Új Szó, 2006. június (59. évfolyam, 125-150. szám)

2006-06-08 / 131. szám, csütörtök

4 Régió ÚJ SZÓ 2006. JÚNIUS 8. www.ujszo.com RENDŐRSÉGI NAPLÓ Kiadták a thaiföldi hatóságok Pozsony. A thaiföldi hatóságok május végén átadták a szlovák szerveknek a csalás vádjával elítélt Jirí Mochnáčot. A kassai férfi a honi igazságszolgáltatás elől menekült az ázsiai országba, az ille­tőt 2001 szeptemberében kilencéves szabadságvesztésre ítélték. Mochnáč még 1994-ben gázolajjal üzérkedett, így okozott több mint harmincmillió koronás kárt néhány magáncégnek. A férfit ta­valy szeptemberben fogták el Thaiföldön. (SITA) Marihuánát találtak nála Jánosvágása (Hankovce). Marihuánát találtak egy 41 éves fér­fi otthonában a homonnai járásbeli községben, az illető ellen eljá­rás indult. Daniel Džobánik eperjesi rendőrségi helyettes szóvivő szerint a férfi már több éve foglalkozott kendertermesztéssel, az il­letőt akár tizenöt éves szabadságvesztésre is ítélhetik. (SITA) Éjjel-nappal figyelik a madárfészket Szlovák Paradicsom. Folyamatos megfigyelés alatt tartják a természetvédők egy sólyompár fészkét a tájegységben, az első to­jásokat fészekrablók lopták el. Az aktivisták váltott őrszemekkel éjjel-nappal figyelik a fészket, hogy az eset még egyszer ne ismét­lődhessen meg. (TASR) Értékek az autóban Poprád. Feltörtek és kifosztottak egy autót kedden délután egy áruház előtt, a tolvajnak tíz perc is elég volt arra, hogy egy bőrönd­del és egy kézitáskával távozzon a helyszínről. A táskákkal együtt nyoma veszett a tulajdonosok személyes iratainak, bankkártyái­nak és mobiltelefonjainak is, a károk összege meghaladja a 22 ezer koronát. (TASR) Azzal védekezett, hogy részeg volt Alsósztregova. Hat és fél évet kell a rács mögött töltenie egy visszaeső bűnözőnek, a notórius erőszakoskodót alkoholelvonó kúrára is kötelezték. Pavol Ostrihoň korábban már kilencszer is összeütközésbe került a törvénnyel, a férfi egy éve egy házaspár­ra tört rá, a házigazdát brutálisan megverte. Az áldozat hat hé­ten túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az illető ittas állapotban két alkalommal is más házban töltötte az éjszakát a tulajdonosok tiltakozása ellenére. A férfi az eljárás során részegségére hivat­kozott és enyhébb büntetést kért, de a bíróságot nem tudta meg­hatni. (SITA) Csak az utolsó napon jelentkeztek a tünetek Agyhártyagyulladásban halt meg egy ötéves kisfiú TASR-HIR Kassa. Agyhártyagyulladás okozta egy ötéves kisfiú halálát a kassai egyetemi gyermekkórház­ban. A gyereken csak az utolsó napon ütköztek ki a betegség klasszikus tünetei: a láz és a ki­ütések. A kicsi életét a gyors or­vosi beavatkozás sem tudta meg­menteni. Szlovákiában évente át­lagosan ötven esetet regisztrál­nak, a betegség súlyosabb formá­ja akár halált is okozhat. Az oltártól néhány méterre feltárt föld alatti kriptában két fémkoporsó és rengeteg emberi csont található „Itt fedi sírja Dobó Istvánt...” Dobóruszka. Az Ung-vidéki község római katolikus templomának padlóján a napokban jókora lyukat vágtak, amelyen keresztül a kutatók leereszkedtek a sír- kamrába. Ott két fémkopor­sót valamint egy faládába összegyűjtött emberi cson­tokat találtak. Valószínű, hogy az üreget az idők so­rán többször víz árasztotta el. A leleteket mostantól szakemberek vizsgálják, és a kutatás eredményéről a nyilvánosságot is tájékoz­tatni fogják. LECZO ZOLTÁN Az oltár melletti vörös már­vány síremléken felirat olvasha­tó: „Itt fedi sírja Dobó Istvánt, ki az egri falaktól visszaveré hajdan sok ezernyi hadát a töröknek, s ellenségei felett ülvén kitűnő dia- dalmat véle Magyarhon végve­(Szabó Bernadett felvétele) A dobóruszkai római katolikus templom oltára melletti lejárat Évekig raboskodott Pozsonyban Dobó István vélhetőleg az 1500-as évek környékén született, is­meretlen helyen. 1549-ben lett az egri vár kapitánya, 1552-ben a hatalmas török túlerő ellenében sikeresen védte meg a várat. 1553- ban nevezték ki Erdély vajdájává. Később felségárulás vádjával bör­tönbe vetették, majd éveldg raboskodott Pozsonyban. A vád később alaptalannak bizonyult, s így 1572-ben az akkor már nagybeteg Do­bót szabadon engedték. Eger hős védője még ugyanabban az évben Szerednyén elhunyt. Az eddig ismert történelmi források végső nyughelyéül a család ősi birtokát, Ruszkát jelölik meg. (leczo) szedelmét messze elűzte.” A sír­emléket egy másik korabeli fel­irat szerint az egri várkapitány fia, Dobó Ferenc állíttatta 1601- ben. Annak fedőlapját 1833-ban Buttler János gróf adományozta Pyrker egri érseknek, s ez ma is megtekinthető az Egri Vármúze­umban. (A legenda szerint Butt­ler János azért lopatta el Dobó- ruszkáról a becses ereklyét, hogy ezzel eszközölje ki az érseknél házassága felbontását. A történe­tet Mikszáth Kálmán megörökí­tette Különös házasság című re­gényében.) Fodor László régész tájékozta­tása szerint Dobó István földi ma­radványai biztosan nincsenek az Egri Vármúzeumban lévő sírem­lék szarkofágjában. Bár a múltban többször szerették volna megsze­rezni a csontokat, azokról mind­össze annyit tudtak kideríteni, hogy valahol a dobóruszkai temp­lomban találhatók. A járatok veszteségesek voltak, alacsony volt az utaslétszám, a havi veszteség meghaladta a húszezer koronát Két buszjárat szűnt meg Reste és Kassa között KOZSÁR ZSUZSANNA Kanyapta mente. Két autó- buszjárat szűnt meg június elsejé­vel, mely a Kanyapta menti közsé­gek lakosságát érinti. A ráfizeté­ses járatok törlése következtében más járatokon is csökkenhet az utaslétszám, és előbb-utóbb újabb buszjáratok válnak veszteségessé és ezáltal megszüntethetővé. Az egyik nem gazdaságos járat a U. S. Steelből indul 22.35-kor, a délutáni műszak után, a végállo­mása Restén van. A másik ugyan­ezen az útvonalon közlekedik el­lenkező irányban 20.05-kor, azaz az éjjeli műszakra szállítja a U. S. Steel alkalmazottait. Az áprilisi statisztikák szerint a két járatot átlagosan 10, illetve 14 fő vette naponta igénybe, a veszteség együttesen meghaladta a húsz­ezer koronát. A Kassai Megyei Önkormányzat közlekedési osz­tálya jóváhagyta a járatok meg­szüntetését, kész tények elé állít­va ezzel a környező községek la­kosságát. A 38 kilométernyi úton az autóbusz körülbelül egy óra alatt szedte össze a falvak lakos­ságát, Restéről indulva áthaladt Buzitán, Alsó- és Felsőláncon, Hí­men, Perényen, Nagyidán, kitérőt tett Komarócra, majd ismét Nagyidán keresztül jutott Sacára, egész a U. S. Steel belépőcsarno­káig. A járatokat a megye 4446 koronával támogatta havonta. A további veszteségek elkerülése céljából a községeknek kellene egyenlő arányban, mintegy havi négyezer koronával hozzájárulni­uk a busz költségeihez. Legrosz- szabb helyzetben Komaróc van, mivel az erre a településre tett ki­térőért a község eddig havi 1300 koronát fizetett, az összeg felét az utasok állták. Szaniszló Sándor, Komaróc polgármestere szerint a többi veszteség felszámolására már nincs keret. Ennél is rosz- szabb azonban, hogy a két járat megszűnése lavinát indíthat. Azok a munkások, akik az éjjeli műszakra önerőből jutnak el, a reggeli buszjáratot sem fogják ki­használni hazafelé menet. Ugyanez vonatkozik azokra is, akiknek hazafelé jövet nincs buszjáratuk a délutáni műszak végén, tehát ők is a reggeli járat kihasználása helyett más módon jutnak majd el Kassára. Ez magá­val hozza majd a reggeli járatok utaslétszámának csökkenését is, és néhány hónap múlva, a költsé­gek átértékelésénél újabb járatok válhatnak veszteségessé. A regge­li járatok megszüntetése pedig nemcsak a munkásoknak nehezí­ti meg a vasgyárba jutást, hanem az iskolások vagy orvoshoz igyek­vők számára is szinte lehetetlen lesz gépkocsi nélkül a községből kimozdulni. „A helyzetből egyelőre nincs kiút - magyarázta a komaróci polgármester. - Megoldás lenne egy saját községi autóbusz, ám ennek használatát a megyének kell engedélyeznie, és vállalko­zásként kell működtetni.” A községi autóbuszok azonban a távlati tervek közé tartoznak, hiszen pályázatok nélkül egy né­hány száz lelket számláló falu ne­hezen mozdulhat előre. A sors iróniája, hogy az érintett közsé­gek a közelmúltban közösen pá­lyáztak a buszmegállók rendbe­hozatalára, ám könnyen adódhat úgy, hogy a megállók fölöslegessé válnak, hiszen nem lesz busz, amely megálljon a Kanyapta menti falvakban. AJÁNLÓ Június 10. (szombat) Óbást - 9.30: ünnepélyes keretek között felavatják a falu címerét, zászlaját és pecsétjét. Ebből az alkalomból az önkor­mányzat számos rendezvény­nyel igyekszik gazdagítani a programot. Délelőtt fél tizen­egykor istentisztelet kezdődik a helyi kultúrházban, amelynek keretében felszentelik a község jelképeit. Azt követően meg­szentelik az új haranglábat és az első, illetve a második világ­háborúban elesettek emlékmű­vét. Ebéd után kultúrműsor kezdődik a kultúrházban. (fo) Június 11. (vasárnap) Szepsi - 10.00: Honfoglaló elődeink nyomában címmel gyermeknapot tartanak a hegy alatti Aréna Sportcentrum te­rületén. Lesz történelmi bemu­tató, kiállítás a felállított jurtá­ban, kézműves-foglalkozások és ügyességi játékok. Az érdek­lődők megismerkedhetnek a nemezelés, agyagozás, kézi bú­zaőrlés, lepénysütés fortélyai­val, kipróbálhatják az íjászatot, bajvívást, gólyalábažást. A mesterségbemutatót a miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület tartja. A szabadtéri színpadon kultúrműsor várja a közönséget, fellép a Nagyidai Kis Ilosvai Gyermekcsoport, a Buzitai Kelepelők és a Szinai Rozmaringsarj. (kzs) ÖSSZEDŐLNEK A NYARALÓK? Kassa. A tegnapi nap folya­mán ugyan egy csepp eső sem esett Kassán és környékén, ám a napokig tartó esőzések miatt Fel­sőapáti városrész Heringes nevű nyaralóövezetében földcsuszam­lások miatt kellett kiürítem négy hétvégi házat. A környéken évek óta süllyedt a talaj, ez a lassú folyamat azon­ban eddig, a lakossági petíciók el­lenére nem nyugtalanította az il­letékeseket. A tűzoltók szerda reggel óta folyamatosan szivaty- tyúzták a vizet a telkekről, délben a helyi válságstáb tagjai konsta­tálták, hogy a helyzetet nem le­het ily módon stabilizálni, illetve visszafordítani. A szivattyúzást délután szüneteltették, mivel a szivattyúk kezelői sem voltak biz­tonságban. Lapzárta idején senki sem merte megjósolni, mi lesz a sor­suk a heringesi nyaralóknak, ü- letve kibúja-e az épületek szerke­zete a földcsuszamlást. Két ház alapjai szemmel láthatóan is nagymértékben sérültek, szinte bizonyos, hogy le kell bontani őket. Tibor Ičotól, a kassai főpol­gármesteri hivatal szóvivőjétől megtudtuk, a Hemádon levonu­ló árhullám néhány órán át Kas­sát is veszélyeztette, a tegnapi nap folyamán azonban a vízszint már nem emelkedett tovább. Az ártéri települések szántóföldjei­ről eddig több ezer köbméternyi vizet vezettek el. (juk) Senki sem merte megjósolni, mi lesz a sorsuk a heringesi nyaralóknak (Veronika Janušková felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom