Új Szó, 2006. október (59. évfolyam, 227-251. szám)

2006-10-03 / 227. szám, kedd

A nap száma: Miközben nálunk emelkedik a lakossági gáz ára, Csehországban október elsejétől ennyi százalékkal csökkent Mai számunkban 2006. október 3., kedd Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) 59. évfolyam, 227. szám www.ujszo.com Fókuszban a magyarországi önkormányzati választások Elemzések, részletes eredmények, táblázatok. Mi várható a vasárnapi voksolást követően? 6. oldal Szlovákiai pénzintézetek: felemás kamatemelések Ivan Sramko, a jegybank elnöke: inkább a hitelek, mint a betétek esetében nőttek 9. oldal A nap mondata: „Hazug és ócska trükk" Orbán Viktor arról, hogy Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök bizalmi szavazást kér maga ellen az Országgyűlésben. Beňová a Fico-párt pozsonyi főpolgármester-jelöltje Smer-MKP koalíció? Pozsony. Értesüléseink szerint a Smer és az MKP fővárosi szervezete megállapodást készül aláírni a közelgő helyha­tósági választások előtt. Monika Beňová, a Smer EP- képviselője lapunknak megerősítette, a két párt között a választási együttműködéssel kapcsolatban valóban foly­nak tárgyalások. „Megegyezésre törekszünk az MKP-val, meglátjuk, milyen eredménnyel” - közölte. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Mede Vencel, az MKP Pozsony megyei elnöke elmondta, a Smer- rel folytatott intenzív tárgyalások elsődleges célja, hogy az MKP megakadályozza egy esetleges, a magyar szavazók szempontjából a lehető legrosszabb, a Smer, HZDS és SNS alkotta fővárosi ko­alíció létrejöttét. „Döntés ezzel kapcsolatban legkorábban csütör­tökön születhet. Az MKP a politi­kai klíma változásával jelenleg egészen más helyzetben van, mint négy éve volt, a legutóbbi válasz­tások alkalmával. A jobb-, illetve a baloldali retorika egyébként elté­rő jellege most háttérbe szorul. Úgy érzem, ilyen feszült belpoliti­kai légkörben a legfontosabb, hogy legalább próbáljuk meg eny­híteni a kialakult feszültséget. En­nek egyik eszköze lehet a Smerrel kötendő koalíció” - közölte Mede. A magyar párt egyébként csak az SNS-szel nem folytat tárgyaláso­kat a lehetséges választási együtt­működésről. Martin Glvač, a Smer pozsonyi kerületi elnöke tegnap úgy nyilatkozott, hogy „többé-kevésbé már megállapod­tak a HZDS-szel”. A Smer megyei szervezete egyébként tegnap Beňovái jelölte főpolgármester­ré. Több személy közül választot­tak, és az EP-képviselő nem egye­düli hölgyként szerepelt a jelöl­tek sorában; Zuzana Martinák- ová, a Szabad Fórum elnöke is köztük volt. „A Szabad Fórum el­nöke vagyok, a megméretésben nem vehetek részt sem függet­lenként, sem a Smer jelöltjeként. Ha elindulok, csakis párttámoga­tással vágok neki. Ä következő napokban ez egyébként eldől” - tájékoztatott a politikus asz- szony. (-cz-e) Még nincs egyezség Kassán sem Kassa. Egyelőre nem sikerült megegyezniük a koalíciós szerző­dés dolgában az SDKÚ, a KDH, az OKS és az MKP helyi vezetőinek a Hernád-parti városban. A négypárti tárgyalások nemcsak a kö­zös főpolgármester-jelölt, hanem a városi képviselők, illetve a ke­rületi polgármesterek személyéről is szólnak, (cze) Vallási kellékek között. Ennyire nem szennyezettek a folyók Indiá­ban, de amit a vízben láthatunk, annak nagy része szükséges a Durga hindu istennő tiszteletére az ázsiai országban rendezett, úgynevezett merülési ceremónián. (SITA/AP-felvétel) „Idegenvezetők" ügye Nincs jogi következmény Pozsony. Jogi következmények nélkül zárult le a vizsgálat annak a három magyar állampolgárnak az esetében, akiket májusban jogta­lan idegenvezetés gyanúja miatt tartóztattak le Pozsonyban. A há­rom férfit néhány órán át fogdá­ban tartották, majd eljárást indí­tottak ellenük. A hosszú hetekig húzódó ügy később diplomáciai síkra terelő­dött. „A rendőrség két személy esetében még július második he­tében megszüntette a vizsgálatot, mivel nem sikerült igazolni, hogy szabálysértést követtek el” - tájé­koztatta lapunkat Alena Toše- vová pozsonyi kerületi rendőrsé­gi szóvivő. A harmadik személy ellen az il­letékes óvárosi közigazgatási osz­tály szabálysértés miatt folytatott vizsgálatot. Őt azzal gyanúsítot­ták, hogy az incidens közben meg­lökte az őket feljelentő szlovák idegenforgalmi ellenőrt. A hivatal viszont a napokban ezt az eljárást is megszüntette, mivel egyetlen­egy kihallgatott tanú sem tudta egyértelműen bizonyítani, hogy lett volna lökdösődés, (dem, ú) Valószínűleg ilyen módon születhetnek a legendák Ufólesen a Csarna-hegyen FARKAS OTTÓ Betört, majd pizzát rendelt Kern. Tökéletesen otthon érezte magát egy betörő tette helyszínén az Egyesült Álla­mokban: pizzát rendelt, és ha már úgyis ráért, betett egy mo- sásnyi szennyest is a gépbe. A ház tulajdonosa, egy 51 éves nő egy időben ért az épület elé a pizzafutárral, akit igen ha­mar elküldött, de aztán belép­vén az ajtón újabb meglepetés várta: szembetalálta magát a 23 esztendős betörővel, aki persze nem őt, hanem az olasz ínyencséget várta korgó gyo­morral a jól végzett mosás ju­talmául. Se szó, se beszéd, a hí­vatlan vendég kitépte a nő ke­zéből a táskáját. Az asszony­nak sikerült elmenekülnie, szomszédja pedig azonnal rendőrt hívott. A betörőt még a házban találták, épp a tulaj­donos kézitáskájának tartal­mát leltározta. (PAN) Péterfala. Erős fények jelentek meg a péterfalai hegyek között pénteken este nyolc óra előtt. A je­lenség néhány órán át tartott, egy szemtanú szerint tizenegy előtt szűnt meg. „Ufó szállt le a Csamán” - suttogták másnap a faluban. Akik előző este közelebb merészkedtek a fényekhez, hozták a hírt, hogy egy fehér lepedő mögött valami­lyen lényeket észleltek. Szombaton este „ufónézőbe” indultunk, au­tónk először a településre vezető országúton állt meg, 150-200 mé­terre a célunktól. Távcsővel tisztán láttuk a fehér lepedőt és azt, hogy mögötte nem ufonauták, hanem hús-vér emberek mozogtak. Elin­dultunk. Gépkocsink a sötétben lassan haladt előre a kátyús úton. Alig húsz méterre a fényektől meg­álltunk, egy középkorú férfi lépett elő a lámpával megvilágított lepe­dő mögül. Köszöntésünket cseh nyelven fogadta, és megjelenésünk okát hallván hangosan felnevetett. „Brünni tudományos dolgozók va­gyunk, és a táj éjszakai élővilágát kutatjuk” - mondta mosolyogva. Mint mondta, pénteken érkeztek, amikor a péterfalaiak a „nem azo­nosított repülő tárgyat” észlelték. „Hűvösek már az éjszakák, hiába világítunk, kevés bogár és pillangó röpül a kifeszített fehér vászonra. Feladatunkat most, sajnos, nem tudjuk teljesíteni, a jövő nyáron is­mét jövünk” - tette hozzá. A beszél­getésbe még két kollégája bekap­csolódott. Amikor elköszöntünk, egyvalamiben megállapodtunk: valószínűleg így születnek az ufólegendák. Ufó? Nem ufó? Nem ufó. (A szerző felvétel) Még rejtély a villanyár Máris drágul a hőszolgáltatás Pozsony. Az árszabályozási hi­vatal október elsejei hatállyal be­leegyezett abba, hogy az áreme­lést kérő regionális hőszolgáltatók (a 450-ből összesen 92-en igé­nyelték) 5-6%-kal emeljék árai­kat. A hivatal tegnapi nyilatkoza­tában közölte: az érintettek erede­tileg 7%-os emelést szerettek vol­na elérni, miután idén a háztartá­sok átlagosan már 17%-os drágu­lást voltak kénytelenek elkönyvel­ni. A növekedés ebben az esetben is a magasabb kőolajárak miatt dráguló földgázra vezethető visz- sza. Ami a meleg vizet illeti, a földgáz adja a teljes költség 65-70%-át. Az árszabályozási hivatal a 2007-es villanyenergia-árak meg­állapításával kapcsolatban leállí­totta a vizsgálódást, mivel az árba beépülő valamennyi tényezővel egyelőre nincsen tisztában. A há­rom regionális áramszolgáltató egyébként 12,5 és 13,5% közötti drágítást javasolt. (S, só) MEGKÉRDEZTÜK Megint megpályázza az alkotmánybírói helyet? rí Mészáros Lajos alkotmánybíró: Ján Mazák, aki szeptember végéig volt a taláros testü­let elnöke, a múlt héten javaslatot tett, hogy engem és Juraj Babjakot a parlament vá­lasszon újra. Mivel szakmai jelö­lésről van szó, elfogadtam. Októ­ber 9-éig lehet javasolni személye­ket, s a mi jelölésünkhöz szükséges dokumentumok már ott vannak a parlament alkotmányjogi bizott­ságában. A választásokat 15 hely­re írták ki. Január végén 9 bíró fog hiányozni, mindössze négyen ma­radnak a testületben. A bírókat az államfő nevezi ki a parlament ál­tal javasolt jelöltek közül a szük­séges létszám duplájából válogat. Három szemäyt a honatyák már korábban megválasztottak. Mi lesz, ha a parlament ja­nuár végéig nem lesz képes megválasztani mind a 15 je­löltet? Miután lejár a bírók mandátuma, megbénulhat a taláros testület? Sajnos, az elmúlt két és fél év­ben a hiányzó két bírót nem sike­rült kinevezni, a parlament nem volt képes megválasztani a ne­gyedikjelöltet, seza veszély most is fennáll Ugyanakkor az, hogy már októberben napirendre tű­zik a kérdést, arra utal a képvi­selők átérzik a probléma súlyát, s bízom benne, megválasztják az összes jelöltet. Ha ez most nem si­kerülne, január végéig még pró­bálkozhatnak. A mi mandátu­munk január 22-én jár le, a fon­tos az, hogy utána határozatké­pes legyen a bíróság, hogy az új bírák legkésőbb január 22-én le- tehessék az esküt, (sza) 771335 705021 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN Jobbára felhős ég, néhol eső , J Ma Helga nevű Telefon: ▼ ▲ 29,482 37,395 ▼ 55,139 ▲ 1,321 ▼ 13,594 ▲ 9,436 A hőmérséklet 20 és 27 fok között várható.’ 1 <,Y' V, kedves olvasóinkat köszöntjük. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom