Új Szó, 2006. december (59. évfolyam, 276-299. szám)

2006-12-01 / 276. szám, péntek

2 Közélet ÚJ SZÓ 2006. DECEMBER 1. www.ujszo.com RÖVIDEN Idén ketten haltak meg AIDS-ben Pozsony. Szlovákiában az elmúlt 30 évben 183 embernél mu­tatták a HÍV vírust, és közülük 43-nál alakult ki az AIDS, tájékoz­tatott Ján Mikas, a Közegészségügyi Hivatal osztályvezetője. De­cember elseje az AIDS világnapja, ebből az alkalomból a tiszti fő­orvos a megelőzés fontosságát hangsúlyozta.„Naponta 14 ezer ember fertőződik meg, és nyolcezren halnak meg” tájékoztatott a Peter Lazovy, az Odüsszeusz szervezet képviselője. A183 szlo­vákiai beteg többsége -147 - férfi. A betegség a legtöbbször sze­xuális úton terjed, de gyakori az is, hogy a kábítószer-élvezők egymás között fertőzött injekciós tűvel adják tovább a vírust. „Idén, szeptember végéig ketten haltak meg AIDS következté­ben” -jelentette ki Mikas. (lpj) Még nem tudják, hogy perelnek-e Pozsony. Perrel fenyegeti lapunkat és a Sme napilapot Ibolya Olivér, a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola igazgatója, egy kedden megjelent írásunk miatt. Ebben arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy egy feltehetően rendőrség által készített fel­vételen Ibolya Olivér, és Zirig Ferenc, a dunaszerdahelyi gimná­zium igazgatója szerepel. A felvétel egy rendőrségi razzián ké­szült a légi erotikus klubban. Az igazgatók azóta sem cáfolták, hogy ők láthatók a képeken, viszont azt állítják, hogy a felvétel az ő lejáratásuk céljából készült. Az Új Szónak azonban sem ő, sem Zirig Ferenc, nem erősítette meg, hogy valóban perelni kí­vánják lapunkat. „Nem óhajtom kommentálni a történteket, ne­hogy valakit megsértsek” - mondta lapunknak Zirig Ferenc. Ha­sonlóan nyilatkozott Ibolya Olivér is. A Duna televíziónak azon­ban Ibolya azt mondta, személyiségi jogainak megsértése és jó hírének besározása miatt pert indít a két napilap ellen. „Voltam bíróságon, beszéltem ügyvéddel, és természetesen feljelentést teszek az illető újságok ellen” - mondta az igazgató a Duna tele­víziónak. (l.p.j) Jozef M.: keresték, megtalálták Pozsony. Őrizetbe vette a rendőrség Jozef M. vállalkozót, a férfi ellen a Horizont Slovakia és a BMG Invest pénzügyi szolgáltatók csődje ügyében folyik eljárás. A rendőrök előbb a két vállalatának épületét keresték fel, de Jozef M. nem került elő, így országos kö­rözést adtak ki ellene. A vállalkozót végül egyik birtokán, az Aranyosmaróti járásban található Ebedec (Obyce) községben vet­ték őrizetbe. Jozef M. ügyvédje szerint az elfogatóparancsot a mé­dia nyomása miatt adták ki. Egy másik vádlott, Dávid B. a Legfel­sőbb Bíróság szenátusa döntésének értelmében 2007 március 31. ig előzetes letartóztatásban marad. (TASR) Nagyobb lehet az oktatási és a kulturális tárca kerete Több milliárdra bukkantak ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. A vártnál gyorsabban növekvő gazdasági teljesítmény révén 2007-ben az általános for­galmi adóból a tervezettnél 2,7 milliárd koronából több folyik be - közölte Ján Pociatek pénzügy- miniszter. Szerinte lesz pénz a vasút nagyobb állami dotációjá­ra, a szociális lakások építésére, a változatlanul hagyott 2 százalé­kos adófelajánlás okozta kiesés (675 millió korona) fedezésére, és további 100 millió korona el­különítésére az esetleges árvíz­károk finanszírozására. Pénzügyi szakértők is megerő­sítették a pénzügyi tárca bejelen­tésének realitását. A parlament költségvetési bizottsága tegnap előzetesen gyorsan elosztotta a többletpénzt: 920 millió koroná­val többet kaphat az oktatásügy, 850 millióval többet a belügy, vé­gezetül 300 millióval nőhet a kul­turális tárca kerete. Ivan Miklós volt pénzügymi­niszter viszont úgy véli, a jövő évi állami költségvetésben már most 6 milliárdos hiány mutatkozik, ezért a kormánytól felelőtlen hozzáállás újabb kiadásokba ver­nie magát. (S, t, só) Jelenleg 264 mentőállomás létezik az országban Lefaragás a mentőknél ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Az egészségügyi mi­nisztérium át akarja értékelni a mentőszolgálati pontok jelenlegi számát. Most 264 mentőállomás létezik az országban, egyesek szerint fenntartásuk túl sokba kerül. „Az átértékelés egyelőre azt jelenti, hogy csökkenteni akarjuk a pontok számát, a konkrét lépésekről a helyzetfel­mérés után döntünk” - mondta Silvia Balázsiková, a szaktárca szóvivője. Az elemzés várhatóan december végére készül el, az in­tézkedésekről január közepéig dönt a minisztérium. Addig is módosul azonban a mentőszolgálat finanszírozási rendszere. Januártól csökken a mentőszolgálatok fenntartására fordított összeg, de a változást el­fogadhatónak tartja a mentőszol­gálatok szövetségének képviselő­je is. Az egészségügyi minisztéri­um tegnap hozta nyilvánosságra a mentőszolgálatokra vonatkozó árrendeletét, ez alapján 20 ezer koronával csökken a mentőszol­gálat és a gyors orvosi segítség- nyújtó szolgálat havi fenntartási összege. A mentőszolgálat januártól egy gépkocsira 510 ezer koronát kap, az orvosi szolgálat havonta 840 ezer koronára számíthat. A minisztérium új kategóriába osz­totta a legmodernebb felszerelé­sű mentőautókat, melyek az in­tenzív kezelés biztosításához szükséges eszközökkel is fel van­nak szerelve. Minden ilyen men­tőautó fenntartására havonta 910 ezer koronát kap a mentő- szolgálat. „Elfogadhatónak tartjuk ezt a módosítást, mivel a minisztéri­um elfogadta a legtöbb javas­latunkat” - mondta Ján Hencel, a mentőszolgálatok szövetségének (APZZS) elnöke. (1-p-j, s) A kiegészítést a szokásos módon kapják meg a jogosultak, nem személyesen Jön a karácsonyi nyugdíj Pozsony. December elején kezdi a karácsonyi nyugdíj­kiegészítés folyósítását a Szociális Biztosító. „A ren­des nyugdíjfizetési napon kapja meg minden jogosult a karácsonyi nyugdíjat, együtt a rendes nyugdí­jával” - tájékoztatta lapun­kat Lydia Vyborná, a Szoci­ális Biztosító kommunikáci­ós osztályának munkatársa. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A kiegészítést nem kell kérvé­nyezni, a jogosultságot a biztosító állapítja meg. Azoknak jár, akik öregségi, korkedvezményes öreg­ségi, rokkantsági vagy szociális nyugdíjat kapnak, és annak össze­ge nem haladja meg a 10 365 koro­nát. A jogosultság megállapítása­kor természetesen figyelembe ve­szik azt is, ha az említett nyugdíjtí­pusokhoz más nyugdíj járul, példá­ul özvegyi nyugdíj. A Szociális Biz­tosító a járadék teljes összegét veszi figyelembe. Nem jár a karácsonyi kiegészítés azoknak, akiknek jára­déka magasabb 10 365 koronánál, és azoknak sem, akik csak özvegyi nyugdíjat kapnak vagy árvaellátás­ban részesülnek. Ha valaki nem kap kiegészítést, de úgy gondolja, hogy jogosult rá, akkor a biztosító­hoz fordulhat. A biztosító figyelmezteti a nyug­díjasokat, hogy a kiegészítést a szokásos módon, vagyis postán kapják meg, vagy bankszámlára küldik. „Nem fordulhat elő, hogy a Szociális Biztosító munkatársa kézbesíti a karácsonyi kiegészítést, aki ilyen célból csenget be a nyug­díjasokhoz a biztosítóra hivatkoz­va, az csaló” - mondta lapunknak Vyborná. - Nincsenek olyan alkal­mazottaink, akik személyesen kéz­besítenék a nyugdíjat.” Már előfordultak ugyanis olyan esetek, hogy a karácsonyi nyugdíj kézbesítése ürügyén jutottak be idős emberek házába magukat a Szociális Biztosító munkatársai­nak valló csalók. „Nem szabad őket beengedni a lakásba, és az ilyen eseteket azonnal jelenteni kell a rendőrségen” - tanácsolja Vyborná. (lpj) Mekkora lesz a karácsonyi nyugdíj-kiegészítés a nyugdíj összege (Sk) kiegészítés (Sk) 3455 korona vagy kevesebb 2000 3456-6910 korona 1750 6911-10365 korona 1500 10365 korona felett 0 Forrás: szociális ügyi minisztérium A kereszténydemokraták egyedül nem fognak rendkívüli ülést szorgalmazni Menesztenék Eubomír Jahnáteket ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Eubomír Jahnátek fejét követeli a Kereszténydemokrata Mozgalom a Transpetrol-botrány miatt. A gazdasági miniszter a Fico- kabinet első olyan tagja, aki ellen bizalmatlansági indítványt nyújt­hatnak be a parlamentben. A KDH azonban egyedül nem fog rendkí­vüli plenáris ülést szorgalmazni, a másik két ellenzéki párttal pedig egyelőre nem konzultáltak. Az MKP-val és az SDKÚ-val ma talál­koznak, s Pavol Hrusovsky KDH- elnök bízik benne, csatlakoznak a kezdeményezéshez, mert ez lenne az első alkalom, amikor demonst­rálhatnák erejüket és azt, hogy ké­pesek egységesen fellépni. Hrusovsky szerint az MKP-val nem lesz gond, az azonban nem biztos, hogy az SDKÚ-nak tetszem fog az ötlet. Mikulás Dzurinda párt­elnök ugyanis a közelmúltban úgy fogalmazott: nincs értelme a parla­mentben bohóckodni, a miniszte­rek menesztését követelni akkor, amikor a kormánykoalíció fölényes többségre támaszkodhat. A HZDS Lehet, hogy már nem sokáig mo­solyog? Lubomír Jahnátek gazda­sági miniszter. (SITA-felvétel) és az SNS pedig tegnap azonnal le­szögezte: semmi szín alatt nem tá­mogatják a KDH kezdeményezését. Bugár Béla, az MKP elnöke szerint a bizalmatlansági indítvány csak az egyik lehetőség, a parlamentben hogyan lehet napirendre tűzni a Transpetrolban végrehajtott sze­mélycserék problémáját. Abban mindenképpen egyetért a keresz­ténydemokratákkal, hogy a témá­ról beszélni kell a parlamentben, a KDH konkrét javaslatát azonban a mai találkozó előtt nem óhajtotta bővebben kommentálni. Tegnap az SDKÚ sem akart reagálni. Ivan Miklós volt pénzügyminiszter csak annyit jegyzett meg: a dolgot meg­vitatják, ugyanakkor úgy véli, jelen pillanatban vannak fontosabb kér­dések is Jahnáteknél, például a jö­vő évi költségvetés tervezete. Nem kizárt, ha a mai ellenzéki találkán elvetik a keresztényde­mokrata ötletet, akkor rendkívüli ülést kezdeményeznek majd, mely témája a fontos állami tisztségekkel összefüggő klientelizmus és a csa­ládi összefonódások lesznek. Hru­sovsky szerint a miniszterelnök és a gazdasági tárcavezető között kom­munikációs zavar van, hiszen mindketten mást állítottak, minek következtében a helyzet egyre ho­mályosabb. Úgy véli, a kabinet így próbálja leplezni, hogy nem a pol­gárok, hanem a saját érdekeit tartja szem előtt, (sza, s, t) ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2006 Mindenki felkészült a voksolásra Pozsony. A belügyminisztéri­um, a Statisztikai Hivatal es a Köz­ponti Választási Bizottság (ÚVK) felkészült a holnapi helyhatósági választások lebonyolítására - tájé­koztatta lapunkat Nagy Károly, az UVK tagja. A központi testület szombaton egész nap monitorozni fogja a vok­solást, járják majd a régiókat, vé- ledenszerűen fognak felbukkanni az egyes szavazóhelyiségekben. Egész nap forródróton keresztül is lehet tőlük tanácsot kérni, az ész­lelt, esetleges rendellenességeket jelentem, panaszt emelni. „De nincs értelme olyan jellegű bejelentéseket termi, hogy busszal viszik a romákat szavazni, ajándé­kokat - például vasalókat - oszto­gatnak ajelöltek, vagy ingyen virs­livel próbálják fokozni a szavazó­kedvet. Ez a kampánycsend meg­sértésével függ össze, s nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Ha mégis úgy gondolja valaki, ezt nekünk is be kell jelentenie, megteheti, de csak útbaigazítást adhatunk, hogy a konkrét panaszt hová érdemes benyújtani” - magyarázta Nagy Károly. Az ÚVK az utóbbi napokban több hasonló beadvánnyal foglal­kozott, ám mivel nem illetékesek eljárni, el kellett utasítani. Többen nemcsak a kampányt kifogásolták, hanem azt is nehezményezték, hogy a helyi választási bizottságok nem jegyeztek be egyes jelölteket. „Ez ügyben bírósághoz kell fordul­ni, most azonban már késő” - tette hozzá a bizottsági tag. Az ÚVK el­sősorban abban tud segíteni, ha valakit valamilyen oknál fogva nem engednek majd az urnához járulni; nem szabályszerűen zajlik a voksolás; a kelleténél kevesebb bizottsági tag tartózkodik a szava­zóhelyiségben; a bizottsági tagok nem az előírásoknak megfelelően járnak el stb. A Statisztikai Hivatal kedden tartotta az utolsó próbászámlálást, amelyik olyannyira jól sikerült, hogy úgy tűnik, már szombat éjjel tizenegy óra körül lehetnek rész- eredmények. (sza) Már megkapták az urnákat az önkormányzatok (TASR-felvétel) Központi jegyzék készül Jövő héttől jön a tandíj Pozsony. Jövő héten megtud­hatjuk, hány nappali tagozatos egyetemista kénytelen hallgatói hozzájárulást fizetni a törvény­ben garantált tandíjmentesség ellenére. Hamarosan elkészül ugyanis a központi hallgatói jegyzék, melyből egyebek mellett kiolvasható lesz az is, hányán lá­togatnak párhuzamosan kettő vagy több felsőoktatási intéz­ményt, tájékoztatott Helena Poláková, az oktatási minisztéri­um sajtóosztályának vezetője. A hatályos, még 2002-ben elfo­gadott felsőoktatási törvény ren­delkezései alapján az utóbbi hall­gatóknak tandíjat kell fizetniük. Számukról legfeljebb csak sejté­seink lehetnek, valószínűsíthető azonban, hogy elenyésző arányt képviselnek az összes hallgató­hoz képest. A tandíjfizetési kötelezettség kiszabásával a jogszabály tulaj­donképpen bünteti azokat, akik képesek egyszerre két egyetemen is megállni helyüket. Ugyanúgy kell tandíjat fizetni­ük azoknak az egyetemistáknak is, akik önhibájukból, de nem be­tegség miatt túllépték tanulmá­nyaik előre megszabott időkere­tét, függetlenül attól, hogy a nap­pali tagozatot látogatják. A hoz­zájárulás éves mértékét az egye­temek állapítják meg, nem lehet ugyanakkor magasabb az egy fő­re lebontott éves képzési költség felénél, ami egyetemenként vál­tozik, általában az orvosi és a gyógyszerészeti karokon a leg­magasabb. Poláková lapunknak elmondta, azok a hallgatók, akik párhuza­mosan folytatnak felsőfokú ta­nulmányokat, ott fizetnek tandí­jat, ahová később iratkoztak be. A fizetési kötelezettséggel kap­csolatban az érintett egyetemis­ták részéről egyelőre nem re­gisztráltak panaszt, (-cz-e) 9 faluban nincs jelölt Érdeklődés hiányában... Pozsony. Noha a helyhatósági választások csak szombaton lesz­nek, 595 községben már most biz­tosra vehető, ki lesz az új polgár- mester - itt ugyanis csak egy pol­gármesterjelölt indul a választá­sokon. Kilenc községben senki sem pályázza meg ezt a posztot, ezzel szemben Nagyrőcén és Tő- keterebesen 14 jelölt is van. Egy héttel a választások előtt szokatlan helyzet állt elő Csalló- közcsütörtökön, ahol a két polgár­mesterjelöltből az egyik öngyilkos lett, a másik pedig erkölcsi meg­fontolásból visszalépett. A ma­gyarlakta vidékeken is számos olyan község van, ahol már szinte előre borítékolható az eredmény: Alsószeliben, Alsóhatáron, Nád­szegen, Vezekényen és Pereden mindössze egy-egy jelölt, éspedig a régi polgármester indul. Kis- mácsédon is hasonló a helyzet, itt ráadásul csak hét jelölt pályázza meg a hét szabad képviselői he­lyet. Pereden is pontosan annyian indulnak, ahány szabad hely van, itt az arány 11:11. A szavazópolgárok bizalmáért több férfi (6372), mint nő (1883) fog harcba szállni. A Statisztikai Hivatal adatai szerint 3859 jelöl­tet az egyes politikai pártok, 1276- ot pedig különböző koalíciók indí­tanak a választásokon, a függet­lenjelöltek száma 3220. A helyhatósági megmérettetés részeredményeit szombat éjjel 11 órától kezdik közzétenni a www. statistics.sk honlapon, (dem-)

Next

/
Oldalképek
Tartalom