Új Szó, 2006. augusztus (59. évfolyam, 176-201. szám)

2006-08-01 / 176. szám, kedd

2006. augusztus L, kedd Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) 59. évfolyam, 176. szám www.ujszo.com 11. oldal Nehezen törnek be a termelők az uniós piacra Amit eddig itthon megtermeltünk, most külföldről hozzuk be A vegyesen lakott területeken a szlovák kultúra támogatására figyelnek Kész a programnyilatkozat, de nem lettünk okosabbak Pozsony. Sok általánosságot, ám kevés konkrétumot és számot tartalmaz a kormány tegnap elfogadott, csaknem 50 oldalas programnyilatkozata. Robert Fico miniszterel­nök viszont elégedett, szerinte még sose fordult elő, hogy a programnyilatkozat oly mértékben fedje a választási ígé­reteket, mint most, miközben mindhárom partner priori­tásai megjelennek. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Az anyagot tegnap délig titkol­ták, s már ma a parlament elé ke­rül. Szolidaritás, emberi méltóság, ökológiai és szociális alapú piac- gazdaság - a kormány szerint ezek a kulcsszavai. A Smer választási programja hemzsegett a populista ígéretek­től, ennek megfelelően a kabinet által tegnap jóváhagyott doku­mentum is osztogató, bár kevés kézzelfogható ígéretet tartalmaz. Kiemeli például, hogy részben kárpótolni kell a csődbe ment pénzügyi szolgáltatók (BMG, Ho­rizont) ügyfeleit, de az nem derül ki, milyen mértékben és hogyan. A gazdasági fejezetben van egy ho­mályos megjegyzés az adóbónusz esetleges növeléséről és arról, hogy az átlagon felül keresőkjöve- delmét nagyobb adóval sújtják. Ám továbbra sem tudni, mi számít ádagon felüli jövedelemnek, s va­jon a politikusok fizetése automa­tikusan ide tartozik-e. Az viszont egyre valószínűbb, hogy ismét lesz ajándékozási adó - ezt a Dzu- rinda-kabinet azért szüntette meg, mert igazságtalannak vélte, hiszen az elajándékozott vagyon után egyszer már fizettek, adót. Ma fél négykor felolvassa az 50 oldalt a parlamentben (Pavol Funtál felvétele) Azt sem konkretizálták tegnap, mely termékeknél és milyen mér­tékben csökkentenék az áfát. Ficóék látszólag nem akarnak privatizálni. A kabinet előbb meg­határozza, mi számít stratégiai je: lentőségű vállalatnak, s azokat nem adja el. Az előző kormány ál­tal kötött szerződéseket tisztelet­ben tartja, ha nem bukkannak tör­vénysértésre. Noha a programnyi­latkozat 50 oldalas, gyakori az olyan általános megfogalmazás, hogy vállalkozóbarát környezetet alakítanak ki, de nem részletezik, mit értenek ez alatt. Emelnék a pedagógusok és az orvosok fizeté­sét is, de szó sincs róla, mennyivel. A közlekedésügyben prioritásként jelölték meg az R4-es gyorsforgal­mi út megépítését Kassától a ma­gyar határig, valamint az RI-es és R2-es utat. 2010-ig összességében 100 km-t akarnak átadni. A kikö­tők hatékonyabb kihasználására fognak törekedni, külön említik Pozsonyt, Komáromot és Pár­kányt. A kabinet állítólag bevezeti az elektronikus ügyintézést, meg­szüntetik a kerületi hivatalokat, ezenkívül „nagy hangsúlyt fektet” a mezőgazdaságra. Kötelezi ma­gát, hogy az Európai Unió szabá­lyaival összhangban teljes mér­tékben kihasználja az állami tá­mogatási rendszert - a gazdák így a közvetlen agrárkifizetésekből több pénzre számíthatnának, mint eddig. A fiatal családoknak ígért laká­sokkal kapcsolatban már óvato­sabb a megfogalmazás: a költség- vetési lehetőségekhez mérten épí­tenek panelházakat. Ugyancsak ettől függően kapnak karácsonyi pénzt a nyugdíjasok. Az biztos, hogy az első gyermek megszüle­tésekor 15 ezer korona jár a szü­lőknek, s fokozatosan emelik a gyermekgondozási segélyt. Szor­galmazzák a munkatörvénykönyv módosítását, hogy „a dolgozók a jelenleginél nagyobb védelmet él­vezzenek”, s jobban össze lehes­sen hangolni a családi életet a munkával. Ismét be akarják vezet­ni a munkavégzésről szóló megál­lapodás intézményét. Ami a kisebbségeket illeti, nagy meglepetésre a kormányprogram­ba került a kisebbségügyi hivatal létrehozása. Lesz törvény a kultú­ra finanszírozásáról, ennek egyik fejezete a nemzetiségi kultúrákról fog szólni. Ugyanakkor a vegyesen lakott területeken különösen oda­figyelnek majd a szlovák kultúra fejlesztésére, és a kabinet nagy hangsúlyt helyez a szlovák nyelv védelmére, valamint a Matica slo­venská támogatására, (sza) Több jegyet adtak el, Pozsonyban maradtak az utasok Nem könnyű az easyJettel SZABÓ LÁSZLÓ NAHÁT! Elárverezett sellő Washington. Egy eddig is­meretlen, másfél méteres, legin­kább sellőre emlékeztető tengeri lény földi maradványai 1550 dollárért keltek el az eBay on­line aukciós ház árverésén. A lényre állítólag a floridai St. Pe­tersburg egyik lakója bukkant egy néptelen strandon. A pikke­lyekkel borított törzsön „embe­ri” fej volt, kezekre hasonlítot­tak ,felső” végtagjai, de hamisí­tatlan halfarka volt. Az eBayen, ahol a lényről készült nyolc fénykép is látható, a sellő a Really Weird, azaz az igazán kísérteties dolgok kategóriában került kalapács alá, kikiáltási ára csupán 2 dollár volt. (MTI) Pozsony/London. Információ­ink szerint 15 utas tegnap a po­zsonyi reptéren maradt, mert az easyJet londoni járatára több je­gyet adtak el, mint amennyi hely volt a repülőgépen. Legutóbb jú­niusban okozott kellemetlenséget a társaság több mint száz ügyfelé­nek, amikor törölte néhány lon­doni járatát, mert kifizetődőbb volt a németországi focivébé hely­színeire gépet indítani. Tegnap akadtak, akik már be­szállókártyával a kezükben, a tranzitban várakoztak, csomagjuk a gépen volt, de mint kiderült, nem férnek fel. így a fapados tár­saság pórul járt utasai kénytele­nek voltak választani: vagy meg­vették az aznapi SkyEurope vagy Ryanair légitársaság járataira szó­ló jegyet 7-12 ezer koronáért, vagy megvárják az easyJet követ­kező gépét, ami holnap száll fel - miután a fapados törölte keddi já­ratát is. A foglalási rendszer meghibá­sodása miatt történt a kellemet­lenség - áll a fapados társaság la­punknak küldött állásfoglalásá­ban.-Ezért minden egyes utast, aki Pozsonyban maradt, a szerdai járattal Londonba szállítják - ha nem repültek el időközben más társasággal -, ezenfelül szállást és élelmet is biztosítottak, valamint - az európai fogyasztóvédelmi törvény értelmében - 250 eurós kártérítésre is jogosultak. A légitársaság október végével kivonul a szlovák piacról, és meg­szünteti a Pozsony-London Luton járatot, információink szerint he­lyét a magyar WizzAir veszi át. Tárgyalnak a Slovnafttal Mi lesz az üzemanyag árával? Pozsony. A kormány program- nyilatkozata nem tartalmazza azt a szélsőséges megoldást, hogy ál­lami árregulációt vezetnének be az üzemanyagárak szabályozásá­ra. Ján Poéiatek pénzügyminisz­ter elmondta, tovább tárgyalnak a Slovnafttal az árak mérsékléséről, és mutatkozik hajlandóság az egyezségre, ám ennek részletei sem ismertek. Robert Fico kor­mányfő eltúlzottnak tartja a Slovnaft nyereségét. Szerinte há­rom megoldás lehetséges, az ál­lam csökkenti az adót, sikerül megegyezni a Slovnafttal, vagy végső esetben az állami árszabá­lyozás. Ez azonban elfogadhatat­lan a piacgazdaságban, (sita, ú) Füstölés tűzszünetben. Izrael folytatja a Hezbollah libanoni állásai­nak lövését, a közel-keleti hírek a 6. oldalon. (SITA/AP-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK Már az összes képviselő leadta vagyonbevallását? Gál Gábor, a par­lament összefér­hetetlenségi bi­zottságának el­nöke: Az összeférhetet­lenségi bizottság ülésén három do­loggal foglalkoztunk: a régi va- gyonbevallásokkal melyeket már­cius végéig kellett benyújtani; az új képviselők vagyonnyilatkozata­ival továbbá az azok ellen indult eljárásokkal akik korábban nem tettek eleget e kötelezettségüknek. Már a frissen megválasztott képvi­selők közül is többen elszámoltak vagyonukkal ám nem mindenki. De a határidő még nem járt le, az eskütételtől számítva 30 nap áll rendelkezésükre, az alakuló ülés pedig július 4-én volt. Akik még nem juttatták el vagyonbevallásu- kat bizottságunkhoz, azokat újra figyelmeztettük, hogy ne feledjék megtenni. Még mindig nem tudni, mi­kor lesznek olvashatók az interneten a vagyonnyilatko­zatok? Először azokat tesszük közzé, melyeket március végéig kellett le­adni. Ezeket már feldolgoztuk, a parlament honlapjára kerülő rö­vidített változatot kell még ellen­őrizni, hogy az adatok rendben vannak-e. Mihelyt átnézzük, tíz napon belül közzétesszük, remé­lem, még augusztusban. Az új honatyák vagyonbevallásai csak ezután kerülnek terítékre, (sza) V AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS gumin Ilii "771335 705021 3 1 III Ilii USD EUR' GBP CZK 100 HUF PLN ▼ ▲ ▼ ▼ T T Felhősödés, nyugaton eső Ma a Boglárkákat Telefon: III Ilii 29,849 38,113 55,695 1,336 14,001 9,682 A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. köszöntsük! 02/59 23 34 11 Elhunyt Zenthe Ferenc, a nemzet színésze Az igazi ismertséget az 1962-ben forgatott, A Tenkes kapitánya hozta meg számára

Next

/
Oldalképek
Tartalom