Új Szó, 2006. november (59. évfolyam, 252-275. szám)

2006-11-06 / 255. szám, hétfő

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2006. NOVEMBER 6. Régió 3 NitraCanis elnevezéssel a hétvégén tartották meg a nyitrai Agrokomplex területén a tizedik nemzetközi kutyakiállítást; 16 ország csaknem 4-000 ebbel mutatkozott be (SITA-felvétel) Háromszáz négyzetméteren tizenhárom iroda várja a hazai és a határon túli vállalkozókat Kész a komaróci vállalkozói ház Komaróc. Fél év alatt felépült a komaróci vállalkozói ház, amelyet a Phare-projekt ke­retében építettek a határon átnyúló kistérségi vállalko­zások fellendítésére. KOZSÁR ZSUZSANNA Az impozáns épület alapterülete 300 négyzetméter, 13 bérelhető iroda és egy konferenciaterem van benne. A felszereléshez tartozik majd az irodák bebútorozásán kí­vül a számítógépes hálózat, közös használatú dataprojektor és a nyomtató. A kétszintes, beépített tetőterű épület előtt parkolót is ki­alakítottak; a vállalkozók jövőre költözhetnek be. Szaniszló Sándor, a projektet kidolgozó Kanyapta Menti Falyak Társulásának elnöke szerint a vállalkozói inkubátor iránt már most is nagy az érdeklő­dés, legalább a helyiségek felét a hazai vállalkozók töltik majd meg. A többi között a Nagyida határában üzemet működtető Skanska cég is felmérte ezt a lehetőséget, hiszen Komaróc közel van Nagyidához. A közbeszerzési és egyéb hivatali in­tézkedések miatt azonban mégis inkább Kassán béreltek irodahelyi­séget. A vállalkozói ház megépíté­sének összköltsége 12,3 millió ko­rona volt, melynek 75%-át uniós alapokból fedezték. Az építkezést 2006 márciusában kezdték el; az A vállalkozói ház megépítésének összköltsége több mint tizenkét mii- épületet október végén adták át. Hó korona volt (Szűcs Éva felvétele) JOGI TANACS Jogtalan telekhasználat 1992-ben megvettem a szü­leimtől és a testvéreitől egy ré­gebbi családi házat; telekkel együtt 443 m2-t és a ház mö­götti 324 m2-es telket. A házat átépítettem. Kértem a ház használatba vételét és a telkek összevonását. Kiderült, a szomszédok a telkekből 90 m2- t használnak. A parcellákat egyesítették, és a nevemre ik­tatták. A bírósági eljárás útján eltulajdoníthatják-e azt, amit a szomszéd használ, de az én ne­vemen van, és hosszú évek óta mi fizettük a községnek a ház- és telekadót? Az élő tulajdo­nostól elvehetik a tulajdonát? Jelige: Eltulajdonítás Az alkotmány értelmében a magántulajdon sérthetetlen, és a jogrendszer által védett alapvető állampolgári jog. A tulajdonost megilleti a birtoklás, a használat, a haszonszedés és a rendelkezés joga, de a járulékos terheket is köteles viselni. A tulajdonosnak bármely magatartást jogában áll az ügyével kapcsolatban tanúsí­tani, feltéve, hogy tiszteletben tartja a polgári jog alapelveit. A magántulajdonba való bármine­mű beavatkozás, amely a tulaj­donos akarata ellenére történik, kizárólag a törvények által meg­határozott keretek között lehet­séges. Ingatlan tulajdon eseté­ben üyen beavatkozás lehet pél­dául az állam általi kisajátítás, szolgalmi jog létrehozása vagy a társtulajdonosság megszünteté­se. Elsősorban azt kell tisztázni, hogy a telekkönyvi hivatal nyil­vántartása szerint mekkora nagyságú földterületet birtokol az érintett. Ezután földmérő se­gítségével megállapítható, hogy a nyilvántartás szerinti telekha­tárokhoz képest a valóságban máshol vannak-e határok. Ha a múltban nem született ajándéko­zási vagy adásvételi szerződés a területekre vonatkozólag, akkor a szomszédok jogtalanul hasz­nálják azokat. Csak azért, mert például ötven éve ugyanúgy használják, még nem lettek a te­rület tulajdonosai, ilyen esetek­ben nem jöhet szóba elbirtoklás, és nincs semmiféle jogalapja an­nak, hogy bíróság útján követel­jék a tulajdonjog megállapítását a saját javukra. Eddig senki nem vette észre, hogy korábban rosz- szul kerítették el a telkeiket a szomszédok az ön elődjeinek ro­vására. Ezt az állapotot kétféle­képpen lehet helyre hozni: a földmérő kijelöli a helyes határo­kat, és a teljes területet birtokba veszi a tulajdonos - ez a megol­dás azonban valószínűleg nehe­zen kivitelezhető, hiszen ez az ál­lapot huzamosabb ideje adva van; a másik megoldás, hogy a szomszédok megveszik öntől az általuk használt területet. Ehhez szükséges, hogy vázrajz készül­jön arról, hogy az eredeti parcel­lákból leválasztják új parcellák­ként a használt részeket. Ha se­hogy sem sikerül megoldani a helyzetet, bírósághoz kell for­dulnia, és kérnie kell, hogy köte­lezzék a szomszédokat a terület kiadására, ha pedig a terület be van építve, térítés fejében szol­galmi jog kialakítását kell java­solni a szomszédok javára. Gulyás Éva ügyvéd EZ ITT A KÉRDÉS Lecseréli-e személygépkocsiján a nyári gumiabroncsokat téliekre? Zsíros Gábor, polgármester, Sajógömör: Természetesen kicseréltettem a nyárit téli gumira. Sokat járok au­tóval, munkámból adódóan sokat kell vezetnem, így nekem termé­szetes, hogy üyenkor, a hideg idő beálltával átállok téli gumira. Igaz, ez most szinte csak az utolsó pillanatban sikerült, de két napja már kicseréltettem a gumikat. Jobb az autó irányíthatósága, biz­tonságosabb - a fékút: rövidülésé­ről nem is beszélve. Ha nem rakat­tam volna át a téli gumikat, nem érezném magam biztonságban a volán mögött. Kvasnovsky Gábor, vállalko­zó, Komárom: Számomra már évek óta az a természetes, hogy lecserélem a nyári gumikat téliekre. Amikor 5-6 fok alá süllyed a hőmérséklet, nem várok tovább; az idén is már októ­ber végén téli gumik kerültek az autómra. Én azt is támogatnám, hogy tegyék kötelezővé ezt a cse­rét, mert szerintem sok téli balese­tet meg lehetne előzni ezzel a sza­bályozással. Jómagam telente is több ezer kilométert levezetek, és a téli gumik mindenképpen na­gyobb biztonságot jelentenek. Lengyel Attila, vállalkozó, Párkány: Én egyértelműen kötelezővé tenném a téli gumik használatát, már csak azért is, mert tapaszta­lataim szerint ez sokkal inkább befolyásolja az utas- és közleke­désbiztonságot, mint a bukósi­sak vagy a gyermekülés haszná­lata. Ha megveszem a gumi­szettet, amelyben téli és nyári változat is van, az szerintem egy­általán nem ablakon kidobott pénz. A téli gumi igenis kell az autóra, mert pl. évekkel ezelőtt az első hó lehullásakor volt olyan koccanásos balesetem, amit el lehetett volna kerülni, ha a másik sofőr autóján is lettek volna téli gumik - akkor biztos nem csúszott volna belém. Főző Péter, pedagógus, Szomotor: Természetesen a hideg beálltá­val kicseréltetem az autómon a gumiabroncsokat, mert szerintem felelőtlenség ilyenkor ezek nélkül közlekedni. Tapasztalataim sze­rint a síkos utakon a téli gumival jobb az autó stabüitása, rövidül a fékút, és más előnyei is vannak az évszakhoz illő készletek használa­tának. Én egyébként mindenki számára kötelezővé tenném a téli abroncsok használatát, mert a gu­micserével hiába próbálok meg tenni valamit a biztonságosabb közlekedésért, ha a szembejövő autós kopott, balesetveszélyes ab­roncsaival veszélyezteti a többi járművezető testi épségét, (szászi, vkm, buch, leczo) 2006. november 6., 12:00 A levegő hőmérséklete , 10-30 km/h Kedd Többi Többnyire felszakadozik felhőzet, az alacsonyab­ban fekvő régiókban időnként köd képződhet. sum VÁROSOK MA HOLNAP HOLNAPUTÁN Pozsony esős idő 7° 9° kevés felhő 4° 11“ jobbára derült idő 5“ 12" Nyltra esős idő 4“ 8" kevés felhő 4“ 11“ jobbára derült idő 4“ 13“ Ounaszerdahely esős idő 6° 9’ kevés felhő 4“ 11“ jobbára derült idő 3“ 13" Komárom felhős ég 5' 9° jobbára felhős ég 3” 12“ jobbára derült idő 4“ 14’ Ipolyság esős Idő 4" 8° kevés felhő 4° 11“ köd 3’ 7“ Rimaszombat felhős ég 1° r kevés felhő 3" 8“ nincs adat Kassa esős Idő 2° 5° derült idő 2" 8“ köd 2’ 7“ Királyhelmec esős idő 0" 3' jobbára felhős ég 3“ 9“ nincs adat Besztercebánya esős idő 3" 8“ köd 2" 6“ köd 1“ 6“ Poprád esős idő 0" 4” kevés felhő 3“ 7“ jobbára derült idő 0’ 7 IDŐJÁRÁS A HEGYEKBEN A víz és a levegő hőmérséklete egyes üdülőhelyeken-''"A Almeria 20720“ Málta 23718“ ä&k Ciprus 24716° Nápoly 22717° 1 ^ Costa Brava 21716“ Nizza 20717“ V-^ Kréta 22716“ Szaloniki 18714“ Mallorca 22o/20“ Velence 19714° C november 28.3 november 12. O november 5. • november 20. A térképen a legmagasabb nappali hőmérsékleteket tüntettük fel. A hőmérsékletek Celsius-fokban vannak megadva f* szél .a. melegfront n ciklon hidegfront - - okklúziós front v anticiklon Készíti az SHMÚ Pozsony Besztercebánya Kassa 06.46 06.39 06.30 Pozsony 16.24 Besztercebánya 16.17 Kassa 16.08 Hétfő 3710° Az országban fokozatosan a magas légnyomás válik uralkodóvá. Jobbára sok felhőre és csapadékra is számíthatunk, délen főleg eső, míg a hegyekben hó eshet. 9HQ 5712° Jobbára kevés fel­hővel számolhatunk, reggel a köd okozhat problémákat. Szel: NY-ÉN 5-15 km/h | Csütörtök 5°/16° Egész nap ködös idő várható, tőként a he­gyekben derül ki az ég. Szél: DNY, 2-25 km/h

Next

/
Oldalképek
Tartalom