Új Szó, 2006. szeptember (59. évfolyam, 202-225. szám)

2006-09-02 / 202. szám, szombat

Mai számunkban UISZO 25—32. oldal 2006. szeptember 2., szombat Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) 59. évfolyam, 202. szám www.ujszo.com A nyitrai rendőrségen járt tegnap a HVIM elnöke Toroczkai László személyesen vitte el a kapitányságra a Kamocsán készült képeket 2. oldal Csupán elméletileg ingyenes az oktatás A legnagyobb tételt az étkezéssel kapcsolatos kiadások jelentik a szülők számára 3. oldal Szombati vendég: Jan Hrebejk cseh rendező Egyszerű, hétköznapi történeteket mesteri érzékenységgel jelenít meg a filmvásznon 9. oldal Csáky Pál, az MKP alelnöke még lát esélyt további „békéltető" politikai megbeszélésekre a parlamentben Dzurinda lesöpörte az asztalról a javaslatot Pozsony. Nem lesz közös parlamenti határozat a nacionaliz­mus és a szélsőséges megnyilvánulások elutasításáról, hi­vatalosan senki sem támogatja az MKP által kidolgozott szövegtervezetet. A legnagyobb csalódást az SDKÚ okozta: a magyar párt egykori partnere nyíltan ellenezte, sőt ki­mondottan államellenesnek és Szlovákiára nézve rendkí­vül károsnak nevezte a kezdeményezést. UJ SZO-OSSZEFOGLALO A Magyar Koalíció Pártja csütör­tök délutánra kerekasztal-beszél- getésre invitálta az összes parla­menti erő képviselőjét, pártelnöki szinten csak az SDKÚ képviseltette magát. Az SNS is elfogadta a meg­hívást. Noha egyelőre úgy tűnik, nincs politikai akarat közös parla­menti nyilatkozatot elfogadni, Csáky Pál MKP-alelnök sikeresnek nevezte a tárgyalást, már csak azért is, mert az összes párt muta­tott hajlandóságot ilyen fontos ügy­ben találkozni. Ráadásul mindenki egyetértett abban, hogy a Szlováki­ában kialakult helyzet nyugtalaní­tó, s közösen elítélték az extrémiz­mus és a gyűlöletkeltés minden for­máját. Csáky még lát esélyt a to­vábbi egyeztetésre a parlament­ben, ám azt nem tudta megmonda­ni, legközelebb kivel és mikor ül­hetnek tárgyalóasztalhoz. Az MKP célja gátat vetni a szélsőséges meg­nyilvánulásoknak, s mindent meg­tesznek annak érdekében, hogy visszatéijen a nemzetiségi béke. El­lenkező esetben valószínűleg a nemzetközi intézményektől kérnek segítséget. Mikuláš Dzurinda szerint már a magyar párt által szorgalmazott nyilatkozat is egyfajta segélykérő üzenet lett volna a külföld felé, s ürügyül szolgálhatott volna nem­zetközi megfigyelőcsoportok létre­hozására, ami az SDKU számára el­fogadhatatlan, ezért ellenzi a par­lamenti határozat elfogadását. „Szlovákia jogállam, nem pedig diktatúra” - szögezte le Dzurinda, megfeledkezve arról, hogy az Eu­rópai Parlament néppárti megfi­gyelőcsoportja az SDKÚ-s Peter Šťastný által vezetett szlovákiai de­legáció kezdeményezésére alakult meg. Dzurinda most ugyanazt mondja, mint néhány hete a Smer és a HZDS: „Bugárék azzal, hogy a nemzetközi szervezetekhez fordul­nak, csak ártanak Szlovákiának.” Šťastný a megfigyelőcsoport szük­ségességét lapunknak a következő­képpen indokolta: „Az európai szo­cialisták egyértelműen elítélték Robert Fico magatartását, és elkez­dődött a Smer kizárásának folya­mata a nemzetközi szervezetből, mert fennáll a veszélye annak, hogy az egyik uniós tagállamban sérülhetnek a demokrácia alapel­vei. Ha ezt üyen vüágosan látják a szocialisták, vajon a néppártiak maradjanak süketek, vakok és tét­lenek?! Ez abszolút felelőtlenség lenne!” Az esedeges monitorozás Miroslav Mikolášik, a KDH európai parlamenti képviselője szerint sem árt az országnak. „Ellenkezőleg: ha bebizonyosodik, hogy a kisebbsé­geknek nincs mitől tartamuk, sőt még javulni is fog a helyzetük, an­nak csak örülni fogunk” - magya­rázta az Új Szónak Mikolášik. Ezzel szemben az SDKÚ elnöke a kerek- asztal-beszélgetés után azt mond­ta: ellenzékben sem felejtette el, mik a nemzed és államérdekek, s az MKP mostani kezdeményezése ellentétben áll velük. Bízik a rend­őrségben és az ügyészségben, s fel­háborítónak tartja, hogy az MKP Körülülték az asztalt a Magyar Koalíció Pártjának székházában arra buzdít, először nekijelentsék a rendbontásokat és uszításokat, ne a hatóságoknak! Csáky nem óhajtotta kommen­tálni a pártok politikai kifogásait, csak annyit árult el: voltak, akik ké­szek voltak támogatni az MKP által előterjesztett javaslatot. Kiszivár­gott értesülések szerint az SDKÚ miatt bukott meg a dolog. Dušan Čaplovič embeijogi miniszterel­nök-helyettes elmondta, ezek után (TASR-felvétel) is folytatni kívánja az egyeztetést egy, a szlovákok és a magyarok, il­letve Pozsony és Budapest közötti történelmi megbékélést célzó szö­veg előkészítéséről. Az MKP ebben kész együttműködni, (sza, t) Magyarszidó magyar Pozsony. A rossz hagyomá­nyokat (is) őrző futballdruk- kerek tovább folytatták a szlovák-magyar üzengetést. Legutóbb a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hétközi fordulójában, a Slovan-Ban- ská Bystrica összecsapáson öt szurkoló kurjongatta: „Ma­gyarok, a Duna túloldalára!” A rend éber őrei rögvest kihall­gatták a földrajzi ismereteiket fitogtatókat, s ekkor a rendőri számonkérés meglepő ered­ményt hozott. Kiderült ugyan­is, hogy az egyik, „Maďari, za Dunaj!” szöveget skandáló magyar nemzetiségű! Az állí­tólag csak merő szórakozásból bekiabálok vajon milyen folyó átlépésére biztatnák a magya­rokat, ha történetesen a Duna túlpartján lévő ligetfalui Artmedia lelátóin hőzöngené- nek? (SITA, ú) Győrffy Csabát bekérették a külügyminisztériumba a szélsőséges akciók miatt Szlovák szóbeli jegyzék Magyarországnak UJ SZO-TUDOS1TAS Pozsony. Bekérették csütörtö­kön a magyar nagykövetet a szlovák külügyminisztériumba a két országban tapasztalt szélső­séges megnyilvánulások miatt: Ján Kuderjavý, az európai ügye­kért felelős főosztályvezető szó­beli jegyzékben figyelmeztette Győrffy Csaba nagykövetet. Pozsony ismételten hangsú­lyozta: a szlovák kormány egyér­telműen elítéli a szélsőséges megnyilvánulásokat és az ország területén tapasztalt incidense­ket. A rendőrség erélyesen fog fellépni ilyen esetekben, de nem külföldi ösztönzésre, hanem mert Szlovákia jogállam. A kabi­net a jövőben sem óhajt szemet hunyni a faj- és idegengyűlölet felett. Kuderjavý aggodalmát fe­jezte ki a magyar fél reakcióiért és amiatt, hogy a problémát min­den áron igyekeznek nemzetközi szintre emelni, ami célzatos, Szlovákia-ellenes kampány érze­tét kelti. A külügy szerint egyik szlovákiai kormánypárt sem ne­vezhető szélsőségesnek. „A szlovák félnek a közelmúlt­ban több komoly oka lett volna nyilvánosan elítélni a Magyaror­szág területén történteket. Eddig mégsem tette meg, éspedig visz- szafogottságból, valamint meg­akadályozandó a feszültségkel­tést és a baráti kapcsolatok meg­romlását” - tolmácsolta a szlovák diplomácia álláspontját a főosz­tályvezető. Pozsony továbbra is jószomszédi viszonyra törekszik Budapesttel, s érdeke a kedélyek csillapítása. A magyar felet kö­zös, az európai elvekkel össze­egyeztethető, bölcs fellépésre szólítja fel, s a kisebbségi ügyek­kel foglalkozó szlovák-magyar vegyes bizottság összehívását szorgalmazza. Ezenkívül Kuder­javý megismételte a korábbi ké­rést, hogy a külügyminiszterek adjanak ki nyilatkozatot, mely­ben elítélik az utóbbi időszakban történt incidenseket mindkét ol­dalon. A főosztályvezető a ma­gyar nagykövetnek átadta Ján Kubiš Göncz Kingához címzett levelét is, melyben a vegyes bi­zottság mihamarabbi összehívá­sát sürgeti. (További híreink a 2. oldalon.) (sz. a.) Figyelik a focit, a táblamázolásokat Pozsony. Kudeijavý a diplomata tudtára adta, hogy Pozsony figye­lemmel kíséri a magyarországi szlovákellenes akciókat, a magyar foci­szurkolók megnyilvánulásait, a lefestett szlovák nyelvű táblákat. Kü­lön aggodalmát fejezte ki a magyar parlamenti külügyi bizottság elnö­kének kijelentése miatt, hogy a szlovák kabinet félig fasiszta. Pozsony kéri, a magyar kormány határolja el magát ettől, valamint alaposan vizsgálja ki a szlovákellenes incidenseket! (-sza-) MEGKÉRDEZTÜK Elárulta az SDKÚ egykori koalíciós partnerét? ___ Öllős László poli- Jf A tológus: A jelenlegi helyzet- ilMHr ben nem szabadna pártpolitikai szem- BlAÄ pontból vizsgálni a kérdést, hanem a megjelent társa­dalmi problémát kellene próbálni orvosolni, azaz, úgymond, alkot­mányos magasságból kellene vizs­gálni a kérdést. Mivel alkotmá­nyos alapértékek sérülnek, képes­nek kellene lennie minden párt­nak-az SDKÚ-nak is - arra, hogy ezen értékek nevében megegyez­zen a többiekkel. Ezért szerintem nagyon nagy hiba elutasítani az MKP által szorgalmazott határo­zati javaslatot. Vannak ugyanis olyan egyetemes értékek - mint az emberi biztonság, szabadság és méltóság -, amelyek a nemzeti és államérdekek felett állnak, s most ezek sérülnek éppen nemzeti ala­pon. Az SDKÚ magatartása mö­gött elsősorban pártérdekeket lá­tok: mind nagyobb bajba kerül a kormány, Dzurindáéknak annál jobb. Az SDKÚ viselkedése ugyan­akkor kissé olvashatatlan, túl sok a taktikai kanyar. Azzal, hogy az SDKÚ az MKP ellen fordult, nem a naciona­listák táborából akar szintén néhány támogatót szerezni, s így saját pozícióját próbálja erősíteni? A Smer szavazótáborának je­lentős része elégedetlen az SNS- szel kötött koalídóval. Elképzelhe­tő, ha nő a belpolitikai feszültség ez az elégedetlenség fokozódik, s itt már képbejöhet valamelyik el­lenzéki párt, leginkább az SDKÚ. Tehát nem kizárt, hogy Dzurinda is erre játszik, (sz-a) 9 "771335 35 705069 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN ▼ ▼ ▼ ▼ A ▲ 29,286 37,639 55,838 1,334 13,705 9,558 IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Jobbára derült égbolt Ma a Rebekák és Dorinák, Telefon: A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakd.^’*®*“^ holnap a Hildák ünnepelnek. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom