Új Szó, 2006. október (59. évfolyam, 227-251. szám)

2006-10-25 / 246. szám, szerda

30 Szülőföldünk ÚJ SZÓ 2006. OKTÓBER 25. www.ujszo.com (Az újratemetésről és az 1906-ban rendezett ereklyekiállításról ké­szült felvételeket a Henszlmann Imre Történelmi Társaság bocsátot­ta rendelkezésünkre.) A fejedelem koporsója mögött a századelő vezető magyar politikusai haladtak pontos ranglista szerint „Elzarándokolnánk szívesen” Már a reformkorban fel­vetődött az a gondolat, hogy haza kellene hozni n. Rákóczi Ferencnek és buj­dosótársainak hamvait. HALÁSZ GYÖRGY 1848-ban Petőfi Sándor Rákó­czi című versében így ír: „Hamvaidnak elhozása végett Elzarándokolnánk szívesen, De hol tettek le a földbe téged Hol sírod? nem tudja senki sem!” A sírokat 1839-ben bontották fel először. Ekkor gyorsan híre ment, hogy Zrínyi Ilona holttes­tét teljesen ép állapotban talál­ták, s ezért egész búcsújárás in­dult meg Galatába. Az ép állapot­ban megmaradt tetem azonban nem Rákóczi édesanyjáé, hanem Bercsényinéé volt, akit szintén ide temettek. Rákóczi sírját nem azonosították. Zemplén vármegye 1873. már­cius 8-i közgyűlése feliratban kér­te a képviselőházat, hogy tegyen meg mindent Rákóczi hamvainak hazaszállításáért. A mozgalom csakhamar országossá vált, a pél­dát több mint ötven törvényható­ság (vármegye) és város követte. A kormány sokáig kitért a képvi­selők kérése elől, mondván, nem tud a sírok helyéről. Sokkal súlyo­sabbnak számított azonban az a tény, hogy érvényben volt az az 1715. évi törvény, amely Rákóczit és bujdosótársait a haza nyilvános ellenségeinek tekintette. Végül Szlávy József akkori miniszterel­nök mégis utasította a konstanti­nápolyi magyar nagykövetet, hogy puhatolja ki, megvannak-e még a francia lazaristák Szt. Be­nedek templomában Rákóczi hamvai. A nagykövet felületes tu­dakozódás után azt válaszolta, a hamvaknak nyoma veszett, fia va­lószínűleg titokban Franciaor­szágba szállíttatta, mert az 1849- ben kibujdosott honvédek felnyi­tották a sírt, de Rákóczi koporsó­ját nem találták. Thaly Kálmán, a kurucvüág történetírója, or­szággyűlési képviselő vállalkozott arra, hogy leküzdje a „hivatalos” akadályt. 1889-ben Fraknói Vü- mos apátkanonokkal Galatába utazott. Ott Fransois Lobrytól, a lazarista rend főnökétől hosszas unszolásra engedélyt kaptak a sír felbontására. „A fej azonossága kétségtelenül constatálva van. Ujjaimmal nagy vigyázattal kiemelve ... felmutat­tam, s leírhatatlan érzelmekkel, kitörő öröm lelkesedéssel kiál- tám: A fejedelem feje!” Feltárták Zrínyi Ilona és Rákó­czi József sírját is. Megtalálták, de nem tárták fel Bercsényi Miklós feleségének, Csáky Krisztinának a nyugvóhelyét. Bercsényi Miklós főgenerális, Eszterházy Antal tá­bornagy és Sibrik Miklós ezredes­kapitány sírját Rodostóban, Thö­köly Imréét pedig Nikomédiában találták meg. A sírok már megvoltak, de a legnagyobb akadály is: az 1715. évi törvény. 1903-ban, a Rákóczi- szabadságharc kitörésének 200. évfordulójára országos Rákóczi- ereklyekiállítást rendeztek Kas­sán. Újból felmerült a hamvak ha­zahozatalának a kérdése. 1904. március 10-én a képvi­selőházban Thaly Kálmán ellen­zéki társai nevében is békejobbot nyújtott Tisza Kálmán miniszter- elnöknek, és ezzel létrehozta a békét „a trón és a nemzet” - való­jában az akkor uralkodó osztály két parlamenti csoportja között. Ferenc József császár leiratot kül­dött Budapestre, amely így szólt: „Kedves gróf Tisza! A magyar tör­ténelem kiváló alakjai közül egye­dül II. Rákóczi Ferenc hamvai nyugszanak idegen földben, s e hamvak hazaszállítása a nemzet­nek... közóhaját képezi...(Ezért) utasítom, hogy II. Rákóczi Ferenc hamvai hazaszállításának kérdé­sével foglalkozzék, és erre vonat­kozójavaslatait elvárom.” Tisza 1904 őszén megbízta Thallóczy Lajos történészt, hogy utazzon Törökországba. Thallóczy feltárta a rodostói sírokat és Thö­köly nikomédiai sírját, s a hamva­kat Konstantinápolyba szállíttatta. Közben tárgyalások folytak a török állami és egyházi hatóságokkal, hogy engedélyezzék a hamvak ha­zaszállítását. 1906-ban a kutatások és tár­gyalások befejeztével megkez­dődtek az előkészületek a hamvak elszállítására. Magyarországon országos bizottság alakult Weker- le Sándor miniszterelnök vezeté­sével. Ennek a bizottságnak volt a feladata mindkét fejedelem ham­vainak a hazahozatala és nyuga­lomra tétele. Mivel több város is szerette vol­na befogadni a hamvakat, a kor­mány Rákóczi kedves városa, Kas­sa kérését teljesítette, Thököly Im­re végleges nyughelyéül pedig a szülővárost, Késmárkot jelölte ki. Mindkét városban megalakultak az ünnepségek rendezőbizottsá­gai. A temetésekről igazán méltó­an intézkedtek. A sajtó időben és igen részletesen tájékoztatta az egész országot a fejleményekről, az útvonalról és a különféle helyi ünnepségekről. Bécsben 1906. október 18-án Wekerle Sándor miniszterelnök előterjesztette levelét I. Ferenc Jó­zsef császárhoz II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak ha­zaszállítása tárgyában. A császár a levél tartalmát jóváhagyta. A következő napon, október 19- én Wekerle a képviselőház ülésén beteijesztette az úgynevezett Rá- kóczi-törvényt. A ház a törvényt jóváhagyta, ami tulajdonképpen a száműzetésről szóló 1715. évi rendelkezések eltörlését, hatá­lyon kívül helyezését jelentette. A főrendiház közjogi és törvényke­zési bizottsága 1906. október. 24-i déli ülésén a képviselőház ajánlá­sára a Rákóczi törvényt szinte egyhangúlag fogadta el. Az országos bizottság Törökor­szágba kiküldött tagjai 1906. október 23-án a hamvakat tartal­mazó koporsókat a „Kelet” nevű postagőzösre vitték. Arra a hajó­ra, amelyen egy évvel azelőtt Kas­sára szállították a Rodostói ház fe­lét. Ez az épület a Rákóczi által építtetett és ugyancsak ő általa el­nevezett Belvedere. Ennek a ház­nak a része lett Kassán újból felál­lítva 1941-ben. A „Kelet” hajó utolsó szállítmánya Törökország­ból sírkövekből állt, melyeket fo­kozatosan beépítettek a kassai Szt. Erzsébet-dóm Szt. István-ká- polnájának falába. A gőzös október 25-én 10.15- kor kifutott a Fekete-tengerre. A bujdosók hamvai Budapestről 28- án, vasárnap este indultak Kassa felé vezető útjukra. Másnap haj­nalban már Nagyszaláncnál érték el Abaúj-Torna vármegyét. A vo­nat Kassára 5 óra 16 perckor érke­zett meg. (A szerző a kassai Henszlmann Imre Történelmi Társaság elnö­ke. írását Lukács József emléké­nek ajánlja.) Epilógus 1938. július 24-én ünnepélyes keretek között II. Rákóczi Ferenc domborművét leplezték le a dóm északi külső falába, amelyet Si­pos Béla műépítész tervezett, Löffler Béla kassai szobrászművész mintázott, és Buchner Béla műöntödéje öntött bronzba. A háború végén kitépték a falból, és csak a hatvanas évek végén került vissza a helyére, (halász) A KASSAI TEMETÉS ______ ________________________ Az 1 906. október 29-én reggel Kassára érkező különvonat a Klo- busiczky utcával (ma Masaryk utca) egy vonalban állt meg. A koporsókat itt levették, és a felál­lított díszsátorban fejedelmi pompával dísztett ravatalon he­lyezték el. A város másodszor hódolt a fejedelem előtt. A Rodostóból hosszú számkivetés után haza­szállított hamvadó poraik előtt adózott kegyelettel az utókor. Hu­szonnégy üdvlövés és az összes kassai harang zúgása fogadta a dicső fejedelmet és bujdosó társa­it. Pontosan kétszázhetven évvel korábban a „Pro patria et liberta­te!” feliratú zászlókat lobogtató, győztes csapatok élén vonult be diadalmasan a hódolatát esküvel bizonyító városba. Kassa ismét fényes fogadtatást készített a fejedelemnek. A dísz­temetés alkamából Jakab Árpád építészmérnök tervei szerint két diadalkaput emeltek. Az első ka­pu a Klobusiczky utcában (ma Masaryk utca) állt, és a zborói vár bejáratát ábrázolta. A máso­dik, a nagysárosi vár bejáratának mása, a Ferenc József (ma Mara­tón) téren állt. Ezenkívül a nagy napra elkészült a kassai állomá­son a fogadásra a baldachinos díszsátor a fejedelem ravatalozá­sához. A Szabadság téren (Fő tér) egy ácsolt haranglábat állí­tottak fel, amelybe összegyűjtöt­ték Rákóczi birtokairól a fejede­lem korában készült kis harango­kat. így sikerült 22 harangot összehozni, megszólaltatni. A városnak fel kellett készülnie az óriási tömeg elhelyezésére is. Er­re az alkalomra Rössler István városi aljegyző jegyzéket készí­tett, amely tartalmazta a küldött­ségek ranglista szerinti beosztá­sát, pontos elhelyezésüket. így például a magyar királyi kor­mány részéről gróf Andrássy Gyula belügyminiszter, gróf Ap- ponyi Albert vallás- és közoktatá­sügyi miniszter, Josipovich Géza, a horvát-szlovén-dalmát ügyek minisztere a Schalkházban ka­pott szállást. De magánházaknál is szállásoltak el az ünnepségre meghívott vendégeket. A tulajdonképpeni ünnepség reggel 8 órakor kezdődött, ami­kor a Rákóczi-egyházmegyék papsága Fischer-Colbrie Ágoston Kassa egyházmegyei püspök pon- tifikálása mellett beszentelte a hamvakat. A beszentelés után a Kassai Dalárda alkalmi dalt éne­kelt. Ezután a kormány részéről hangzott el az ünnepi gyászbe­széd, amely után a Szózat fejezte be a gyászsátorban lezajló ünnep­séget. Az ünnepség további rész­leteit a rendezőbizottság Semsey László császári és királyi kama­rásnak, országgyűlési képviselő­nek, a kormány teljhatalmú meg­bízottjának elnöklete alatt állapí­totta meg. A menet a Klobusitzky utcán és a Fő utcán keresztül ha­ladt a dóm felé, egy része lement a Schalkházig (ma a helyén a Slovan Szálló található), itt lefelé kanyarodott, és - az Erzsébet té­ren (Felszabadulás tér) megfor­dulva - a Fő utca másik oldalán visszatért. A Fő utcát szegélyező járdákon ezrek szorongtak. Az erkélyeken, háztetőkön, fákon fürtökben csüngtek az emberek, és áhítattal szemlélték e ritka gyászmenetet. A menet közepe táján haladt a II. Rákóczi Ferenc, anyja, Zrínyi Ilo­na, valamint fia, Rákóczi József herceg hamvait vivő halottaskocsi hat fehér lóval vontatva. A máso­dik kocsit négy fekete ló húzta. Ezen a kocsin érkezett gróf Ber­csényi Miklós és neje, Csáky Krisz­tina grófnő, gróf Esterházy Antal és Sibrik Miklós hamvait tartal­mazó koporsók. A sors iróniája volt, hogy azok kísérték a ko­porsókat, akiknek elődei elárul­ták a szabadságharcot, és életük­ben, de haláluk után is ellenük szövetkeztek. Szüntelen harang­zúgás közben vonult a nagy me­net. A koporsó mögött a század­elő magyar politikai életének ve­zetői haladtak pontosan megsza­bott ranglista szerint. Bíborruhás érsekek és püspökök, selyemdol­mányban, aranycsatos párducka- cagányban, nyestprémes bársony­mentékben, drágakövekkel hím­zett díszmagyarban a főúri rend. Ezt adják vissza nekünk a n. Rá­kóczi Ferenc temetéséről készült első magyar mozgófilm kockái. Amikor a hamvakat vivő gyászko­csi a dóm elé érkezett, a koporsót a Rákóczi-vármegyék alispánjai és a városok polgármesterei levet­ték a kocsiról, s a templomba vit­ték, ahol elkezdődött a gyászszer­tartás. Ezután került sor Abaúj- Torna vármegye díszközgyűlésé­re, amelyen a díszbeszédet Szalay László országgyűlési képviselő mondta. 16 óra 30 perckor a szé­kesegyház kapuit lezárták. Innen a papság égő fáklyákkal indult né­gyes sorokban a püspöki palotá­ba, ahonnan a pontifikáló főpap­pal a székesegyházba visszatér­vén sorfalat állt a katafalktól a Szent István-kápolna alatti kripta bejáratáig. Pontban 17 órakor megkondultak a Szabadság téren felállított Rákóczi-harangok. A papság és a klerikusok énekkara elkezdte énekelni a 129. zsoltárt. Ezután - a pontifikáns Kyrie elei- sonját és a szokásos imát kö­vetően - levették a koporsókat a katafalkról, és 24 díszlövés hang­jai mellett a már előzetesen be­szentelt kriptába helyezték el. Az­óta ez a kripta a magyarság egyik zarándokhelye. Este kivilágították a várost, to­ronyzene szólt, amelyen a kuruc korszakból vett dalokat játszottak. Rákóczi nevelőapjának, Thö­köly Imrének hamvait másnap díszkísérettel Késmárkra vitték, és ünnepélyes szertartás köz­epette helyezték örök nyugalom­ra az ágostai evangélikus temp­lomban. (halász)

Next

/
Oldalképek
Tartalom