartott a pangás. Amikor átvettük Tornaija irányítását, már annyira felgyülemlettek a problémák, hogy szinte tarhatatlanná vált a város helyzete. A gazdasági, szoci­ális, kulturális és erkölcsi lejtőn való lecsúszásnak, úgy hisszük, vége van. Mit szándékoznak tenni a prob­lémák megoldása érdekében? Elsősorban meg kell változtatni a gondolkodást. Rendet kell tenni a fejekben, és ezután a megalkotott programot maradéktalanul meg­valósítani. Olyan életteret kell ki­alakítani Tornaiján, amely megfe­lel az itt élők igényeinek. El kell fo­gadni a legitim választások ered­ményét, muszáj még hatékonyab­bá tenni a városi hivatal munkáját, a város által fenntartott intézmé­nyeknek pedig még magasabb szinten kell működniük. Ezek el­képzeléseim alappillérei, s ehhez most már partner az új önkor­mányzatitestület. Müyen területeken van szük­ség hatékonyabb működésre? Tüdőm, soknak tűnhet, de szinte minden területen módosításokra van szükség annak érdekében, hogy jobban menjen a munka, ja­vuljon a tomaljaiak életminősége. Az oktatás- és az egészségügy fel­karolása, a szociális szolgáltatások javítása, a munkahelyteremtés ed­dig is elsődleges célkitűzés volt, s továbbra is az marad. Az elmúlt időszakban nem mindig születtek jó döntések, ezt a leköszönt képvi­selők egy csoportjának hozzáállá­sa okozta. Az oktatásügyben né­hány szakmailag megalapozott személycserével és új koncepcióval lehet és kell megoldani mindezt, hogy újra régi fényét visszakapva működhessen például a magyar alapiskola. Tárgyalások folynak ar­ról, hogy a városban kihelyezett egyetemi képzés induljon, a lehe­tőség tehát adott. Az egészségügy terén szeretnénk elérni, hogy a most még megyei tulajdonú ren­delőintézet épületei városi tulaj­donba kerüljenek, nem volna jó, ha idegen kézbejutnának. Sajnos, Tornaija lakossága egyre öregszik. Ez komoly kérdés, nem hagyható figyelmen kívül. A gondozószolgá­latot erősítem akarjuk. Milyen téren tapasztalható erőteljesebb fejlődés? A régió kulturális életében köz­ponti szerepet vívtunk ki a város­nak. Színvonalas rendezvényeket kell szerveznünk - ahogy eddig is tettük. Nagy tömegeket megmoz­gató koncerteket rendeztünk, és ennek az idegenforgalmi jelentősé­gét sem szabad alábecsülni. A vá­ros öntevékeny csoportjait is fej­leszteni kell, ehhez pedig szellemi és anyagi háttér biztosítandó. To­vábbra is ügyelünk arra, hogy a vá­ros minden polgára igényének megfelelően részesedjen a kulturá­lis és művészeti élményekből. Ezt komolyan gondolom, azt hiszem, e téren is bizonyítottam az elmúlt négy esztendőben. Hogyan értékeli a tornaijai kampányt? Aki itt él, tapasztalhatta: elég durva, személyeskedésektől sem mentes, negatív kampány folyt sze­mélyem és csapatom ellen. Ütólag ezzel már nem akarok foglalkozni, mert a nap drága, nem lehet a se­bek nyaldosásával, sértődöttség­gel, hamis vádaskodásokkal foglal­kozni. Tornaiján dolgozni kell, aki­nek meg nincs kedve a munkához, az legalább hagyja tevékenykedni azokat, akik kedvvel cselekszenek a városért. Nem minősítem az el­lenfeleket; nem tisztem, s jogom sincs hozzá. A választás lezajlott, érvényes az eredmény, az önkor­(Képarchívum) mányzat - szlovákiai viszonylatban is - a legelsők közt alakult meg. A munka folyik, a város életének ren­des kerékvágásba kell kerülnie. Mészáros Gyula alpolgármesterrel együtt szívesen fogadjuk a tanácsot és az építő bírálatot is, de nem tart­juk figyelemre méltónak sem a mocskolódást, sem az intrikát, sem a megalapozatlan vádaskodást. Aki úgy gondolja, bárki is törvényt sért, annak kötelessége rendőrségi felje­lentést tennie. KASSA ÉS VÁROSRÉSZEI Szádudvamok-Méhész ­-iLuuumnm (jvumiky-Vcelaie Miliczky Sándor (MKP) 445/303 53,71 5 Településnév A megválasztott A lakosok/magyarok A részvételi Képviselők Szepsi - Moldava nad Bodvou Zachariás István (MKP) 9525/4158 31,54 13 polgármester száma a 2001-es arány száma Szeszta - Cestice Róbert Greso (F) 796/376 65,94 7 neve1 népszámláláskor Torna-Túrna nad Bodvou Molnár Pál (MKP) 3213/1400 55,83 11 Tornaújfalu - Turnianska Nová Vés Bodnár Albert (MKP) 362/329 78,75 5 Kassa-Kosice Frantisek Knapík Zsarnó-Zarnov Fazekas László (MKP) 414/310 80,12 5 (KDH-MKP-SDKÚ) 235160/10760 10760­Kosice-Barca- Kassa-Bárca 51,54 11 Felsőláncot 1991 -ben Perény-Hímhez csatolták. Horváti 1991 -ig Nová Bodva része. Dargovskych Hrdinov­Migléc 1992-ig Abaújszinához tartozott. Tornaújfalu 1991-ig Nová Bodva része. Dargovi Hősök-lakótelep Monika Smolková (Smer-HZDS-SNS-SF) 19,59 23 Dzungla Adriana Balogová (F)­61,97 7 TOKETIREBESI JÁRÁS Ko§ice-Juh - Kassa-Dél-lakótelep Jaroslav Hlinka (F)­27,42 Kosická Nová Vés - Kassaújfalu Dusán Petrenka (Smer-HZDS-SNS-SF) 49,35 9 Településnév A megválasztott A lakosok/magyarok A részvételi Képviselők Krásna - Abaszéplak Marek Kazimir (SDKÚ-DS-KDH-MKP-OKS) 38,59 13 polgármester száma a 2001-es arány száma Lőrincik-Szentlőrincke Peter Dzuro (HZD-S.O.S-SRS)­68,72 5 neve1 népszámláláskor Lunik IX - Lunik IX-lakótelep Ladislav Sana (Rómska iniciatíva Slovenska) 44,27 11 Myslava - Miszlóka Ján Gabstúr (F) 55,88 7 Ágcsernő - Öierna Jámbor László (F) 452/405 75,20 5 Nad jazerom - Tóháti-lakótelep Anna Jencová (Smer-HZDS-SNS-SF-ANO) 22,06 23 Bacska - Backa Pandy Sándor (MKP) 597/575 75,43 7 Peres - Peres Jozef Karabin (F)­54,42 7 Bári - Bara Csizmadia Albert (MKP) 336/235 83,77 5 Poiov-Pólyi Mária Birosová (F)­70,50 7 Battyán - Botany Szakács Ferenc (F) 1201/863 77,02 9 Sever - Kassa-Észak-lakótelep Andrea Takácová (F)­26,91 23 Bély - Biel Czető Ferenc (F) 1353/1021 69,46 9 Sídlisko KVP ­Bodrogszerdahely - Streda n/B. Gecse Ferenc (MKP) 2459/1476 50,51 9 Kassai Kormányprogram-lakótelep Daniel Rusnák (SDKU-DS-KDH-MKP-OKS) 22,39 22 Bodrogszög - Klín nad Bodrogom Balogh Éva (F) 195/117 68,96 5 Sídlisko Tahanovce - Téhány-lakótelep Cyril Betűs (HZD-S.O.S-SRS)­21,42 23 Boly-Bői Pavel Baco (F) 730/629 80,41 7 Staré Mesto - Óváros Lubomír Grega (SDKU-DS-KDH-MKP) 29,77 23 Borsi - Borsa Ján Juraj Bystránsky (Smer-SD) 1298/653 65,79 7 Saca - Saca Rudolf Restei (HZD-S.O.S-SRS) 50,10 13 Csamahó - Öernochov Domby Darina (F) 228/176 66,66 5 Őebastovce - Zsebes Monika Puzderova (F)­74,47 7 Dobra -Dobrá Simon László (MKP) 372/317 81,21 5 Tahanovce-Hernádtihany Ján Nlgut (SDKU-DS-KDH-MKP-OKS) 53,03 9 Imreg - Brehov Karol Kucharcík (F) 637/277 68,72 7 Vysné Opátske - Szilvásapáti Milos Beca (SDKÚ-DS-KDH-MKP) 33,18 9 Királyhelmec - Kráiovsky Chlmec Balog József (F) 8031/6179 51,07 12 Západ - Kassa-Nyugat-lakótelep Pavol Mutafov (HZDS-HZD-SF-SNS-Smer) 21,67 23 Kisgéres - Maly Hores Furik Csaba (MKP) 1149/1098 64,13 9 Kiskövesd - Maly Kamenec Máté Ágnes (MKP) 485/456 60,98 5 Kistárkány - Maié Trakany Petrik Árpád (F) 1054/926 74,07 9 KASSA-VIDÉKI JÁRÁS Kistoronya - Malá Trfia Monika Rakacká (SF) 452/56 72,67 5 n"rrr"ir[r"[' "r Ladmóc - Ladmovce Bárány István (MKP) 348/302 77,77 5 Településnév A megválasztott A lakosok/magyarok A részvételi Képviselők Lelesz-Leles Zurbola Mihály (MKP) 1900/1434 52,21 9 polgármester száma a 2001-es arány száma Nagygéres - Veiky Hores Tarr Lajos (Smer-SD) 1005/845 66,08 9 neve1 népszámláláskor Nagykövesd - Veiky Kamenec Nagy Attila (F) 848/752 68,63 7 Nagytárkány - Veiké Trakany Kopasz József (MKP) 1344/1115 67,45 9 Abaújszina-Seóa Miroslav Bacenko (Smer-SD) 2084/228 60,39 9 Őrös - Strázne Erdélyi Zoltán (MKP) 696/641 71,45 7 Áj - Háj Gajdos Irén (MKP) 307/261 75,00 5 Perbenyik - Pribeník Fúlöp Pál (MKP) 914/721 42,43 7 Alsólánc - Nizny Lánec Hangácsi Mihály (MKP) 405/208 51,02 5 Pólyán - Poiany Csorba Miklós (F) 517/429 80,80 7 Bódvavendégi - Hosfovce Béres Tibor (MKP) 202/182 86,45 5 Rad - Rád Liska László (MKP) 561/426 73,69 7 Buzita-Buzica Mohnansky József (MKP-Smer-SD) 1142/725 49,83 9 Szentes - Svátuöe Liszkai Gusztáv (MKP) 914/872 72,68 7 Csécs - Cecejovce Stefan Magoci (F) 1899/678 62,22 9 Szentmária - Svátá Mária Hornyák István (MKP) 578/506 85,41 7 Debrőd - Debratf Papp Adrianna (F) 391/270 80,20 5 Szinyér - Svinice Kondás Magdolna (F) 237/211 73,82 5 Horváti - Chorváty Köteles Miklós (MKP) 114/87 66,66 5 Szőllőske-Vinicky döntetlen, megismétlik a választást 522/327­­Jánok-Janik Július Begala (F) 549/350 69,75 7 Szolnocska - Soinicka Krestyánko László (MKP) 258/226 78,73 5 Jászó - Jasov Gabriel Nagy (F) 2661/375 63,74 9 Szomotor-Somotor Stropkay Szilvia (F) 1679/1162 63,36 9 Kenyhec - Kechnec Konkoly József(F) 876/133 60,92 7 Szürnyeg - Sirnik Kalán Viktor (MKP-LS-HZDS) 594/143 50,93 7 Komaróc - Komárovce Szaniszló Sándor (MKP) 394/332 78,80 5 Tiszacsernyő - Cierna nad Tisou Tibor Dűlik (SDKÚ-DS) 4645/2792 49,46 9 Makranc - Mokrance Mária Lackóvá (F) 1321/467 48,82 9 Tőketerebes - Trebisov Vladimír Antfal (KDH-ASV-Misia 21) 22 342/390 45,02 25 Migléc - Milhosf Vojtech Gálffy (F) 344/144 83,27 5 Újhely - Slovenské Nővé Mesto Ján Kalinic (SDKU-Smer-MKP) 1072/130 49,27 9 Nagyida - Veíká Ida Frantisek Snír (MKP-Smer-SD) 2808/516 57,34 9 Véke - Vojka Juhász István (F) 434/377 73,55 7 Pány - Panovce Marta Sehnalová (Smer-SD) 564/44 69,04 7 Zemplén - Zemplín Mária Tuchynová (F) 399/256 65,74 5 Peder-Peder Ján Derján (F) 382/310 79,40 5 Zétény - Zatín Szaxon Zoltán (MKP) 788/663 70,91 7 Perény-Hím - Perín-Chym Imrich Kovács (SDKÚ-DS) 1506/514 53,36 9 Reste - Resica Bodnár Ferenc (MKP) 377/341 54,54 5 '(az őt támogató párt(ok)/F - független) Somodi - Drienovec Kocsis Tibor (MKP) 1752/587 53,46 9 A táblázatokban igyekeztünk olyan alakban használni a megválasztott polgármesterek nevét, ahogyan azt ők is teszik Szádelő - Zádiel Józa Albert (F) 187/162 73,46 5 Egyes esetekben azonban a hivatalos névalak mellett döntöttünk, vagy úgy tüntettük fel a nevet, ahogyan azt információink szerint a viselője szokta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom